Tải bản đầy đủ

THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN LY HỢP XE KHÁCH

Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch

Låìi nọi âáưu
Ngy nay, våïi nãưn cäng nghiãûp phạt triãøn ngy cng hiãûn âải, cạc nhu cáưu
trong lao âäüng v cüc säúng ca con ngỉåìi cng âỉåüc náng cao. Váún âãư váûn chuøn
hng họa, âi lải ca con ngỉåìi l mäüt trong nhỉỵng nhu cáưu ráút cáưn thiãút. Ä tä l mäüt
loải phỉång tiãûn ráút phạt triãøn v phäø biãún trãn thãú giåïi v åí Viãût Nam hiãûn nay âãø
âạp ỉïng cho nhu cáưu âọ. Trong cạc loải ätä, xe khạch l phỉång tiãûn ch úu dng
âãø chun chåí ngỉåìi våïi khong cạch tỉång âäúi di.
L mäüt sinh viãn ngnh âäüng lỉûc, viãûc tçm hiãøu, nghiãn cỉïu, tênh toạn v
thiãút kãú cạc bäü pháûn, củm mạy, chi tiãút trong xe khạch l ráút thiãút thỉûc v bäø êch.
Trong khn khäø giåïi hản ca mäüt âäư ạn män hc, em âỉåüc giao nhiãûm vủ thiãút kãú
v tênh toạn ly håüp xe khạch. Cäng viãûc ny â giụp cho em bỉåïc âáưu lm quen våïi
cäng viãûc thiãút kãú m em â âỉåüc hc åí trỉåìng âãø ỉïng dủng cho thỉûc tãú, âäưng thåìi
nọ cn giụp cho em cng cäú lải kiãún thỉïc sau khi â hc cạc män l thuút trỉåïc âọ.
Dỉåïi sỉû hỉåïng dáùn táûn tçnh ca tháưy giạo Lã Vàn Tủy v sỉû näø lỉûc ca bn thán, sau
mäüt khong thåìi gian cho phẹp em â hon thnh âỉåüc âäư ạn ca mçnh. Vç bỉåïc âáưu

tênh toạn thiãút kãú cn ráút båỵ ngåỵ cho nãn khäng trạnh khi nhỉỵng sai sọt, nháưm láùn.
Do váûy, em ráút mong cạc tháưy thäng cm v chè bo thãm âãø em âỉåüc hon thiãûn
hån trong quạ trçnh hc táûp ca mçnh.

Ha Khạn h , ngy 15 thạng10 nàm 2002
Sinh viãn thỉûc hiãûn
Lã Minh Tiãún

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 1


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
1. CÄNG DỦNG, U CÁƯU V CẠC THÄNG SÄÚ K THÛT CHO TRỈÅÏC:
1.1. Cäng dủn g:
Âäư ạn män hc Tênh toạn v thiãút kãú Ätä nhàòm giụp cho sinh viãn hiãøu r
hån vãư män hc. Tỉì âọ sinh viãn tỉìng bỉåïc xáy dỉûng cho mçnh mäüt phỉång phạp
tênh toạn thiãút kãú ätä.
Theo nhiãûm vủ âỉåüc giao trong âäư ạn ny, sinh viãn phi tênh toạn v thiãút kãú
ly håüp xe khạch. Nhỉ váûy sau khi lm xong âäư ạn, sinh viãn â nàõm âỉåüc phỉång
phạp tênh toạn cạc cå cáúu ca ly håüp v dáùn âäüng ly håüp trãn cå såí xạc âënh cạc
thäng säú, cạc cạch tênh mäüt cạch håüp l dỉûa theo cạc ti liãûu â hc v cạc ti liãûu
khạc cọ liãn quan. Nhåì âọ, sinh viãn cọ âỉåüc mäüt phỉång phạp tênh toạn, lỉûa chn
v tham kho riãng ca mçnh âãø tênh toạn thiãút kãú cạc pháưn khạc ca ätä.
Vç thãú, âäư ạn män hc l mäüt pháưn khäng thãø thiãúu trong cạc män hc vãư ätä âäúi våïi
sinh viãn ngnh âäüng lỉûc. Ngoi ra nọ cn l mäüt ti liãûu bäø êch âäúi våïi nhỉỵng
ngỉåìi lm cäng tạc k thût vãư ngnh ätä.
1.2. u cáưu :
Khi lm âäư ạn män hc ny, sinh viãn cáưn phi nàõm vỉỵng cạc kiãún thỉïc â
hc ca män hc Tênh toạn v thiãút kãú Ätä v cạc män hc khạc cọ liãn quan.
Hçnh thỉïc, näüi dung thuút minh v cạc bn v phi tn th âụng theo quy
âënh ca bäü män âãư ra.
Sinh viãn phi hon thnh âäư ạn ny âụng tiãún âäü v âụng thåìi gian quy
âënh. Nãúu khäng thỉûc hiãn âụng sinh viãn s khäng âỉåüc bo vãû.


Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 2


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
1.3. Cạc thäng säú k thût cho trỉåïc :
Theo nhiãûm vủ ca âäư ạn âỉåüc giao, ta cọ cạc thäng säú k thût âỉåüc cho
theo bng sau:

Bng 1.1. Cạc thäng säú k thût xe khạch
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tãn thäng säú
Loải xe
Trng lỉåüng ton bäü
Loải âäüng cå
Cäng sút cỉûc âải
Säú vng quay ỉïng våïi cäng sút cỉûc âải
Momen cỉûc âải
Säú vng quay ỉïng våïi mämen cỉûc âải
Tè säú truưn säú 1
Tè säú truưn säú cao (6)
Tè säú truưn truưn lỉûc chênh
Bạn kênh bạnh xe

K hiãûu
Ga
N e max
nN
M e max
nM
i h1
i h6
i0
rbx

Giạ trë
Xe khạch
10000
Xàng
135
3500
460
1900
7,5
1
5,5
0,45

Âån vë
KG
KW
Vng/phụt
N.m
Vng/phụt

m

2. PHÁN TÊCH CHN LOẢI LY HÅÜP V DÁÙN ÂÄÜNG LY HÅÜP:

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 3


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
2.1. Chn loải ly håüp :
Ly håüp l bäü pháûn quan trng dng âãø näúi, ngàõt truưn âäüng tỉì trủc âäüng cå
âãún hãû thäúng truưn lỉûc, ngoi ra cn l cå cáúu an ton cho hãû thäúng truưn lỉûc. Tỉì
hai nhiãûm vủ âọ, ta cọ cạc u cáưu âäúi våïi ly håüp :
Âm bo truưn hãút mämen quay ca âäüng cå trong báút k âiãưu kiãûn
sỉí dủng no.
Âọng ãm dëu âãø tàng tỉì tỉì mämen quay lãn trủc ca hãû thäúng truưn
lỉûc, khäng gáy va âáûp v ti trng âäüng lãn cạc bạnh ràng ca häüp säú. Do âọ
khi ätä khåíi âäüng hồûc tàng täúc khäng bë giáût lm gim âäü ãm dëu chuøn
âäüng cho ätä .
Måí dỉït khoạt âãø lm cho quạ trçnh âäưng âãưu täúc âäü ca âäưng täúc âỉåüc
nhanh chọng. Do âọ viãc gi säú âỉåüc nhanh chọng .
Mämen quạn tênh cạc chi tiãút pháưn bë âäüng ca ly håüp phi nh âãø
gim va âáûp giỉỵa cạc bạnh ràng khi sang säú v gim mi mn cạc bãư màût ma
sạt ca âäưng täúc.
Phi lm âỉåüc nhiãûm vủ ca cå cáúu an ton âãø trạnh cho hãû thäúng
truưn lỉûc bë quạ ti. Mämen ma sạt khäng âỉåüc låïn quạ âãø trạnh xy ra hiãûn
tỉåüng gy trủc cạc âàng.
Ngoi ra cn cọ cạc ưu cáưu khạc:
Âiãưu khiãøn nhẻ nhng, lỉûc tạc dủng lãn bn âảp vỉìa phi.
Hãû säú ma sạt cao v äøn âënh.
Thoạt nhiãût täút, bãưn vỉỵng.

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 4


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Laỡm vióỷc tin cỏỷy, hióỷu suỏỳt cao.
Kờch thổồùc nhoớ goỹn, kóỳt cỏỳu, sổớa chổợa, baớo dổồợng õồn giaớn.
Giaù thaỡnh khọng cao lừm.
Vồùi yóu cỏửu nhổ vỏỷy, tuỡy theo caùnh truyóửn mọmen quay tổỡ truỷc õọỹng cồ õóỳn
hóỷ thọỳng truyóửn lổỷc maỡ coù caùc loaỷi ly hồỹp sau:
Ma saùt: Truyóửn mọmen quay bũng caùc bóử mỷt ma saùt.
Thuớy lổỷc: Truyóửn mọmen quay bũng chỏỳt loớng.
Nam chỏm õióỷn: Truyóửn mọmen quay nhồỡ taùc duỷng cuớa trổồỡng nam
chỏm õióỷn.
Lión hồỹp: Truyóửn mọmen quay bũng caùch kóỳt hồỹp caùc loaỷi kóứ trón.
Caùc loaỷi ly hồỹp naỡy, tuỡy theo tổỡng loaỷi maỡ noù coù nhổợng ổu nhổồỹc õióứm khaùc
nhau. Ta dổỷa vaỡo caùc õióửu kióỷn naỡy maỡ choỹn cho hồỹp lyù.
Ly hồỹp ma saùt : coù hai loaỷi:

Loaỷi mọỹt õộa: Ly hồỹp ma saùt mọỹt õộa bở õọỹng vồùi tờnh õồn giaớn
trong kóỳt cỏỳu cuợng nhổ õồn giaớn trong bọỹ phỏỷn dỏựn õọỹng, thoaùt nhióỷt tọỳt, mồớ
dổùt khoaùt, mọmen cuớa caùc chi tióỳt thuỷ õọỹng beù, giaù thaỡnh reớ. Tuy nhión khi
laỡm vióỷc dóự bở trổồỹt do bở moỡn caùc bóử mỷt ma saùt vaỡ vióỷc õióửu chốnh khe hồớ
giổợa caùc bóử mỷt ma saùt khoù khn, thồỡi gian phuỷc vuỷ khọng cao. Khi laỡm vióỷc
cuợng coù trổồỡng hồỹp xaớy ra laỡ khọng cừt dổùt khoaùt õổồỡng truyóửn cọng suỏỳt do
õọỹ õaớo cuớa caùc tỏỳm ma saùt. Tng haỡnh trỗnh cuớa baỡn õaỷp (hay haỡnh trỗnh õióửu
khióứn). Kờch thổồùc cuớa caùc chi tióỳt tng lón nhổ truỷc bở õọỹng cuớa ly hồỹp (truỷc
sồ cỏỳp cuớa họỹp sọỳ).

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 5


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Loaỷi hai õộa : Nhổ loaỷi mọỹt õộa, ngoaỡi ra do coù nhióửu õộa cuỡng laỡm
vióỷc nón khi õoùng ly hồỹp caùc bóử mỷt ma saùt laỡm vióỷc mọỹt caùch tổỡ tổỡ, do õoù
õoùng õổồỹc óm dởu nhổng khi cừt ly hồỹp khọng õổồỹc dổùt khoaùt. Vióc õởnh vở
caùc õộa ma saùt khi cừt ly hồỹp khoù khn (õỷc bióỷt laỡ õộa trung gian).
Ly hồỹp thuớy lổỷc :
ặu õióứm cuớa loaỷi ly hồỹp naỡy laỡm vióỷc rỏỳt óm, khọng cỏửn baỡn õaỷp ly
hồỹp. Thồỡi haỷn phuỷc vuỷ cao, õọỹng cồ vỏựn ọứn õởnh khi sổùc caớn cuớa õổồỡng quaù
lồùn. Nhổồỹc õióứm chờnh trong vióỷc aùp duỷng thổỷc tóỳ laỡ ly hồỹp cừt khọng hoaỡn
toaỡn, trong quaù trỗnh laỡm vióỷc luọn luọn bở trổồỹt, kóỳt cỏỳu phổùc taỷp, khoù baớo
dổồợng, giaù thaỡnh saớn xuỏỳt cao.
Ly hồỹp õióỷn tổỡ:
ặu õióứm cuớa loaỷi ly hồỹp naỡy laỡ rỏỳt óm, cừt dổùt khoaùt, õọỹ tin cỏỷy cao,
tuọứi thoỹ rỏỳt cao. Tuy nhión kóỳt cỏỳu rỏỳt cọửng kóửnh, giaù thaỡnh saớn xuỏỳt cao.
ọỳi vồùi xe khaùch, ta thỏỳy rũng noù khọng yóu cỏửu cao vóử õọỹ óm dởu, tờnh tióỷn
nghi, thồỡi haỷn phuỷc vuỷ ... coỡn giaù thaỡnh thỗ phaới reớ vỗ noù chuớ yóỳu phuỷc vuỷ cho ngổồỡi
dỏn lao õọỹng bỗnh thổồỡng, coù mổùc thu nhỏỷp khọng cao. Do õoù, qua phỏn tờch trón ta
choỹn loaỷi ly hồỹp ma saùt coù mọỹt õộa bở õọỹng cho xe khaùch laỡ hồỹp lyù.
2.2. Choỹn loaỷi dỏựn õọỹn g:
Trón ọtọ maùy keùo hióỷn nay õaợ sổớ duỷng chuớ yóỳu hai daỷng dỏựn õọỹng ly hồỹp sau:
Dỏựn õọỹng cồ khờ.
Dỏợn õọỹng thuyớ lổỷc.

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 6


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
Viãûc dng dáùn âäüng cå khê cọ nhiãưu ỉu âiãøm nhỉ : âån gin, r tiãưn, lm viãûc
tin cáûy...Tuy nhiãn hiãûu sút truưn lỉûc tháúp, lm viãûc trong mäüt thåìi gian di do cọ
mi mn cạc khåïp dáùn âäüng dáùn âãún tàng trë säú hnh trçnh bn âảp tỉû do (phi âiãưu
chènh lải bàòng tay), âäü cỉïng ca dáùn âäüng tháúp hån so våïi dáùn âäüng thu lỉûc do
nhiãưu khe håí trong cạc kháu khåïp. Khọ làõp âàût, nháút l loải xe âáưu ngàõn.
Våïi ly håüp thu lỉûc cọ cạc nhỉåüc âiãøm nhỉ : kãút cáúu phỉïc tảp, giạ thnh cao,
sỉí dủng v sỉía chỉỵa phỉïc tảp hån... Bãn cảnh âọ dáùn âäüng thy lỉûc cng cọ mäüt säú
ỉu âiãøm nhỉ: hiãûu sút cao, âäü cỉïng cao, dãø làõp âàût (nhåì cọ thãø sỉí dủng âỉåìng äúng
v cạc khåïp näúi mãưm), truưn âäüng xa. Cọ kh nàng hản chãú täúc âäü dëch chuøn ca
âéa ẹp khi âọng ly håüp âäüt ngäüt, gim ti trng âäüng.
Ngoi ra âãø âm bo sỉû âiãưu khiãøn nhẻ nhng, gim cỉåìng âäü lao âäüng cho
ngỉåìi lại v tàng tênh tiãûn nghi, ngỉåìi ta cn dng tråü lỉûc khê nẹn, tråü lỉûc chán
khäng hồûc tråü lỉûc thy lỉûc.
Nhỉ váûy, âäúi våïi ly håüp cáưn thiãút kãú, ta chn dáùn âäüng l dáùn âäüng thy lỉûc.
Do ti trng ca xe låïn ( G a = 10000KG) nãn hãû thäúng dáùn âäüng cọ thãø cọ tråü lỉûc
ty theo ta tênh toạn.

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 7


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
14

3 4

5

6

16

15

1
2
7

20

19

18

8

9

10

11

12 13

17

H.2.1 Sồ õọử ly hồỹp vaỡ dỏựn õọỹng ly hồỹp (coù trồỹ lổỷc khờ neùn)
1: Baùnh õaỡ. 2: ộa bở õọỹng. 3: oỡn mồớ. 4: Giaù tuỡy õọỹng. 5: Baỷc mồớ vaỡ ọứ bi tyỡ.
6: Loỡ xo họửi vở vaỡ ọứ bi tyỡ. 7: Xi lanh cọng taùc. 8: Xi lanh trồỹ lổỷc. 9: Cồ cỏỳu phỏn
phọỳi. 10: ổồỡng thọng khờ trồỡi. 11: Buọửng tyớ lóỷ. 12: Maỡng tyớ lóỷ. 13: Xilanh dỏựn
õọỹng cồ cỏỳu trồỹ lổỷc. 14: Bỗnh khờ neùn. 15: Baỡn õaỷp. 16: Xilanh chờnh. 17: Tióỳt lổu.
18: Naỷng mồớ. 19: ng trổồỹt. 20: ộa eùp.

3. XAẽC ậNH CAẽC THNG S C BAN CUA LY HĩP:

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 8


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
3.1. Xạc âënh bạn kênh vn g ngoi âéa masạt R 2 :
Bạn kênh
vng ngoi
R2

Bạn kênh
vng trong
R1

Âéa masạt

Hçnh 3.1. Cạc kêch thỉïc ca âéa masạt
Viãûc xạc âënh bạn kênh ngoi phi dỉûa theo ba âiãưu kiãûn sau:
Âm bo cho ly håüp truưn hãút momen quay ca âäüng cå.
Âm bo tøi th cáưn thiãút.
Phi làõp ghẹp âỉåüc våïi vnh bạnh â.
Âãø âm bo cho ly håüp truưn hãút mämen quay ca âäüng cå thç ly håüp phi
sinh ra âỉåüc mäüt mämen ma sạt ln ln låïn hån hồûc bàòng mämen quay cỉûc âải
ca âäüng cå trong sút quạ trçnh sỉí dủng. Âãø âm bo âiãưu kiãûn ny, mämen ma sạt
Mms u cáưu ca ly håüp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc:
M ms = β.M e max [N.m] (theo [I] trang 47)

(3.1)

Trong âọ:
M ms : mämen ma sạt u cáưu sinh ra trong ly håüp.
β: hãû säú dỉû trỉỵ ca ly håüp.

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 9


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
Hãû säú dỉû trỉỵ β tênh âãún cạc úu täú lm gim lỉûc ẹp hồûc lm gim mämen ma
sạt trong quạ trçnh sỉí dủng chàóng hản nhỉ:
Mn vng ma sạt lm gim lỉûc ẹp: (15÷20)%
Gim âäü ân häưi ca l xo ẹp: (8÷10)%
Nhỉ váûy täøng lỉûc ẹp do cạc úu täú trãn s bë gim khong (23÷30)%, β âỉåüc
chn khäng âỉåüc nh quạ, tuy váûy cng khäng âỉåüc låïn quạ. Nãúu β låïn thç phi
tàng lỉûc ẹp cho nãn phi tàng lỉûc âiãưu khiãøn ly håüp s lm cho kêch thỉåïc ly håüp
tàng v máút vai tr ca cå cáúu an ton.
Theo [III], âäúi våïi xe khạch giạ trë β =(1,6÷2,2). Ta chn chn β = 2.
Mämen masạt sinh ra trong ly håüp âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc:
M ms = µ.P.R tb .Z ms [N.m] (theo [I] trang 48)

(3.2)

Trong âọ :
µ: hãû säú ma sạt.
Zms: säú lỉåüng âäi bãư màût ma sạt, vç cọ 1 âéa ma sạt nãn Zms=2.
P: lỉûc ẹp cáưn thiãút lãn cạc âéa ma sạt; [N].
Rtb: bạn kênh masạt trung bçnh (bạn kênh ca âiãøm âàût lỉûc
masạt täøng håüp); [m].
Bạn kênh trung bçnh vng ma sạt âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc:
3

3

2 R 2 − R1
Rtb = ⋅ 2
[m] (theo [I] trang 49)
3 R 2 − R 12

(3.3)

Trong âọ:
R2: bạn kênh vng ngoi ca âéa ma sạt, [m].

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 10


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
R1: baùn kờnh voỡng trong cuớa õộa ma saùt, [m].
Thổồỡng ồớ ọtọ maùy keùo hay duỡng caùc bóử mỷt ma saùt theùp vồùi phóraõọ õọửng coù
hóỷ sọỳ ma saùt khọ lồùn nhỏỳt laỡ 0,35 nhổng tờnh õóỳn nhổợng õióửu kióỷn nhióỷt õọỹ, tọỳc õọỹ
trổồỹt tổồng õọỳi laỡm giaớm hóỷ sọỳ õoù õi, cho nón hóỷ sọỳ ma saùt khi tờnh toaùn theo kinh
nghióm laỡ:
à = 0,22 ữ 0,3.
Ta lỏỳy à = 0,27 .
Aẽp suỏỳt trón bóử mỷt ma saùt õổồỹc xaùc õởnh bồới cọng thổùc sau:
P
P
[q ] [kN/m2] (theo [I] trang 50)
q= F=
2
2
(R 2 R 1 )

(3.4)

Trong õoù:
p: aùp suỏỳt trón bóử mỷt ma saùt, [kN/m2].
[q]: aùp suỏỳt cho pheùp lón bóử mỷt ma saùt.
ọỳi

vồùi

bóử

mỷt

[q]=100ữ250[kN/m2]

ma

saùt

(theo

laỡ
[I]

theùp

vaỡ

trang

phóraõọ
50).

thỗ

Choỹn

[q]=130[kN/m2].
F: dióỷn tờch bóử mỷt tỏỳm ma saùt, [m2].
Tổỡ (3.1) vaỡ (3.2) ta suy ra cọng thổùc:
.M e max = à.P.R tb .Z ms [N.m]

(3.5)

Tổỡ (3.4) ta suy ra:
P [q ]..(R 22 R 12 ) [N]

(3.6)

Vỏỷy, tổỡ (3.3), (3.5) vaỡ (3.6) ta suy ra:

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 11


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
.M e max

3

3

2 R R1
à.[q ]..(R R ). 22
.Z ms
3 R 2 R 12
2
2

2
1

Suy ra:
2
.M e max à.[q ]..(R 32 R 13 ). .Z ms
3
ỷt K r =

R1
, bỏỳt phổồng trỗnh trón trổồng õổồng vồùi bỏỳt phổồng trỗnh sau:
R2
2
.M e max à.[q ]..R 32 (1 K 3r ). .Z ms
3

Nhổ vỏỷy, ta suy ra:
R2 3

3M e max .

2.à.[ q ].(1 K r )Z ms
3

[m]

Trong õoù:
Kr =

R1
= 0,53 ữ 0,75 (theo [I] trang 50), choỹn Kr= 0,6.
R2

Thay sọỳ vaỡo ta coù:
R2 3

3.2.460
= 0,1998 [m]
2.3,14.0,27.130.10 3.(1 0,6 3 ).2

Ta choỹn õổồỹc R2 = 0.2 [m] (õaớm baớo tuọứi thoỹ cỏửn thióỳt vaỡ lừm gheùp õổồỹc vồùi
baùnh õaỡ.
Vỏỷy R2=200[mm].
3.2. Baùn kờnh voỡn g trong cuớa õộa masaùt R 1 :
Baùn kờnh voỡng trong cuớa õộa masaùt õổồỹc xaùc õởnh tổỡ Kr:
R1 = Kr.R2 [m]

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 12


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Thay sọỳ ta coù:
R1=0,6.0,2 = 0,12 [m]
Vỏỷy R1=120[mm].
3.3. Baùn kờnh trung bỗnh cuớa õộa ma saùt R tb :
Theo cọng thổùc (3.3), thay sọỳ vaỡo vaỡ ta tờnh õổồỹc:
2 R2 R1
2 0,2 3 0,12 3

= 0,1633 [m]
Rtb =
= .
3 R2 3 R13 3 0,2 2 0,12 2
3

3

Vỏỷy Rtb=163,3[mm].
3.4. Lổỷc eùp cỏửn thióỳt P ct :
Tổỡ phổồng trỗnh (3.2) ta coù thóứ xaùc õởnh õổồỹc lổỷc eùp cỏửn thióỳt lón õộa õóứ
truyóửn õổồỹc mọmen ma saùt Mms
Pct =

M ms
M e max
=
[N]
àR tb Z ms àR tb Z ms

Thay sọỳ vaỡo ta coù:
Pct =

2.460
= 10430,8 [N]
0,27.0,1633.2

Vỏỷy Pct=10430,8[N].
3.5. Chióửu daỡy õộa masaùt ms :
Theo [III], õọỳi vồùi xe taới vaỡ xe khaùch chióửu daỡy õộa ma saùt ms xaùc õởnh trong
khoaớng 4 ữ 5 [mm]
Vỏỷy ta choỹn ms = 5 [mm]
3.6. Chióửu rọỹn g tỏỳm ma saùt b:
Chióửu rọỹng tỏỳm ma saùt õổồỹc tờnh theo cọng thổùc:

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 13


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
b = R2 - R1 [m]
Thay sọỳ vaỡo, ta tờnh õổồỹc:
b = 0,2 - 0,12 = 0,08 [m]
Vỏỷy b=80 [mm]
3.7. Dióỷn tờch bóử mỷt tỏỳm ma saùt F ms :
Dióỷn tờch bóử mỷt tỏỳm ma saùt : Fms
Fms = (R22 - R12) [m2]
Thay sọỳ, ta coù:
Fms = 3,14(0,22 - 0,122) = 0.080425 [m2]
Vỏỷy Fms=80425[mm2]

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 14


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
4. TÊNH CÄNG TRỈÅÜT RIÃNG V KÊCH THỈÅÏC ÂÉA ẸP:
4.1. Tênh cäng trỉåüt sinh ra trong quạ trçnh âọn g ly håüp :

ωe (t)

ωe

ms

M

Ma ωa

Me
Mms

(t)

β.Memax
ωe = ωa

(t)

Je Ja

ωa

ωe

M [N.m]
ω [rad/s]

Ma

ωa
t1

t2

t [s]

H.4.1. Mä hçnh âäüng cå - truưn lỉûc v âäư thë täúc âäü gọc
Khi âọng ly håüp cọ hiãûn tỉåüng trỉåüt åí thåìi gian âáưu cho âãún khi no âéa ch
âäüng v âéa bë âäüng quay nhỉ mäüt hãû thäúng âäüng hc liãưn. Khi cạc âéa bë trỉåüt s
sinh ra cäng ma sạt lm nung nọng cạc chi tiãút ca ly håüp lãn quạ nhiãût âäü lm viãûc
bçnh thỉåìng, lm hao mn cạc táúm ma sạt v nguy hiãøm nháút l cạc l xo ẹp bë ram
åí nhiãût âäü nhỉ váûy, máút kh nàng ẹp. Vç thãú viãûc xạc âënh cäng ma sạt trong thåìi
gian âọng ly håüp l mäüt âiãưu cáưn thiãút.
Trong quạ trçnh gi säú ätä tu theo sỉû âäøi säú tỉì tháúp lãn cao hồûc tỉì cao
xúng tháúp m quạ trçnh gi cọ thãø tiãún hnh khạc nhau.
Khi âäøi tỉì säú tháúp lãn säú cao, täúc âäü gọc ca trủc khuu âäüng cå trong khi
âọng ly håüp cao hån täúc âäü gọc ca trủc så cáúp häüp säú, vç váûy mämen quay ca
âäüng cå Me khäng nãn låïn âãø trạnh tàng cäng trỉåüt.

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 15


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Khi õọứi tổỡ sọỳ cao xuọỳng sọỳ thỏỳp tọỳc õọỹ goùc cuớa truỷc khuyớu õọỹng cồ coù thóứ
thỏỳp hồn tọỳc õọỹ goùc truỷc sồ cỏỳp trong trổồỡng hồỹp naỡy khi õoùng ly hồỹp cỏửn phaới coù
mọmen Me naỡo õoù cuớa õọỹng cồ õóứ laỡm õọửng õóửu caùc tọỳc õọỹ goùc noùi trón.
Nhổng ồớ hai trổồỡng hồỹp noùi trón tuyỡ theo kyợ thuỏỷt cuớa ngổồỡi laùi tọỳc õọỹ goùc
cuớa truỷc khuyớu vaỡ truỷc sồ cỏỳp cuớa họỹp sọỳ coù thóứ õọửng õóửu, nghộa laỡ e iha õọỹng cồ
õoù cọng trổồỹt seợ giaớm õóỳn tọỳi thióứu.
Khi ọtọ bừt õỏửu chuyóứn õọỹng, sổỷ õọửng õóửu noùi trón khọng thóứ thổỷc hióỷn õổồỹc,
vỗ e> 0 vaỡ a = 0 trong trổồỡng hồỹp naỡy cọng trổồỹt seợ cổỷc õaỷi. Ta seợ tờnh cọng trổồỹt
trong trổồỡng hồỹp naỡy.
Dióựn bióỳn quaù trỗnh õoùng ly hồỹp hồỹp gọửm 2 giai õoaỷn :

Giai õoaỷn õỏửu vồùi thồỡi gian t1: luùc naỡy mọmen quay cuớa ly hồỹp hồỹp
tng tổỡ giaù trở 0 õóỳn giaù trở Ma , thồỡi õióứm naỡy ọtọ bừt õỏửu khồới õọỹng taỷi
chọứ.

Giai õoaỷn tióỳp theo vồùi thồỡi gian t 2: laỡ giai õoaỷn mọmen quay cuớa ly
hồỹp Ml bừt õỏửu tng lón õóỳn khi khọng coỡn sổỷ trổồỹt xaớy ra (tổùc laỡ luùc
e = a ).

4.1.1. Tờnh mọmen quaùn tờnh cuớa baùn h õaỡ vaỡ cuớa caùc chi tióỳt cuớa ọtọ
quy dỏựn vóử truỷc ly hồỹp J a :
Tổỡ cọng thổùc quan hóỷ vỏỷn tọỳc tởnh tióỳn ọtọ vaỡ vỏỷn tọỳc goùc cuớa baùnh xe nhổ
sau:
a
rbx [m/s]
v = bx.rbx=
i h1i 0

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 16


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Trong õoù:
bx : vỏỷn tọỳc goùc cuớa baùnh xe, [rad/s].
v: vỏỷn tọỳc chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn cuớa xe, [m/s].
a : vỏỷn tọỳc goùc taỷi truỷc cuớa ly hồỹp, [rad/s].
Ta suy ra cọng thổùc tờnh vỏỷn tọỳc goùc taỷi truỷc ly hồỹp:
a =

v
( i h1i 0 ) [rad/s]
rbx

ọỹng nng cuớa khọỳi lổồỹng chuyóứn õọỹng quay :
W= J a

2

a
[J]
2

ọỹng nng chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn cuớa xe:
W T=

Ga v2
. [J]
g 2

Khi xe chuyóứn õọỹng thỗ:
WT=W
Hay:
2


G v2
Ja a = a .
[J]
2
g 2
Suy ra cọng thổùc tờnh mọmen quaùn tờnh cuớa baùnh õaỡ vaỡ caùc chi tióỳt cuớa õọỹng
cồ quy dỏựn vóử truỷc ly hồỹp:
G ( r . )
G
r
J a = a . bx2 a 2 = ỏ . bx 2 [N.m.s2] (theo [I] trang 44)
g a ( i h i o )
g ( i h1i 0 )
2

2

(4.1)

Trong õoù :

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 17


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Ja: mọmen quaùn tờnh cuớa baùnh õaỡ vaỡ cuớa caùc chi tióỳt õọỹng cồ
qui dỏựn vóử truỷc ly hồỹp.
Ga = troỹng lổồỹng toaỡn bọỹ cuớa ọtọ, [N].
i 0 : tố sọỳ truyóửn lổỷc chờnh, i0= 5,5 (theo baớng 1.1).
i h1 : tố sọỳ truyóửn tay sọỳ mọỹt, ih1 = 7,5 (theo baớng 1.1).
rbx: baùn kờnh ln cuớa baùnh xe, rbx=0,45 [m] (theo baớng 1.1).
g: gia tọỳc troỹng trổồỡng, lỏỳy g=9.81[m/s2].
Thay sọỳ ta coù:
2
10.000.9.81 (0,45)
= 1,19[ N.m.s 2 ]

Ja =
2
9.81

( 7,5.5,5)

Vỏỷy Ja=1,19[N.m.s2].

4.1.2. Mọmen caớn chuyóứn õọỹn g qui dỏựn vóử truỷc ly hồỹp M a :
Ma = [Ga + KFv2]

rbx
[N.m] (theo [I] trang 44)
i h .i 0 . tl

(4.2)

Trong õoù:
Ga: Troỹng lổồỹng toaỡn bọỹ cuớa xe, [N].
K: hóỷ sọỳ caớn khờ õọỹng, [N.s2/m4].
F: dióỷn tờch caớn chờnh dióỷn cuớa xe, [m2].
tl: hióỷu suỏỳt truyóửn lổỷc, tl = 0,89 (theo [II] trang 15).
: hóỷ sọỳ caớn tọứng cọỹng cuớa õổồỡng. Ta xeùt khi xe bừt õỏửu chyóứn
õọỹng trón õổồỡng nũm ngang ( v 0 , = 0 ), hóỷ sọỳ caớn tọứng

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 18


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
cọỹng cuớa mỷt õổồỡng chờnh bũng hóỷ sọỳ caớn ln. Theo [II], choỹn
= 0,02.
Thay sọỳ ta coù:
Ma = (104.9,81.0,02)

0,45
= 24 [N.m]
5,5.7,5.0,89

Vỏỷy Ma=24[N.m].

4.1.3. Tờnh cọng trổồỹt L:
Theo phỏn tờch ồớ trón thi cọng trổồỹt cuớa ly hồỹp L õổồỹc xaùc õởnh theo hai
thaỡnh phỏửn:
L1: cọng trổồỹt ồớ giai õoaỷn õỏửu, trong khoaớng thồỡi gian laỡ t 1. Cọng naỡy
seợ tióu taùn cho sổỷ trổồỹt vaỡ nung noùng ly hồỹp.
m a
t1
2
L1 = Ma
[J] (theo [I] trang 46)

L2: cọng trổồỹt ồớ giai õoaỷn thổù hai, trong khoaớng thồỡi gian laỡ t 2. Cọng
naỡy duỡng õóứ tng tọỳc vaỡ thừng sổùc caớn cuớa xe.
L2 =

1
2
J a ( m a ) 2 + M a ( m a ) t 2 [J] (theo [I] trang 46)
2
3

Vỏỷy, cọng trổồỹt toaỡn bọỹ cuớa ly hồỹp seợ laỡ:
t1 2 1
2
L = L1 + L2 = M a ( m a ) + t 2 + J a ( m a ) [J]
2 3 2

(4.3)

Thồỡi gian t1, t2 õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc:
t1 =

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Ma
[s]
k

Trang 19


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
t2 =

A
[s]
k

Trong õoù:
k: hóỷ sọỳ tyớ lóỷ, õỷc trổng cho nhởp õọỹ tng ma saùt cuớa ly hồỹp khi
õoùng ly hồỹp. Ta coù k = (150 ữ 750 ) [N.m/s] (theo [I] trang 46),
ta choỹn k= 200[N.m/s].
A õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc sau:
A = 2.J a (e a ) (theo [I] trang 46)
Tọỳc õọỹ goùc cuớa truỷc õọỹng cồ khi õoùng ly hồỹp coù thóứ thổỡa nhỏỷn khọng õọứi vaỡ
bũng tọỳc õọỹ goùc ổùng vồùi tọỳc õọỹ goùc cổỷc õaỷi cuớa truỷc õọỹng cồ. Roợ raỡng ta thỏỳy cọng
trổồỹt tng khi hióỷu sọỳ (e - a) tng. Giaù trở lồùn nhỏỳt cuớa hióỷu sọỳ naỡy xaớy ra khi
a = 0. Tọỳc õọỹ goùc cuớa truỷc õọỹng cồ:
e =

2..n 2.3,14.3500
=
= 366,5 [rad/s]
60
60

Thồỡi gian t1:
t1 =

24,5
= 0.05 [s].
490

Thồỡi gian t2:
t2 =

2.1,19.(366,5 0 )
490

= 1,334 [s].

Thay sọỳ ta coù:
0,05 2
1
L = 24.(366,5 0 )
+ .1,334 + 1,19(366,5 0 ) 2 = 87964,2 [Nm]
3
2
2

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 20


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Vỏỷy cọng trổồỹt toaỡn bọỹ laỡ: L = 87964,2 [Nm]
4.2. Tờnh cọng trổồỹt rióng L o :
Cọng trổồỹt noùi chung khọng cho ta xeùt õoaùn vóử õióửu kióỷn laỡm vióỷc cuớa ly
hồỹp. Muọỳn xeùt õióửu kióỷn laỡm vióỷc nỷng nhoỹc cuớa ly hồỹp, ta cỏửn phaới tờnh cọng trổồỹt
rióng. Cọng trổồỹt rióng laỡ cọng trổồỹt trón 1 õồn vở dióỷn tờch bóử mỷt caùc tỏỳm ma saùt,
õỷc trổng cho sổỷ hao moỡn tỏỳm ma saùt.
Lo =

L
[J / m 2 ] (theo [I] trang 53)
Fms Z ms

(4.4)

Trong õoù:
Lo: cọng trổồỹt rióng, [J/m2].
L: cọng trổồỹt chung, [Nm]
Fms- dióỷn tờch bóử mỷt ma saùt, theo tờnh toaùn phỏửn trổồùc ta coù
Fms = 80425.10 6 [m2].
Zms- sọỳ lổồỹng õọi bóử mỷt ma saùt.
Vỏỷy thay sọỳ vaỡo ta coù:
Lo =

87964,2
= 546,9.10 3 [J/m2]=586,9[kJ/m2]
6
80425.10 .2

ọỳi vồùi ọtọ vỏỷn taới taới troỹng trón 50kN, cọng trổồỹt rióng õổồỹc xaùc õởnh trong
khoaớng L o =400ữ600[kJ/m2]. Nhổ vỏỷy kóỳt quaớ tờnh toaùn cuớa ta laỡ hồỹp lyù.
4.3. Tờnh õộa eùp :
Sổỷ hao moỡn caùc tỏỳm ma saùt cuớa ọtọ maùy keùo chởu aớnh hổồớng lồùn bồới sổỷ nung
noùng caùc chi tióỳt. Vỗ caùc tỏỳm ma saùt coù õọỹ õỏựn nhióỷt rỏỳt keùm cho nón coù thóứ coi tỏỳt

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 21


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
caớ nhióỷt phaùt sinh khi ly hồỹp seợ truyóửn cho caùc chi tióỳt tióỳp xuùc trổỷc tióỳp vồùi caùc tỏỳm
ma saùt cuỷ thóứ laỡ caùc õộa eùp. Thồỡi gian trổồỹt thổồỡng khọng lồùn cho nón sổỷ thoaùt nhióỷt
ra mọi trổồỡng trong thồỡi gian ỏỳy cuợng khọng õaùng kóứ. Bồới thóỳ caùc chi tióỳt tióỳp thu
nhióỷt trong thồỡi gian ly hồỹp bở trổồỹt phaới coù khọỳi lổồỹng lồùn õóứ õaớm baớo tióỳp thu õổồỹc
lổồỹng nhióỷt phaùt sinh khi ly hồỹp bở trổồỹt maỡ nhióỷt õọỹ cuớa chi tióỳt ỏỳy seợ khọng tng
lón nhióửu õóứù khọng laỡm aớnh hổồớng nhióửu õóỳn sổỷ laỡm vióỷc cuớa tỏỳm ma saùt (cuỷ thóứ
khọng laỡm aớnh hổồớng õóỳn hóỷ sọỳ ma saùt à vaỡ khọng gỏy nón sổỷ chaùy cuỷc bọỹ caùc tỏỳm
ma saùt).
Do baùnh õaỡ coù kờch thổồùc lồùn nón khaớ nng taới nhióỷt tọỳt nón khọng cỏửn tờnh
maỡ ta chố tờnh cho õộa eùp. Vỗ trón õộa eùp coỡn bọỳ trờ caùc loỡ xo eùp, nóỳu nhióỷt õọỹ õộa eùp
tng lón quaù mổùc cho pheùp thỗ seợ laỡm thay õọứi õọỹ cổùng cuớa loỡ xo eùp.
Cọng trổồỹt lồùn nhỏỳt sinh ra khi xe khồới haỡnh, cho nón ta tờnh toaùn ly hồỹp hồỹp
theo õióửu kióỷn cuớa xe luùc khồới haỡnh õóứ õaớm baớo sổỷ laỡm vióỷc ọứn õởnh cuớa ly hồỹp.
Nhióỷt õọỹ tng lón cuớa õộa eùp khi tióỳp xuùc trổỷc tióỳp vồùi tỏỳm ma saùt trong thồỡi
gian ly hồỹp bở trổồỹt õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc:
T =

L o
[ C] (theo [I] trang 55)
c.m d

Trong õoù:
T: nhióỷt õọỹ tng lón cuớa õộa eùp, [0C].
: hóỷ sọỳ xaùc õởnh phỏửn cọng trổồỹt duỡng õóứ nung noùng õộa eùp.
= 0,5 õọỳi vồùi õộa eùp cuớa ly hồỹp 1 õộa.

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 22


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
c 500(J/kg.õọỹ): nhióỷt dung rióng cuớa õộa eùp (theùp) (theo[I]
trang 56).
mõ: khọỳi lổồỹng cuớa õộa eùp, [kg].
Theo cọng thổùc trón thỗ cọng trổồỹt chung cuớa ly hồỹp caỡng lồùn thỗ nhióỷt õọỹ
sinh ra trón õộa eùp caỡng lồùn. Do õoù, ta cỏửn kióứm tra chóỳ õọỹ nhióỷt cuớa õộa eùp khi cọng
trổồỹt lồùn nhỏỳt (ổùng vồùi luùc xe khồới õọỹng taỷi chọứ). Khi õoù nhióỷt õọỹ tng lón cuớa õộa eùp
T 10 o C . Suy ra:


.L 0,5.87964,2
=
= 8,8 [kg]
T.c
10.500

Mỷc khaùc, khọỳi lổồỹng cuớa õộa eùp õổồỹc xaùc õởnh theo cọng thổùc:
mõ = (Rn2- Rt2)õ. [kg]
Trong õoù:
Rn: baùn kờnh voỡng ngoaỡi cuớa õộa eùp, [m].
Rn=R2+0,001=0,2+0,001=0,201[m].
Rt: baùn kờnh voỡng trong cuớa õộa eùp, [m].
Rt=R1-0,001=0,12-0,001=0,119[m].
= 7800 [Kg/m2] : khọỳi lổồỹng rióng cuớa õộa eùp.
õ chióửu daỡy cuớa õộa eùp.
Tổỡ cọng thổùc trón vaỡ kóỳt quaớ tờnh toaùn khọỳi lổồỹng õộa eùp ồớ trón, ta suy ra bóử
daỡy cuớa õộa eùp:
õ


8,8
=
= 0.014 [m]
(R 2n R 2t ) 3,14(0,2012 0,119 2 )7600

Vỏỷy, ta choỹn chióửu daỡy õộa eùp õ = 0,015 [m].

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 23


Âäư ạn män hc

Tênh toạn v thiãút kãú ly håüp xe

khạch
5. THIÃÚT KÃÚ V TÊNH TOẠN CẠC CHI TIÃÚT, CỦM CHÊNH CA LY HÅÜP:
5.1. L xo ẹp :
Thỉåìng trãn ly håüp ca ätä, ngỉåìi ta dng cạc lai l xo trủ, l xo cän v l
xo âéa âãø lm l xo ẹp. Mäùi loải l xo cọ nhỉỵng ỉu v nhỉåüt âiãøm riãng ca nọ. Âäúi
våïi xe ta thiãút kãú l xe khạch, ta chn kiãøu l xo ẹp l l xo trủ. Vç l xo cän s lm
cho ly håüp di, cäưng kãưnh cn l xo cän thç lỉûc ẹp khäng låïn do khọ chãú tảo.

5.1.1. Âàûc âiãøm khi làõp l xo trủ:
Ỉu âiãøm :
Tênh toạn thiãút kãú âån gin cng nhỉ chãú tảo.
Dãù bäú trê làõp âàût âm bo gn gng vãư kãút cáúu v cọ räüng chäø âãø âàût äø
bi ẹp ca ân måí ly håüp nàòm trãn trủc ly håüp.
Nhỉåüc âiãøm :
Nãúu trong trỉåìng håüp chãú tảo âäü cỉïng ca l xo khạc nhau thç lỉûc ẹp
ca chụng cng khạc nhau do âọ lm cho lỉûc ẹp cạc bãư màût ma sạt khäng âãưu
nhau.
Trong thåìi gian lm viãûc cọ trỉåìng håüp mäüt l xo trủ bë gy thç âi hi
phi thay ngun bäü l xo cho nãn khäng tiãút kiãûm âỉåüc váût liãûu.
Khi lm viãûc cọ trỉåìng håüp l xo bë ram lải cho nãn khäng âm bo
âỉåüc lỉûc ẹp, khi làõp rạp cáưn phi cọ låïp cạch nhiãût cho nãn lm phỉïc tảp
thãm kãút cáúu.

5.1.2. Tênh toạn :
Tênh âäü cỉïn g ca l xo:

Lã Minh Tiãún - Låïp 98C4B

Trang 24


ọử aùn mọn hoỹc

Tờnh toaùn vaỡ thióỳt kóỳ ly hồỹp xe

khaùch
Ta tờnh õọỹ cổùng cuớa loỡ xo sao cho khi õộa ma saùt moỡn trong giồùi haỷn cho
pheùp thỗ lổỷc eùp cuớa õộa eùp vỏựn õaớm mọmen ma saùt sinh ra trong ly hồỹp lồùn hồn
mọmen cổỷc õaỷi cuớa õọỹng cồ. ộa ma saùt bở moỡn trong giồùi haỷn nghộa laỡ giaù trở
thay õọứi tổỡ =2 õóỳn min .
Theo [III], hóỷ sọỳ dổỷ trổợ tọỳi thióứu min õổồỹc xaùc õởnh:
min = (80% ữ 85%).
Ta choỹn: min = (80%). =

80. 80.2
=
= 1,6 .
100 100

Lổỷc eùp lón õộa ma saùt khi õộa masaùt chổa moỡn:
Pct =

.M e max
à.R tb .Z ms [N]

Lổỷc eùp lón õộa ma saùt khi õộa ma saùt bở moỡn õóỳn giồùi haỷn:
Pmin =

min .M e max
à.R tb .Z ms [N]

Lổỷc eùp cuớa loỡ xo giaớm õi mọỹt lổồỹng laỡ P tổồng ổùng vồùi caùc loỡ xo bở giaợn õi
mọỹt õoaỷn laỡ .
P = P Pmin =
C lx =

Suy ra:

( min ).M e max
= C lx .n. [N]
à.R tb .Z ms

(5.1)

M e max ( min )
[N/m]
(à.R tb .Z ms )..n

Trong õoù:
n: sọỳ lổồỹng loỡ xo eùp, n = 6 ữ 24 (theo [III]). Choỹn n=12.
Clx: õọỹ cổùng cuớa mọỹt loỡ xo, Clx=const, [N/m].

Ló Minh Tióỳn - Lồùp 98C4B

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×