Tải bản đầy đủ

Nội dung ôn tập môn PLKT

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN
PHÁP LUẬT KINH TẾ

Câu 1: Khuôn khổ các pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh. Khái
niệm, vai trò, nguồn dự trữ tìm kiếm.
Câu 2: Nội dung quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh, phương pháp.
Câu 3: Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp. 5 điều kiện và thủ tục
đăng ký kinh doanh.
Câu 4: Giải thể doanh nghiệp. Khái niệm, điều kiện, thủ tục và hiệu quả
pháp lý.
Câu 5: Chế độ pháp lý về công ty cổ phần, công ty TNHH. Khái niệm, đặc
điểm và thủ tục thành lập.
Câu 6: Khái niệm, phân loại và biện pháp thực hiện hợp đồng.
Câu 7: Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng.
Câu 8: Quyền và nghĩa vụ xác định (xđ) giá và thanh toán trong hợp đồng
mua bán hàng hóa.
Câu 9: Quan hệ lao động trong doanh nghiệp, Khái niệm, đặc điểm, nội
dung và pháp luật điều chỉnh.
Câu 10: Hợp đồng lao động, Khái niệm, đặc điểm, nội dung và các loại nội
dung lao động (nd).
Câu 11: Thỏa ước lao động tập thể: Khái niệm, ý nghĩa, nguyên tắc và thủ

tục ký kết.
Câu 12: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong thương mại. Khái
niệm, các phương thức giải quyết.
Câu 13: Trọng tài thương mại, thẩm quyền, nguyên tác giải quyết tranh
chấp.
Câu 14: Tòa án thẩm quyền xét xử theo cấp, nguyên tắc.
Câu 15: Trình tự giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại tại
tòa án. Các bước xét xử sơ thẩm.
Câu 16: pb phá sản và giải thể.
Câu 17:Trình tự thủ tục phá sản, thành phần tổ chức và nội dung hội nghị
chủ nợ lần thứ nhất, thủ tục phụ hồi hoạt động kinh doanh, thanh lý và
phân chia tài sản.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×