Tải bản đầy đủ

MO PHONG THUAT TOAN TIM KIEM TUAN TU

Mô phỏng thuật toán tìm
k = 21 với N = 5 với các
giá trị phần tử như sau :

10 12 21 15 19


Thuật toán : ( 6 bước )

N=5
10

12

21

Bước 1 : Nhập N , các số hạng a1 , a2,…,
và khóa k;

aN


Bước 2 : i  1;
Bước 3 : Nếu ai = k thì thông báo chỉ số
i , rồi kết thúc ;
Bước 4 : i  i + 1;
Bước 5 : Nếu i > N thì thông báo dãy A
không có số hạng nào có giá trị bằng k ,
rồi kết thúc;

Bước 6 : Quay lại bước 3.

15
19
Với k = 21

i

ai = k ?

1

S

2

S

S

3

Đ

S

i>N?

Vậy i = 3 ; ai = k = 21
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×