Tải bản đầy đủ

Bài Giảng Hệ Thống Đánh Lửa Ô Tô

Ch­¬ng 2: HÖ thèng ®¸nh löa
I/ NhiÖm vô – Yªu cÇu - ph©n lo¹i
1. NhiÖm vô
2. Yªu cÇu
3. Ph©n lo¹i

II/ HÖ thèng ®¸nh löa th­êng
1. S¬ ®å cÊu t¹o
2. Nguyªn lý lµm viÖc


Chương 2: Hệ thống đánh lửa
I/ Nhiệm vụ Yêu cầu - phân loại
1. Nhiệm vụPhương pháp đốt cháy ở
động cơ Xăng
: tia
lửa

điện
DIESSEL
: Tự
cháy


Ch­¬ng 2: HÖ thèng ®¸nh löa
I/ NhiÖm vô – Yªu cÇu - ph©n lo¹i
1. NhiÖm vô

löa
TiaTia
löa
®iÖn
®iÖn t¹o
®­îc
®­îc
ra
nhê
t¹o
rahÖ
nh­
thèng
®¸nh
thÕ nµo
löa


Chương 2: Hệ thống đánh lửa
I/ Nhiệm vụ Yêu cầu - phân loại
1. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là biến điện
áp thấp một chiều của ắc quy ( 6v 12v) thành
dòng điện có điện áp cao hoặc các xung điện
cao thế ( khoảng 16000 26000 vôn ) đủ để tạo
tia lửa điện giữa 2 điện cực của bu zi thực hiện
việc đốt cháy hoà khí
zChương 2: Hệ thống đánh lửa
I/ Nhiệm vụ Yêu cầu - phân loại
1. Nhiệm vụ
2. Yêu cầu
Điện áp đủ lớn để tạo tia lửa điện ở buzi
Năng lượng của tia lửa đủ lớn để đốt
cháy hoà khí
Thời điểm sinh tia lửa đúng lúc để
thực hiện đốt cháy hoà khí


Ch­¬ng 2: HÖ thèng ®¸nh löa
I/ NhiÖm vô – Yªu cÇu - ph©n lo¹i
1. NhiÖm vô
2. Yªu cÇu
3. Ph©n lo¹i

HÖ thèng ®¸nh löa th­êng
HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn
HÖ thèng ®¸nh löa ma nhª t«


Ch­¬ng 2: HÖ thèng ®¸nh löa
I/ NhiÖm vô – Yªu cÇu - ph©n lo¹i
1. NhiÖm vô
2. Yªu cÇu
3. Ph©n lo¹i

II/ HÖ thèng ®¸nh löa th­êng
1. S¬ ®å cÊu t¹o


Ch­¬ng 2: HÖ thèng ®¸nh löa
I/ NhiÖm vô – Yªu cÇu - ph©n lo¹i
1. NhiÖm vô
2. Yªu cÇu
3. Ph©n lo¹i

II/ HÖ thèng ®¸nh löa th­êng
1. S¬ ®å cÊu t¹o
2. Nguyªn lý lµm viÖc


S¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng
®¸nh löa th­êng
BiÕn ¸p ®¸nh löa
Cam vµ tiÕp
®iÓm

Kho¸ khëi ®éng

Tô ®iÖn
¾c quy

B« Chia ®iÖn


S¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng
®¸nh löa th­êng
M¹ch ®iÖn s¬ cÊp


S¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng
®¸nh löa th­êng
M¹ch
®iÖn
thø
cÊp


nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ
thèng ®¸nh löa th­êng


nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ
thèng ®¸nh löa th­êngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×