Tải bản đầy đủ

Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy bê tông

Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Nội dung dự án
Phần I: giới thiệu chung
I. Những thông tin chung
II. Những căn cứ pháp lý của dự án
III. Nguồn tài liệu sử dụng để lập dự án
IV. Cơ sở và quan điểm chính của dự án.
V. Giới thiệu sơ bộ lịch sử của dự án.
Phần iI: nội dung dự án

Chơng I: Sự cần thiết phải đầu t

1. Tình hình xây dựng và vật liệu xây dựng.
2. Sự cần thiết phải đầu t
Chơng ii: hình thức đầu t và các bớc đầu t

1. Lựa chọn hình thức đầu t
2. Tiến độ đầu t.
Chơng iII: quy mô nhà máy và chơng trình sản xuất


1. Giới thiệu công ty.
2. Chọn quy mô, công suất nhà máy
3. Chơng trình sản xuất.
Chơng IV: chọn địa điểm xây dựng nhà máy

1.
2.
3.
4.
5.

Yêu cầu địa điểm xây dựng nhà máy
Về vị trí và điều kiện kinh tế XH
Về kinh tế, chính trị XH
ảnh hởng của quá trình sản xuất đế môi trờng
Phơng án giải phóng mặt bằng.
Chơng V: công nghệ thiết bị và bố trí mặt bằng

1. Dạng sản phẩm và yêu cầu kỹ thuật công nghệ.
2. Nhu cầu máy móc thiết bị.
3. Bố trí mặt bằng.
Chơng VI: giải pháp xây dựng và tổ chức thi công

1. Các giải pháp kết cấu hạ tầng.
2. Tổ chức thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị.
Chơng VII: tổ chức lực lợng sản xuất kinh doanh
trong nhà máy bê tông

1. Cơ cấu tổ chức kinh doanh.
2. Kế họach đầu t và phơng án sản xuất.
3. Dự toán định mức các chi phí sản xuất.
Chơng VIII: tổng mức đầu t - nguồn vốn

1. Xác định tổng mức đầu t
2. Nguồn vốn đầu t.
Chơng IX: phân tích hiệu quả kinh tế
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

1Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

1. Các điều kiện phân tích hiệu quả kinh tế.
2. Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế.
kết luận

Phụ lục:
- Các bản vẽ minh hoạ.
- Các văn bản liên quan.

Phần I
Giới thiệu chung
I. Những thông tin chung:
1. Tên dự án:
Nhà máy bê tông thơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao Viết Hải.
(Công suất 60 m3/ giờ)
Tên tiếng Anh: The Project of Viet Hai Concrete and Pre-Fabricated
Structure High Tech Factory. (Viet Hai High tech concrete factory).
Tên giao dịch: Nhà máy bê tông tơi Viết Hải.
2. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu công nghiệp Bắc Thạch Hà thuộc địa bàn
xã Phù Việt, huyện Thạch Hà.
3. Dự án thuộc ngành: Sản xuất kinh doanh vật liệu, cấu kiện xây dựng.
4. Chủ đầu t: Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.
Địa chỉ: Tân Trung - Thạch Trung - Thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại & fax: 0396 254 923; 0913 294 347.
II. Những căn cứ pháp lý của dự án:
1. Căn cứ vào quy chế quản lý đầu t và xây dựng, kèm theo Nghị định
52/1999/CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và đợc sửa đổi bổ sung theo Nghị định số
12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ.
2. Căn cứ vào phơng hớng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ
Hà Tĩnh giai đoạn 2005-2010.
3. Căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành xây dựng 2005-2015.
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

2


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

4. Căn cứ vào danh mục các dự án mời gọi đầu t của UBND tỉnh Hà Tĩnh
trong giai đoạn 2008 - 2010. Đầu t Nhà máy sản xuất bê tông tơi tại các KCN là
dự án đang đợc khuyến khích, kêu gọi nhằm nâng cao công nghệ trong ngành xây
dựng.
5. Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động, chiến lợc phát triển của Công ty
TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải
6. Các văn bản qui chuẩn, qui phạm hiện hành.
III. Nguồn tài liệu sử dụng để lập dự án:
- Quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng của Hà Tĩnh 2005-2015.
- Thông tin về giá các mặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh quý
IV năm 2009 của Liên sở Tài chính - Xây dựng
- Các báo cáo về sự tăng trởng kinh tế của tỉnh Hà tĩnh trong các năm
2006-2009.
- Các tài liệu liên quan đến sự phát triển khu Công nghiệp mỏ sắt Thạch
Khê , Khu CN Vũng áng và thành phố Hà Tĩnh trong những năm tiếp theo.
IV. Cơ sở và quan điểm chính của dự án:
Trong nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc, mọi hoạt động
sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động đầu t phải đợc xem xét từ hai góc
độ, ngời đầu t và nền kinh tế.
ở góc độ ngời đầu t, mục đích có thể nhiều, nhng quan trọng hơn cả thờng là lợi nhuận. Khả năng sinh lợi của dự án là thớc đo chủ yếu quyết định sự
chấp nhận một việc làm mạo hiểm cuả nhà đầu t. Khả năng sinh lợi càng cao
thì sức hấp dẫn các nhà đầu t càng lớn.
Song không phải mọi dự án có khả năng sinh lời cao đều tạo ra những
ảnh hởng tốt với nền kinh tế và xã hội. Do đó, trên giác độ quản lý vĩ mô cần
phải đánh giá xem dự án đầu t có những tác động gì đối với việc thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế, xem xét những lợi ích kinh tế xã hội do việc thực hiện
dự án đem lại. Điều này giữ vai trò quyết định để các cấp có thẩm quyền cho
phép đầu t.
Lợi ích kinh tế xã hội của dự án là chênh lệch giữa các lợi ích mà nền
kinh tế và xã hội thu đợc so với các chi phí mà nền kinh tế và xã hội đã phải bỏ
ra khi thực hiện dự án.
Lợi ích kinh tế xã hội của dự án đợc đánh giá thông qua những chỉ tiêu
sau:
- Giá trị gia tăng của dự án.
3
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

- Đóng góp cho ngân sách nhà nớc.
- Giải quyết việc làm và thu nhập cho ngời lao động.
Mục tiêu và chiến lợc cơ bản của dự án.
* Đầu t xây dựng một nhà máy tổ hợp sản xuất bê tông thơng phẩm và cấu kiện
bê tông đúc sắn có công nghệ hiện đại, tiên tiến hàng đầu hiện nay của Việt Nam
nhằm:
- Thực hiện nghị quyết của Thờng vụ Tỉnh uỷ về phát triển ngành xây dựng.
- Nâng cao chất lợng thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh nhà
bằng phơng pháp áp dụng công nghệ cao. Tham gia vào công tác xây dựng khu
công nghiệp mỏ sắt Thạch Khê, KCN Vũng áng và các công trình công cộng,
dân dụng trong tỉnh.
- Giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trờng khi thi công các công trình bằng bê
tông sản xuất tại chỗ. Giải quyết bài toán bố trí mặt bằng thi công cho các công
trình tại đô thị cũng nh những nơi có mặt bằng hạn chế.
- Giải quyết việc làm cho ngời lao động tại địa phơng. Nâng cao năng lực,
đa dạng hóa ngành nghề của công ty.
- Tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nớc, thực hiện công nghiệp hoá và
hiện đại hoá trong lĩnh vực xây dựng.
* Để đạt đợc hiệu quả kinh tế cần phải:
- Lựa chọn thiết bị với giá cả thích hợp bằng việc chào hàng cạnh tranh
- Ưu tiên góp vốn để giảm chi phí giá thành (vay ít vì lãi vay cao)
- Có chiến lợc nâng cao chất lợng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm, quản
lý tốt trong điều hành sản xuất nhằm sản xuất có lãi, mang lại hiệu quả kinh tế xã
hội.

@ Khu vực thơng mại, giới thiệu sản phẩm.
Bố trí 1 show room ở mặt trớc nhà máy có thiết kế đẹp, trang nhã, kiểu
dáng hiện đại dùng giới thiệu các sản phẩm của công ty. Đại lý các sản phẩm
công nghệ mới trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng.
@ Sản phẩm của dự án:
+ Bê tông thơng phẩm đợc sản xuất tại trạm trộn, sau đó cung cấp tới chân công
trình xây dựng.
+ Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (cột điện, ống cống....)bằng giàn quay ly
tâm.
+ Sản xuất các sản phẩm bằng nguyên liệu bê tông nhẹ: gạch nhẹ, tấm tờng nhẹ,
bê tông chống nóng, các cấu kiện khác....
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

4


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

- Chất lợng sản phẩm: Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và của công
trình.
- Thị trờng tiêu thụ: Các công trình xây dựng lớn trong thành phố Hà Tĩnh
và các vùng phụ cận, bán kính trong khoảng 50km (tính từ trạm trộn).
- Cung cấp các cấu kiện bê tông đúc sẵn chất lợng cao cho thị trờng xây
dựng trong và ngoài tỉnh.
V. Giới thiệu sơ bộ lịch sử của dự án:
1. Loại dự án: Đầu t xây dựng mới bằng nguồn vốn tự có của công ty, vốn
góp cổ phần và vốn vay (BOT)
2. Thời gian khởi công: dự kiến tháng 06 năm 2010.
3. Quy mô Nhà máy:
* Công suất trạm trộn 60m3/h.
* Diện tích sử dụng đất: khoảng 3 ha.
4. Lực lợng lao động: 80 ngời.
5. Tổng mức đầu t dự tính: 38 tỷ đồng. Vốn lu động: 5 tỷ đồng.
Trong đó:

- Vốn thiết bị:

23,2 tỷ VNĐ.

- Vốn xây lắp:

8,7 tỷ VNĐ.

- KTCB khác + DP: 1,7 tỷ VNĐ.
- Đền bù GPMB:

0,8 tỷ VNĐ.

- Nộp tiền thuê đất: 3,6 tỷ VNĐ.
Phân theo nguồn vốn:

- Vốn tự có + vốn góp cổ phần:

40%

- Vốn vay Ngân hàng Thơng mại:

60%

6. Thời gian hoạt động trên 50 năm.
7. Thời gian đầu t: 6 tháng.
8. Thời gian hoàn vốn:

8 năm

9. Thị trờng tiêu thụ: Trong và ngoài tỉnh.
Phần II:
Nội dung của dự án
Chơng I:
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

5


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Sự cần thiết phải đầu t:
1. Tình hình xây dựng và vật liệu xây dựng.
Trong những năm qua, Xây dựng là một trong những ngành Kinh tế quốc
dân có tốc độ tăng trởng khá cao. Thực hiện đờng lối đổi mới, nền kinh tế nớc ta
đã đạt những thành tựu nhất định, tăng trởng kinh tế bình quân 8,5% năm, trong
đó công nghiệp tăng bình quân 12% năm, đã tác động lớn đến ngành công
nghiệp xây dựng. Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc,
việc đầu t phát triển cơ sở hạ tầng, các hệ thống giao thông đờng bộ, các công
trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật là vấn đề then chốt đang đợc phát triển
mạnh.
Trong mấy năm gần đây, Hà Tĩnh phát triển mạnh việc xây dựng cơ sở hạ
tầng, nhu cầu nhà ở của nhân dân, các dự án lớn đang đợc triển khai tại nhiều địa
phơng trong tỉnh nh:..v.v.. Trong định hớng xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2020, Nhà
nớc quy định tăng cờng đầu t xây dựng kết cấu hạ tầng và các khu đô thị hiện đại
mới, các khu công nghiệp. Dự báo nhu cầu xây dựng những năm tiếp theo thì nhu
cầu về vật liệu xây dựng nói chung và nhu cầu về bê tông thơng phẩm, bê tông
đúc sẵn ngày càng tăng. Việc xây dựng các công trình này đòi hỏi phải sử dụng
một khối lợng rất lớn bê tông, trong đó bê tông thơng phẩm với những lợi thế
không thể phủ nhận cũng dần khẳng định vị thế trong công tác xây dựng hiện đại.
2. Sự cần thiết phải đầu t.
Đứng trớc tình hình nêu trên, việc cho ra đời một đơn vị chuyên sản xuất bê
tông thơng phẩm và bê tông đúc sẵn đáp ứng nhu cầu của các công trình là rất cần
thiết.
Nắm bắt đợc điều này, Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải
Viết Hải đã xúc tiến các bớc đầu t tổ hợp sản xuất bê tông thơng phẩm và bê tông
đúc sẵn nằm đa dạng hoá sản phẩm và tạo bớc đi vững chắc trong cơ chế thị trờng.
Chơng II:
Hình thức đầu t và các bớc đầu t
1. Lựa chọn hình thức đầu t:
Qua khảo sát thăm dò các tỉnh trên cả nớc, theo kinh nghiệm xây dựng của
các nhà máy sản xuất bê tông thơng phẩm và cấu kiện đúc sẵn, qua lựa chọn các
phơng án đầu t. Căn cứ vào phân tích các yếu tố thị trờng, hiệu quả kinh tế và khả
năng tài chính của Công ty.
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

6


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Chọn hình thức đầu t là: Doanh nghiệp tự huy động vốn, tự xây dựng và
quản lý, tự chịu trách nhiệm (BOT).
2. Tiến độ đầu t:
Tháng 3 - 5 năm 2010 làm xong thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, đền
bù đất đai và hoàn thành thiết kế dự án.
- Tháng 6 - 2010: Khởi công xây dựng nhà máy.
- Tháng 6 đến tháng 8 -2010:
+ Hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, nhà kho, xởng, trạm điện
+ Lắp đặt trạm trộn.
+ Lắp đặt thiết bị đúc cấu kiện.
+ Đào tạo công nhân vận hành thiết bị chính.
- Tháng 9-2010: Chạy thử và đi vào sản xuất.
Chơng III:
Quy mô nhà máy và chơng trình sản xuất
1. Giới thiệu công ty:
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải là đơn vị đã hoạt
động nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh VLXD và vận tải hàng hóa. Công ty
luôn đạt mức tăng trởng hàng năm từ 12 - 15 %. Doanh thu những năm gần đây
luôn đạt trên 500 tỷ VNĐ. Đặc biệt năm 2009 doanh thu đạt gần 900 tỷ đồng.
Thực hiện quyết tâm của lãnh đạo Công ty trong việc đa dạng hoá sản
phẩm và tạo bớc đi vững chắc trong cơ chế thị trờng. Công ty có kế hoạch đầu
t mở rộng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trớc mắt là đầu t vào lĩnh vực sản xuất
bê tông thơng phẩm và bê tông đúc sẵn.
Đội ngũ cán bộ của công ty đã từng kinh qua nhiều vị trí chủ chốt trong các
dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn từ trớc đến nay.
2. Chọn quy mô, công suất nhà máy:
Hiện nay các trạm trộn bê tông tơi tại Việt Nam đang sử dụng nhiều loại
thiết bị công nghệ có xuất xứ từ Nhật, Italia, Hàn Quốc, Trung Quốc... Sau khi
xem xét tính năng và giá thành. Chúng tôi lựa chọn hệ thống trạm trộn và trang
thiết bị chủ yếu của Singapo sử dụng công nghệ Eurotex. Riêng máy bơm bê tông
đặt hàng trực tiếp tại Nhật Bản.
Trạm trộn bê tông tơi có nhiều loại công suất khác nhau:
- Loại 30m3/h.
- Loại 40m3/h.
- Loại 60m3/h.
- Loại 75m3/h....
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

7


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Qua phân tích nhu cầu thị trờng hiện nay trong tỉnh và để phù hợp với công
tác quản lý của công ty. Dự án lựa chọn dây chuyền của Singapo sử dụng công
nghệ Eurotex với qui mô công suất trạm trộn 60m3/h. Ngoài ra sau khi dây
chuyền sản xuất đi vào ổn định. Công ty tiến hành bổ sung thêm trạm trộn di
động nhằm đáp ứng cho các khu công nghiêp, công trình lớn có nhu cầu.
3. Chơng trình sản xuất:
Dựa trên cơ sở kinh nghiệm thi công các công trình có nhu cầu sử dụng
nhiều bê tông thơng phẩm trên địa bàn và các tỉnh lân cận, Công ty nhận thấy
nên đầu t một dây truyền sản xuất bê tông thơng phẩm với công suất 60m3/h
có sản lợng 1 năm là:
M = P x T1 x Kt x Kđ x N
= 60 (m3/h) x 8 (h/ca) x 0,7 x 0,747 x 200 (ca)
Trong đó:
P là công suất lắp đặt trạm trộn/giờ.
T1 là thời gian chế độ trong ca.
Kt là hệ số sử dụng thời gian.
Kđ là hệ số không đồng thời tại dây truyền.
N là số ngày hoạt động trong năm.
Sản phẩm bê tông thơng phẩm và bê tông đúc sẵn hàng năm của công ty là
50.652 6m3/năm, với chất lợng đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Nhà
nớc và các loại cờng độ theo yêu cầu cá biệt của thị trờng.
Chơng IV:
Chọn địa điểm xây dựng nhà máy
1. Yêu cầu địa điểm xây dựng nhà máy
- Có điều kiện kinh tế xã hội ổn định và phát triển
- Cạnh trục đờng giao thông lớn để dễ dàng trọng tập kết nguyên vật liệu
cũng nh vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ.
- Địa điểm xây dựng gần trung tâm thành phố Hà Tĩnh để giảm chi phí vận
chuyển sản phẩm vì phần lớn sản phẩm sẽ tiêu thụ trên địa bàn thành phố.
- Gần đờng điện 35KV
- Xa khu dân c.
Qua căn cứ các yêu cầu trên, sau khi tiến hành khảo sát các địa điểm trong
khu vực. Công ty quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng tại Tiểu khu công
nghiệp Bắc Thạch Hà thuộc địa bàn xã Phù Việt.
2. Về vị trí địa lý và điều kiện kinh tế xã hội khu vực xây dựng nhà máy.
- Nhà máy dự kiến đặt tại Tiểu khu công nghiệp Bắc Thạch Hà thuộc địa
bàn xã Phù Việt. Vị trí cạnh quốc lộ 1A cách trung tâm huyện Thạch Hà 5Km,
cách thành phố Hà Tĩnh 10Km, cách khu công nghiệp mỏ sắt Thạch Khê 24Km.
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

8


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

3. Về kinh tế, chính trị xã hội:
- Về kinh tế: Là một huyện đông dân c, địa lý đa dạng vừa có đồng bằng,
vừa có đồi núi, vừa có biển Thạch Hà có nền kinh tế đa dạng và toàn diện, công
nông, lâm nghiệp và thơng mại đều phát triển.
- Về chính trị xã hội: Có dân số đông, đời sống chính trị xã hội ổn định,
phát triển
4. ảnh hởng của quá trình sản xuất đến môi trờng
Các yếu tố ảnh hởng đến môi trờng khi sản xuất đó là: Khí thải, bụi, tiếng
ồn.

- Do lắp đặt trạm trộn trong địa bàn khu công nghiệp gần thành phố, các
biện pháp đảm bảo môi sinh, an toàn thi công đều phải tuân thủ theo quy định
của tỉnh, thành phố, Nhà nớc và ngành nh: chống bụi, chống ồn, xử lý nớc thải,
rửa xe, vận chuyển bê tông.
- Chống bụi: Tổ chức sử dụng quạt gió, lọc và bao kín xi lô xi măng khi
xả xi măng từ xe vận chuyển vào xi lô.
- Xử lý nớc thải qua hố ga, lọc lắng bùn trớc khi xả ra hệ thống thoát nớc
chung.
- An toàn điện: Tổ chức chống sét tiếp đất đầy đủ cho trạm trộn và các
công trình trong trạm.
- Phòng chống cháy nổ.
Các biện pháp bảo vệ môi trờng sẽ thể hiện chi tiết trong hồ sơ Đánh giá tác
động môi trờng trình Sở TN - MT và phòng TN - MT huyện Thạch Hà phê
duyệt.
6. Phơng án giải phóng mặt bằng:
Vì khu đất dự định xây dựng nhà máy năm trong Tiểu khu công nghiệp Bắc
Thạch Hà nên việc đền bù giải phóng mặt bằng tiến hành trên cơ sở qui định
chung của khu công nghiệp (theo quy định hiện hành của UBND tỉnh và sự thoả
thuận của địa phơng).
Chơng V:
Mô tả công nghệ và trang thiết bị

1. Công nghệ:
a. Công nghệ sản xuất:
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

9


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Trạm trộn bê tông tơi của Singapo sử dụng công nghệ Eurotex. Hệ thống
điều khiển toàn bộ trạm Siemens- CHLB Đức. Hệ thống định lợng USA hoặc các
nớc G7. Hệ thống khí nén Parker - USA. Mô tơ giảm tốc Siemens- CHLB Đức
hoặc các nớc G7. Hệ thống cấp nớc cho trạm Italia Kiểu thùng trộn cỡng bức trục
đứng hoặc trục ngang Sicoma- Italia, Elba - CHLB Đức, Việt Nam chế tạo theo
công nghệ CHLB Nga, Hàn Quốc. Phần mềm điều khiển dễ sử dụng (Tiếng
Việt/Anh) Chế độ hoạt động: bán tự động. Dạng cấp liệu Gầu kéo liệu skip, băng
tải hoặc gầu cào tự cấp. Kiểu dáng công nghiệp hiện đại. Kết cấu nền móng trạm
Trên nền móng cố định hoặc móng di động đảm bảo tính linh hoạt cơ động.
Thiết bị gồm 3 phần chính: phần định lợng, phần điều khiển xe Skip và
phần điều khiển thùng trộn.
Điều khiển toàn bộ hệ thống bằng máy vi tính thông dụng kết hợp với bộ
điều khiển PLC tạo thành thiết bị điều khiển quá trình công nghệ trong thời gian
thực theo một chơng trình đặt trớc. Ngoài ra máy tính cũng cho phép ta lu trữ và
xử lý số liệu khi cần thiết.
Phần định lợng:
Khối này gồm 3 cân điện tử chính xác và hệ thống chấp hành nh: các van
điện từ khí nén, vít tải, bơm nớc, bơm phụ gia để điều khiển việc cân tự động theo
các khối lợng định mức đặt trớc. Ngoài ra khối này còn có nhiệm vụ tự động bù
sai số cân bằng cách ghi lại sai số của mẻ trớc để quyết định điều khiển cân ở mẻ
sau sao cho sai số là nhỏ nhất.
Phần điều khiển xe Skip:
Trong chế độ tự động, khối này nhận các tín hiệu điều khiển từ khối định lợng và các thông tin về trạng thái thùng trộn để từ đó ra các quyết định đúng cho
xe Skip, bao gồm các chuyển động: lên, xuống, dừng, đổ liệu cho phù hợp với chơng trình điều khiển chung.
Phần điều khiển thùng trộn:
Khối này có nhiệm vụ tự động tính thời gian trộn khi các vật liệu đợc đổ
vào thùng, tự động xả bêtông khi trộn xong. Nó cung cấp cho khối điều khiển xe
Skip các thông tin quan trọng sau: Thông tin về tình trạng của thùng, thông tin
báo thùng trộn đang quay.
b. Sơ đồ quy trình công nghệ chủ yếu:
Nguyên lý làm việc: Vật liệu cấp phối đợc tập trung tại bãi vật liệu, cơ cấu
gồm vật liệu sẽ đa vật liệu vào khoang chứa-qua hệ thống băng tải-hệ thống cấp
liệu qua cân vào thùng trộn, nớc và cốt liệu, xi măng, phụ gia đợc bơm vào thùng
trộn qua cơ cấu cân đong và guồng xoắn.
Khi cấp phối đã đủ, hệ thống điều khiển sẽ điều khiển thùng trộn bê tông
quay. Khi bê tông đạt chất lợng sẽ đợc đa vào xe vận chuyển và đa tới công trình
qua bơm bê tông, bơm tới nơi cần thiết. Việc đánh giá chất lợng bê tông sẽ đợc
phòng thí nghiệm phân tích và định mác bê tông qua các mẫu bê tông.

Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

10


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Nguyên liệu
(cát sỏi, XM,
phụ gia..)

Trung
tâm điều
khiển

Phòngthí
nghiệm

Trạm trôn
bê tông
TP

Xe vận
chuyển

Xe vận
chuyển

Công
trình xây
dựng

Bãi đúc
bê tông

Phần bê tông sản xuất cấu kiện sẽ dùng xe vận chuyển nội bộ đa ra bãi đúc
cấu kiện.
Trạm có hệ thống cân đong tự động đợc điều khiển bằng máy vi tính để tạo
ra sản phẩm bê tông với các chủng loại khác nhau.
Hệ thống định lợng và điều khiển trong trạm trộn bê tông đợc điều khiển
hoàn toàn tự động.
vi tính.

Tất cả các quá trình điều khiển và quản lý số liệu đợc thực hiện bằng máy
Toàn bộ hệ thống bao gồm 3 hệ thống cân :

- Hệ thứ nhất : Cân cộng dồn 3 thành phần hỗn hợp gồm : Cát, đá 1, đá 2
- Hệ thứ hai : Cân cộng dồn phụ gia và nớc.
- Hệ thứ ba : Cân xi măng.
Tòan bộ hệ thống là một hệ thống cân động hiện đại, có mức độ tự động
cao, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến với các thiết bị:
- Các đầu cân điện tử chính xác đợc sản xuất ở các nớc G7.
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

11


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

- Các bộ khuếch đại và hiển thị chính xác của hãng Siemens, Cộng hoà
Liên bang Đức.
- Các tín hiệu cân đợc số hóa.
- Các bộ lập trình PLC của hãng Siemens.
Thiết bị dễ sử dụng, làm việc ổn định và phù hợp với điều kiện khí hậu nớc ta.
CáC THôNG Số Kỹ THUậT :

- Các thành phần cân định lợng : 5
đá 2 ).

- Trọng lợng tối đa của cân hn hợp : 3.000kg (Cân cộng dồn cát, đá 1 và
- Trọng lợng tối đa của cân xi măng : 700kg.
- Trọng lợng tối đa của cân nớc và phụ gia : 350kg.
- Điều khiển định lợng bằng máy tính.
- Cho phép đặt trớc nhiều loại Bê tông, có thể thay đổi định mức tùy ý.

- Khi đủ số mẻ trộn, máy tính tự động in hóa đơn xuất hàng và lập chu trình
cho xe lấy bê tông tiếp theo.
- Có khả năng lu trữ để xem và in khối lợng các thành phần của từng mẻ
trộn trong ngày.
- Tự động điều khiển xe skip và thùng trộn.
- Có chế độ làm việc bằng tay cho cả hệ.
- Hiện số trọng lợng thực của 3 cân điện tử trên bàn điều khiển ở cả chế độ
tự động và bằng tay.
- Có hệ thống bảo vệ cho các thiết bị chấp hành khi vợt quá dòng tải cho
phép hoặc khi mật một pha điện.
- Nhiệt độ làm việc cho phép: 0C đến 40C.
- Độ ẩm tối đa cho phép: 85%.

c. Phơng thức chuyển giao công nghệ:
Nhà thầu cung cấp dây truyền trạm trộn sẽ chuyển giao công nghệ đồng bộ
trọn gói cả dây truyền sản xuất bê tông kèm theo chuyên gia hớng dẫn lắp ráp,
vận hành, bảo hành và bảo quản thiết bị, sản phẩm hợp đồng đã ký kết giữa hai
bên.
2. Trang thiết bị:
Trang thiết bị của dự án đều đợc đầu t mới. Đối với bơm bê tông, xe vận
chuyển bê tông mua máy, chất lợng mới 100%. Xi lô xi măng gia công trong nớc
và sử dụng thiết bị trạm trộn đồng bộ hiện đại của nớc ngoài.
* Trạm trộn:
- Công suất 60m3/h
12
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

- Lắp đặt sẵn, đồng bộ thùng trộn, hệ thống cân, hệ thống cung cấp khí nén,
nớc, điện, cấp liệu.
- Thùng trộn loại hành tinh công suất 45KW - 1500/1250 lít
- Cấp liệu: Gầu nạp đá, cát trang thiết bị hình sao đảm bảo công suất
60m3/h cho thùng trộn.
- Bộ rung tơi cát.
- Thiết bị chống tạo vòm cho xilô xi măng.
- Vít xoắn tải xi măng công suất 7,5KW.
- Nguồn điện chính 6KV - 50Hz - 3 pha.
* Các máy móc thiết bị phụ trợ khác.
- Máy xúc lật, dung tích gầu 2,5-3m3, cấp liệu, xúc dọn vệ sinh trạm, gom
cát đá.
- Máy ủi 110CV.
- Xe vận chuyển vật liệu rời , trọng tải 13 tấn (phục vụ nội bộ).
- Xe bơm bê tông công suất từ 60 - 90m3/h.
- Xe vận chuyển bê tông 6m3/h.
- Cổng trục.
- Máy đầm dùi, đầm bàn, máy cắt, uốn cốt thép, máy hàn cốt thép.
- Cốp pha định hình thép 500m2.
- Trạm biến áp cấp điện, máy phát điện dự phòng.
- Máy bơm nớc.
- Giàn quay ly tâm và các thiết bị công tác đúc cấu kiện.
3. Bố trí mặt bằng tổng thể và mặt bằng sản xuất.
Khu đất dự kiến xây dựng nhà máy có diện tích hơn 3ha (lô đất CN1 và
CN4 trong đồ án qui hoạch chi tiết cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Phù
Việt). Mặt trớc tiếp giáp QL 1A có chiều rộng khoảng 85m giành bố trí show
room giới thiệu các sản phẩm vật liệu xây dựng công nghệ mới: sản phẩm gạch
nhẹ, bê tông nhẹ, tấm tờng định hình, tấm lợp chống nóng, chống thấm, vật liệu
hoàn thiện công nghệ mới.... Phần mặt trớc còn lại bố trí nhà điều hành sản xuất,
giao dịch bán hàng.
Phần diện tích nở rộng về phía sau bố trí các phân khu chức năng: Trạm
trộn bê tông tơi; khu vực giàn quay ly tâm sản xuất cột điện, ống cống và các sản
phẩm đúc sẵn khác; khu vực sản xuất bê tông nhẹ. Các hạng mục phụ trợ khác.
(Chi tiết mô tả ở bản vẽ thiết kế qui hoạch)

Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

13


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Chơng VI:
Giải pháp xây dựng và tổ chức thi công
I. Các giải pháp hạ tầng

1. Nớc cho sản xuất:
- Tổng số nớc sản xuất và sinh hoạt: 16m3/h
+ Nhu cầu cho trạm trộn bê tông: 15m3/h
+ Nhu cầu nớc dùng trong sinh hoạt: 1m3/h
- Phơng án cấp nớc: Sử dụng nớc máy tại khu công nghiệp. Trong giai đoạn
dự án nớc máy cha hoàn thành sử dụng phơng pháp khoan giếng, thí nghiệm mẫu
nớc và xử lý. Dùng máy bơm cấp nớc cho trạm.
- Dùng 1 máy bơm có công suất 40m3/h, Hb = 38m
- Lắp đặt hệ thống dẫn dài từ trạm bơm đến nhà máy và bể chứa 120m3 cấp
nớc cho sản xuất và sinh hoạt.
- Nớc cứu hoả: Dùng nớc ở bể chứa và các họng cứu hoả.
2. Phơng án cấp điện:
Tổng công suất các thiết bị của trạm trộn, nhà xởng, khu sinh hoạt, chiếu
sáng bảo vệ đạt công suất 200KW/h. Để đảm bảo phục vụ sản xuất và phát triển
sau này, Công ty sẽ đặt 1 trạm điện 360KVA-6KV. Hệ thống điện đặt chìm kín,
đầu t thêm một máy phát điện dự phòng có công suất 250KVA để dự phòng mất
điện khi máy trộn bê tông đang hoạt động.
3. Phơng án thoát nớc.
Mạng lới thoát nớc chính đợc thiết kế tự chảy bằng hệ thống mơng cống
bao quanh, trên mơng chính xây các hố ga lớn để xử lý chất thải trớc khi thải nớc
ra hệ thống thoát nớc chung.
4. An toàn tiếp đất:
Toàn khu vực có một hệ thống tiếp đất an toàn chung, các cọc tiếp đất đóng
xung quanh trạm.
5. Hệ thống phòng chống cháy nổ:
Các hạng mục công trình hầu hết đợc xây dựng bằng những vật liệu khó
cháy. Riêng kho chứa nhiên liệu, bãi đỗ xe, phòng thí nghiệm, nhà điều khiển đợc
bố trí các bình bọt CO2, bể cát, họng cứu hoả. Các phơng án phòng cháy, chữa
cháy phải tuân thủ theo đúng các quy định của cơ quan công an phòng cháy, chữa
cháy.
6. Giao thông nội bộ và môi trờng.
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

14


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

* Khối vận tải bên ngoài: Các vật liệu đợc chuyển tới trạm đợc thực hiện
bằng phơng tiện sau:
- Xi măng, phụ gia: vận chuyển bằng xe ôtô chuyên dùng (xitec)
- Cát đá mua tại bến, đợc vận chuyển bằng phơng tiện của nhà thầu cung
cấp vật liệu.
- Bê tông thơng phẩm xuất ra khỏi trạm đợc vận chuyển bằng xe chuyên
dụng.
* Khối vận tải nội bộ: Chủ yếu là băng tải cấp liệu cho trạm trộn, làm đờng giao
thông mới, bãi đỗ xe.
7. Thông tin liên lạc:
- Với trụ sở nhà máy và Công ty bằng liên lạc hữu tuyến.
- Với xe vận chuyển, máy bơm bằng vô tuyến với phòng điều khiển trung
tâm.
8. Hệ thống chiếu sáng, bảo vệ:
Sử dụng hệ thống đèn cao áp thuỷ ngân, pha đèn Halozen đợc lắp trên cột
điện li tâm, cáp dẫn điện chôn ngầm dới đất.
9. Phân tích ảnh hởng xã hội.
- Trên mơng chính của mạng lới thoát nớc chính, xây các hố ga lớn để xử lý
chất thải trớc khi thải nớc ra ngoài, nh vậy sẽ không ảnh hởng tới đời sống dân c
và môi trờng sinh thái.
- Độ bụi và tiếng ồn của trạm hầu nh không có, do vậy đảm bảo các chỉ
tiêu, yêu cầu môi trờng của theo qui chuẩn hiện hành.
II. Tổ chức thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị
Tổng diện tích khu đất 34.400m2. Qui hoạch thành các phân khu chức năng:
- Khu show room giới thiệu các sản phẩm VLXD công nghệ mới.
- Khu nhà điều hành sản xuất, giao dịch bán hàng, phòng thí nghiệm.
- Khu vực đặt trạm trộn bê tông.
- Khu vực tập kết nguyên vật liệu.
- Khu vực sản xuất cấu kiện.
- Bãi chứa sản phẩm (cấu kiện, ống bê tông, cột điện...).
- Sân đậu xe.
- Nhà xởng cơ khí, gia công cốt thép.
- Bếp ăn tập thể, nhà ăn ca.
- Nhà ở cán bộ công nhân viên.
* Giải pháp kiến trúc
Nhà máy sản xuất bê tông là công trình công nghiệp, cần bố trí qui hoạch
hợp lý. Tách biệt khu văn phòng, nhà ở CBCNV và khu sản xuất, sân bãi đậu, rửa
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

15


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao

xe m¸y. CÇn bè trÝ lỵng c©y xanh t¬ng ®èi lín t¹o ng¨n c¸ch c¸c khu vùc còng nh
c¶i thiƯn ®iỊu kiƯn khÝ hËu trong nhµ m¸y.
Khu show room thiÕt kÕ hiƯn ®¹i t¹o c¶m gi¸c sang träng, lÞch l·m phï hỵp
víi viƯc giíi thiƯu c¸c s¶n phÈm c«ng nghƯ míi trong lÜnh vùc vËt liƯu, thiÕt bÞ
x©y dùng. MỈt tríc chđ u b»ng kÝnh, cưa kÝnh thđy lùc. èp l¸t b»ng vËt liƯu
míi.
Nhµ V¨n phßng ®iỊu hµnh s¶n xt thiÕt kÕ 2 tÇng, kiÕn tróc trang nh·. C¸c
nhµ khu s¶n xt chđ u lµ nhµ khung thÐp c«ng nghiƯp. C¸c h¹ng mơc ph¶i t¹o
nªn mét chØnh thĨ kiÕn tróc hµi hßa, mang kiĨu d¸ng c«ng nghiƯp hiƯn ®¹i.
* Gi¶i ph¸p kÕt cÊu.
- Khu vùc nhµ v¨n phßng, phßng thÝ nghiƯm vµ lu tr÷ mÉu mãng cét bª t«ng
chÞu lùc, b¨ng mãng ®¸ héc. Sµn bª t«ng ®ỉ t¹i chç, lỵp ngãi chèng nãng.
- Khu vùc nhµ kho, sưa ch÷a khung kÕt cÊu thÐp, m¸i lỵp t«n, têng x©y g¹ch.
* Gi¶i ph¸p xư lý nỊn mãng.
C¨n cø vµo ®Þa chÊt khu vùc mµ xư lý mãng, nÕu cÊu t¹o ®Þa chÊt ỉn ®Þnh
mãng kh«ng cÇn xư lý nhiỊu sư dơng mãng ®¬n trªn nỊn ®Êt thiªn nhiªn, nÕu ®Þa
chÊt lµ khu bïn s×nh båi l¾ng th× cã thĨ xư lý mãng b»ng ph¬ng ph¸p thÝch hỵp.
Quy m« kÕt cÊu h¹ng mơc
Stt
Hạng mục
1 Khu thương mại, giới
thiệu sản phẩm.
Nhà văn phòng,
2 phòng lưu mẫu và thí
nghiệm
3 Nhµ ¨n ca - bÕp
4 Nhµ ë tËp thĨ.
5

6

7

Quy mô kết cấu xây dựng
Mãng cét BTCT 200# kÕt hỵp
®¸ héc, sµn m¸i BTCT 200#

CÊu tróc 2 tÇng. Mãng, cét
BTCT M200, têng g¹ch M100,
nỊn g¹ch ceramic, Sµn bª t«ng
200#, trÇn th¹ch cao.
Mãng ®¸ héc, x©y g¹ch
VXM50#, lỵp ngãi, trÇn nhùa.
Mãng ®¸ héc, x©y g¹ch
VXM50#, lỵp ngãi, trÇn nhùa.
Nhà bảo vệ
Móng, cột gạch đ8ạc, tường
gạch ống dày 100, mái lợp tôn,
nền gạch ceramic.
Xëng gia c«ng c¬ khÝ, Khung sắt, mái lợp tôn, tường
vµ s¶n xt cÊu kiƯn.
gạch M100, nền bê tông 4 x 6
M200 dày 100, bê tông đá 1 x
2 M200 dày 50
Kho xi măng, vật tư, Khung sắt, mái lợp tôn, tường
phụ tùng.
gạch M100, nền bê tông 4 x 6
M200 dày 100, bê tông đá 1 x
2 M200 dày 50

C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

Khối lượng
1.000m2
350m2

135m2
240m2
14m2

500m2

1.800m2

16


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao

8
9
10

11

12

Móng silô, hố vật
liệu
Sân bê tông, nền
đường
Gara oto, xe m¸y thi
c«ng.

Tường chắn đất,
đường dốc cấp cát
đá
Hệ thống giếng
khoan, bồn chứa 20
m3

13

Hệ thống thoát nước

14

Nhà xe CBCNV

15

Nhà vệ sinh

16

Hệ thống lắng, lọc

17

Cổng tường rào

18

Hå níc rưa xe, cøu
háa...

BTCT mác 200#

15 m3

- Đá hỗn hợp dày 300
- Bê tông M150 dày 150
Khung sắt, mái lợp tôn, tường
gạch M100, nền bê tông 4x6
M200, BT đá 1x2 M200 dày
50
Tường chắn BTCT M200, mặt
dốc đá hỗn hợp, mặt BT M150
dày 150, rộng 3 m dài 12 m.
- Giếng khoan sau 80m, đường
kính ống 49mm.
- Bồn chứa nước bằng tole
cuốn chứa 30 m3
Mương gạch chỉ M100û, kích
thước 550 x 400 lót BT đá 4 x
6 M100
Khung sắt, mái tôn nhựa sáng,
không xây tường bao che. Nền
BT M100 dày 50.
Móng, cột gạch đặc, tường
gạch ống. Mái lợp tôn, tường
ốp gạch men, bàn cầu xổm.
Kích thước 2,5m x 6 m
Tường BTCT dày 200mm, nền
BT đá 4 x 6 M150 dày 100, bê
tông đá 1 x 2 M200 dày 100
Cổng, tường rào tôn cao 1,6 m
Cổng sắt đẩy, rộng 6m, cao
2m

1.500 m2
250m2

32m2

840md

200m2

Tổ chức xây lắp
TiÕn ®é thùc hiƯn dù ¸n : B¶ng tiÕn ®é ®Ýnh kÌm
H×nh thøc ®Êu thÇu :
- X©y l¾p : C¸c h¹ng mơc x©y l¾p c«ng ty tù tỉ chøc thi c«ng.
- ThiÕt bÞ : Mua theo h×nh thøc chµo gi¸ c¹nh tranh.
CH¦¥NG VII

C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

17


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

PHƯƠNG áN Tổ CHứC SảN XUấT KINH DOANH
I. Cơ cấu tổ chức kinh doanh.
1. Sơ đồ tổ chức
Giám đốc công ty

Giám đốc nhà máy

P.giám đốc kt tiếp
thị bán hàng

tổ
sản xuất 1

tổ chức - hành
chính - quỹ

tổ
sản xuất 2

thống kê
kế toán

tổ
sản xuất n

2. Nhân sự :
Biên chế của toàn bộ nhà máy là : 80 ngời
a. Bộ phận quản lý
- Lãnh đạo trạm :
1
- Kế hoạch Điều độ:
2
- Hành chánh Kế toán :
3
- KCS Thí nghiệm:
3
b. Tổ vận hành trạm :
3
c. Tổ xe & bơm bê tông:
15
d. Tổ sản xuất cấu kiện:
25
e. Bộ phận sx bê tông nhẹ
25
d. Tổ bảo vệ :
3
II. Kế HOạCH ĐầU TƯ Và PHƯƠNG áN SảN XUấT KINH DOANH
Kế họach đầu t xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị dự kiến trong 04 tháng kể
từ khi dự án đầu t đợc phê duyệt.
1. Công suất của trạm trộn bê tông trong năm.
* Khối lợng bê tông có thể sản xuất trong một năm theo công suất máy trộn
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

18


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao

M = P x T1 x Kt x K® x N
= 60 (m3/h) x 8 (h/ca) x 0,7 x 0,747 x 200 (ca)
Trong ®ã:
P lµ c«ng st l¾p ®Ỉt tr¹m trén/giê.
T1 lµ thêi gian chÕ ®é trong ca.
Kt lµ hƯ sè sư dơng thêi gian.
K® lµ hƯ sè kh«ng ®ång thêi t¹i d©y trun.
N lµ sè ngµy ho¹t ®éng trong n¨m.
S¶n phÈm bª t«ng th¬ng phÈm vµ bª t«ng ®óc s½n hµng n¨m cđa c«ng ty lµ
50.652 m3/n¨m.
2. Dù kiÕn khai th¸c c«ng st cđa tr¹m

Sau khi c©n ®èi nguyªn vËt liƯu chđ u vµ ngn cung cÊp, ®Ĩ ®¶m b¶o
s¶n lỵng mét n¨m lµ 50.652m3, Chi phÝ vËt liƯu dù kiÕn nh sau:
B¶NG CHI PHÝ VËT LIƯU
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

Tªn nguyªn
vËt liƯu
Xi m¨ng PC30
§¸ 1 x2
C¸t vµng
Níc
Phơ gia BT
VËt liƯu kh¸c
§iƯn s¶n xt
cÊu kiƯn
ThÐp ®óc cÊu
kiƯn

§V
tÝnh
TÊn
M3
M3
M3
kg
%
Kwh
Kg

Møc tiªu
hao cho
1m3 BT
0,357
0,833
0,441
0,195
7,140

Khèi lỵng c¶
n¨m
17,931
41.838
22.150
9.794
358.616

4,600

11.552

30

75.339

Ghi chó

- Ch¬ng tr×nh cung cÊp nguyªn vËt liƯu s¶n xt:
+ Xi m¨ng PC30: b»ng xe «t« chuyªn dïng tõ nhµ cung cÊp.
+ §¸ 1x2 (s¹ch): hµng ngµy, b»ng «t« nhµ cung cÊp.
+ C¸t vµng: hµng ngµy, b»ng «t« nhµ cung cÊp.
+ Phơ gia bª t«ng: CÊp 1 th¸ng 1 lÇn tõ thµnh phè Hµ Néi
+ C¸c vËt liƯu kh¸c: Cung cÊp thêng xuyªn t¹i thÞ trêng xung quanh.
Do ®Ỉc ®iĨm cđa viƯc cung cÊp bª t«ng lµ gi¸n ®äan kh«ng liªn tơc, cã
nhiỊu c«ng tr×nh rÊt nhá thËm chÝ vµi m3 còng ph¶i cung cÊp. §ång thêi c¨n cø
vµo sè lỵng thiÕt bÞ vµ xe trén bª t«ng nªn c«ng st thùc tÕ cđa tr¹m (trªn c¬ së
khèi lỵng bª t«ng cã thĨ s¶n xt thùc tÕ) ®ỵc tÝnh tãan nh sau :
Năm
thứ
1
2
3

% công suất

Khối lượng (m3/năm)

70
80

15.000
33.500
40.521

C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

19


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao

4
5
6
7
8

80
80
80
80
80

40.521
40.521
40.521
40.521
40.521

Dù kiÕn s¶n xt s¶n phÈm th«ng dơng bª t«ng M200 víi c¬ cÊu s¶n
phÈm: 40% s¶n phÈm bª t«ng b¸n t¹i ch©n c«ng tr×nh, 25% bª t«ng th¬ng
phÈm b¸n t¹i ch©n c«ng tr×nh gåm c¶ tiỊn b¬m, 35% s¶n phÈm lµ cÊu kiƯn bª
t«ng ®óc s½n.
CHƯƠNG VIII

Tèng møc ®Çu t - ngn vèn
1. X¸c ®Þnh tỉng møc ®Çu t

A. ThiÕt bÞ tr¹m trén:
TT
Chđng lo¹i
1 Tr¹m trén bª t«ng
60m3/h.
2 M¸y b¬m bª t«ng tÜnh
100m3/h
3 Xe chun trén bª t«ng
7-8m3/h
4 Xe xóc lËt 2,3-3m3
5 M¸y ph¸t ®iƯn 250350Kva
5 HƯ thèng ®iƯn
6 Xe « t« VC vËt liƯu
Céng(A)

SL
1

§¬n gi¸
5.400.000.000

Thµnh tiỊn
5.400.000.000

1

4.800.000.000

4.800.000.000

4

1.200.000.000

4.800.000.000

1
1

800.000.000
600.000.000

800.000.000
600.000.000

1
3

1.000.000.000
500.000.000

1.000.000.000
1.500.000.000
18.900.000

B. Xëng s¶n xt cÊu kiƯn:
STT
1
2
3
4
5
6
7

HẠNG MỤC
Nồi hơi 1 tấn/giờ
Giàn quay Þ200 - 1000
x 4000
Giàn quay Þ1200 - 1800
x 3000
Giàn quay Þ200 - 400 x
8000
Giàn quay cốt thép
Þ300 - Þ400
Giàn quay cốt thép
Þ600
Giàn quay cốt thép

Đ.V.T

S.LƯN
G

bộ

1

225,000,000

bộ

1

300,000,000

bộ

1

320,000,000

bộ

2

350.000.000

bộ

1

9,500,000

bộ
bộ

1
1

11,00,000
12,000,000

ĐƠN GIÁ

C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

THÀNH
TIỀN
225,000
,000
300,000
,000
320,000
,000
700.000.000
9,50
0,000
11,0
00,000
12,0

20


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao

8

9

Þ800
Giàn quay cốt thép
Þ1.000
Máy hàn + gió đá + máy
mài + nén khí + máy
xiết mở buloong

bộ

1

00,000
13,5
00,000

13,500,000

bộ

1

37,000,000

10

Khuôn Þ200 -Þ300

bộ

4

50,000,000

11

Khuôn Þ300 - Þ400

bộ

4

55,000,000

12

Khuôn Þ600

bộ

2

65,000,000

13

Khuôn Þ800

bộ

2

78,500,000

14

Khuôn Þ1.000

bộ

2

105,000,000

15

Cổng trục 5 tấn

bộ

1

245,000,000

16

Xe cẩu 7 tấn
Cộng

bộ

1

1,420,000,000

37,00
0,000
200,0
00,000
220,0
00,000
130,0
00,000
157,000
,000
210.000
.000
245.000
.000
1,420,0
00,000
4.210.000.000

C. C¸c h¹ng mơc x©y l¾p:
Stt

Hạng mục

1

San lấp mặt
bằng.
Nhµ show
room giíi thiƯu
SP

2
3

Quy mô kết cấu xây
dựng
Đắp đất, đầm nén K95
Mãng, cét BTCT M200,
têng g¹ch M100, nỊn
g¹ch ceramic, Sµn bª
t«ng 200#, trÇn th¹ch
cao.
CÊu tróc 2 tÇng. Mãng,
cét BTCT M200, têng
g¹ch M100, nỊn g¹ch
ceramic, Sµn bª t«ng
200#, trÇn th¹ch cao.

Kl/§V
tÝnh
40.000
m3
1.000m2

§¬n gi¸

Thµnh tiỊn

45.000

1.800.000.000

2.000.000

2.000.000.000

Nhà văn
350m2
phòng, phòng
2.500.000
lưu mẫu và thí
nghiệm
Nhµ ¨n ca - bÕp Mãng ®¸ héc, x©y g¹ch
4
VXM50#, lỵp ngãi, trÇn
135m2
1.800.000
nhùa.
Nhµ
ë
tËp
thĨ.
Mãng
®¸
héc,
x©y
g¹ch
5
VXM50#, lỵp ngãi, trÇn
240 m2
1.800.000
nhùa.
6
Nhà bảo vệ
Móng, cột gạch đ8ạc,
tường gạch ống dày 100, 14m2
mái lợp tôn, nền gạch
ceramic.
Xëng
gia
c«ng
7
Khung sắt, mái lợp tôn,
c¬ khÝ,
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

875..000.000

243.000.000
432.000.000
60.000.000

21


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Kho xi măng,
vật tư, phụ
tùng.

Móng trạm
trộn .Móng
silô, hố vật
liệu
Sân bê tông,
nền đường

tường gạch M100, nền
bê tông 4 x 6 M200 dày
100, bê tông đá 1 x 2
M200 dày 50
Khung sắt, mái lợp tôn,
tường gạch M100, nền
bê tông 4 x 6 M200 dày
100, bê tông đá 1 x 2
M200 dày 50
BTCT mác 200#

500m2

1.200.000

600.000.000

1.800m2

800.000

1.440.000.000

15 m3

2.000.000

50.000.000

300.000

450.000.000

1.100.000

275.000.000

- Đá hộc hỗn hợp dày
300
1.500 m2
- Bê tông M150 dày 150
Gara oto, xe
Khung sắt, mái lợp tôn,
m¸y thi c«ng.
tường gạch M100, nền
250m2
bê tông 4 x 6 M200 dày
100, bê tông đá 1 x 2
M200 dày 50
Tường chắn
Tường chắn BTCT
đất, đường dốc M200, mặt dốc đá hỗn
cấp cát đá
hợp, mặt BT M150 dày
150, rộng 3 m dài 12 m.
Hệ thống
- Giếng khoan sau 80m,
giếng khoan,
đường kính ống 49mm.
bồn chứa 20
- Bồn chứa nước bằng
3
m
tole cuốn chứa 30 m3
Hệ thống thoát Mương gạch thẻ, kích
nước
thước 550 x 400 lót BT
đá 4 x 6 M100
Nhà xe
Khung sắt, mái tôn nhựa
CBCNV
sáng, không xây tường
bao che. Nền BT M100
dày 50.
Nhà vệ sinh,
Móng, cột gạch đặc,
32m2
khu tắm giặt.
tường gạch ống. Mái lợp
tôn, tường ốp gạch men,
bàn cầu xổm.
Hệ thống lắng, Kích thước 2,5m x 6 m
lọc
Tường BTCT dày
200mm, nền BT đá 4 x 6
M150 dày 100, bê tông
đá 1 x 2 M200 dày 100
Cổng tường
Tường rào sắt cao 1,6 m

C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

70.000.000

150.000.000

250.000.000

40.000.000

70.000.000

60.000.000

22


Dù ¸n ®Çu t Nhµ m¸y bª t«ng th ¬ng phÈm & cÊu kiƯn c«ng nghƯ cao
rào
19

Hå níc rưa xe,
cøu háa...

Cổng sắt đẩy, rộng 6m,
cao 2m

840md

450.000

200m2

360.000.000
30.000.000
8.780.000.000

Stt
I
1
2
3
4
5
6
7
II

Tổng vốn đầu tư
Nội dung
Giá trò VNĐ
Vốn cố đònh
37.990.000.000
ThiÕt bÞ BT t¬i
18.900.000.000
ThiÕt bÞ BT cÊu kiƯn
4.210.000.000
Xây lắp
8.780.000.000
§Ịn bï GP mỈt b»ng
800.000.000
Nép tiỊn thuª ®Êt
3.600.000.000
KTCB khác
1.200.000.000
Dự phòng
500.000.000
Vốn lưu động
5.000.000.000

* PhÇn trang thiÕt bÞ s¶n xt c¸c lo¹i g¹ch vµ cÊu kiƯn bª t«ng nhĐ dù kiÕn 6
tû §VN sÏ tiÕn hµnh ®Çu t sau khi hƯ thèng tr¹m trén bª t«ng th¬ng phÈm vµ
bª t«ng ly t©m ®i vµo ho¹t ®éng ỉn ®Þnh kho¶ng 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m.

CHƯƠNG VIII

PH¢N TÝCH hiƯu qu¶ tµi chÝnh dù ¸n
1. Ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n:
§Ĩ ®¸nh gi¸ kh¼ n¨ng sinh lỵi cđa dù ¸n lµm c¬ së cho viƯc thÈm ®Þnh, xÐt
dut dù ¸n vµ ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ. Dïng c¸c ph¬ng ph¸p chđ u sau:
- Phíng ph¸p tÝnh lỵi nhn rßng hµng n¨m.
- Ph¬ng ph¸p tÝnh tû st lỵi nhn rßng.
- Ph¬ng ph¸p hoµn vèn.
Các chỉ tiêu phân tích đánh giá của dự án được tính toán bằng tiền đồng
Việt Nam.
2. C¸c ®iỊu kiƯn ho¹t ®éng cđa dù ¸n
S¶n phÈm s¶n xt hµng n¨m trong st thêi gian ph©n tÝch kh«ng thay ®ỉi
Gi¸ c¶ vµ c¸c u tè ®Çu vµo, ®Çu ra cã møc ®é biÕn ®éng nh nhau.
C¸c nghÜa vơ tµi chÝnh nh th GTGT, th TNDN, thùc hiƯn theo quy ®Þnh
hiƯn hµnh vµ kh«ng thay ®ỉi st thêi gian ph©n tÝch.
ViƯc thùc hiƯn t¸i ®Çu t hc t¸i thay thÕ thiÕt bÞ sÏ kh«ng thay ®ỉi hc lµm
gi¸n ®o¹n s¶n xt. Thêi gian thùc hiƯn thay thÕ sÏ phï hỵp víi yªu cÇu tõng lo¹i
thiÕt bÞ.
3. Ph©n tÝch hiƯu qu¶ kinh tÕ:
C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vơ vËn t¶i ViÕt H¶i

23


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

a./ Giá trị đầu t:
Tổng nguồn vốn đầu t dự án: 38.000.000.000 đồng VN.
b./ Nguồn vốn đầu t:
Vốn tự có: 40% (lãi tức 8%/năm)
Vốn vay tín dụng 60% (lãi suất 10% năm).
c./ Doanh thu:
Doanh thu = Khối lợng x đơn giá.
(thế hiện qua bảng 4)
- Khối lợng hàng năm dự kiến thực hiện dựa vào khả năng thực hiện của
các thiết bị đợc đầu t tham gia (bảng 10).
- Đơn giá ca máy thi công 1 đơn vị khối lợng (bảng6).
Đơn giá máy thi công = Định mức thi công x đ/giá ca máy x Kđc.
Định mức thi công dựa vào định mức xây dựng công trình số 24/2005 ngày
29/7/2005 của Bộ xây dựng.
Kđc: Hệ số điều chỉnh lấy theo thông t 07 của Bộ xây dựng.
d./ Chi phí:
Chi phí = chi phí 1 ca máy x số ca làm việc trong năm (bảng 7).
Chi phí 1 ca máy (bảng 8).
Theo thông t 06/2005 của Bộ xây dựng về việc hớng dẫn phơng pháp xây
dựng giá ca máy và thiết bị thi công.
e./ Các yếu tố sản xuất:
- Sản lợng thi công theo kế hoach qua các năm.
- Chi phí cho từng loại sản phẩm: Chi phí để sản xuất ra một đơn vị sản
phẩm bao gồm các chi phí tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, khấu hao, nhân công, sửa
chữa và các chi phí khác theo định mức nhà nớc và giá trị thực của thiết bị qua
khảo sát trên thị trờng.
- Doanh thu từ trạm trộn bê tông và các thiết bị thi công đợc áp dụng tgreen
cơ sở giá của các công trình trên địa bàn đã và đang thi công và các chế đọ hiện
hành.
4. Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế.
Các bảng biểu phân tích, tổng hợp các chỉ tiêu tài chínhthể hiện từ bảng1 bảng 10.

Chơng X
Kết luận
Do tăng trởng kinh tế trên địa bàn huyện Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh
tơng đối cao, nhất là khu công nghiệp mỏ sắt Thạch Khê đã bắt đầu hình thành.
24
Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải


Dự án đầu t Nhà máy bê tông th ơng phẩm & cấu kiện công nghệ cao

Đầu t xây dựng sẽ phát triển mạnh. Việc xây dựng đầu t nhà máy sản xuất bê tông
cấu kiện và bê tông thơng phẩm là rất cần thiết.
Mục tiêu và chiến lợc của dự án là nhằm nâng cao chất lợng trong công
trình xây dựng, đổi mới công nghệ cũ lạc hậu bằng công nghệ hiện đại tiên tiến.
Thoả mãn nhu cầu xây dựng trên địa bàn, tạo thêm việc làm cho ngời lao động tại
địa phơng, thu lợi nhuận và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.
Khi nhà máy ra đời đi vào sản xuất ổn định sẽ cung cấp cho thị trờng 1 lợng sản phẩm rất lớn có chất lợng cao nhằm điều tiết thị trờng có lợi cho ngời tiêu
dùng, và đáp ứng nhu cầu xây dựng trong tỉnh.
Việc đầu t xây dựng nhà máy sản xuất bê tông cấu kiện và bê tông thơng
phẩm là đúng hớng theo nghị quyết của Đảng bộ Hà Tĩnh trong tỉnh hiện nay phát
triển công nghiệp, phát triển thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ phù hợp với điều
kiện sản xuất và mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh.
Công ty TNHH thơng mại và dịch vụ vận tải Viết Hải kính đề nghị các cấp
có thẩm quyền xem xét và cấp phép đầu t để kịp thời triển khai các bớc đầu t.
Sớm đa dự án vào khai thác sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu cấp thiết của thị trờng
ngành xây dựng./.

g./ Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính của dự án:
- Doanh thu hàng năm (bảng 4).
- Chi phí hàng năm của dự án (bảng 7).
-Thời gian vay vốn tín dụng; 5 năm (bảng 9).
- Thời gian hoàn vốn (bảng 2).
- Lợi nhuận hàng năm (bảng 3).

Công ty TNHH Thơng mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×