Tải bản đầy đủ

quỹ mở, quỹ đầu tư, quỹ đóng, trong nền kinh tế trong và ngoài nước

Khái niệm cơ bản về quỹ mở
Như nhà kinh tế quan tâm đến cả hành vi thị trường và tâm lý của việc ra quyết định cá nhân, chúng tôi đã
được ấn tượng bởi sự giống nhau của hai bộ kết quả thực nghiệm. Cả hai loại hành vi có thể được mô tả
như là hiển thị phản ứng mạnh mẽ. Nghiên cứu này đã được thực hiện để điều tra khả năng rằng những
hiện tượng này có liên quan hơn chỉ xuất hiện. Chúng ta bắt đầu bằng việc mô tả ngắn gọn các hành vi cá
nhân và thị trường mà khơi gợi sự quan tâm của chúng tôi.
Các phản ứng quá mức hạn mang theo nó một sự so sánh ngầm với một số mức độ phản ứng được coi là
thích hợp. Một phản ứng thích hợp là gì? Một lớp các nhiệm vụ trong đó có một tiêu chuẩn được thiết lập
là vấn đề xem xét lại khả năng mà quy tắc Bayes 'quy định về phản ứng chính xác với thông tin mới. Nó đã
được thành lập cũng như là quy tắc Bayes 'không phải là một đặc tính apt về cách cá nhân thực sự đáp ứng
với dữ liệu mới (Kahneman và các cộng sự. [14]). Rà soát lại niềm tin của họ, cá nhân có xu hướng thừa cân
thông tin gần đây và nhẹ cân trước (hoặc lãi suất cơ bản) dữ liệu. Con người dường như đưa ra dự đoán
theo một quy tắc phù hợp đơn giản: "Giá trị dự đoán được chọn để thường trực của các trường trong việc
phân phối các kết quả phù hợp với vị thế của mình trong việc phân phối hiển thị" (Kahneman và Tversky [.
14, trang 416] ). Quy tắc của ngón tay cái này, một thể hiện của những gì Kahneman và Tversky gọi heuristic
đại diện, vi phạm chủ yếu thống kê cơ bản mà cực đoan của các dự đoán phải được kiểm duyệt bởi cân
nhắc về khả năng dự báo. Grether [12] đã nhân rộng việc tìm kiếm này theo các điều kiện ưu đãi tương
thích. Ngoài ra còn có bằng chứng rõ ràng rằng những mong muốn thực tế của các nhà phân tích an ninh
chuyên nghiệp và các nhà dự báo kinh tế hiển thị các xu hướng phản ứng mạnh mẽ tương tự (để xem xét,
xem De Bondt [7]).
Một trong những quan sát đầu tiên về phản ứng mạnh mẽ ở các thị trường đã được thực hiện bởi JM

Keynes: "... ngày-to-ngày biến động về lợi nhuận của các khoản đầu tư hiện có, mà rõ ràng là của một nhân
vật phù du và không có ý nghĩa, có xu hướng có một hoàn toàn quá mức, và thậm chí một vô lý, ảnh hưởng
đến thị trường "[17, tr. 153-154]. Trong cùng thời gian, Williams đã nêu trong lý thuyết này của giá trị đầu
tư rằng "giá cả đã dựa quá nhiều vào sức mạnh thu nhập hiện tại và quá ít về cổ tức dài hạn chi trả quyền
lực" [28, tr. 19]. Gần đây hơn, mũi tên đã kết luận rằng công việc của Kahneman và Tversky "tiêu biểu rất
chính xác phản ứng exessive thông tin hiện tại mà dường như để mô tả tất cả các chứng khoán và thị
trường tương lai" [1, tr. 5]. Hai ví dụ cụ thể của nghiên cứu mà mũi tên đã được đề cập là sự biến động quá
mức của giá chứng khoán và cái gọi là thu nhập tỷ lệ giá bất thường.

Vấn đề biến động dư thừa đã được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất bởi Shiller [27]. Shiller diễn giải xem MillerModigliani của giá cổ phiếu là một hạn chế về chức năng khả năng của một mẫu giá cổ tức. Shiller kết luận
rằng, ít nhất là trong thế kỷ qua, cổ tức chỉ đơn giản là không thay đổi đủ để biện minh hợp lý biến động giá
tổng thể quan sát được. Kết hợp với kết quả [18] phát hiện Kleidon rằng biến động giá cổ phiếu liên quan
chặt chẽ với những thay đổi thu nhập năm sau cho thấy một xu hướng rõ ràng của phản ứng mạnh mẽ.
Mặc dù trendiness quan sát cổ tức, nhà đầu tư dường như chú trọng tương xứng với developments.1 kinh
tế ngắn hạn


Tỷ lệ thu nhập giá (P / E) bất thường đề cập đến quan sát những cổ phiếu có chỉ số P / E rất thấp (ví dụ,
thập phân vị thấp nhất) thu lợi nhuận điều chỉnh rủi ro lớn hơn so với P / E cổ phiếu (Basu [3]). Hầu hết các
nhà kinh tế tài chính dường như coi sự bất thường như là một tạo tác thống kê. Giải thích thường dựa trên
số sai lệch bị cáo buộc của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM). Ball [2] nhấn mạnh ảnh hưởng của các yếu
tố nguy cơ bỏ qua. Tỷ lệ P / E được cho là đại diện cho một số yếu tố mà bỏ qua, nếu bao gồm trong "đúng"
mô hình định giá cân bằng, sẽ loại bỏ sự bất thường. Tất nhiên, trừ khi bỏ qua những yếu tố này có thể
được xác định, giả thuyết là untestable. Reinganum [21] đã tuyên bố rằng tác động công ty nhỏ subsumes P
/ E và hiệu quả mà cả hai đều liên quan đến cùng một bộ thiếu (và một lần nữa không biết) các yếu tố. Tuy
nhiên, [4] Basu tìm thấy một ý nghĩa P / E có hiệu lực sau khi kiểm soát quy mô doanh nghiệp, và trước đó
Graham [11] thậm chí tìm thấy một hiệu ứng trong vòng ba mươi chỉ số Dow Jones công nghiệp, hầu như
không một nhóm các công ty nhỏ!

Giải thích về hành vi thay thế cho sự bất thường dựa trên phản ứng mạnh mẽ các nhà đầu tư là những gì
Basu gọi là "giá tỷ lệ" giả thuyết (ví dụ, Dreman [8]). Các công ty có P rất thấp / E được cho là tạm thời
"đánh giá thấp" do nhà đầu tư trở nên bi quan quá mức sau một loạt các báo cáo lợi nhuận xấu hoặc thông
tin xấu khác. Khi thu nhập trong tương lai bật ra được tốt hơn so với dự báo ảm đạm bất hợp lý, giá điều
chỉnh. Tương tự như vậy, vốn chủ sở hữu của các công ty có P rất cao / E được cho là "cao giá", trước khi
(dự đoán) giảm giá.

Trong khi giả thuyết phản ứng mạnh mẽ có sức hấp dẫn đáng kể tiên, câu hỏi rõ ràng để hỏi là: Làm thế nào
để sự bất thường tồn tại trong quá trình chênh lệch giá? Có thực sự là một câu hỏi tổng quát hơn ở đây.
Các điều kiện cân bằng cho thị trường, trong đó một số đại lý không hợp lý trong ý nghĩa rằng họ không sửa
đổi kỳ vọng của họ theo quy tắc Bayes 'là gì? Russell và Thaler [24] giải quyết vấn đề này. Họ kết luận rằng

sự tồn tại của một số đại lý hợp lý là không đủ để đảm bảo một kỳ vọng hợp lý cân bằng trong nền kinh tế
với một số điều mà họ gọi đại lý bán hợp lý. (Các câu hỏi liên quan của điểm cân bằng thị trường với các đại
lý có những kỳ vọng không đồng nhất được điều tra bởi Jarrow [13].) Trong khi chúng tôi rất nhạy cảm với
những vấn đề này, chúng tôi không có không gian để giải quyết chúng ở đây. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tập
trung vào một bài kiểm tra thực nghiệm của các giả thuyết phản ứng mạnh mẽ.

Nếu giá cổ phiếu có hệ thống vọt lố, sau đó đảo ngược của họ nên được dự đoán từ quá khứ dữ liệu trở lại
một mình, không có sử dụng bất kỳ số liệu kế toán như thu nhập. Cụ thể, hai giả thuyết được đề nghị: (1)
phong trào cực trong giá cổ phiếu sẽ được theo sau bởi biến động giá tiếp theo theo hướng ngược lại. (2)
cực đoan hơn biến động giá ban đầu, càng lớn sẽ là điều chỉnh tiếp theo. Cả hai giả thuyết hàm ý một sự vi
phạm của yếu dưới hình thức hiệu quả thị trường.

Để lặp lại, mục tiêu của chúng tôi là để kiểm tra xem phản ứng mạnh mẽ giả thuyết là tiên đoán. Nói cách
khác, cho dù nó không cho chúng ta hơn là chỉ đơn thuần là để giải thích, bài cũ, P / E hiệu quả hoặc kết
quả Shiller về giá tài sản phân tán. Hiệu quả phản ứng mạnh mẽ đáng chú ý bởi vì nó đại diện cho một
nguyên tắc hành vi có thể áp dụng trong nhiều bối cảnh khác. Ví dụ, phản ứng mạnh mẽ các nhà đầu tư có
thể giải thích trước đó [26] phát hiện Shiller rằng khi lãi suất dài hạn là cao so với lãi suất ngắn hạn, họ có


xu hướng di chuyển xuống sau này. Ohlson và Penman [20] đã tiếp tục cho thấy sự biến động tăng của lợi
nhuận bảo mật sau chia tách cổ phiếu cũng có thể được liên kết với phản ứng mạnh mẽ. Các bài kiểm tra
thực nghiệm hiện nay là kiến thức của chúng tôi trong lần đầu tiên sử dụng một nguyên tắc hành vi để dự
đoán một sự bất thường của thị trường mới.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần tiếp theo mô tả các bài kiểm tra thực nghiệm thực tế,
chúng tôi đã thực hiện. Phần II mô tả các kết quả. Phù hợp với giả thuyết phản ứng mạnh mẽ, bằng chứng
về sự kém hiệu quả của thị trường yếu dạng được tìm thấy. Chúng tôi thảo luận về tác động đối với nghiên
cứu thực nghiệm khác về định giá tài sản bất thường. Bài viết kết thúc với một bản tóm tắt ngắn gọn về kết
luận.

As economists interested in both market behavior and the psychology of individual decision making, we
have been struck by the similarity of two sets of empirical findings. Both classes of behavior can be
characterized as displaying overreaction. This study was undertaken to investigate the possibility that these
phenomena are related by more than just appearance. We begin by describing briefly the individual and
market behavior that piqued our interest.
The term overreaction carries with it an implicit comparison to some degree of reaction that is considered
to be appropriate. What is an appropriate reaction? One class of tasks which have a well-established norm
are probability revision problems for which Bayes' rule prescribes the correct reaction to new information.
It has now been well-established that Bayes' rule is not an apt characterization of how individuals actually
respond to new data (Kahneman et al. [14]). In revising their beliefs, individuals tend to overweight recent
information and underweight prior (or base rate) data. People seem to make predictions according to a
simple matching rule: “The predicted value is selected so that the standing of the case in the distribution of
outcomes matches its standing in the distribution of impressions” (Kahneman and Tversky [14, p. 416]).
This rule-of-thumb, an instance of what Kahneman and Tversky call the representativeness heuristic,
violates the basic statistical principal that the extremeness of predictions must be moderated by
considerations of predictability. Grether [12] has replicated this finding under incentive compatible
conditions. There is also considerable evidence that the actual expectations of professional security
analysts and economic forecasters display the same overreaction bias (for a review, see De Bondt [7]).
One of the earliest observations about overreaction in markets was made by J. M. Keynes: “… day-to-day
fluctuations in the profits of existing investments, which are obviously of an ephemeral and nonsignificant
character, tend to have an altogether excessive, and even an absurd, influence on the market” [17, pp.
153–154]. About the same time, Williams noted in this Theory of Investment Value that “prices have been
based too much on current earning power and too little on long-term dividend paying power” [28, p. 19].
More recently, Arrow has concluded that the work of Kahneman and Tversky “typifies very precisely the
exessive reaction to current information which seems to characterize all the securities and futures


markets” [1, p. 5]. Two specific examples of the research to which Arrow was referring are the excess
volatility of security prices and the so-called price earnings ratio anomaly.

The excess volatility issue has been investigated most thoroughly by Shiller [27]. Shiller interprets the
Miller-Modigliani view of stock prices as a constraint on the likelihood function of a price-dividend sample.
Shiller concludes that, at least over the last century, dividends simply do not vary enough to rationally
justify observed aggregate price movements. Combining the results with Kleidon's [18] findings that stock
price movements are strongly correlated with the following year's earnings changes suggests a clear
pattern of overreaction. In spite of the observed trendiness of dividends, investors seem to attach
disproportionate importance to short-run economic developments.1

The price earnings ratio (P/E) anomaly refers to the observation that stocks with extremely low P/E ratios
(i.e., lowest decile) earn larger risk-adjusted returns than high P/E stocks (Basu [3]). Most financial
economists seem to regard the anomaly as a statistical artifact. Explanations are usually based on alleged
misspecification of the capital asset pricing model (CAPM). Ball [2] emphasizes the effects of omitted risk
factors. The P/E ratio is presumed to be a proxy for some omitted factor which, if included in the “correct”
equilibrium valuation model, would eliminate the anomaly. Of course, unless these omitted factors can be
identified, the hypothesis is untestable. Reinganum [21] has claimed that the small firm effect subsumes
the P/E effect and that both are related to the same set of missing (and again unknown) factors. However,
Basu [4] found a significant P/E effect after controlling for firm size, and earlier Graham [11] even found an
effect within the thirty Dow Jones Industrials, hardly a group of small firms!

An alternative behavioral explanation for the anomaly based on investor overreaction is what Basu called
the “price-ratio” hypothesis (e.g., Dreman [8]). Companies with very low P/E's are thought to be
temporarily “undervalued” because investors become excessively pessimistic after a series of bad earnings
reports or other bad news. Once future earnings turn out to be better than the unreasonably gloomy
forecasts, the price adjusts. Similarly, the equity of companies with very high P/E's is thought to be
“overvalued,” before (predictably) falling in price.

While the overreaction hypothesis has considerable a priori appeal, the obvious question to ask is: How
does the anomaly survive the process of arbitrage? There is really a more general question here. What are
the equilibria conditions for markets in which some agents are not rational in the sense that they fail to
revise their expectations according to Bayes' rule? Russell and Thaler [24] address this issue. They conclude
that the existence of some rational agents is not sufficient to guarantee a rational expectations equilibrium
in an economy with some of what they call quasi-rational agents. (The related question of market equilibria
with agents having heterogeneous expectations is investigated by Jarrow [13].) While we are highly
sensitive to these issues, we do not have the space to address them here. Instead, we will concentrate on
an empirical test of the overreaction hypothesis.


If stock prices systematically overshoot, then their reversal should be predictable from past return data
alone, with no use of any accounting data such as earnings. Specifically, two hypotheses are suggested: (1)
Extreme movements in stock prices will be followed by subsequent price movements in the opposite
direction. (2) The more extreme the initial price movement, the greater will be the subsequent adjustment.
Both hypotheses imply a violation of weak-form market efficiency.

To repeat, our goal is to test whether the overreaction hypothesis is predictive. In other words, whether it
does more for us than merely to explain, ex post, the P/E effect or Shiller's results on asset price dispersion.
The overreaction effect deserves attention because it represents a behavioral principle that may apply in
many other contexts. For example, investor overreaction possibly explains Shiller's earlier [26] findings that
when long-term interest rates are high relative to short rates, they tend to move down later on. Ohlson
and Penman [20] have further suggested that the increased volatility of security returns following stock
splits may also be linked to overreaction. The present empirical tests are to our knowledge the first
attempt to use a behavioral principle to predict a new market anomaly.

The remainder of the paper is organized as follows. The next section describes the actual empirical tests we
have performed. Section II describes the results. Consistent with the overreaction hypothesis, evidence of
weak-form market inefficiency is found. We discuss the implications for other empirical work on asset
pricing anomalies. The paper ends with a brief summary of conclusions.

Khái niệm cơ bản về quỹ mở
Định nghĩa
Quỹ Tương hỗ là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi một Công ty
Quản lý Quỹ đầu tư. Dựa trên tính thanh khoản, quỹ Tương hỗ có thể được phân ra làm nhiều loại quỹ, bao gồm các
quỹ Mở.
Quỹ Mở là một hình thức quỹ Tương hỗ trong đó nhà đầu tư góp vốn cho một mục đích đầu tư chung trong một khoảng
thời gian không giới hạn. Vì thế quỹ "mở" về mặt thời hạn và số lượng các nhà đầu tư tham gia. Quỹ Mở cho phép nhà
đầu tư bán lại chứng chỉ quỹ theo giá đóng cửa của chứng chỉ - Giá trị Tài sản ròng (NAV)– vào bất kỳ ngày giao dịch
nào của quỹ. Dựa trên ý tưởng đầu tư này, biểu đồ sau đây mô tả quy trình đầu tư vào quỹ Mở:


Quỹ Mở phù hợp với nhà đầu tư nào?
Quỹ Mở sẽ có lợi cho những nhà đầu tư mong muốn đầu tư lâu dài và những nhà đầu tư không có nguồn lực hoặc
không muốn phân tích chi tiết thị trường và nhiều loại chứng khoán hàng ngày; không có vốn lớn đề đầu tư vào một
danh mục đa dạng với nhiều loại chứng khoán và muốn phí giao dịch thấp; muốn có tính kỷ luật và tính tiện lợi trong
một sản phẩm đầu tư dài hạn được quản lý chuyên nghiệp.
Quỹ Mở đa dạng hóa các khoản đầu tư vào nhiều cổ phiếu, và phụ thuộc vào chính sách đầu tư của quỹ Mở - có thể đầu
tư vào trái phiếu, là loại tài sản mà các nhà đầu tư cá nhân không thể thực hiện được do những quy định pháp lý và đòi
hỏi vốn đầu tư lớn. Công ty Quản lý Quỹ có các chuyên gia đầu tư để phân tích thị trường và các loại chứng khoán với
mục tiêu hoạt động tốt hơn thị trường bằng cách chọn các loại chứng khoán được định giá thấp hơn giá trị thực và/hoặc
có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong dài hạn.

Các loại Quỹ Mở
Có rất nhiều loại quỹ Mở (riêng FTI hiện nay đã quản lý trên 100 loại quỹ Mở), tùy theo loại chứng khoán và thị trường
mà quỹ đầu tư vào và mức độ rủi ro của quỹ. Đầu tư cổ phiếu và trái phiếu là các loại quỹ Mở phổ biến nhất, chiếm từ
15-45% tổng tài sản quỹ Mở ở Ấn Độ từ 2005-2011. Các loại quỹ Mở cũng khác nhau theo mức độ lợi nhuận đảm bảo,


có thể đảm bảo một phần hoặc toàn bộ vốn gốc (mặc dù có thể đạt lợi nhuận thấp hơn) hoặc có thể được phát hành kết
hợp với các sản phẩm bảo hiểm (thường được gọi là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư). Do đặc tính linh hoạt, quỹ Mở
có nhiều ưu thế hơn so với quỹ Đóng và chiếm ưu thế trong ngành quản lý quỹ trên tất cả các thị trường.
Biểu đồ sau đây mô tả những rủi ro và lợi nhuận của từng loại tài sản và loại hình.

Qũy Mở trên thế giới
Quỹ Mở là một hình thức quỹ mới ở Việt Nam nhưng đã có mặt ở các thị trường khác nhiều năm. Quỹ Mở hình thành ở
Mỹ từ năm 1924 và bắt đầu được giới thiệu ở Malaysia/Singapore vào năm 1959, Hàn Quốc năm 1970, Thái Lan 1977
và Trung Quốc 1991. Ở Mỹ, gần một nửa số hộ gia đình có đầu tư vào các quỹ.
http://www.vcbf.com/quy-mo/khai-niem-co-ban-ve-quy-mo/dinh-nghia-quy-mo/

1. Chứng khoán (Security) là gì?
Nói nôm na, chứng khoán là một công cụ tài chính giúp công ty có thể huy động vốn ngoài thị trường vốn (capital


market). Có 2 loại chứng khoán là : trái phiếu (Bond), và cổ phiếu (Stock). Trái phiếu là công cụ nợ, mang lại lãi cố định,
cũng có thể trao đổi trên thị trường chứng khoán. Công cụ này thường được các tổ chúc tài chính dùng hơn nhà đầu tư
cá nhân vì tính phúc tạp của nó. Trong khi đó, cổ phiếu phổ biến, đơn giản và mang lại lợi nhuận cao nên được các nhà
đầu tư cá nhân lựa chọn nhiều. Cổ phiếu được phân ra 2 loại nhỏ là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu ưu
đãi không phổ biến vì chỉ phát hành nội bộ hoặc cổ đông chiến lược và không được mua bán trên thị trường.
2. Lợi nhuận và rủi ro mà cổ phiếu đem lại cho nhà đầu tư.
Lợi nhuận của cổ phiếu bao gồm : cổ tức (dividend), và lợi nhuận chênh lệch tù việc bán cổ phiếu (capital gain). Cổ tức
là số tiền trích từ lợi nhuận hàng năm của công ty chia cho cổ đông dựa vào tỉ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư. Số
tiền này thường ít (khoảng 1000-2000vnd/ năm cho mỗi cổ phiếu). Cái hấp dãn nhà đầu tư là lợi nhuận chênh lệch vì cái
này không có một mức cố định nào cả. Do đặc trưng của cổ phiếu là không có thời hạn nhất định, khi nào công ty còn
niêm yết thì cổ phiếu đó còn giá trị, do vậy khả năng kiếm lợi nhuận tù cổ phiếu có thể không bao giờ hết. Nếu đầu tư tốt
thì một cổ phiếu có thể đem lại vài trăm phần trăm lợi nhuận cho nhà đầu tư.
Tuy nhiên ranh giới giũa làm tỷ phú và nhảy lầu khá mong manh. Nếu không có kiến thúc và bản lĩnh khi đầu tư chứng
khoán thì mức độ rủi ro sẽ rất cao. Lấy ví dụ như thị trường việt nam từ đầu năm đến nay. VnIndex từ khoảng hơn 300
đã tăng lên 632 điểm trong vòng 4 tháng, tức là mỗi cổ phiếu đều tăng giá lên gấp đôi so với lúc ban đầu. Bắt đầu xuất
hiện nhiều tấm gương sinh viên một bước thành tỷ phú,...Mọi người thấy có vẻ ngon ăn nên nhảy vào, dẫn đến hiện
tượng sốt cầu, bon bóng căng. Cuối tháng 4/2006 bong bóng võ, do tâm lý sợ hãi mọi người lại ùa nhau bán khiến giá
cổ phiếu bị đẩy xuống cũng nhanh như khi nó lên. Từ tháng 4 đến tháng 6 giá cổ phiếu đã mất 30% (bạn có 100tr thì sẽ
lỗ khoảng 30tr), sau đó giá ổn định nhưng vẫn theo chiều hướng xuống, rớt mạnh thêm một lần nữa vào cuối tháng 8,
đẩy một số cổ phiếu đến gần mức giá đầu năm. Như vậy những ai mua cổ phiếu vào cuối tháng 4, đến tháng 8 có thể
mất gần 50% số vốn của mình. Như vậy đã có đủ lý do để nhảy lầu rồi.
Trên đây là một số nét sơ sơ về cổ phiếu và lợii nhuận - rủi ro mà nó mang lại. Đầu tư chứng khoán sẽ đem lại cho bạn
2 thứ : đau tim và nhức đầu . Gọi là chơi chứng khoán khi nào chúng ta chơi ảo thôi, chứ còn đã đem tiền vào đầu tư thì
đó phải là một công việc nghiêm túc, và rất khó khăn.
Bạn nào cần biết thêm điều gì về chứng khoán thì hỏi ở trong post này luôn cho nó tập trung nhé, sau này mình cần tìm
lại cũng dễ dàng.
Một số chỉ số tài chính đơn giản giúp người mới chơi chọn lựa cổ phiếu:
1. EPS: (Earning per share) = Lợii nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất/tổng số cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
Cái này em có thể lấy được từ tờ Bản tin CK tại các sàn giao dịch, hoặt tìm trên www.vse.org . Công ty tốt thường sẽ có
EPS trên 2000.
2. P/E: (Price-earnings) = giá hiện tại/EPS . P/E phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư lên công ty. Múc P/E an toàn sẽ dưới
16. P/E cao có 2 nguyên nhân: Nhà đầu tư tin tưởng công ty sẽ có giá trị cao hơn bây h, hoặc do EPS quá thấp=> công
ty làm ăn ko hiệu quả.
3. ROE: (Return on Equity) = Lợi nhuận sau thuế cả năm/ vốn chủ sỏ hũu. (Vốn chủ sở hữu = tổng tài sản-tổng nợ). 2
tham số trên em có thể xem từ báo cáo tài chính năm của mỗi công ty. Một công ty tốt sẽ có múc ROE ổn định và tăng
trưởng trong 4,5 năm và khoảng từ 15% trở lên.
4. P/B : (price to book value) = giá hiện tại/ (tổng tài sản-tổng nợ). Đầu tư an toàn khi P/B thấp = 2. Trừ khi công ty đó có
brand equity thì sẽ có P/B cao.
Các thông tin khác em có thể tham khảo:
1. báo cáo kqkd hàng quý của công ty, dùng tham khảo so với kết quả cùng kỳ năm ngoái.
2. Liquidity của cổ phiếu. Nên chọn cổ phiếu có số lượng giao dịch nhiều (trên 10k/ngày).
3. Thông tin liên quan đến công ty: chia cổ tức, thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu mới... Đa số những thông tin này
sẽ giúp tăng giá cổ phiếu.
4. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và trong nội bộ công ty: công ty nào có tỷ lệ sở hữu của nước ngoài nhiều thì
có thể sẽ tốt hơn các công ty khác. Giao dịch mua/bán của thành viên ban quản trị hay cổ đông lớn cũng sẽ ảnh hưởng
giá của cổ phiếu.
Trên đây chỉ là một vài chỉ số tạm thời giúp nhà đầu tư làm quen với việc đầu tư chứng khoán. Không có chỉ số nào là
quan trọng nhất mà phải tổng hợp tất cả. Thông tin này sẽ có ích cho việc đầu cơ nhiều hơn đầu tư. Nếu quyét định đầu
tư thì Buffettology là một phương pháp hay đã được kiểm chứng hơn 50 năm (sau này thì không biết còn đúng ko ).
Ngoài ra để dụ đoán xu hướng giá lên hay xuống người ta thường dùng đồ thị để phân tích. Cái này thì khó hơn và


cũng không chính xác lắm. Em cứ tập làm quen với những cái trên trước. Khi em chọn được cổ phiếu có nhiều yếu tố
như trên thì em nên đợi khi nó có phiên điều chỉnh giảm thì hãy mua vào. Chơi chứng khoán ảo thì khi em đạt đuọc
khoảng 20% lợi nhuận thì nên bán ra để tìm cơ hội khác. Chứng khoán thật thì còn tùykinh nghiệm của mình nè:
1/ Khi vào chơi nếu ở map có cổ phiếu thì trong tay của bạn chắc chắn có 1 tấm thẻ đỏ (hoặc đen). Vậy có 2 trường
hợp:
a) Nếu có thẻ đỏ: chắc chắn đối phương cũng có thẻ đỏ. Bạn hãy chờ đối thủ mua 1 CP và mua theo nếu còn. Chắc
chắn người ta sẽ dùng thẻ đỏ để nâng giá lên =>mình ăn theo. Bên cạnh đó bạn đầu tư vào 1 CP loại khác và dùng thẻ
đỏ của chính mình. Vậy là bạn có lời ở 2 loại CP ^^.
b) Nếu có thẻ đen: chắc chắn đối thủ có thẻ đen ^^. Trường hợp này nên chọn 1 CP có mức giá trung bình (30-50) và
mua với số lượng vừa phải (200-300). Chắc chắn đối thủ sẽ dùng thẻ đen hãm hại bạn. bán ngay khi thấy giá CP bị -8
^^. Đây chỉ là mồi nhử. Bạn chỉ lỗ 1 chút nhưng né được 1 thẻ đen. Xong rồi đầu tư vào loại CP khác nào. Lưu ý là nếu
vào map mà có cho thẻ đen trước thì trong shop cũng thường bán thẻ đen. Vậy nên nếu cẩn thận thì ko đầu tư vào 1
loại CP duy nhất mà dàn trải ra ít nhất là 2 loại CP (tùy vào túi tiền ^^).
2/ Kinh nghiệm khi mua CP:
- Nếu lưu ý trên bảng niêm yết giá bạn có thể chia CP ra làm 3 loại:
a) Loại mệnh giá thấp (10- <30): loại này giá thấp dễ mua, biến động thấp -> lời cũng ko nhiều mà lỗ cũng ko nặng. Nếu
ai cẩn thận thì nên chơi loại này. Lựa chọn thời điểm bán ra khi giá CP chênh lệch >5.
b) Loại trung bình (30 - <50): loại này giá cũng vừa phải có thể mua max. Biến động giá chênh lệch khoảng 10-20 điểm.
Nếu canh đúng thời điểm rớt giá đến gần sàn (30) mua vào và đợi lệch khoảng 10 điểm bán ra thì thu lời cũng kha khá.
c) loại giá cao (50 - 90): loại này giá cao thường khó mua max nếu ko có vốn mạnh, biến động rất lớn, lệch khoảng 3040 điểm. Mệnh giá biến động liên tục nên rất khó canh thời điểm. Tuy nhiên nếu có kinh nghiệm + 1 chút may mắn có
thể thu lời từ 15-20k/lần giao dịch ^^.
* Ngoài ra còn có 1 số CP với giá thuộc loại trên trời @@ (>100). Nếu bạn chịu khó theo dõi liên tục bảng tin thì sẽ thấy
những loại CP trời ơi này giá nhảy liên tục. Và có khi rớt xuống <50 lại tăng vọt lên 70,80 ngay phiên sau. Theo mình
loại này giành cho dân đại gia vốn nhiều, hoặc là dân mún liều ăn nhiều ^^. Lời nhanh chỉ sau 1, 2 phiên nhưng quá
nguy hiểm.

Theo những phân tích trên, và kinh nghiệm cá nhân thì mình thường chọn CP loại 1 và 2 trong quá trình chơi. Vì thực tế
trong map thì TTCK chỉ là phần phụ để kiếm thêm tiền, cái chính vẫn là bất động sản trên map kia ^^, vậy nên ko nên
quá mạo hiểm vào TTCK. Loại CP thứ 3 chỉ dùng cho map chợ lớn, vì màn chơi lâu, có thể có nhiều biến động trong lúc
chơi, có thể dùng CP để thay đổi tình thế.

http://fxfree.co/threads/chung-khoan-la-gi-lam-sao-de-choi-chung-khoan.516/
http://dspace.elib.ntt.edu.vn/dspace/bitstream/123456789/5852/1/Quy%20dau%20tu%20trai%20phieu%20mo%20hang
%20cho%20quy%20mo.pdf

MBBF là quỹ m ở đầu tiên đượ c thành lập tại thị tr ườ ng Việt Nam vào tháng 03/2013. Qu ỹ
h ướ ng t ới mục tiêu tối đa hóa l ợi nhuận đồng th ời b ảo toàn v ốn cho Nhà đầu t ư thông qua
việc đầu t ư vào các loại trái phiếu, giấy t ờ có giá đượ c phát hành t ại Vi ệt Nam.
Năm 2013, MBBF đạt m ức tăng tr ưở ng 10,25%/n ăm, cao nh ất trong s ố các quỹ m ở trái
phiếu trên thị tr ườ ng.
Tên Quỹ

Loại hình Quỹ

Công ty quản


Quỹ Đầu tư Trái phiếu MB Capital Việt Nam

Quỹ mở trái phiếu

MB Capital

Tên viết tắt

Mệnh giá

Số tiền đăng

MBBF

10.000 đồng/ đơn vị quỹ

10.000.000 (m

Vốn điều lệ

Ngân hàng giám sát

Công ty tư vấ

54.296.925.000 đồng

HSBC Việt Nam

Bross & Partn

Tần suất giao dịch

Phí phát hành CCQ

Phí bán lại

Thứ 4 thứ nhất và thứ ba của tháng

- Dưới 1 tỷ đồng: 0.5%

- Nắm giữ CC

Phí quản lý

- Từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng:0.3%

- Nắm giữ CC

0.90%/năm

- Từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng:0.2%
- Trên 5 tỷ đồng: Miễn phí

Mục tiêu đầu tư
Quỹ hướ ng tới mục tiêu tối đa hóa l ợi nhuận đồng th ời bảo toàn vốn cho Nhà đầu t ư
thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy t ờ có giá được phát hành tại Việt Nam.

Chiến lược đầu tư
Để đạt được mục tiêu đề ra, Quỹ áp dụng ph ương th ức đầu t ư đi t ừ trên xuống “TopDown Approach”, trong đó việc đầu t ư và phân bổ trái phiếu sẽ d ựa trên nh ững đánh giá
tổng thể về xu thế của kinh tế vĩ mô, chính sách của nhà n ước, ngành h ưởng l ợi cũng
như tiềm năng sinh lời và an toàn tín dụng của tổ ch ức phát hành. Quỹ cũng s ử dụng
phươ ng pháp tiếp cận đầu tư đi t ừ dướ i lên “Bottom Up Approach” trong việc l ựa chọn
từng trái phiếu cụ thể thông qua việc đánh giá diễn biến riêng lẻ của các trái phiếu này
trướ c tác động của khuynh hướ ng thị trườ ng.
Công ty Quản lý Quỹ sẽ đánh giá nh ững chuyển động của thị tr ường trái phiếu để phân
bổ tỷ trọng trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các công cụ n ợ khác và tiền mặt
ở một tỷ lệ thích hợp, v ừa đảm bảo khả năng sinh l ời, v ừa đảm bảo khả năng thanh
khoản của danh mục.

Lĩnh vực đầu tư
Quỹ định hướ ng xây dựng một danh mục đa dạng các công cụ n ợ bao gồm nh ưng không
giới hạn b ởi các loại tài sản nh ư sau: các loại trái phiếu chính phủ; trái phiếu được chính
phủ bảo lãnh thanh toán; trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán t ừ các ngân


hàng uy tín; trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo; trái phiếu của các doanh nghiệp
có uy tín, chứng chỉ tiền gửi; h ợp đồng tiền g ửi.

Mục tiêu đầu tư
Khả

năng

l ời

sinh

tốt

Thông qua việc đầu tư ngắn và dài hạn vào các công cụ n ợ đa dạng trên thị tr ường trong
nướ c, MBBF mang đến có hội sinh l ời cao h ơn nhiều so v ới lãi suất tiền g ửi tại các ngân
hàng thươ ng mại cho các nhà đâu t ư. Thông qua MBBF, các nhà đầu t ư cá nhân có thể
tham gia đầu tư vào thị tr ườ ng trái phiếu, đặc biệt là các trái phiếu doanh nghiệp có bảo
lãnh thanh toán.
Rủi

thấp

ro

Chiến lượ c đầu tư của Quỹ tập trung đầu t ư vào thị tr ường các công cụ n ợ, có m ức độ rủi
ro thấp. Bên cạnh đó, ruỉ ro cua
̉ danh muc̣ đâu
̀ t ư sẽđược giam
̉ thiêu
̉ băng
̀ viêc̣ đâù t ư
nhiều công cụ nợ khać nhau phùh ợp v ơí chiên
́ l ược đâù t ư cua
̉ quy.̃ Đây la ̀ưu điêm
̉ so
với cać khoan
̉ vôn
́ nho,̉ lẻ không thể đa dang
̣ hoa
́ danh muc̣ được.
khoản

Thanh

cao

Không giông
́ như tiên
̀ gửi ngân hang
̀ v ơí cać ki ̀han
̣ cốđinh,
̣
hoặc phải rút tr ước hạn v ới
lãi suất không kỳ hạn, nhà đâu
̀ t ư vao
̀ MBBF cóthể dễdang
̀ bán lại ch ứng chỉ quỹ cho
Quỹ vào các ngày giao dịch định kỳ.
bạch

Minh

ràng

Quỹ được kiểm soát, giám sát chặt chẽ b ởi Ban đại diện quỹ, Ngân hàng giám sát, Công
ty kiểm toán và Ủy ban Chứng khoán Nhà N ước.
Đội

ngũ

đầuchuyên

nghiệp

Quỹ MBBF được quản lý bởi đội ngũ đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu t ư MB
– những ngườ i có đầy đủ trình độ, kinh nghiệm và kĩ năng để phân tích chuyên sâu, phản
ứng kịp thời trước các biến động trên thị tr ường. Việc ủy thác cho một đội ngũ đầu t ư
chuyên nghiệp giúp không ít nhà đầu t ư tiết kiệm th ời gian hàng ngày,cũng nh ư phân tích
hàng ngàn loại chứng khoán trên thị tr ường.
http://mbcapital.com.vn/vi/capital/Quy-dau-tu-trai-phieu-MB-Capital-Viet-Nam-2
http://mbcapital.com.vn/vi/MB-Capital-tren-bao-chi-62/Quy-mo-trai-phieu-hay-gui-tien-tiet-kiem163.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×