Tải bản đầy đủ

Tổng hợp các đề thi trắc nghiệm tin học cơ bản

ĐỀ SỐ 2
1. virus tin học lây lan bằng cách nào?
A. Khi dùng tay ẩm dùng máy tính.
B. Khi đặt các máy tính gần nhau
C. Khi dùng nhiều máy tính cùng lúc
D. Tất cả đều sai
2. Hệ điều hành là:
A. Phần mềm ứng dụng
B. Phần mềm hệ thống.
C. Phần mềm tiện ích
D. Tất cả đều đúng
3. Hệ điều hành windows XP được lưu trữ trong:
A. CPU
B. Ram
C. Bộ nhớ ngoài
D. Rom
4. Ram là gì?
A. Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
B. Bộ xử lý thông tin
C. Bộ nhớ chỉ đọc
D. Tất cả đều đúng

5. Kết quả của phép cộng giữa các số nhị phân a=01001 và b=01111 là;
A. 01010
B. 01110
C. 11000
D. 00110
6. Trong mạng máy tính, thuật ngữ Lan có ý nghĩa gì?
A.Mạng diện rộng
B. Mạng cục bộ
C. Mạng toàn cầu
D. Tất cả đều sai
7. Trong các thiết bị sau đây, đâu là thiết bị ra của máy tính
A. Máy in
B. Chuột
C. Ổ đĩa cứng
D. Bàn phím
8. Để chia cột trong Word 2007, để chèn ký tự đặc biệt ta thực hiện:
A. View-Symbol-chọn biểu tượng
B. Home-Symbol-chon biểu tượng
C. Insert-Symbol-chọn biểu tượng
D. Review-Symbol-chọn biểu tượng


9. Trong soạn thảo Ms Word 2007, để dán dữ liệu vào một vị trí nào đó ta thực hiện
A. Ctrl+V
B. Thẻ Home- kích vào biểu tượng copy
C. Click chuột phải chọn copy
D. Tất cả đều đúng
10. Định dạng số thứ tự, ký tự động trong Word 2007 nằm ở bảng hội thoại nào
A. Border and shading
B. Butllets and numbering
C. Page border
D. Tap stop position
11. Khi soạn thảo văn bản trong word để gõ được tiếng việt, chọn bộ gõ theo chuẩn TCVN3 kiểu gõ
là Telex thì sử dụng font:
A. ABC
B. VNITimes
C. Times New Roman
C. VNTimes
12.Trong Word 2007 để tìm và thay thế trong văn bản ta thực hiện:
A. Thẻ Mailings-Edit-Nhấn nút Find/Replace

B. Thẻ Page layouts-edit-nhấn nút Find/Replace
C. Thẻ Insert-edit- Nhấn nút Find/Replace
D. Thẻ Home-editting -Nhấn nút Find/Replace
13. Trong MS Word2007, để chèn Header hoặc footer trên trang văn bản ta thực hiện:
A. Thẻ Insert- Header anh footer- nhấn nút Header hoặc Footer
B. View- Header anh footer
C. Insert- Header anh footer
D. Format- Header anh footer
14. Trong Excel biểu thức sau cho biết kết quả là bao nhiêu nếu DTB=7 và HK loại “A”, trong đó
DTB: điểm trung bình, HK: hạnh kiểm.
= If(OR(DTB>=8,HK=”A”),1000,300)
A. 1000
B. 300
C. #NAME
D. #NA
15. Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào là đúng:
A. CountIf(Range,criteria,[sum_range])
B. CountIf(criteria,range,[sum_range])
C. CountIf(range)
D. CountIf(range,criteria)
16. Trong bảng tính Excel tại ô A2 có công thức: =D2*E2-C2. Nếu sao chép công thức đến ô D3 thì ô
D3 sẽ có công thức:
A. D3*D4-D5
B. D3*E3-F3
C. G3*H3-F3


D. G2*H2-F2
17. Trong Excel hàm nào dùng để đếm ô có chứa các số trong vùng A1:A10
A. SUMIF(A1:A10)
B. DSUM(A1:A10)
C. COUNT(A1:A10)
D.SUM(A1:A10)
18. Trong Excel các địa chỉ sau, địa chỉ nào là địa chỉ tương đối:
A. B$1:D$10
B. $B$1:$D$10
C. B$1$:D$10$
D. B1:D10
19. Trong bảng tính excel, nếu một ô tính có các ký hiệu #Name? điều đó có nghĩa là gì:
A. Cột chứa ô đó có độ ao quá thấp nên không hiển thị hết số
B. Khi giá trị không tim thấy trong hàm hay công thức
C. Khi có phép tính chia cho 0
D. Khi hàm hay công thức mà excel không hiểu, hay tham chiếu địa chỉ ô mà excel không biết
20. Trong bảng tính excel tại ô A2 có giá trị chuỗi “Tin học” ô C2 gõ vào công thức =mid(A2,2,2) kết
quả nhận được là:
A. in
B. Ti
C. n
D. oc

ĐỀ SỐ 4
1. Trong window explorer , để trình bày các đối tượng trong một cửa sổ folder dưới dạng hình ảnh
sau khi chọn lệnh View ta chọn mục nào trong các mục sau:
a. Icons
b. Thumbmnails
c. list
d. Details
2. Để thiết lập độ phân giải trên màn hình Window, sau khi thực hiện lệnh: Bấm chuột phải lên
khoảng trống trên màn hình desktop chọn Properties/Desktop ta chọn mục nào sau đây?
a. Background
b. Setting
c. Position
d. Screen Save
3. Để thay đổi cách hiển thị ngày tháng, thời gian, số trong máy tính, khởi động Control panel và
chọn biểu tượng nào sau đây?
a. Mouse
b. Taskbar and Start menu
c. Regional and Language Options
d. Date and time
4. Phát biểu nào sau đây là đúng về bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên(RAM)


a. Chương trình ứng dụng có thể viết ngày, tháng vào RAM
b. Nội dung của RAM không bị xóa khi tắt máy
c. Nội dung của RAM bị xóa khi tắt máy
d. Tất cả đều sai
5. Số 193 được biểu là chuỗi nhị phân nào sau đây?
a. 01111111
b. 10000001
c. 11000000
d. 11000001
6. Phép cộng giữa hai số nhị phân 01011+00101 cho kết quả nào sau đây?
a. 01011
b. 00001
c. 00101
d. 10000
7. Trong cửa sổ My computer, để sắp xếp lại các đối tượng theo tên, sau khi chọn lệnh
View/Arrange Icon by, ta chọn mục nào trong các mục sau?
a. Name
b. Type
c. Modify
d. Auto Arrange
8. Trong Word, tổ hợp phím nào sau đây cho phép đưa con trỏ về đầu dòng đầu tiên của văn bản?
a. shift+home
b. ctrl+home
c. ctrl+alt+home
d. alt+home
9. trong Word, loại tab nào sau đây không đúng?
a. Bar
b. Decimal
c. Point
d. Left
10. Trong Word, kiểu font nào sau đây không đúng?
a. Bold
b. Italics
c. Regular
d. Superscript
11.Trong word, cách nào sau đây cho phép xác định khoảng cách và vị trí ký tự
a. Home/paragraph/line spacing
b. Home/font/effects
c. Home/font/character spacing
d. Home/paragraph/spacing
12. Trong word để gộp nhiều ô thành một ô, trước hết ta chọn số ô cần gộp rồi thực hiện thao tác
nào sau đây?
a. Layout/merge/merge cells


b. Layout/merge/split table
c. Layout/merge/split cells
d. Layout/cut/cells
13. Trong Excel muốn nhập vào công thức tính toán cho một ô trước hết ta phải gõ:
a. Dấu chấm hỏi
b. Dấu bằng
c. Hàm thống kê
d. Dấu hai chấm
14. Trong excel tại ô A2 có giá trị là 49. Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) kết quả nhận được
là :
a. #VALUE !
b. #NAME !
c.0
d. 7
15. Trong bảng tính Excel tại ô A2 có giá trị chuỗi « CNTT », ổ B2 có giá trị số 2013. Tại ô C2 gõ vào
công thức =A2+B2 kết quả nhận được là :
a. #VALUE !
b. CNTT
c. 2013
d. CNTT2013
16. Trong bảng tính excel, tại ô B2 gõ vào công thức : =IF(and(3<6,5<7),200,300) kết quả nhận
được sẽ là:
a. 200
b. 300
c. True
d. False
17. Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu ĐTB=4?
=IF(DTB>=8,”giỏi”,If(DTB>=7,”khá”,If(DTB>=5”TB”,”Yếu”)))
a. Giỏi
b. Khá
c. TB
d. Yếu
18. Trong excel muốn chèn thêm hàng trên bảng tính chọn lệnh:
a. Home/Cells/Insert/Insert Sheet Rows
b. Home/Cells/Insert/Insert Sheet
c. Home/Cells/Insert/Insert Sheet Columns
d. Home/Cells/Insert/Insert Cells
19. Trong powerpoint, cách nào sau đây cho phép mở hộp thoại in?
a. Nhấp nút Print trên thanh công cụ
b. Nhấn tổ hợp Ctrl+P
c. Nhấn office button chọn print preview
d. Nhấn Alt+PĐỀ SỐ 5
1. Kết quả của phép AND giữa hai nhị phân a=00111101 và b=01000001 là
a. 01111101
b. 01110101
c. 00000001
d. 00111101
2. Trong word tổ hợp phím nào sau đây cho phép tạo chỉ số dưới:
a. Ctrl+Shift+=
b Ctrl+=
c. Shift+=
d. Alt+Shift+=
3. Phần mềm nào sau đây điều khiển việc cấp phát tài nguyên trong máy tính:
a. Phần mềm ứng dụng
b. Phần mềm duyệt web
c. Phần mềm hệ thống
d. Phần mềm tiện ích
4. Phép cộng giữa hai số nhị phân 01011+00011 cho kết quả?
a. 01010
b. 01110
c.01111
d. 00110
5. Trong windows ký tự nào không được sử dụng để đặt tên tệp tin thư mục:
a. @,1,%
b. –(,)
c. ~,”,?,@,#,$
d. ?,*,\,/,<,>,”,:
6. Trong windows explorer biểu tượng nào sau đây cho phép xóa thư mục hay tệp tin đã chọn:
a.
b.
c.
d.
7. Trong windows explorer thao tác nào sau đay cho phép tạo thư mục:
a. File/New/Directory
b. File/New/File
c. File/New/Folder
d. Tất cả đều sai
8. Trong windows explorer biểu tượng nào sau đây cho phép sao chép thư mục hay tệp tin đã chọn:
a.
b.
c.
d.
9. Trọng window explorer tổ hợp phím nào cho phép phục hồi lại tệp tin hay thư mục vừa xóa bỏ?


a. Ctrl+Alt+Z
b. Alt+Z
c. Shift+Z
d. Ctrl+Z
10. Trong windows tổ hợp phím nào cho phép di chuyển qua lại giữa các chương trình
a. Ctrl+tab
b. Alt+tab
c. Shift+tab
d. Ctrl+Alt+tab
11. Trong word tổ hợp phím nào sau đây cho phép canh lề phải cho văn bản?
a. Ctrl+R
b. Ctrl+L
c.Ctrl+shift+R
d. Ctrl+Shift+L
12. Trong word thao tác nào sau đây cho phép xóa hàng con trỏ hiện hành trong bảng?
a. Layout/Rows&Columns/Delete/Delete Columns
b. Layout/Rows&Columns/Delete/Delete Rows
c. Design/Rows &Columns/Delete/Delete Columns
d. Design/Rows &Columns/Delete/Delete Rows
13. Trong word tổ phím nào cho phép tăng kích thước của chữ lên một đơn vị?
a. Ctrl+}
b. Alt+]
c. Ctrl+]
d. Alt+[
14. Trong word thao tác nào sau đây cho phép chèn ký tự đặc biệt vào văn bản?
a. Insert/Symbol/Symbol
b. Insert/Symbol/Equation
c. Home/Symbol/Symbol
d. Tất cả đều sai
15. Trong word thao tác nào sau đây cho phép chèn thêm hàng phía dưới hàng con trỏ hiện hành
vào bảng?
a. Layout/Rows&Columns/Insert Left
b. Layout/Rows&Columns/Insert Right
c. Layout/Rows&Columns/Insert Above
d. Layout/Rows&Columns/Insert Below
16. Giả sử ô A1 có giá trị dữ liệu ngày 11/05/13. Công thức month(A1) cho kết quả?
a. 11
b. 13
c. 5
d. 2013
17.Ô A1 có giá trị bằng 9, ô A2 có giá trị bằng 7. Hãy cho kết quả của công thức
=IF(NOT(AND(A1=9,A2<10)),MIN(A1:A2,6),8)
a. 9


b. 8
c. 7
d. 6
18. Cho bảng số liệu sau
STT
1
2
3
4
5
6

A
Tên
Anh
Vân
Ngọc
Huyền
Tuán

B
Bậc lương
234
267
300
330
267

C
C. vụ
NV
NV
PP
TP
NV

D
Mã KT
D
C
B
A
D

E
Tạm ứng
300000
160000
200000
500000
200000

F
Lương

Muốn biết bạn tên Vân giữ chức vụ gì, tại ô G3 ta gõ hàm nào sau đây?
a. VLOOKUP(A2,A1:F6,2,0)
b. VLOOKUP(A2,A3:F6,3,0)
c. VLOOKUP(A3,A2:F6,3,0)
d. VLOOKUP(A2,A3:F5,3,)
19. Giả sử tại ô C2 trong bảng chứa giá trị 311.116567 và tại ô C4 có công thức là =round(C2,-1).
Giá trị của C4 sẽ là:
a. 3.11
b. 311.11
c. 311.12
d. 310
20. Thao tác nào sau đây cho phép chèn thêm slide mới vào bản trình bày?
a. Home/insert/new slide
b. Ctrl+M
c. Insert/new slide
d. Cả a và b

ĐỀ SỐ 1
1. Trong những chức năng sau, chức năng nào không phải là chức năng của khối xử lí trung
tâm(CPU)?
a. Thực hiện lệnh
b. Quản lý bộ nhớ
c. Điều khiển chương trình
d. Hiển thị đồ họa
2. Ba bước chính để xử lý thông tin trong hệ thống máy tính là:
a. Vào-xử lý-ra
b. Vào-ra-xử lý
c. Xử lý-vào-ra
d. Ra-xử lý- vào
3. Hệ điều hành là :
a. Phần mềm ứng dụng
b. Phần mệm hệ thống
c. Phần mềm tiện ích
d. Tất cả đều đúng4. Trong tin học, thư mục là một:
a. Tập hợp các tệp và thư mục con
b. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng
c. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp
d. Mục lục để tra cứu thông tin
5. Kết quả của phép cộng giữa hai số nhị phân a=01001 và b=00011 là:
a. 01010
b. 01110
c. 01111
d. 00110
6. Trong các yếu tố sau, đâu là ưu điểm chính của hệ thống mạng máy tính:
a. Tăng tốc xử lý
b. Cho phép chia sẻ dữ liệu
c. Cập nhật dữ liệu
d. Giảm giá thành
7. Trong các thiết bị sau đây đâu là thiết bị ra của máy tính?
a. Màn hình
b. Chuột
c. Ổ đĩa cứng
d. Bàn phím
8. Để chia cột trong word 2007 ta dùng công thức nào?
a. Trên thanh Ribbon+thẻ pagelayout-setup
b. Trên thanh Ribbon+thẻ pagelayout-site
c. Trên thanh Ribbon+thẻ pagelayout-columns
d. Trên thanh Ribbon+thẻ pagelayout-margins
9. Trong chế độ tạo bảng (Table) của MS Word 2007, muốn tách 1 ô thành nhiều ô ta thực hiện
a. Table tools-layout-split cells
b. Table- split cells
c. Table-cells
d. Tools-layout
10. Định dạng khung và mầu nền trong word 2007 nằm ở bảng hội thoại nào?
a. Border and sharing
b. Butllets and numbering
c. Page Border
d. Tab stop position
11. Khi soạn thảo văn bản trong word để gõ được tiếng việt chọn bộ gõ theo chuẩn UNICODE kiểu
gõ là Telex thì sử dụng font:
a. ABC
b. VNITimes
c. Times new roman
d. VNtimes
12. Trong soạn thảo văn bản MS word 2007 muốn định dạng font chữ ta thực hiện:
a. Home-font


b. Ấn tổ hợp Ctrl+D
c. Định dạng font trên thẻ Home
d. Tất cả đều đúng.
13. Trong MS word 2007 để định dạng văn bản theo kiểu danh sách ta thực hiện:
a. Home-paragraph-nhấn nút Butllets hoặc Numbering
b. Tools - Butllets and Numbering
c. Format –Butllets and Numbering
d. Edit- Butllets and Numbering
14. Trong excel biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB =9 và HK loại “C”, trong đó DTB :
điểm trung bình, HK: hạnh kiểm
=If(OR(DTB>=8,HK=”A”)1000,3000)
a. 1000
b. 300
c. #NAME
d. #NA
15. Trong excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:
a. SumIf(range, criteria,[sum_range])
b. SumIf(criteria, range,[sum_range])
c. SumIf(range)
d. SumIf(range,criteria)
16. Trong bảng tính excel tại ô A2 có công thức: =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô C3 thì
ô D3 có công thức:
a. D3*D4/100
b. D3*E3/100
c. E3*F3/100
d. D3*E3/100
17. Trong excel hàm nào dùng để tính tổng giá trị trong vùng A1:A10
a. SUMIF(A1:A10)
b. DSUM(A1:A10)
c. COUNT(A1:A10)
d. SUM(A1:A10)
18. Trong excel các địa chỉ sau, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
a. B$1:D$10
b. $B1:$D10
c. B$1$:D$10$
d. $B$1:$D$10
19. Trong bảng tính excel, nếu trong một ô tính có các ký hiệu ######, điều đó có nghĩa là gì?
a. Hàng chứa ô đó có độ dài quá hẹp nên không hiển thị hết số
b. Cột chứa ô đó có độ rộng qus hẹp nên không hiển thị hết sô
c. Công thức nhập sai
d. Nhập sai hàm
20. Trong bảng tính excel tại ô A2 có giá trị chuỗi “Tin học”, ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào
công thức =A2+B2 kết quả là:
a. #VALUE


b. Tin học
c. 2008
d. Tin học 2008

ĐỀ SỐ 4
1. Kết quả phép cộng giữa hai số nhị phân a=11111 và b = 100 là:
a. 111111
b. 101000
c. 110000
d. 100011
2. Số A0 hệ HEXA (cơ số 16) khi chuyển sang hệ cơ số 10 có kết quả là:
a. 160
b. 161
c.170
d. 150
3. Công việc nào sau đây bắt buộc máy tính của bạn phải nối mạng internet?
a. Tra cứu từ điển
b. Vẽ tranh dựa vào phần mềm Paint
c. Gửi thư điện tử cho khách hàng
d. Soạn thảo một văn bản tiếng viêt
4. Đơn vị nhỏ nhất của lưu trữ đữ liệu trong máy tính là :
a. Bit
b. Byte
c. Kilobyte
d. Megabyte
5. Ba bước chính để xử lý thông tin trong hệ thống máy tính là:
a. Vào-ra-xử lý
b. Vào-xử lý-ra
c. Xử lý-vào-ra
d. Xử lý-ra- vào
6. Để đăng nhập vào hệ thống , người dùng phải được hệ thống xác nhận:
a. Tên máy tính và mật khẩu
b. Tên người dùng và tên máy tính
c. Tên và mật khảu của người dùng ( đăng ký trong hệ thống)
d. Họ tên người dùng và tên máy tính
7. Trong windows muốn tìm tệp tin hay thư mục ta thực hiện:
a. File -> Search
b. Windows ->Search
c. Start -> Search
d. Tools -> Search
8. Word 2007 có khả năng lưu tài liệu với phần mở rộng nào sau đây?
a. .docx
b. .pdf
c. .xps


d. Tất cả các phương án trên
9. Trong word 2007 trong thẻ Home nhóm Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn,
khoảng cách các đoạn, các dòng, còn thực hiện chức năng nào sau đây?
a. Định dạng cột
b. Thay đổi font chữ
c. Canh chỉnh Tab
d. Tất cả đều sai
10. Để thay đổi đơn vị đo của thước, nhấn Microsoft office button sau đó chọn Word options, trong
hộp thoại word options chọn:
a. Display
b. Save
c. Advanced
d. Customize
11. Trong word để hiện thị trang văn bản như lúc in ra ta chọn chế độ trình bày cửa sổ văn bản
nào sau đây:
a. Outline
b. Web layout
c. Print layout
d. Full screen reading
12. Trong word tổ hợp phím nào để gõ chỉ số trên:
a. Ctrl+=
b. Ctrl+Shift+=
c. Ctrl+Alt+=
d. Ctrl + 13. Trong word để di chuyển khối văn bản từ vị trí này sang vị trí khác ta chọn cặp lệnh nào:
a. Cut,paste
b. Copy,paste
c. Ctrl+A, cut
d. Ctrl+A, copy
14. Để in những trang được chỉ định trong file word chọn phạm vi nào sau đây?
a. Curren page
b. All
c. Selection
d. Page
15. Trong excel công thức =INT(15/4)+MOD(2,3) cho kết quả là?
a. 5
b. 3
c. 4
d. 2
16. Ô A1 có giá trị bằng 14 nếu công thức tại ô B1 là =IF(A1>=15, “ĐỖ”,”TRƯỢT”) thì kết quả ô B1
là:
a. ĐỖ
b. TRƯỢT


c. 1
d. 0
17. Cho quy tắc sau. Nêu điểm trung bình <5.0 xếp loại kém, nếu điểm trung bình >=5 và điểm
trung bình <7 xếp loại trung bình, nếu điểm trung bình >=7 xếp loại khá. Cách viết nào sau đay là
đúng( giả sử điểm trung bình trong ô D10)
a. =IF(D10<5,”Kém”,Trung bình”, “Khá”)
b. =IF(D10<5,”Kém”,IF(D10<7,”Trung bình”,”Khá”))
c. =IF(D10>7,”Khá”,IF(D10>5,”Trung bình”,”Yếu”))
d. =IF(D10>7,”Khá”,”Trung bình”,”Yếu”)
18. Trong bảng tính Excel, ô A1 có chuỗi”Việt”ô B1 có chuỗi “Nam” để được kết quả trong ô C1 là
“Việt Nam” ta sử dụng công thức nào?
a. = A1&B1
b. =A1 and B1
c. =A1&& B1
d. =A1&””&B1
19. Trong bảng tính excel tai ô B2 gõ vào công thức =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) kết quả nhận
được là?
a. 100
b. 200
c. 300
d. Tất cả đều sai
20. Trong excel ô A1 có giá trị là dãy ký tự DH002272013 công thức =LEFT(A1,2)&MID(A1,5,1) cho
kết quả?
a. DH7
b. DH22
c. DH2
d. DH3

ĐỀ SỐ 3
1. Trong hệ thống máy tính hệ điều hành là:
a. Phần mềm ứng dụng
b. Phần mềm hệ thống.
c. Phần mềm quản lý
d. Phần mềm hệ thống và ứng dụng
2. Điền phương án đúng vào dáu ba chấm sau:
Recycle Bin trong Windows là
a. Một chương trình tiện ích để quản lý tệp tin
b. Một chương trình dùng để sắp xếp, chỉnh sửa đĩa
c. Nơi lưu trữ tạm thời tệp hay thư mục bị xóa, có thể phục hồi lại
d. Một chương trình soạn thảo đơn giản, không cần thiết phải định dạng
3. Trong phần mềm word để chia đoạn văn bản thành các cột báo thì bôi đen đoạn văn bản sau đó:
a. Chọn Page layout/Columns /sau đó chọn dạng để chia
b. Chọn Insert / Columns /sau đó chọn dạng để chia


c. Chọn Home/ Columns /sau đó chọn dạng để chia
Chọn View/ Columns /sau đó chọn dạng để chia


4. Kết quả chuyển đổi số 21 (ở dạng thập phân) sang dạng nhị phân là?
a.10111
b. 11100
c. 10101
d. 10011
5. Trong phần mềm Microsoft 2007, để tạo chữ cái lớn ở đầu đoạn văn bản thì đưa con trỏ chuột
vào văn bản đó rồi:
a. Chọn tab Home  chọn Drop cap  chọn định dạng chữ
b. Chọn tab View  chọn WordArt  chọn định dạng chữ
c. Chọn tab Insert  Chọn Drop cap  chọn định dạng chữ
d. Chọn tab Home  chọn Text bõ  chọn định dạng chữ
6. Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tham chiếu tuyệt đối:
A. $A3
b. A$3
c. $A$3
d. $A$A3
7. Trong excel giả sử các ô từ B4:B10 chứa thành tích thi đấu (thời gian) của các vận động viên bơi
lội. Để phân loại thứ bậc cho các vận động viên theo thành tích ( ai có thời gian thi đấu ngắn nhất
sẽ xếp thứ 1,…) ta sử đụng công thức:
a. =RANK(B4,$B$4:B10,0)
b. =RANK(B4,$B$4:$B$10,0)
c. =RANK(B4,B4:$B$10,1)
d. =RANK(B4,B$4:B$10,1)
8. Trong excel 2007, cho ô A1=6 và B1 =4 hỏi công thức:
=IF(A1>=5,IF(B1<5,”T”,”Đ”),”X”) cho kết quả là gì?
a. T
b. Đ
c. X
d. #NAME?
9. Để biết các thuộc tính của một tệp tin có thể chọn các thao tác nào sau đây?
a. Nháy chuột phải vào tệp tin chọn send to desktop
b. Nháy chuột phải vào tệp tin chọn properties
c. Nháy chuột phải vào tệp tin chọn Create shortcut
d. Nháy chuột phải vào tệp tin chọn Sharing and security
10. Trong Microsoft 2007 để chèn một ảnh từ một thư mục nào đó trong ổ đĩa vào văn bản thì đưa
con trỏ vào nơi muốn chèn ảnh sau đó:
a. Chọn tab insert  shapes  chọn ảnh  chọn insert
b. Chọn tab insert  picture  chọn ảnh  chọn insert
c. Chọn tab Home  shapes  chọn ảnh  chọn insert
d. Chọn tab Home  Wordart  chọn ảnh  chọn insert
11. Tên thư mục nào sau đây không hợp lệ?
a. GAMES
b. Hoc.tap


c. 5
d. BT\TOAN
12. Tron excel giả sử các ô C3, D3, E3 tương ứng chứa điểm toán, tin, ngoại ngữ của sinh viên. Để
tính điểm trung bình và làm tròn đến 2 số lẻ thập phân, tại ô F3 ta sử dụng công thức.
a. =ROUND(AVERAGE((C3+D3+E3)/3),2)
b. =ROUND(AVERAGE(C3:E3),2)
c. =AVERAGE(ROUND((C3:E3)/3),2)
d. =AVERAGE(ROUND(($C$3:$E$3),2))
13. Trong excel tại ô A3 chứa giá trị là 7, ô B3 chứa giá trị là 9. Tại ô D3 gõ =MOD(A3,B3) cho kết
quả?
a. 3
b. 5
c. 7
d. 9
14.Trong excel 2007 cho giá trọ ô A1 là 57.537, hỏi công thức round(A1,2) cho kết quả bằng bao
nhiêu?
a. 57.6
b. 57.5
c. 57.53
d. 57.54
15. Trong word 2007 để gõ chỉ số dưới thì nhấn tổ hợp phím nào?
a. Ctrl+Shift+ +
b. Ctrl+Shift+ c. Ctrl + +
d. Shift + +
16. Trong excel 2007 để sắp xếp một vùng dữ liệu thì chọn vùng dữ liệu cần sắp xếp sau đó:
a. Chọn data, chọn Filter sau đó thiết lập các tiêu chí để sắp xếp
b. Chọn data, chọn sort sau đó thiết lập các tiêu chí để sắp xếp
c. Chọn Home, chọn sort sau đó thiết lập các tiêu chí để sắp xếp
d. Chọn Table, chọn sort sau đó thiết lập các tiêu chí để sắp xếp
17. Trong excel 2007 cho giá trị ô như sau: A1=1, A2=A, A3=3
A4=B, A5=5. Hỏi công thức COUNT(A1:A5) cho kết quả là bao nhiêu?
a. 5
b. 3
c. 2
d. 0
18. Trong excel 2007 cho giá trị ô như sau: A1=1, A2=A, A3=3
A4=B, A5=5. Hỏi công thức COUNT(A1:A5) cho kết quả là bao nhiêu?
a. 5
b. 3
c. 2
d. 0


19. Trong excel 2007 cho bảng giá trị sau:
Stt
1
2
3
4
5
6

A
0
5
7
8
9
10

B
Yếu
TB
Khá
Giỏi
XS

Hỏi công thức VLOOKUP($C$1,$A$1:$B$6,2,1)cho kết quả gì?
a. Yếu
b. TB
c. Khá
d. Giỏi
20. Trong Microsoft 2007 để gõ công thức thì thực hiện như sau:
a. Chọn Insert  chọn Object  chọn công thức cần gõ
b. Chin Insert  chọn Equation chọn công thức cần gõ
c. Chọn Insert  Chọn symbol chọn công thức cần gõ
d. Chọn Insert  chọn Text bõ  chọn công thức cần gõ

C
7.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x