Tải bản đầy đủ

Tuyển tập 101 câu hỏi thi tuyển công chức và thi giáo viên giỏ , có đáp án

TUYỂN TẬP 101
CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC VÀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
(CÓ ĐÁP ÁN BÊN DƯỚI)
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công
B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục
D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn
cứ chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập
B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa
D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8
B/- tháng 9
C/- tháng 10
D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3
chất lượng giáo dục quy định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :

A/1%
B/- 2%
C/- 3%
D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về
hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là
bao nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày
B/- 30 ngày
C/- 40 ngày
D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ
giáo dục và đào tạo phát động vào năm nào ?
A/- 2006 – 2007
B/- 2007 – 2008
C/- 2008-2009
D/- 2009 – 2010
Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao
nhiêu nội dung ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến
hành đến năm :
A/- 2013
B/- 2012
C/- 2011
D/- 2010
Câu 9: Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp
để nâng cao chất lượng giáo dục của năm học:
A/- 2007 – 2008
B/- 2008 – 2009
C/- 2009-2010
D/- 2010 – 2011
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp
học : tổng diện tích mặt bằng của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học
sinh của trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên
B/- từ 7m2 trở lên

C/- từ 8m2 trở lên
D/- từ 10m2 trở lên


Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có
bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các
bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại
B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV;
C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại
D/- Tất cả các bước trên
Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3 : năng lực dạy học có bao nhiêu
tiêu chí ?
A/- 3
B/- 5
C/- 7
D/- 8
Câu 14 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên
THCS, giáo viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm nào ?
A/- 10/2009
B/- 11/2009
C/- 12/2009
D/- 1/2010
Câu 15:Chọn phương trả lời đúng nhất:
a/ Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
b/ Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
c/ Cùng với Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
d/ Câu trả lời khác.
Câu 16: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” bắt đầu phát
động từ lúc nào ?
a- Tháng 2/2006
b- Tháng 10/2006
c- Tháng 2/2007
d- Tháng 10/2007
Câu 17: Chủ đề năm học 2012 – 2013 là gì ?
a- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
b- “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
c- “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
d- “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Câu 18:Thông tư về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh
trung học phổ thông mới nhất được áp dụng là:
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 51/2008/QĐ-BGDĐT;
C. 58/2011/TT-BGDĐT;
D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
Câu 19:Hiệu lực thi hành của Thông tư về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học
cơ sở và học sinh trung học phổ thông mới nhất được áp dụng kể từ ngày:
A. 05/10/2006;
B. 15/9/2008;
C. 16/9/2008;
D. 26/01/2012.


Câu 20:Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu
(“Đ”) khi
A. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.
B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ.
C. Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại CĐ.
D. Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II trên 1/2 số bài ktra được đánh giá “Đ” nhưng không có
bài kiểm tra học kỳ .
Câu 21:Người có quyền cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc,
môn Mỹ thuật trong chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học nào
đó do mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị là:
A. Hiệu trưởng;
B. Giáo viên chủ nhiệm;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Trưởng phòng Giáo dục Trung học phổ thông của Sở Giáo dục.
Câu 22:Việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQP-ANthực hiện theo
Q.định nào sau đây:
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 51/2008/QĐ-BGDĐT;
C. 69/2007/QĐ-BGDĐT;
D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
Câu 23:Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào
đó mà phải xuống loại Tb thì:
A. Xếp loại G;
B. Xếp loại K;
C. Xếp loại TB; D. Xếp loại Y.
Câu 24:Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào
đó mà phải xuống loại Y thì:
A. Xếp loại G;
B. Xếp loại K;
C. Xếp loại TB;
D. Xếp loại Y.
Câu 25:Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào
đó mà phải xuống loại Kém thì:
A. Xếp loại G.
B. Xếp loại K.
C. Xếp loại TB. D. Xếp loại Y.
Câu 26:Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:
A. Hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở lên và nghỉ 44 buổi học trong một năm học
(nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
B. Hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở lên và nghỉ quá 45 buổi học trong một năm học
(nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
C. Hạnh kiểm, học lực yếu và nghỉ 12 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc
không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
D. Hạnh kiểm yếu, học lực khá và nghỉ 44 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép
hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
Câu 27:Theo Quy chế hiện hành, trách nhiệm tính điểm trung bình môn học (đối với các
môn học đánh giá bằng cho điểm) là của:
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Tổ công nghệ;
C. Giáo viên bộ môn;


D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 28:Theo Quy chế hiện hành, việc kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm của lớp; giúp Hiệu
trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm, mức nhận xét theo quy định là của:
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Tổ công nghệ;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 29:Theo Quy chế hiện hành, việc tính điểm trung bình các môn học theo học kỳ, cả
năm học; xác nhận việc sửa chữa điểm, sửa chữa mức nhận xét của giáo viên bộ môn
trong sổ gọi tên và ghi điểm, trong học bạ.
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Tổ công nghệ
C. Giáo viên bộ môn
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 30:Theo Quy chế hiện hành, việc kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho
điểm và đánh giá nhận xét của giáo viên. Hàng tháng ghi nhận xét và ký xác nhận vào sổ
gọi tênvà ghi điểm của các lớp là của
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Hiệu trưởng;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 31: Chọn phương án trả lời đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a/ Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều
kiện thực tế của nước ta.
b/Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê
Nin vào điều kiện thực tế nước ta.
c/ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin
vào điều kiện thực tế của nước ta.
d/Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê
Nin vào điều kiện thực tế nước ta.
Câu 32: Luận điểm: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” được trích từ tác phẩm nào của Hồ
Chí Minh?
a/ Đường cách mệnh
b/ Sửa đổi lối làm việc;
c/ Thường thức chính trị
d/ Di chúc
Câu 33:Quan điểm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong
tác phẩm nào?
a/ Sách lược vắn tắt của Đảng;
b/ Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng


c/ Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng;
d/ Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
Câu 34: Điểm đặc sắc nhất trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là gì?
a/ coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội;
b/ đề cao đạo đức trong quản lý
xã hội
c/ đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của công việc
d/ kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội
Câu 35: Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
a/ giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ;
b/ giáo dục tư tưởng chính trị;
c/ giáo dục thái độ lao động;
d/ giáo dục đạo đức
Câu 36:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông là thông tư:
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 30/2009/TT-BGDĐT
C. 58/2011/TT-BGDĐT
D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
Câu 37:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông có hiệu lực kể từ ngày
A. 05/10/2006;
B. 10/12/2009
C. 16/9/2008
D. 26/01/2012.
Câu 38:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có
bao nhiêu tiêu chí?
A. 04
B. 05
C. 06
D. 07
Câu 39:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có bao nhiêu tiêu chí?
A. 05
B. 06
C. 07
D. 08
Câu 40:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có bao nhiêu tiêu chí?
A. 05
B. 06
C. 07
D. 08
Câu 41:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì việc xếp giáo viên đạt chuẩn loại xuất sắc là
A.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4
điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
B.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 12 tiêu chí đạt 4 điểm
và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
C.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 13 tiêu chí đạt 4 điểm
và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
D.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 14 tiêu chí đạt 4 điểm
và có tổng số điểm từ 90 đến 100.


Câu 42:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì việc xếp giáo viên đạt chuẩn loại khá là
A.Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 14 tiêu chí đạt 3
điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
B.Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4
điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
C.Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 13 tiêu chí đạt 3 điểm, 4
điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
D. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 12 tiêu chí đạt 3 điểm,
4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
Câu 43:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học là thông tư :
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 30/2009/TT-BGDĐT
C. 58/2011/TT-BGDĐT
D. 29/2009/TT-BGDĐT
Câu 44:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có hiệu lực kể từ ngày?
A. 05/10/2006
B. 10/12/2009
C. 16/9/2008
D.
26/01/2012.
Câu 45:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì hiệu trưởng có bao
nhiêu tiêu chuẩn:
A. 03
B. 04
C. 05
D. 06
Câu 46:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong Tiêu chuẩn 2:
Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của hiệu trưởng có bao nhiêu tiêu chí
A. 03
B. 04
C. 05
D. 06
Câu 47:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong Tiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lí nhà trường của hiệu trưởng có bao nhiêu tiêu chí:
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Câu 48:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, người hiệu trưởng
được đánh giá, xếp loại xuất sắc phải có:
A. Tổng số điểm từ 207 đến 230 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
B. Tổng số điểm từ 207 đến 230 và các tiêu chí phải từ 7 điểm trở lên;
C. Tổng số điểm từ 205 đến 230 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
D. Tổng số điểm từ 206 đến 230 và các tiêu chí phải từ 7 điểm trở lên;


Câu 49:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, người hiệu trưởng
được đánh giá, xếp loại khá phải có:
A. Tổng số điểm từ 160 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
B. Tổng số điểm từ 161 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 5 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
C. Tổng số điểm từ 161 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
D. Tổng số điểm từ 159 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
Câu 60:Năm an toàn giao thông quốc gia là năm ?
A. 2011
B. 2012
C. 2013

D. 2014

Câu 61. Điều nào dưới đây là đúng nhất ?
A. Cá nhân và tập thể không đăng kí thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh
hiệu thi đua.
B. Điều kiện để công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là trong đợt xét thi đua
người đó chỉ cần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
C. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân chỉ cần có sáng kiến cải
tiến kĩ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng ở quy mô toàn huyện trở lên.
D. Mỗi năm giáo viên được xếp loại thi đua vào cuối mỗi quý.
Câu 62. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành), tổ
chuyên môn của trường không có nhiệm vụ nào dưới đây ?
A. Hướng dẫn, xây dựng phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT.
B. Khen thưởng, kỉ luật giáo viên.
C. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.
D. Tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ GD&ĐT.
Câu 63. Điều 28, Luật Giáo dục năm 2009 quy định về đổi mới phương pháp giáo dục
phổ thông :"Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học ; bồi
dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm ; rèn luyện kĩ năng vận dụng
kiến thức vào thực tiễn ; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh". Hướng nào dưới đây chi phối 3 hướng còn lại ?
A. Bồi dưỡng phương pháp tự học (dạy cho HS cách học).
B. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS (HS làm việc nhiều
hơn, suy nghĩnhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, nhìn và nghe nhiều hơn).
C. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.
D. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn (rèn luyện kĩ năng ứng xử với môi
trường, biết cách giải quyết các vấn đề được đặt ra trong thực tiễn cuộc sống).


Câu 64. Phương tiện dạy học
A. phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng.
B. chỉ được sử dụng một lần trong một tiết dạy.
C. được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng lúc nội dung và phương
pháp dạy học cần đến nó.
D. được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu một phương tiện sử dụng nhiều lần trong một tiết
học.
Câu 65. Theo Quyết định 40/2006/BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT về kiểm
tra, đánh giá học sinh THCS và THPT thì phương án nào dưới đây là đúng ?
A. Điểm kiểm tra các loại chủ đề tự chọn của môn học nào thì tham gia tính điểm
trung bình của môn học đó.
B. Môn học tự chọn có tổ chức kiểm tra đánh giá nhưng không tính điểm trung bình các
môn học.
C. Các loại chủ đề tự chọn của môn nào thì kiểm tra và cho điểm một cột điểm riêng trong
sổ gọi tên ghi điểm.
D. Chủ đề tự chọn có tổ chức kiểm tra đánh giá nhưng không tính điểm trung bình các
môn học.
Câu 66. Theo Quyết định 40/2006/BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT về kiểm
tra, đánh giá học sinh THCS và THPT thì phương án nào dưới đây không phù hợp ?
A. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm tự luận được cho điểm số
nguyên (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7 điểm).
B. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm tự luận được làm tròn đến
0,5 điểm (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7,5 điểm).
C. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan được lấy đến
một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7,3 điểm).
D. Điểm của bài kiểm tra 1 tiết được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số
(ví dụ 5,25 làm tròn thành 5,3 điểm).
Câu 67. Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư
số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo không áp dụng đối với giáo viên
A. giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
B. trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
C. làm công tác quản lí ở các trường tiểu học.
D. làm công tác quản lí ở
các trường chuyên.
Câu 68. Thời gian làm việc của giáo viên trung học trong năm học là
A. 35 tuần.
B.42 tuần.
C. 37 tuần.
D. 40 tuần.
Câu 69. Thời gian dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với giáo viên trung
học trong năm học là
A. 74 tiết.
B. 72 tiết.
C. 3 tuần.
D. 18 tiết.


Câu 70. Theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên
gồm:
A. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kì và các ngày nghỉ khác.
B. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch và các ngày nghỉ khác.
C.nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày 01/01, 10/3 âm lịch, 30/4, 01/5, 02/9.
D. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ các ngày 01/01, 10/3 âm lịch, 30/4, 01/5, 02/9, 20/11.
Câu 71. Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là
A. 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
B. ít hơn 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
C. 15 ngày, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
D. 03 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
Câu 72. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên THCS và THPT lần lượt là
A. 20 tiết và 18 tiết.
B.19 tiết và 17 tiết.
C. 18 tiết và 17 tiết.
D. 15 tiết và 13 tiết.
Câu 73. Một HS 3 lần sửa chữa sổ trực cờ đỏ để tăng điểm thi đua của lớp mình lên. GV
tổng phụ trách biết được, báo với GV chủ nhiệm. GVCN tổ chức họp lớp kiểm điểm
nhưng HS này vẫn không nhận khuyết điểm. Cách xử lí tình huống nào dưới đây là sai ?
A. GVCN thông báo với phụ huynh và báo cáo với hiệu trưởng để xin hướng giải quyết.
B. GVCN xếp loại hạnh kiểm cuối học kì 1 của HS này là yếu.
C. GVCN mời phụ huynh HS đến để phối hợp giáo dục.
D. GVCN sau 3 lần yêu cầu HS viết bản kiểm điểm nhưng HS này vẫn không nhận khuyết
điểm nên đã viết giấy thông báo với phụ huynh buộc HS nghỉ học 4 ngày để suy nghĩ, hối
cải.
Câu 74. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên trường, lớp dành cho người
tàn tật, khuyết tật ở cấp tiểu học và THCS lần lượt là
A. 21 tiết và 17 tiết.
B. 15 tiết và 12 tiết.
C. 17 tiết và 15 tiết.
D. 15 tiết và 13 tiết.
Câu 75. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường
hạng I
A. dạy 8 tiết một tuần.
B. dạy 0 tiết một tuần. C. dạy 4 tiết một tuần.
D.dạy
2 tiết một tuần.
Câu 76. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường
hạng II
A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần. B. dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.
C.dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần. D. dạy 1/4 định mức tiết dạy một tuần.
Câu 77. Người Ấn Độ đã tổng kết quá trình dạy học bằng một câu thành ngữ khá quen
thuộc về phương pháp dạy học, thầy (cô) hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu
thành ngữ :
"Tôi nghe - tôi (1)........., tôi nhìn - tôi (2)........., tôi làm - tôi (3).........."
A. (1) nhớ / (2) quên / (3) hiểu
B. (1) hiểu / (2) quên / (3) nhớ


C. (1) quên / (2) hiểu / (3) nhớ

D. (1) quên / (2) nhớ / (3) hiểu

Câu 78. Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành) quy định định
kì sinh hoạt của tổ chuyên môn như thế nào ?
A. Mỗi tháng hai lần.
B. Mỗi học kì 2 lần.
C. Mỗi tuần một lần
D. Hai tuần
một lần.
Câu 79. Khi xác định các yêu cầu cần đạt của mỗi bài dạy, giáo viên căn cứ vào
A. tài liệu hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.
B. B. sách giáo khoa.
C. sách giáo viên.
D. sách giáo khoa và sách giáo viên.
Câu 80. Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
quy định "Hằng năm, khi các cơ quan cấp trên tổ chức, nhà trường có giáo viên tham gia
thi giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên; trong 04
năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước, có ít nhất .......... giáo viên trong tổng
số giáo viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và
không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên”.
Điền tỉ lệ thích hợp vào chỗ trống.
A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 20%
Câu 81. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành), phương
án nào dưới đây là SAI?
A. Giáo viên bộ môn được tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Giáo viên chủ nhiệm được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp
mình.
C. Giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 4
ngày.
D. Giáo viên bộ môn được phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo
dục học sinh.
Câu 82. Theo Điều 16, Điều lệ trường trung học hiện hành, các đối tượng nào dưới đây
đều không thuộc biên chế tổ chuyên môn ? Chọn phương án đúng nhất.
A. Nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.
B. Giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục.
C. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thiết bị
giáo dục.
D. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.
Câu 83. Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương
án nào sau đây là đúng ?
A. Bài soạn của giáo viên không được xem là minh chứng.
B. Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp điều cần thiết và hết sức quan trọng là
phải căn cứ vào các minh chứng.
C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp không được lượng hóa bằng điểm số cụ thể.


D. Hằng năm, vào cuối mỗi học kì, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn
nghề nghiệp.
Câu 84. Ý kiến nào đúng ?
A. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, các loại phương tiện dạy học đơn giản, rẻ
tiền không còn phù hợp
B. Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, khai thác và tạo ra những dụng cụ thí nghiệm,
phương tiện dạy học đơn giản, rẻ tiền để phục vụ việc dạy học của mình và của đồng
nghiệp
C. Bộ đồ dùng, thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo do nhiều công ty (chuyên
nghiệp) sản xuất ngày càng có nhiều ưu điểm lớn, đầy đủ, các đồ dùng dạy học đơn giản
rẻ tiền dần sẽ biến mất
D. Giáo viên chỉ nên chuyên tâm vào việc khai thác hết tính năng của bộ đồ dùng đã
được Bộ GD&ĐT ban hành và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chứ không nên
mất thời gian vào việc nghĩ ra các đồ dùng dạy học đơn giản, rẻ tiền
Câu 85. Khi học sinh đang xem phim (có âm thanh) hoặc các chương trình truyền hình
dạy học. Điều nào dưới đây đúng :
A. Giáo viên đưa ra câu hỏi, lời bình luận về nội dung hình ảnh, phim
B. Giáo viên đưa lên bảng những thuật ngữ riêng, ghi chú những yếu tố quan trọng của
đoạn phim
C. Giáo viên đưa ra những ví dụ minh họa, giải thích các tình huống có trong phim
D. Giáo viên để cho học sinh xem phim một các tự nhiên, không bình luận, không phân
tích thêm
Câu 86. Chọn phương án đúng :
A. Phương tiện dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng
B. Một phương tiện dạy học chỉ được sử dụng một lần trong một tiết dạy
C. Phương tiện dạy học được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng vào
lúc nội dung và phương pháp dạy học cần đến nó
D. Nên cho học sinh xem nhiều đoạn phim video dạy học trong một tiết học
Câu 87. Chọn phương án đúng :
A. Bài giảng điện tử khác với giáo án điện tử B. Sách giáo khoa điện tử là bài giảng
điện tử
C. Sách giáo khoa điện tử là giáo án điện tử
D. Bài giảng GAĐT thay thế cho tất cả các phương tiện dạy học khác
Câu 88. Ba nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học (nguyên tắc 3Đ) là :
A. Đúng lúc, đúng chỗ, đủ cường độ
B. Đúng chỗ, đúng lúc, đúng vùng (miền)
C. Đúng người, đúng chỗ, đúng lúc
D. Đúng cường độ, đúng vùng (miền), đúng lớp.
Câu 89. Chọn phương án đúng :
A. Việc giới thiệu phương tiện dạy học trên lớp là phải tìm vị trí lắp đặt sao cho toàn lớp
quan sát rõ ràng.
B. Các phương tiện dạy học phải bố trí ở những nơi đảm bảo tuyệt đối an toàn.


C. Các phương tiện dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng.
D. Câu A, B đúng.
Câu 90. Chọn phương án đúng :
A. Sử dụng video không quá 3 - 4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20 - 25 phút
trong một buổi dạy
B. Sử dụng video bất cứ lúc nào trong tuần, trong buổi học
C. Sử dụng lặp đi lặp lại một loại phương tiện nghe nhìn nhiều lần trong một tiết dạy sẽ
làm tăng hiệu quả sử dụng phương tiện vì giáo viên thao tác thành thạo (có kĩ năng, kĩ
xảo)
D. Câu A và C đúng
Câu 91. Theo những vấn đề lớn đã được khẳng định ở quy mô quốc tế, cấp độ để xếp loại
giáo viên giỏi là :
A. Thầy đọc, trò chép;
B. Thầy biết tổ chức cho học
sinh hoạt động
C. Thầy biết làm cho học sinh động não, phát triển tư duy học sinh
D. Thầy giảng, trò tự tiếp thu
Câu 92. Điều kiện thành công của quá trình giáo dục là :
A. Có chương trình giáo dục tốt;
B. Có giáo viên dạy tốt chương trình
C. Có học liệu và công nghệ dạy học phù hợp
D. Cả ba ý trên
Câu 93. Khả năng của thiết bị dạy học là :
A. Giúp quá trình nhận thức, rèn luyện kỹ năng bền vững, chính xác
tín hiệu, lời nói
C. Chỉ làm tăng năng suất lao động của học sinh và giáo viên
D. Chỉ làm thay đổi phong cách tư duy, hành động dạy và học

B. Thay đổi

Câu 94. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất ?
A. Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục khác nhau.
B. Windows là hệ điều hành duy nhất dùng cho các máy tính cá nhân.
C. Một file có thể chứa ít nhất một thư mục.
D. Một thư mục có thể chứa hai thư mục có cùng tên miễn là khác nội dung.
Câu 95. Giả sử thầy (cô) đang làm việc với file giaoan.doc, muốn tạo một file mới tên
làbaigiang.doc có cùng nội dung với file giaoan.doc thì phải :
A. Chọn menu File rồi chọn Save
B. Chọn menu Edit và chọn Rename
C. Chọn menu File và chọn Edit
D. Chọn menu File rồi chọn Save As...
Câu 96. Để chèn một kí tự (ví dụ φ, Ω) vào văn bản đang soạn thảo trên nền Microsoft
Word, thầy (cô) chọn phương án nào ?
A. Vào menu Insert rồi chọn Picture
B. Vào menu Insert rồi chọn Symbol
C. Vào menu Insert rồi chọn String
D. Vào menu Insert rồi chọn Objetc...
Câu 97. Một GV vừa kiêm thư kí hội đồng trường, vừa kiêm trưởng ban thanh tra nhân
dân của trường thì được giảm trừ bao nhiêu tiết định mức?


A. 5 tiết dạy.

B. 2 tiết dạy.

C. 4 tiết dạy.

D. 3 tiết dạy.

Câu 98. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường
hạng III
A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần. B.dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.
C. dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần. D. dạy 3/4 định mức tiết dạy một tuần.
Câu 99. Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong mỗi tuần lần lượt là
A. 2 tiết và 4 tiết.
B. 0 tiết và 2 tiết.
C. 4 tiết và 8 tiết.
D. 0 tiết và 4 tiết.
Câu 100. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học, THCS, THPT được giảm số tiết mỗi
tuần tương ứng là
A. 3; 3 và 3.
B. 3; 4 và 4.
C. 4; 6 và 6.
D. 4; 4 và 4.
Câu 101. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm
A. 2 tiết/môn/tuần.
B. 4 tiết/môn/tuần.
C. 6 tiết/môn/tuần.
tiết/môn/tuần

D. 3

ĐÁP ÁN 101
(CÂU ĐÁP ÁN ĐƯỢC IN ĐẬM, NGHIÊNG)
Câu 1: Trường trung học có các loại hình sau:
A/- Công lập và bán công
B/- Công lập, bán công và dân lập
C/- Công lập và tư thục
D/- Công lập, bán công ,dân lập và tư thục
Câu 2: Theo quy định hiện hành, khi tiến hành kiểm tra đánh giá, ra đề thi giáo viên căn
cứ chủ yếu vào :
A/- Sách giáo khoa và sách bài tập
B/- Sách giáo khoa và sách giáo viên
C/- Sách giáo khoa
D/- Chuẩn kiến thức, kỷ năng của chương trình
Câu 3: Tháng an toàn giao thông quốc gia hàng năm được tổ chức vào ?
A/- Tháng 8
B/- tháng 9
C/- tháng 10
D/- Tháng 11
Câu 4: Căn cứ vào quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chuẩn 3
chất lượng giáo dục quy định về tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không vượt quá :
A/1%
B/- 2%
C/- 3%
D/- 4%
Câu 5: Theo quy định hiện hành, để đủ điều kiện lên lớp, ngoài việc đạt các yêu cầu về
hạnh kiểm và học lực, học sinh được phép nghỉ học ( có phép và không phép ) tối đa là
bao nhiêu ngày ?
A/- 20 ngày
B/- 30 ngày
C/- 40 ngày
D/- 45 ngày
Câu 6: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do bộ
giáo dục và đào tạo phát động vào năm nào ?


A/- 2006 – 2007

B/- 2007 – 2008

C/- 2008-2009

D/- 2009 – 2010

Câu 7: Phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có bao
nhiêu nội dung ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 8: Phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được tiến
hành đến năm :
A/- 2013
B/- 2012
C/- 2011
D/- 2010
Câu 9: Chủ đề : “ Đổi mới công tác quản lý và tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp
để nâng cao chất lượng giáo dục của năm học:
A/- 2007 – 2008
B/- 2008 – 2009
C/- 2009-2010
D/- 2010 – 2011
Câu 10: Theo điều lệ trường THCS, Trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp
học : tổng diện tích mặt bằng của trường đối với khu vực nông thôn, tính theo đầu học
sinh của trường ít nhất phải đạt :
A/- từ 6m2 trở lên
B/- từ 7m2 trở lên
C/- từ 8m2 trở lên
D/- từ 10m2 trở lên
Câu 11: Theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên THPT có
bao nhiêu tiêu chuẩn ?
A/- 4
B/- 5
C/- 6
D/- 7
Câu 12: Theo quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn được tiến hành theo các
bước :
A/- GV tự đánh giá xếp loại
B/- Hiệu trưởng đánh giá xếp loại GV;
C/- Tổ Chuyên môn đánh giá xếp loại
D/- Tất cả các bước trên
Câu 13: Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn 3 : năng lực dạy học có bao nhiêu
tiêu chí ?
A/- 3
B/- 5
C/- 7
D/- 8
Câu 14 : Thông tư số 30/2009/TT-BGD ĐT ban hành chuẩn nghề nghiệp giáo viên
THCS, giáo viên THPT có hiệu lực thi hành từ tháng năm nào ?
A/- 10/2009
B/- 11/2009
C/- 12/2009
D/- 1/2010
Câu 15:Chọn phương trả lời đúng nhất:
a/ Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta
b/ Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
c/ Cùng với Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
d/ Câu trả lời khác.
Câu 16: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” bắt đầu phát
động từ lúc nào ?
a- Tháng 2/2006
b- Tháng 10/2006
c- Tháng 2/2007
d- Tháng 10/2007


Câu 17: Chủ đề năm học 2012 – 2013 là gì ?
a- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
b- “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
c- “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
d- “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Câu 18:Thông tư về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh
trung học phổ thông mới nhất được áp dụng là:
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 51/2008/QĐ-BGDĐT;
C. 58/2011/TT-BGDĐT;
D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
Câu 19:Hiệu lực thi hành của Thông tư về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học
cơ sở và học sinh trung học phổ thông mới nhất được áp dụng kể từ ngày:
A. 05/10/2006;
B. 15/9/2008;
C. 16/9/2008;
D. 26/01/2012.
Câu 20:Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét thì xếp loại cả năm đạt yêu cầu
(“Đ”) khi
A. Cả hai học kỳ xếp loại Đ hoặc học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại Đ.
B. Học kỳ I xếp loại Đ, học kỳ II xếp loại CĐ.
C. Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II xếp loại CĐ.
D. Học kỳ I xếp loại CĐ, học kỳ II trên 1/2 số bài ktra được đánh giá “Đ” nhưng không có
bài kiểm tra học kỳ .
Câu 21:Người có quyền cho phép học sinh được miễn học môn Thể dục, môn Âm nhạc,
môn Mỹ thuật trong chương trình giáo dục nếu gặp khó khăn trong học tập môn học nào
đó do mắc bệnh mãn tính, bị khuyết tật, bị tai nạn hoặc bị bệnh phải điều trị là:
A. Hiệu trưởng;
B. Giáo viên chủ nhiệm;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Trưởng phòng Giáo dục Trung học phổ thông của Sở Giáo dục.
Câu 22:Việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQP-ANthực hiện theo
Q.định nào sau đây:
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 51/2008/QĐ-BGDĐT;
C. 69/2007/QĐ-BGDĐT;
D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
Câu 23:Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào
đó mà phải xuống loại Tb thì:
A. Xếp loại G;
B. Xếp loại K;
C. Xếp loại TB; D. Xếp loại Y.
Câu 24:Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại G nhưng do kết quả của một môn học nào
đó mà phải xuống loại Y thì:
A. Xếp loại G;
B. Xếp loại K;
C. Xếp loại TB;
D. Xếp loại Y.


Câu 25:Nếu ĐTBhk hoặc ĐTBcn đạt mức loại K nhưng do kết quả của một môn học nào
đó mà phải xuống loại Kém thì:
A. Xếp loại G.
B. Xếp loại K.
C. Xếp loại TB. D. Xếp loại Y.
Câu 26:Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:
A. Hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở lên và nghỉ 44 buổi học trong một năm học
(nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
B. Hạnh kiểm, học lực từ trung bình trở lên và nghỉ quá 45 buổi học trong một năm học
(nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
C. Hạnh kiểm, học lực yếu và nghỉ 12 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc
không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
D. Hạnh kiểm yếu, học lực khá và nghỉ 44 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép
hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).
Câu 27:Theo Quy chế hiện hành, trách nhiệm tính điểm trung bình môn học (đối với các
môn học đánh giá bằng cho điểm) là của:
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Tổ công nghệ;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 28:Theo Quy chế hiện hành, việc kiểm tra sổ gọi tên và ghi điểm của lớp; giúp Hiệu
trưởng theo dõi việc kiểm tra cho điểm, mức nhận xét theo quy định là của:
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Tổ công nghệ;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 29:Theo Quy chế hiện hành, việc tính điểm trung bình các môn học theo học kỳ, cả
năm học; xác nhận việc sửa chữa điểm, sửa chữa mức nhận xét của giáo viên bộ môn
trong sổ gọi tên và ghi điểm, trong học bạ.
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Tổ công nghệ
C. Giáo viên bộ môn
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 30:Theo Quy chế hiện hành, việc kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm tra, cho
điểm và đánh giá nhận xét của giáo viên. Hàng tháng ghi nhận xét và ký xác nhận vào sổ
gọi tênvà ghi điểm của các lớp là của
A. Giáo viên chủ nhiệm;
B. Hiệu trưởng;
C. Giáo viên bộ môn;
D. Tổ trưởng tổ chuyên môn.
Câu 31: Chọn phương án trả lời đúng với Tư tưởng Hồ Chí Minh?
a/ Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều
kiện thực tế của nước ta.


b/Tư tưởng HCM là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê
Nin vào điều kiện thực tế nước ta.
c/ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê Nin
vào điều kiện thực tế của nước ta.
d/Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê
Nin vào điều kiện thực tế nước ta.
Câu 32: Luận điểm: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” được trích từ tác phẩm nào của Hồ
Chí Minh?
a/ Đường cách mệnh
b/ Sửa đổi lối làm việc;
c/ Thường thức chính trị
d/ Di chúc
Câu 33:Quan điểm: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong
tác phẩm nào?
a/ Sách lược vắn tắt của Đảng;
b/ Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
c/ Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng;
d/ Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
Câu 34: Điểm đặc sắc nhất trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là gì?
a/ coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội;
b/ đề cao đạo đức trong quản lý
xã hội
c/ đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của công việc
d/ kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội
Câu 35: Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
a/ giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ;
b/ giáo dục tư tưởng chính trị;
c/ giáo dục thái độ lao động;
d/ giáo dục đạo đức
Câu 36:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông là thông tư:
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 30/2009/TT-BGDĐT
C. 58/2011/TT-BGDĐT
D. 52/2008/QĐ-BGDĐT
Câu 37:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông có hiệu lực kể từ ngày
A. 05/10/2006;
B. 10/12/2009
C. 16/9/2008
D. 26/01/2012.
Câu 38:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có
bao nhiêu tiêu chí?
A. 04
B. 05
C. 06
D. 07


Câu 39:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có bao nhiêu tiêu chí?
A. 05
B. 06
C. 07
D. 08
Câu 40:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có bao nhiêu tiêu chí?
A. 05
B. 06
C. 07
D. 08
Câu 41:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì việc xếp giáo viên đạt chuẩn loại xuất sắc là
A.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 4
điểm và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
B.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 12 tiêu chí đạt 4 điểm
và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
C.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 13 tiêu chí đạt 4 điểm
và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
D.Tất cả các tiêu chí đạt từ 3 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 14 tiêu chí đạt 4 điểm
và có tổng số điểm từ 90 đến 100.
Câu 42:Theo thông tư Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở,
giáo viên trung học phổ thông thì việc xếp giáo viên đạt chuẩn loại khá là
A.Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 14 tiêu chí đạt 3
điểm, 4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
B.Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 15 tiêu chí đạt 3 điểm, 4
điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
C.Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 13 tiêu chí đạt 3 điểm, 4
điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
D. Tất cả các tiêu chí đạt từ 2 điểm trở lên, trong đó phải có ít nhất 12 tiêu chí đạt 3 điểm,
4 điểm và có tổng số điểm từ 65 đến 89.
Câu 43:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học là thông tư :
A. 40/2006/QĐ-BGDĐT;
B. 30/2009/TT-BGDĐT
C. 58/2011/TT-BGDĐT
D. 29/2009/TT-BGDĐT
Câu 44:Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có hiệu lực kể từ ngày?
A. 05/10/2006
B. 10/12/2009
C. 16/9/2008
D.
26/01/2012.
Câu 45:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học thì hiệu trưởng có bao
nhiêu tiêu chuẩn:
A. 03
B. 04
C. 05
D. 06
Câu 46:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong Tiêu chuẩn 2:
Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của hiệu trưởng có bao nhiêu tiêu chí


A. 03

B. 04

C. 05

D. 06

Câu 47:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Trong Tiêu chuẩn 3:
Năng lực quản lí nhà trường của hiệu trưởng có bao nhiêu tiêu chí:
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Câu 48:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, người hiệu trưởng
được đánh giá, xếp loại xuất sắc phải có:
A. Tổng số điểm từ 207 đến 230 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
B. Tổng số điểm từ 207 đến 230 và các tiêu chí phải từ 7 điểm trở lên;
C. Tổng số điểm từ 205 đến 230 và các tiêu chí phải từ 8 điểm trở lên;
D. Tổng số điểm từ 206 đến 230 và các tiêu chí phải từ 7 điểm trở lên;
Câu 49:Theo Thông tư Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, người hiệu trưởng
được đánh giá, xếp loại khá phải có:
A. Tổng số điểm từ 160 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
B. Tổng số điểm từ 161 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 5 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
C. Tổng số điểm từ 161 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
D. Tổng số điểm từ 159 điểm trở lên và các tiêu chí phải từ 6 điểm trở lên nhưng không
xếp được ở loại xuất sắc;
Câu 60:Năm an toàn giao thông quốc gia là năm ?
A. 2011
B. 2012
C. 2013

D. 2014

Câu 61. Điều nào dưới đây là đúng nhất ?
A. Cá nhân và tập thể không đăng kí thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh
hiệu thi đua.
B. Điều kiện để công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là trong đợt xét thi đua
người đó chỉ cần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
C. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng cho cá nhân chỉ cần có sáng kiến cải
tiến kĩ thuật hoặc đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng ở quy mô toàn huyện trở lên.
D. Mỗi năm giáo viên được xếp loại thi đua vào cuối mỗi quý.
Câu 62. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành), tổ
chuyên môn của trường không có nhiệm vụ nào dưới đây ?
A. Hướng dẫn, xây dựng phân phối chương trình môn học của Bộ GD&ĐT.
B. Khen thưởng, kỉ luật giáo viên.
C. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ.
D. Tham gia đánh giá xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ GD&ĐT.


Câu 63. Điều 28, Luật Giáo dục năm 2009 quy định về đổi mới phương pháp giáo dục
phổ thông :"Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ
động, sáng tạo của học sinh ; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học ; bồi
dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm ; rèn luyện kĩ năng vận dụng
kiến thức vào thực tiễn ; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh". Hướng nào dưới đây chi phối 3 hướng còn lại ?
A. Bồi dưỡng phương pháp tự học (dạy cho HS cách học).
B. Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS (HS làm việc nhiều
hơn, suy nghĩnhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, nhìn và nghe nhiều hơn).
C. Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS.
D. Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn (rèn luyện kĩ năng ứng xử với môi
trường, biết cách giải quyết các vấn đề được đặt ra trong thực tiễn cuộc sống).

Câu 64. Phương tiện dạy học
A. phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng.
B. chỉ được sử dụng một lần trong một tiết dạy.
C. được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng lúc nội dung và phương
pháp dạy học cần đến nó.
D. được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu một phương tiện sử dụng nhiều lần trong một tiết
học.
Câu 65. Theo Quyết định 40/2006/BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT về kiểm
tra, đánh giá học sinh THCS và THPT thì phương án nào dưới đây là đúng ?
A. Điểm kiểm tra các loại chủ đề tự chọn của môn học nào thì tham gia tính điểm
trung bình của môn học đó.
B. Môn học tự chọn có tổ chức kiểm tra đánh giá nhưng không tính điểm trung bình các
môn học.
C. Các loại chủ đề tự chọn của môn nào thì kiểm tra và cho điểm một cột điểm riêng trong
sổ gọi tên ghi điểm.
D. Chủ đề tự chọn có tổ chức kiểm tra đánh giá nhưng không tính điểm trung bình các
môn học.
Câu 66. Theo Quyết định 40/2006/BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ GD&ĐT về kiểm
tra, đánh giá học sinh THCS và THPT thì phương án nào dưới đây không phù hợp ?
A. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm tự luận được cho điểm số
nguyên (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7 điểm).
B. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm tự luận được làm tròn đến
0,5 điểm (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7,5 điểm).
C. Điểm của bài kiểm tra 15 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan được lấy đến
một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số (ví dụ 7,25 làm tròn thành 7,3 điểm).
D. Điểm của bài kiểm tra 1 tiết được lấy đến một chữ số thập phân sau khi đã làm tròn số
(ví dụ 5,25 làm tròn thành 5,3 điểm).


Câu 67. Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư
số 28 /2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo không áp dụng đối với giáo viên
A. giảng dạy theo chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
B. trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.
C. làm công tác quản lí ở các trường tiểu học.
D. làm công tác quản lí ở
các trường chuyên.
Câu 68. Thời gian làm việc của giáo viên trung học trong năm học là
A. 35 tuần.
B.42 tuần.
C. 37 tuần.
D. 40 tuần.
Câu 69. Thời gian dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với giáo viên trung
học trong năm học là
A. 74 tiết.
B. 72 tiết.
C. 3 tuần.
D. 18 tiết.
Câu 70. Theo Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT, thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên
gồm:
A. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kì và các ngày nghỉ khác.
B. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch và các ngày nghỉ khác.
C.nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ ngày 01/01, 10/3 âm lịch, 30/4, 01/5, 02/9.
D. nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ các ngày 01/01, 10/3 âm lịch, 30/4, 01/5, 02/9, 20/11.
Câu 71. Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là
A. 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
B. ít hơn 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
C. 15 ngày, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
D. 03 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).
Câu 72. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên THCS và THPT lần lượt là
A. 20 tiết và 18 tiết.
B.19 tiết và 17 tiết.
C. 18 tiết và 17 tiết.
D. 15 tiết và 13 tiết.
Câu 73. Một HS 3 lần sửa chữa sổ trực cờ đỏ để tăng điểm thi đua của lớp mình lên. GV
tổng phụ trách biết được, báo với GV chủ nhiệm. GVCN tổ chức họp lớp kiểm điểm
nhưng HS này vẫn không nhận khuyết điểm. Cách xử lí tình huống nào dưới đây là sai ?
A. GVCN thông báo với phụ huynh và báo cáo với hiệu trưởng để xin hướng giải quyết.
B. GVCN xếp loại hạnh kiểm cuối học kì 1 của HS này là yếu.
C. GVCN mời phụ huynh HS đến để phối hợp giáo dục.
D. GVCN sau 3 lần yêu cầu HS viết bản kiểm điểm nhưng HS này vẫn không nhận khuyết
điểm nên đã viết giấy thông báo với phụ huynh buộc HS nghỉ học 4 ngày để suy nghĩ, hối
cải.
Câu 74. Định mức tiết dạy trong mỗi tuần đối với giáo viên trường, lớp dành cho người
tàn tật, khuyết tật ở cấp tiểu học và THCS lần lượt là
A. 21 tiết và 17 tiết.
B. 15 tiết và 12 tiết.
C. 17 tiết và 15 tiết.
D. 15 tiết và 13 tiết.


Câu 75. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường
hạng I
A. dạy 8 tiết một tuần.
B. dạy 0 tiết một tuần. C. dạy 4 tiết một tuần.
D.dạy
2 tiết một tuần.
Câu 76. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường
hạng II
A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần. B. dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.
C.dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần. D. dạy 1/4 định mức tiết dạy một tuần.
Câu 77. Người Ấn Độ đã tổng kết quá trình dạy học bằng một câu thành ngữ khá quen
thuộc về phương pháp dạy học, thầy (cô) hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu
thành ngữ :
"Tôi nghe - tôi (1)........., tôi nhìn - tôi (2)........., tôi làm - tôi (3).........."
A. (1) nhớ / (2) quên / (3) hiểu
B. (1) hiểu / (2) quên / (3) nhớ
C. (1) quên / (2) hiểu / (3) nhớ
D. (1) quên / (2) nhớ / (3) hiểu
Câu 78. Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành) quy định định
kì sinh hoạt của tổ chuyên môn như thế nào ?
A. Mỗi tháng hai lần.
B. Mỗi học kì 2 lần.
C. Mỗi tuần một lần
D. Hai tuần
một lần.
Câu 79. Khi xác định các yêu cầu cần đạt của mỗi bài dạy, giáo viên căn cứ vào
C. tài liệu hướng dẫn thực hiện theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.
D. B. sách giáo khoa.
C. sách giáo viên.
D. sách giáo khoa và sách giáo viên.
Câu 80. Thông tư 12 /2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
quy định "Hằng năm, khi các cơ quan cấp trên tổ chức, nhà trường có giáo viên tham gia
thi giáo viên giỏi cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trực thuộc tỉnh trở lên; trong 04
năm liên tiếp tính từ năm được đánh giá trở về trước, có ít nhất .......... giáo viên trong tổng
số giáo viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên và
không có giáo viên xếp loại yếu theo Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên”.
Điền tỉ lệ thích hợp vào chỗ trống.
A. 25%
B. 30%
C. 35%
D. 20%
Câu 81. Theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường nhiều cấp học (hiện hành), phương
án nào dưới đây là SAI?
A. Giáo viên bộ môn được tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương.
B. Giáo viên chủ nhiệm được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp
mình.
C. Giáo viên chủ nhiệm được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 4
ngày.
D. Giáo viên bộ môn được phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo
dục học sinh.


Câu 82. Theo Điều 16, Điều lệ trường trung học hiện hành, các đối tượng nào dưới đây
đều không thuộc biên chế tổ chuyên môn ? Chọn phương án đúng nhất.
A. Nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.
B. Giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thiết bị giáo dục.
C. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; giáo viên; viên chức làm công tác thư viện, thiết bị
giáo dục.
D. Hiệu trưởng; các phó hiệu trưởng; nhân viên văn phòng; nhân viên y tế.
Câu 83. Theo quy định về hướng dẫn đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, phương
án nào sau đây là đúng ?
A. Bài soạn của giáo viên không được xem là minh chứng.
B. Khi đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp điều cần thiết và hết sức quan trọng là
phải căn cứ vào các minh chứng.
C. Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp không được lượng hóa bằng điểm số cụ thể.
D. Hằng năm, vào cuối mỗi học kì, hiệu trưởng tổ chức đánh giá giáo viên theo chuẩn
nghề nghiệp.
Câu 84. Ý kiến nào đúng ?
A. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, các loại phương tiện dạy học đơn giản, rẻ
tiền không còn phù hợp
B. Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, khai thác và tạo ra những dụng cụ thí nghiệm,
phương tiện dạy học đơn giản, rẻ tiền để phục vụ việc dạy học của mình và của đồng
nghiệp
C. Bộ đồ dùng, thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo do nhiều công ty (chuyên
nghiệp) sản xuất ngày càng có nhiều ưu điểm lớn, đầy đủ, các đồ dùng dạy học đơn giản
rẻ tiền dần sẽ biến mất
D. Giáo viên chỉ nên chuyên tâm vào việc khai thác hết tính năng của bộ đồ dùng đã
được Bộ GD&ĐT ban hành và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin chứ không nên
mất thời gian vào việc nghĩ ra các đồ dùng dạy học đơn giản, rẻ tiền
Câu 85. Khi học sinh đang xem phim (có âm thanh) hoặc các chương trình truyền hình
dạy học. Điều nào dưới đây đúng :
A. Giáo viên đưa ra câu hỏi, lời bình luận về nội dung hình ảnh, phim
B. Giáo viên đưa lên bảng những thuật ngữ riêng, ghi chú những yếu tố quan trọng của
đoạn phim
C. Giáo viên đưa ra những ví dụ minh họa, giải thích các tình huống có trong phim
D. Giáo viên để cho học sinh xem phim một các tự nhiên, không bình luận, không phân
tích thêm
Câu 86. Chọn phương án đúng :
A. Phương tiện dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng
B. Một phương tiện dạy học chỉ được sử dụng một lần trong một tiết dạy
C. Phương tiện dạy học được nâng cao hiệu quả rất nhiều nếu nó xuất hiện đúng vào
lúc nội dung và phương pháp dạy học cần đến nó
D. Nên cho học sinh xem nhiều đoạn phim video dạy học trong một tiết học


Câu 87. Chọn phương án đúng :
A. Bài giảng điện tử khác với giáo án điện tử B. Sách giáo khoa điện tử là bài giảng
điện tử
C. Sách giáo khoa điện tử là giáo án điện tử
D. Bài giảng GAĐT thay thế cho tất cả các phương tiện dạy học khác
Câu 88. Ba nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học (nguyên tắc 3Đ) là :
B. Đúng lúc, đúng chỗ, đủ cường độ
B. Đúng chỗ, đúng lúc, đúng vùng (miền)
C. Đúng người, đúng chỗ, đúng lúc
D. Đúng cường độ, đúng vùng (miền), đúng lớp.
Câu 89. Chọn phương án đúng :
A. Việc giới thiệu phương tiện dạy học trên lớp là phải tìm vị trí lắp đặt sao cho toàn lớp
quan sát rõ ràng.
B. Các phương tiện dạy học phải bố trí ở những nơi đảm bảo tuyệt đối an toàn.
C. Các phương tiện dạy học phải luôn đặt trên bàn học sinh để học sinh tự tay sử dụng.
D. Câu A, B đúng.
Câu 90. Chọn phương án đúng :
A. Sử dụng video không quá 3 - 4 lần trong một tuần và kéo dài không quá 20 - 25 phút
trong một buổi dạy
B. Sử dụng video bất cứ lúc nào trong tuần, trong buổi học
C. Sử dụng lặp đi lặp lại một loại phương tiện nghe nhìn nhiều lần trong một tiết dạy sẽ
làm tăng hiệu quả sử dụng phương tiện vì giáo viên thao tác thành thạo (có kĩ năng, kĩ
xảo)
D. Câu A và C đúng
Câu 91. Theo những vấn đề lớn đã được khẳng định ở quy mô quốc tế, cấp độ để xếp loại
giáo viên giỏi là :
A. Thầy đọc, trò chép;
B. Thầy biết tổ chức cho học
sinh hoạt động
C. Thầy biết làm cho học sinh động não, phát triển tư duy học sinh
D. Thầy giảng, trò tự tiếp thu
Câu 92. Điều kiện thành công của quá trình giáo dục là :
A. Có chương trình giáo dục tốt;
B. Có giáo viên dạy tốt chương trình
C. Có học liệu và công nghệ dạy học phù hợp
D. Cả ba ý trên
Câu 93. Khả năng của thiết bị dạy học là :
A. Giúp quá trình nhận thức, rèn luyện kỹ năng bền vững, chính xác
tín hiệu, lời nói
C. Chỉ làm tăng năng suất lao động của học sinh và giáo viên
D. Chỉ làm thay đổi phong cách tư duy, hành động dạy và học
Câu 94. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất ?
A. Một thư mục có thể chứa nhiều thư mục khác nhau.

B. Thay đổi


B. Windows là hệ điều hành duy nhất dùng cho các máy tính cá nhân.
C. Một file có thể chứa ít nhất một thư mục.
D. Một thư mục có thể chứa hai thư mục có cùng tên miễn là khác nội dung.
Câu 95. Giả sử thầy (cô) đang làm việc với file giaoan.doc, muốn tạo một file mới tên
làbaigiang.doc có cùng nội dung với file giaoan.doc thì phải :
A. Chọn menu File rồi chọn Save
B. Chọn menu Edit và chọn Rename
C. Chọn menu File và chọn Edit
D. Chọn menu File rồi chọn Save As...
Câu 96. Để chèn một kí tự (ví dụ φ, Ω) vào văn bản đang soạn thảo trên nền Microsoft
Word, thầy (cô) chọn phương án nào ?
A. Vào menu Insert rồi chọn Picture
B. Vào menu Insert rồi chọn Symbol
C. Vào menu Insert rồi chọn String
D. Vào menu Insert rồi chọn Objetc...
Câu 97. Một GV vừa kiêm thư kí hội đồng trường, vừa kiêm trưởng ban thanh tra nhân
dân của trường thì được giảm trừ bao nhiêu tiết định mức?
A. 5 tiết dạy.
B. 2 tiết dạy.
C. 4 tiết dạy.
D. 3 tiết dạy.
Câu 98. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường
hạng III
A. dạy 2/3 định mức tiết dạy một tuần. B.dạy 1/2 định mức tiết dạy một tuần.
C. dạy 1/3 định mức tiết dạy một tuần. D. dạy 3/4 định mức tiết dạy một tuần.
Câu 99. Định mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong mỗi tuần lần lượt là
A. 2 tiết và 4 tiết.
B. 0 tiết và 2 tiết.
C. 4 tiết và 8 tiết.
D. 0 tiết và 4 tiết.
Câu 100. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học, THCS, THPT được giảm số tiết mỗi
tuần tương ứng là
A. 3; 3 và 3.
B. 3; 4 và 4.
C. 4; 6 và 6.
D. 4; 4 và 4.
Câu 101. Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm
A. 2 tiết/môn/tuần.
B. 4 tiết/môn/tuần.
C. 6 tiết/môn/tuần.
tiết/môn/tuần

D. 3


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×