Tải bản đầy đủ

Giáo án thể dục 11 cả năm

Ngày soạn:
/ /
Ngày dạy:
/ /
Lớp dạy: 11……..
Tiết 1-2
LÝ THUYẾT – THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. Lý Thuyết:
- Kiến thức: Khái quát nội dung lớp 10 đã học cần nắm được và nội dung 11.
- Kỹ Năng: Biết và thực hiện lại nội dung lớp 10 và các nội dung học 11.
2. Thể Dục:
- kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1 – 2 TDND Nữ và từ 1-6 đối với Nam.
- Kỹ năng: Thực hiện đực động tác 1- 2 TDND Nữ và từ 1-6 đối với Nam.
3. Chạy Tiếp Sức:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện bài tập phát triển sức mạnh.
- Kỹ năng: Thực hiện được bài phát triển sức mạnh.
4. Chạy Bền:
- Kiến Thức: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kỹ Năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ chạy tiếp sức,đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
TG SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tập trung nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ chân, khớp khủy tay, khớp vai, khớp gối , khớp hông, ép
dọc – ép ngang, đá lăng.
- bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi tại chỗ.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Lý thyết : Giới thiệu mục tiêu khối 10 và nội dung khối 11.

1
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


2. Thể Dục: Thể dục nhiệp điệu Nữ và 50 động tác phát triển Nam
-Nữ từ động tác 1 – 2.
+động tác 1 Đánh hông.
+động tác 2 Phối hợp.

-Nam từ động tác 1 - 6

-Ôn từ động tác 1-2 Nữ và 1-6 nam
3. Củng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện bài thể dục.

4.Chạy Tiếp Sức: - Các bài tập phát sức mạnh.

5. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên


2
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


6. Thả lỏng: thực hiện một số động tác nhẹ nhàng tại chỗ.
C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:
- Hướng dẫn nội dung và phương pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

7phút
3phút

4phút

5phút

30-35 phút
25-30 phút

3
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


3-5 phút

25-28 phút

5 phút

3phút

2phút

4
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


2lx8 nhịp

5
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


1lx8 nhịp

2lx8 nhịp

6
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Đội hình giới thiệu lý thuyết.





Gv
ĐH học thể dục.
(Nam)

(Nữ)

 
 


(Nam)

Đội hình ôn thể dục
(Nữ)

 
 


(Nam)

(Nữ)

 
 


7
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Đội hình củng cố bài cũ





Thực hiện xong quay về cuối hàng đứng




-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
Xp
60m
 đích
Đội hình chạy tiếp sức 4 hàng dọc chạy tăng tốc.
GV quan sát nhận xét chung.
 

 

Đội hình vòng tròn chạy bền.

8
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Ngày soạn:
/ /
Ngày dạy:
/ /
Lớp dạy: 11……..
Tiết 3-4
THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. Thể Dục:
- kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1 – 4 TDND Nữ và từ 1-12 đối với Nam.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 1- 4 TDND Nữ và từ 1-12 đối với Nam.
2. Chạy Tiếp Sức:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện trao và nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển chậm và bài tập
phát triển sức mạnh.
- Kỹ năng: Thực hiện được trao và nhận tín gậy tại chỗ và di chuyển chậm và bài phát triển
sức mạnh.
3. Chạy Bền:
- Kiến Thức: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kỹ Năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ chạy tiếp sức,đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung

Địnhlượn
g
TG SL

Phương pháp tổ chức

A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tập trung nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ chân, khớp khủy tay, khớp vai, khớp gối , khớp hông, ép
dọc – ép ngang, đá lăng.
- bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi tại chỗ.
9
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Thể Dục: Thể dục nhiệp điệu Nữ và 50 động tác phát triển Nam
-Nữ học mới từ động tác 3 – 4.
+động tác 3 Di chuyển tiến lùi.
+động tác 4 Nhảy.

-Nam từ động tác 7 - 12
-Ôn từ động tác 1-4 Nữ và 1-12 nam.
2.Chạy Tiếp Sức:
- Học cách trao và nhận tín gây tại vị trí và di chuyển.

- Các bài tập phát triển thể lực
3. Củng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện kĩ thuật trao và nhận tín gậy.

4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

5. Thả lỏng: thực hiện một số động tác nhẹ nhàng tại chỗ.
10
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:
- Hướng dẫn nội dung và phương pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

7phút
3phút

4phút

30-35 phút
15-20 phút

10-15 phút
30-33 phút
20-23 phút

11
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


5-10 phút

3phút

5-7 phút
3phút

2phút

12
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


2lx8 nhịp

2lx8 nhịp
2-3 lần

2-3 lần

13
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


2lx8 nhịp

ĐH học thể dục.
(Nam)

(Nữ)

 
 


(Nam)

Đội hình ôn thể dục
(Nữ)

 
 


(Nam)

(Nữ)

 
 


Đội hình chạy tiếp sức tai vị trí và di chuyển 4 hàng dọc 2người 1cặp.

 -------------------- 
14
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11






---------------------------------------------------------Xp
15-20m
Đội hình củng cố bài cũ






GV quan sát nhận xét chung.
 

 

Đội hình vòng tròn chạy bền.

15
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Ngày soạn:
/ /
Ngày dạy:
/ /
Lớp dạy: 11……..
Tiết 5-6
THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. Thể Dục:
- kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1 – 6 TDND Nữ và từ 1-18 đối với Nam.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 1- 6 TDND Nữ và từ 1-18 đối với Nam.
2. Chạy Tiếp Sức:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện trao và nhận tín gậy 2 và 4 người và 1số điểm luật cùng
với các bài tập phát triển sức mạnh
- Kỹ năng: Thực hiện được trao và nhận tín gậy 2 và 4 người biết luật và bài phát triển sức
mạnh.
3. Chạy Bền:
- Kiến Thức: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kỹ Năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ chạy tiếp sức,đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Địnhlượng
Phương pháp tổ chức
TG SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tập trung nhận lớp:
16
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


- Kiểm tra sĩ số học sinh.
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ chân, khớp khủy tay, khớp vai, khớp gối , khớp hông, ép
dọc – ép ngang, đá lăng.
- bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi tại chỗ.
B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Thể Dục: Thể dục nhiệp điệu Nữ và 50 động tác phát triển Nam
-Nữ học mới từ động tác 5 –6 .
+động tác 5Di chuyển ngang.
+động tác 6 Động tác lưng.

-Nam từ động tác 13 - 18
-Ôn từ động tác 1-6 Nữ và 1-18 Nam.

2.Chạy Tiếp Sức:
- Giới thiệu 1số điểm luật điền kinh.
- Ôn trao và nhận tín gậy 2 người.
- Học cách trao và nhận tín gây 4người.
- Các bài tập phát triển thể lực

3. Củng cố:
Gọi 2-3 học sinh thực hiện kĩ thuật trao nhận tín gậy 2người.
17
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016
GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


4. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên

5. Thả lỏng: thực hiện một số động tác nhẹ nhàng tại chỗ.
C. TẬP TRUNG XUỐNG LỚP:
- Hướng dẫn nội dung và phương pháp luyện tập ở nhà.
- Nhận xét , đánh giá tiết học.
- Làm thủ tục xuống lớp.

7phút
3phút

4phút

18
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


30-35 phút
15-20 phút

10-15 phút

30-33 phút
5phút
8-10 phút
10-13 phút
5phút

3phút

5-7 phút

19
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


3phút

2phút

2lx8 nhịp

20
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


2lx8 nhịp
2-3 lần

5-10 lần

2-3 lần

2lx8 nhịp

21
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


ĐH học thể dục.
(Nam)

(Nữ)

 
 


(Nam)

Đội hình ôn thể dục
(Nữ)

 
 


(Nam)

(Nữ)

 
 


Đội hình giới thiệu luật, học và ôn trao nhận tín gậy 2 người và 4 người.




 
 
22
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Đội hình phát triển thể lực





Đội hình cũng cố





  
GV quan sát nhận xét chung.
 

 

Đội hình vòng tròn chạy bền.

23
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Ngày soạn:
/ /
Ngày dạy:
/ /
Lớp dạy: 11……..
Tiết 7-8
THỂ DỤC – CHẠY TIẾP SỨC – CHẠY BỀN
I. KIẾN THỨC – KỸ NĂNG:
1. Thể Dục:
- kiến thức: Biết cách thực hiện động tác 1 – 8 TDND Nữ và từ 1-25 đối với Nam.
- Kỹ năng: Thực hiện được động tác 1- 8 TDND Nữ và từ 1-25 đối với Nam.
2. Chạy Tiếp Sức:
- Kiến thức: Biết cách thực hiện trao và nhận tín gậy 4 người chạy đường vòng chậm rồi
nhanh dần và các bài tập phát triển sức mạnh
- Kỹ năng: Thực hiện được trao và nhận tín gậy 4 người chạy đường vòng chậm rồi nhanh
dần và bài phát triển sức mạnh.
3. Chạy Bền:
- Kiến Thức: Biết cách chạy trên địa hình tự nhiên.
- Kỹ Năng: Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
1. Địa điểm: Sân trường THPT Phạm Văn Đồng.
2. Phương tiện: Dụng cụ chạy tiếp sức,đồng hồ bấm giờ, còi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Định
Phương pháp tổ chức
lượng
TG SL
A. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Tập trung nhận lớp:
- Kiểm tra sĩ số học sinh.
- Kiểm tra trang phục, sức khỏe hs
24
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


- Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học.
2. Khởi động:
- Xoay khớp cổ, khớp cổ tay – cổ chân, khớp khủy tay, khớp vai, khớp gối , khớp hông, ép
dọc – ép ngang, đá lăng.
- bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi tại chỗ.

B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Thể Dục: Thể dục nhiệp điệu Nữ và 50 động tác phát triển Nam
-Nữ học mới từ động tác 7 –8 .
+động tác 7 Bật nhảy co gối.
+động tác 8 Bật nhảy thẳng chân.

-Nam từ động tác 19 - 25
-Ôn từ động tác 1-8 Nữ và 1-25 Nam.

2.Chạy Tiếp Sức:- Học cách trao và nhận tín gây chậm sau đó nhanh.
Tõ 15 - 20 m

- Ôn luyện 4 người chạy đường vòng.

- Các bài tập phát triển thể lực

25
TỔ: TD-QP-AN NĂM HỌC 2015-2016

GIÁO ÁN THỂ DỤC 11


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×