Tải bản đầy đủ

Thị trường tài chính

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

NHÓM

1.
2.
3.

Đoàn Thị Khánh Hưng 014102004
Nguyễn Thị Ngọc Diểm 014102027
Nguyễn Thị Kim Phụng 014102030


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO)
1. Điều kiện phát hành
- Mức vốn điều lệ tối thiểu là 10 tỷ đồng.
- Hoạt động kinh doanh có lãi trong 2 năm liên tục gần nhất
- Thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) có kinh nghiệm quản lý kinh doanh
- Có phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
- Tối thiểu 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành phải được bán cho trên 100 người đầu tư ngoài tổ chức
phát hành, trường hợp vốn cổ phần của tổ chức phát hành từ 100 tỷ đồng trở lên thì tỷ lệ tối thiểu này là 15%

vốn cổ phần của tổ chức phát hành
- Cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% vốn cổ phần của tổ chức phát hành và phải nắm giữ mức này tối
thiểu 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- Trường hợp cổ phiếu phát hành có tổng giá trị theo mệnh giá vượt 10 tỷ đồng thì phải có tổ chức bảo lãnh
phát hành.


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO)
2. Quy trình phát hànhTổ chức Đại hội cổ đông để xin ý kiến chấp thuận của cổ đông.Chuẩn bị thành lập Ban chuẩn bị cho việc xin phép phát hành, lựa chọn người đứng đầu tổ hợp bảo lãnh phát hành.Tiến hành định giá chứng khoán phát hành.Thành lập tổ hợp bảo lãnh phát hành và ký hợp đồng bảo lãnh phát hành.Công ty kiểm toán xác nhận báo cáo tài chính trong hồ sơ xin phép phát hành.Tổ chức phát hành nộp hồ sơ lên Ủy ban CK.Sau khi được cấp phép phát hành, tổ chức phát hành phải thông báo phát hành trên các phương tiện truyền thông tin đại
chúng
Tiến hành đăng ký, lưu giữ, chuyển giao và thanh toán sau khi đợt phân phối kết thúc.


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO)
3. Thủ tục phát hành lần đầu

a.
b.
c.

Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành
Nộp hồ sơ xin phép phát hành lên Ủy ban chứng khoán
Sau khi hồ sơ xin phép phát hành có hiệu lực Công bố phát hành


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG (IPO)
4. Bảo lãnh phát hành
a. Khái niệm
b. Các hình thức bảo lãnh phát hành

 Bảo lãnh bao tiêu
 Đại lý phát hành với cố gắng cao nhất
 Bảo đảm tất cả hoặc không
c. Chủ thể tham gia đợt bảo lãnh phát hành
- Tổ hợp bảo lãnh phát hành
- Tổ chức bảo lãnh chính
- Nhóm đại lý phân phối
d. Quy trình thực hiện


Phân tích và đánh giá khản năng phát hành.
Chuẩn bị hồ sơ xin phép phát hành.
Phân phối chứng khoán ra công chúng.
Bình ổn và điều hòa thị trường.


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY
1. Phát hành cổ phiếu thường
Ưu điểm
- Không phải lo đến việc phải trả nợ khi đến kỳ đáo hạn.
- Việc phát hành thêm cổ phiếu thường cũng làm tăng thêm uy tín tín dụng của công ty.
- Trong trường hợp lạm phát, các loại cổ phiếu thường thường hấp dẫn hơn so với các loại chứng khoán khác.
Nhược điểm
Chi phí phát hành cổ phiếu cao hơn các chi phí cùng loại cho cổ phiếu ưu đãi và trái phiếu
Phát hành cổ phiếu thường là mở rộng các quyền đầu phiếu và quyền kiểm soát đối với các cổ đông mới bổ sung.


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY
2. Điều kiện phát hành


Điều kiện pháp lý
Điều kiện về quy mô
Điều kiện về tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh
Điều kiện về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Điều kiện về phương án sử dụng vốn
Điều kiện về phạm vi phát hành
Điều kiện về đội ngũ quản lý công ty
Điều kiện về bảo lãnh phát hành


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY
2. Phát hành cổ phiếu ưu đãi
Ưu điểmĐược chia sẻ cổ tức cố định, tránh được việc chia sẻ thu nhập cổ đông thường.Việc chia lãi không ràng buộc về tính pháp lý.Tránh chia sẻ quyền tham gia vào việc điều hành và kiểm soát công ty.Không phải đem thế chấp tài sản.Không phải lo việc trả nợ khi đáo hạn.

Nhược điểmPhải trả cổ tức ưu đãi lớn hơn lợi tức trái phiếu.Cổ tức cổ phiếu ưu đãi được lấy từ lợi nhuận ròng sau thuế nên không là một chi phí được khấu trừ khỏi thuế.


PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CÔNG TY
3. Trình tự, hồ sơ

a.
b.

Trình tự thực hiện
Hồ sơ


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
1. Phát hành trực tiếp qua hệ thống Kho bạc nhà nước
- Ưu điểm: lượng vốn huy động được chuyển ngay tức thời vào NSNN, KBNN trực tiếp kiểm soát được tiến độ huy
đông vốn, trực tiếp tiêu thụ trái phiếu không phải thông qua thị trường chứng khoán hoặc thị trường tiền tệ.
- Nhược điểm: gây xáo trộn cho hoạt động quản lý của KBNN, chi phí tiêu thụ cao, tạo ra áp lực huy động vốn.


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
2. Đấu thầu trái phiếu chính phủ qua thị trường chứng khoán

a.
b.
c.
d.

Hình thức và đặc điểm.
Các điều kiện tham gia đấu thầu.
Hình thức đấu thầu.
Đối tượng tham gia đấu thầu TPCP.


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
3. Phát hành trái phiếu dưới hình thức đại lý phát hànhQuy trình đại lý phát hành trái phiếu
• Lựa chọn tổ chức đại lý phát hành trái phiếu
• Ký hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu
• Thông báo nội dung của đợt phát hành trái phiếu
• Chuyển giao trái phiếu
• Chuyển tiền bán trái phiếu

- Ưu điểm: phương thức này giảm chi phí tiêu thụ trái phiếu so với bảo lãnh phát hành, đấu thầu qua sở giao dịch
chứng khóan.
- Nhược điểm : Tiến độ tập trung vốn vào NSNN của phương thức này không nhanh chóng.


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
4. Phát hành trái phiếu chính phủ dưới hình thức bảo lãnhQuy trình bảo lãnh phát hành trái phiếuThông báo nội dung trái phiếu dự kiến phát hànhĐăng ký bảo lãnh và lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hànhThoả thuận các điều kiện và ký hợp đồng bảo lãnh phát hànhThông báo nội dung chính thức của đợt phát hành trái phiếuPhân phối trái phiếu cho các nhà đầu tưChuyển tiền trái phiếu nhận bảo lãnhChuyển giao trái phiếuƯu điểm: Có tiến độ huy động vốn nhanh, khối lượng trái phiếu phát hành được đảm bảo tiêu thụ từ phía nhà bảo
lãnh.Nhược điểm: Chi phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cao.


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
5. Trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu
5.1. Phát hành tín phiếu Kho bạc, trái phiếu Kho bạc, trái phiếu công trình Trung ương và trái phiếu ngoại
tệ
5.2. Phát hành trái phiếu Chính quyền địa phương


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
1. Điều kiện phát hành
- Có phương án kinh doanh cụ thể đòi hỏi vốn
- Đã hoạt động ít nhất 2 năm và chứng minh được hoạt động của công ty đang được quản lý tốt, có hiệu quả.
- Được ngân hàng nơi công ty mở tài khoản chứng nhận số tiền còn lại trong ngân hàng và được cơ quan công chứng
chứng nhận giá trị số tài khoản.
- Được ngân hàng đảm nhiệm giúp đỡ dịch vụ ngân quỹ và kế toán liên quan đến việc phát hành trái phiếu.
- Giấy phép phát hành trái phiếu phải quy định rõ mức vốn được vay qua phát hành trái phiếu, mức lãi và thời hạn
hoàn trả vốn.
- Trên mỗi trái phiếu phải ghi rõ số thứ tự giá trị của trái phiếu, mức lãi và thời hạn thanh toán.


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
2. Cách thức phát hành
a. Bảo lãnh phát hành trái phiếu
b. Đại lý phát hành trái phiếu
c. Đấu thầu trái phiếu
Ưu điểm
- Chi phí phát hành trái phiếu thấp hơn cổ phiếu.
- Không phải chia quyền kiểm soát công ty.
- Không cần chia sẻ lợi nhuận.
- Tiền lợi tức trái phiếu được xem là khoàn chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Nhược điểm
- Doanh nghiệp phải trả lợi tức cố định ngay cả khi doanh nghiệp làm ăn không có lãi.
- Doanh nghiệp phải trả nợ khi đến kỳ hạn.
- Sử dụng trái phiếu có lãi suất ổn định lâu dài có thể gây rủi ro cho doanh nghiêp trong trường hợp lãi suất thị trường giảm.


PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
3. Trình tự phát hànhBước 1: Lập hồ sơ
Bước 2: Cấp giấy chứng nhận phát hành
Bước 3: Công bố thông tin
Bước 4: Phân phối trái phiếu
Bước 5: Báo cáo đợt phát hànhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x