Tải bản đầy đủ

on tap chuong III

15/01/2008 1
Tiết 50:


Ôn tập chương III
Ôn tập chương III
I. Mục tiêu
-
Hệ thống hoá kiến thức về dãy số, cấp số cộng, cấp số
nhân.
-
Biết giải bài toán bằng phương pháp quy nạp toán học,
xét được một dãy số tăng hay giảm, tính bị chặn của dãy
số, áp dụng các công thức về cấp số cộng, cấp số nhân
để giải toán.
-
Tư duy các vấn đề một cách logic có hệ thống.
II. Thiết bị dạy học : Hs: Đồ dùng học tập .
Gv: Máy chiếu Projecter
III. Những điều cần lưu ý:
- Cần ôn tập kiến thức thông qua giải Một số câu hỏi trắc

nghiệm khách quan.
IV. Tiến trình dạy học:
15/01/2008 2
1. Hãy nêu phương pháp quy nạp toán học
CÂu hỏi ôn tập chương III
2. Nêu định nghĩa dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn.
3. Viết các công thức về cấp số cộng đã học.
Tiết 50:


Ôn tập chương III
Ôn tập chương III
4. Viết các công thức về cấp số nhân đã học.
-
Hai học sinh trả lời câu hỏi 1 và 2.
-
Hai học sinh lên bảng giải câu 3 và 4.
15/01/2008 3
1. Chứng minh mệnh đề bằng phương pháp quy nạp toán học:
Bước 1: Kiểm tra mệnh đề đúng với n=1
Bước 2: Giả thiết quy nạp mệnh đề đúng với n=k ( )
Chứng minh mệnh đề đúng với n=k+1
Trả lời CÂu hỏi ôn tập chương III
2. Cho dãy số (u
n
)
+ (u
n
) là dãy số tăng nếu với ta có u
n+1
>u
n
+ (un ) là dãy số giảm nếu với ta có u
n+1
<u
n
Dãy số (u
n
) bị chặn trên nếu sao cho với ta có:
Dãy số (u


n
) bị chặn dưới nếu sao cho với ta có:
Dãy số (u
n
) bị chặn nếu sao cho ta có:
Tiết 50:


Ôn tập chương III
Ôn tập chương III
1k

*
n N
*
n N
M
*
n N
n
u M
m

*
n N
n
m u

,m M
*
n N
n
m u M

Các công thức :
3) cấp số cộng 4) Cấp số nhân
Trả lời CÂu hỏi ôn tập chương III
Tiết 50:


Ôn tập chương III
Ôn tập chương III
1
1
1 1
k
1
n
n 1
1) (n N*)
2) ( 1) (n 2)
3)u (k 2)
2
( )
4)S
2
( 1)
5)S .
2
n n
n
k k
n
u u d
u u n d
u u
n u u
n n
n u d
+
+
= +
= +
+
=
+
=

= +
1
1
1
k 1 1
1
n
1) . (n N*)
2) . (n 2)
3) u . (k 2)
(1 )
4)S (q 1)
1
n n
n
n
k k
n
u u q
u u q
u u
u q
q
+

+
=
=
=

=

15/01/2008 4
1. Cho dãy số (u
n
) biết u
n
=3
n
. Hãy chọn phương án đúng:
a) Số hạng u
n+1
bằng:
(A)3
n
+1 (B) 3
n
+3

(C) 3
n
.

3 (D) 3(n+1)
b) Số hạng u
2n
bằng:
(A)2. 3
n
(B) 9
n
(C) 3
n
+3 (D) 6n
c) Số hạng u
n-1
bằng:
(A)3
n
-1 (B) . 3
n
(C) 3
n
-3 (D) 3n-1
d) Số hạng u
2n-1
bằng:
(A) 3
2
. 3
n
-1 (B) 3
n
.3
n-1
(C) 3
2n
-1 (D) 3
2(n-1)
CÂu hỏi Trắc nghiệm
Tiết 50:


Ôn tập chương III
Ôn tập chương III

1
3
15/01/2008 5
2. Hãy cho biết dãy số (u
n
) nào dưới đây là dãy số tăng, nếu
biết công thức số hạng tổng quát u
n
của nó là:
CÂu hỏi Trắc nghiệm
Tiết 50:


Ôn tập chương III
Ôn tập chương III
1 2
2
( )( 1) .sin ; ( )( 1) (5 1)
1
( ) ; ( )
1
1
n n n
A B
n
n
C D
n
n n

+
+
+
+ +

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×