Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN(Hệ Đại học chính quy)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SOẠN THẢO VĂN BẢN
(Hệ Đại học chính quy)
I.

LÝ THUYẾT

1. Khái niệm chung về văn bản, văn bản QLNN.
2. Phân loại văn bản theo hiệu lực và pháp lý (theo hệ thống hình thành trong hoạt
động của các cơ quan)? Thế nào là văn bản cá biệt.
3. Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật; Phân loại văn bản Quy phạm pháp luật.
4. Khái niệm bản gốc, bản chính, bản sao của văn bản.
5. Nêu chức năng và vai trò của văn bản QLNN. Hãy trình bày chức năng quản lý,
điều hành trong văn bản.
6. Yêu cầu chung về soạn thảo của văn bản.
7. Yêu cầu nội dung của văn bản phải phản ánh được những vấn đề (tính) gì? Hãy
trình bày tính mục đích trong nội dung của văn bản.
8. Nêu các thành phần (yếu tố) của văn bản. Bố cục chung của một văn bản.
9. Nêu các đặc điểm văn phong hành chính? Trình bày cách sử dụng từ ngữ, câu và
cách hành văn trong văn bản hành chính – công vụ.
10. Quy trình chung soạn thảo một văn bản quản lý Nhà nước.
11. Khái niệm Công văn, Báo cáo, Tờ trình, Hợp đồng.

12. Trình bày bố cục của công văn, của báo cáo.
13. Có mấy loại báo cáo? Trình bày nội dung của báo cáo.
14. Khái niệm quyết định, các loại quyết định, nội dung của nó. Chỉ rõ sự khác nhau
của quyết định theo thể thức QPPL và quyết định cá biệt? Quyết định tặng Cờ thi đua
do Thủ tướng Chính phủ ký là quyết định loại nào.
15. Khái niệm thông tư, bố cục của thông tư và nội dung thông tư? Thông tư thuộc
loại văn bản nào, cơ quan thẩm quyền ban hành.


II. BÀI

TẬP

1. Soạn thảo 1 biên bản về tình hình học tập của lớp… theo yêu cầu của Khoa. (víết
được các thành phần của một văn bản theo mẫu chung, nêu được nội dung theo yêu
cầu).
2. Soạn thảo 1 quyết định..... (víết được các thành phần của một quyết định theo mẫu
chung, nêu được nội dung theo yêu cầu).
3. Soạn thảo 1 biên bản cuộc họp… (víết được các thành phần của một cuộc họp theo
mẫu chung, nêu được nội dung theo yêu cầu).
4. Soạn thảo 1 báo cáo....... (víết được các thành phần của một báo cáo theo mẫu
chung, nêu được nội dung theo yêu cầu).
5. Soạn thảo 1 công văn ...... (víết được các thành phần của một công văn theo mẫu
chung, nêu được nội dung theo yêu cầu).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×