Tải bản đầy đủ

RỐI LOẠN CÂN BẰNG NƯỚC – ĐIỆN GIẢI

60%W (nam),

:
: 55

thái cân

75%

(25 45%):

:

ALTT

: 275

&

=
290 mOsm/kg


qua:
, phân
Bay

qua da và hô

qua

:
bài

NT

600mOsm/ngày
500ml/ngày


Kích thích là kháthòa: tinh
chính

hòa bài

qua

:

Arginin vasopressin (AVP):
Liên

AVP receptor V2
hóa adenyl cyclase
phóng AVP là 280 - 290mOsm/kg

Receptor


: vùng


Gian bào là

B
TB

khác nhau

P(tt):

Càng xa tim


290mOsm/kg

Kích thích khát


Thông qua Macula

Nguyên nhân:

densa

Nguyên nhân:

phù

Không phù


Nguyên nhân:

Nguyên nhân:

Cl máu

1.5. Phù
Phù:

1.5. Phù (tt)Natri

70%)
Quai henle (25

Kali
100mEq/24h)

90% Tiêu hóa: 5

30%)


tích do

&

(trong quan

trong

bào

)

Nguyên nhân:
Nôn, tiêu

, dò

tiêu hóa,

(viêm


, phúc

tháo bang,
,

(

tích
(trong

bào
quan


)

Nguyên nhân:
trong
corticoid
Các

máu

/

lý có phù,

sinh

/ vô


h/th

Nguyên nhân:

Nguyên nhân:


Nguyên nhân:

Nguyên nhân:


Khi K h/ thanh <3.5mEq/L
Nguyên nhân:
Khác:


Khi Kali h/thanh > 5.5mEq/L
Nguyên nhân:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×