Tải bản đầy đủ

MO PHONG THUAT TOAN TIM MIN

Mô phỏng thuật toán tìm
Min


N=5
NhậpNNvà dãydãy
a2,…,
Bước 1: Nhập
số số
a1,a1,
a2,…,
a5 a5
i←
Bước 2: Min
22
Min←←a1,
a1i ←
quả
Bước 3: Nếu đưa
i >i N
> ra

N
thìkết
đưa
ra Min
kết quả Min rồi
rồi
thúc
kếtkết
thúc.
Bước 4:
< Min
← ai
4.1: Nếu ai thì MinMin
← ai.
i←
1 quay
4.2: i ←
i +i 1+ rồi
lại bước
3. 3
quay
lại bước

24162 2612
Min

i

i>N?

ai < Min?

24
16

2

S


Đ

2

3

S

Đ

4

S

S

5

S

S

6

Đ

Vậy Min = 2 tại vị trí i = 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×