Tải bản đầy đủ

Bài giảng về viêm chiếu sline

VIÊM

tt)

Nóng
TB

Kèm theo:


Quan
Góc

viêm:

lâm sàng:
xem là

Lý do: Gây

Quan


Viêm là


, nóng,

sinh lý

:
thái

Duy trì

Khi

khi

môi

không phù

/

quá:

mô lành

1.2. NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM
Bên ngoài:

1.2. NGUYÊN NHÂN GÂY VIÊM (tt)
Bên trong:
do:

:Các

hoàn:

Co
Sau

ra
giãn các
1
2

tt)

Kích thích và

tt)

quá trình viêm

BC ái toan


tt)
Các TB và

3

:

Nguyên nhân gây viêm làm cho

:

:
hóa,
Phá

theo

viêm và

Histamine

bào

máu:

ái toan

Bao vây VK
Tác

qua

máu
theo

kinin:
soát tính

Thành

thành

Leucotrien (LT)

4 tham gia vào QT viêm: Globulin

Các

Kích Thích Mastocyte Phóng
,

:

Prostaglandin (PG)

Histamine và serotonin
Histamine

1) Gây
2)
3)


Vai trò

ái toan

LT & PG
Leukotriene
Prostaglandin
Prostaglandin E (E1, E2):

1)
2)

BC ái toan:

2.2.1.

C5.


2.2.2.

máu

Fibrin thoát

2.2.2.

thành

:

viêm, VK,

Collagen, protease, kallicreine, plasmin

,
1)

máu có vai trò:
Fibrinopeptide B:

phát tán VK

2)

VK và

3)

thành

2.2.3.

máu (tt)bào

khung

cho

BC trung tính
và lành

kinin
:

:
(1)

Gây

(2)


2.3.1.

hoàn

(tt)

viêm

(1)

(2)

hình thành

viêm

, do:
Histamine: nhóm active amine
Bradykinin:
PGE1, PGE2
LT: LTC2, LTE4
C3a, C5a


hình thành

viêm

hình thành

viêm (tt):

Chèn ép

xuyên

Các

hóa

:
formyl oligopeptide

Kallicrein và plasminogen activator
Fibrinopeptide
Prostaglandin, LT


bào

2.3.2.

hóa và

RLCH glucid:
RLCH lipid:
BC ái toan

RLCH protid:

T = 37 390C
pH trung tính, opsonine hóa

Nguyên phát:

Toàn Thân
toan: pH = 6.5

5.5
BC, BC

Hypochlorous acid
Myeloperoxydase
Anion chloride

protein
Nóng

trái


4.

liên quan

viêm và toàn thân

4.1.

toàn thân

Corticoid
Non

steroid

viêm


4.2.

viêm

toàn thân

Thanks
Viêm kéo dài:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×