Tải bản đầy đủ

Kiểm tra địa lý 9 học kì I

PHÒNG GIÁO DỤC BUÔN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Địa lý lớp 9 ( Thời gian 45 phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài .
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu 0,5 điểm)
Mã đề: 502
Câu 1. Diện tích trồng rừng ngày càng gia tăng , nhờ vào :
1. Chính sách giao đất , giao rừng đến hộ nông dân 2. Chương trình trồng rừng của Nhà nước
3. Chính sách trồng rừng kết hợp với dự án xóa đói , giảm nghèo
4. Gia đình nông dân được giao rừng là tài sản riêng của họ , nên họ càng tích cực .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 2,3 B. 1 , 3,4 C. 1,2,4 D. 1,2,3
Câu 2. Điểm nào sau đây khơng đúng với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ?
A. Có hai Quần đảo Hồng Sa và Trường Sa
B. Hình thể hẹp ngang, nơi hẹp nhất theo chiều Đ-T khoảng 50 km
C. Lãnh thổ kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
D. Là cầu nối giữa Tây Nguyên với Biễn Đông
Câu 3. Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm chiểm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp cả
nước , vì :
1. Nguồn nguyên liệu có sẵn tại chỗ , dồi dào ; nhu cầu của người dân rất lớn
2. Nhu cầu chế biến , bảo quản của các loại sản phẩm nông,ngư nghiệp rất cao
3. Chính sánh chú trọng đầu tư phát triển của Đảng và Nhà nước

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1 ,3 B. 1,2,3 C. 2,3 D. 1,2
Câu 4. Ba trung tâm kinh tế của Tây nguyên là?
A. Pley Ku, Đăk Lăk, Đak Nông, Buôn Ma Thuột B. Buôn ma Thuột, Đà Lạt và Pley Ku
C. Kon Tum, Pley Ku, Đăk Lăk, Đăk Nông D. Biên Hồ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột
Câu 5. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta , vì :
A. Trong năm có nhiều lũ lụt B. Khí hậu nước ta có nhiều thiên tai
C. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô D. Khí hậu nước ta giữa các vùng còn khác nhau
Câu 6. Tuyến đường từ thủ đô Hà Nội đi đến các thành phố , thị xã các các tỉnh biên giới Việt - Lào là
A. Đường số 3 B. Đường số 7 C. Đường số 2 D. Đường số 6
Câu 7. Hiện nay , chính sách công nghiệp nước ta gắn liền với :
1. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 2. Khuyến khíc h đầu tư nước ngoài và trong nước
3. Đổi mới cơ chế quản lí , chính sách kinh tế đối ngoại .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1,2,3 B. 1,2 C. 1 ,3 D. 2,3
Câu 8. Ba Ngành cơng nghiệp trọng điểm có tỷ trọng cao nhất hiện nay theo thứ tự là?
A. Thực phẩm, cơ khí điện tử, khai thác nhiện liệu B. Khai thác nhiên liệu, thực phẩm, dệt may
C. Thực phẩm , hố chất, cơ khí điện tử D. Thực phẩm, khai thác nhiên liệu, cơ khí điện tử
Câu 9. Thủy điện nước ta phát triển mạnh nhờ vào :
A. Thủy năng của sông suối lớn B. Khí hậu có một mùa mưa nhiều trong năm
C. Tài nguyên nước dồi dào D. Mật độ song ngòi dày đặc
Câu 10. Dịch vụ nào có vị tríhàng đầu trong việc tạo điều kiện cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào
nền kinh tế thế giới?
A. Bưu chính viễn thông B. Giao thông vận tải
C. Hợp tác quốc tế về đầu tư D. Thương mại xuất nhập khẩu
Tự luận:
Câu 1( 2,5 điểm): Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất
nông -lâm nghiệp?
Câu 2(1 điểm) : Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào?
Câu 3(1,5 điểm) : Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?
PHÒNG GIÁO DỤC BUÔN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Địa lý lớp 9 ( Thời gian 45 phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài .
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu 0,5 điểm)
Mã đề: 493
Câu 1. Tuyến đường từ thủ đô Hà Nội đi đến các thành phố , thị xã các các tỉnh biên giới Việt - Lào là
A. Đường số 7 B. Đường số 6 C. Đường số 3 D. Đường số 2
Câu 2. Ba Ngành cơng nghiệp trọng điểm có tỷ trọng cao nhất hiện nay theo thứ tự là?
A. Thực phẩm , hố chất, cơ khí điện tử B. Thực phẩm, khai thác nhiên liệu, cơ khí điện tử
C. Khai thác nhiên liệu, thực phẩm, dệt may D. Thực phẩm, cơ khí điện tử, khai thác nhiện liệu


Câu 3. Ba trung tâm kinh tế của Tây nguyên là?
A. Biên Hồ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột B. Buôn ma Thuột, Đà Lạt và Pley Ku
C. Pley Ku, Đăk Lăk, Đak Nông, Buôn Ma Thuột D. Kon Tum, Pley Ku, Đăk Lăk, Đăk Nông
Câu 4. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta , vì :
A. Trong năm có nhiều lũ lụt B. Khí hậu nước ta có nhiều thiên tai
C. Khí hậu nước ta giữa các vùng còn khác nhau D. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô
Câu 5. Thủy điện nước ta phát triển mạnh nhờ vào :
A. Mật độ song ngòi dày đặc B. Khí hậu có một mùa mưa nhiều trong năm
C. Tài nguyên nước dồi dào D. Thủy năng của sông suối lớn
Câu 6. Điểm nào sau đây khơng đúng với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ?
A. Hình thể hẹp ngang, nơi hẹp nhất theo chiều Đ-T khoảng 50 km
B. Có hai Quần đảo Hồng Sa và Trường Sa
C. Lãnh thổ kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
D. Là cầu nối giữa Tây Nguyên với Biễn Đông
Câu 7. Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm chiểm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp cả
nước , vì :
1. Nguồn nguyên liệu có sẵn tại chỗ , dồi dào ; nhu cầu của người dân rất lớn
2. Nhu cầu chế biến , bảo quản của các loại sản phẩm nông,ngư nghiệp rất cao
3. Chính sánh chú trọng đầu tư phát triển của Đảng và Nhà nước
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1 ,3 B. 2,3 C. 1,2,3 D. 1,2
Câu 8. Hiện nay , chính sách công nghiệp nước ta gắn liền với :
1. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 2. Khuyến khíc h đầu tư nước ngoài và trong nước
3. Đổi mới cơ chế quản lí , chính sách kinh tế đối ngoại .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 2,3 B. 1,2 C. 1 ,3 D. 1,2,3
Câu 9. Dịch vụ nào có vị tríhàng đầu trong việc tạo điều kiện cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào
nền kinh tế thế giới?
A. Thương mại xuất nhập khẩu B. Hợp tác quốc tế về đầu tư
C. Giao thông vận tải D. Bưu chính viễn thông
Câu 10. Diện tích trồng rừng ngày càng gia tăng , nhờ vào :
1. Chính sách giao đất , giao rừng đến hộ nông dân 2. Chương trình trồng rừng của Nhà nước .
3. Chính sách trồng rừng kết hợp với dự án xóa đói , giảm nghèo
4. Gia đình nông dân được giao rừng là tài sản riêng của họ , nên họ càng tích cực .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 2,3 B. 1,2,3 C. 1 , 3,4 D. 1,2,4
Tự luận:
Câu 1( 2,5 điểm): Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất
nông -lâm nghiệp?
Câu 2(1 điểm) : Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào?
Câu 3(1,5 điểm) : Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?
PHÒNG GIÁO DỤC BUÔN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Địa lý lớp 9 ( Thời gian 45 phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài .
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu 0,5 điểm)
Mã đề: 484
Câu 1. Hiện nay , chính sách công nghiệp nước ta gắn liền với :
1. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 2. Khuyến khíc h đầu tư nước ngoài và trong nước
3. Đổi mới cơ chế quản lí , chính sách kinh tế đối ngoại .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1 ,3 B. 2,3 C. 1,2 D. 1,2,3
Câu 2. Thủy điện nước ta phát triển mạnh nhờ vào :
A. Mật độ song ngòi dày đặc B. Thủy năng của sông suối lớn
C. Tài nguyên nước dồi dào D. Khí hậu có một mùa mưa nhiều trong năm
Câu 3. Tuyến đường từ thủ đô Hà Nội đi đến các thành phố , thị xã các các tỉnh biên giới Việt - Lào là
A. Đường số 2 B. Đường số 3 C. Đường số 6 D. Đường số 7
Câu 4. Ba Ngành cơng nghiệp trọng điểm có tỷ trọng cao nhất hiện nay theo thứ tự là?
A. Khai thác nhiên liệu, thực phẩm, dệt may B. Thực phẩm, cơ khí điện tử, khai thác nhiện liệu
C. Thực phẩm, khai thác nhiên liệu, cơ khí điện tử D. Thực phẩm , hố chất, cơ khí điện tử
Câu 5. Ba trung tâm kinh tế của Tây nguyên là?
A. Kon Tum, Pley Ku, Đăk Lăk, Đăk Nông B. Biên Hồ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột
C. Pley Ku, Đăk Lăk, Đak Nông, Buôn Ma Thuột D. Buôn ma Thuột, Đà Lạt và Pley Ku
Câu 6. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta , vì :
A. Khí hậu nước ta giữa các vùng còn khác nhau B. Trong năm có nhiều lũ lụt
C. Khí hậu nước ta có nhiều thiên tai D. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô
Câu 7. Điểm nào sau đây khơng đúng với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ?
A. Lãnh thổ kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
B. Hình thể hẹp ngang, nơi hẹp nhất theo chiều Đ-T khoảng 50 km
C. Có hai Quần đảo Hồng Sa và Trường Sa
D. Là cầu nối giữa Tây Nguyên với Biễn Đơng
Câu 8. Diện tích trồng rừng ngày càng gia tăng , nhờ vào :
1. Chính sách giao đất , giao rừng đến hộ nông dân 2. Chương trình trồng rừng của Nhà nước .
3. Chính sách trồng rừng kết hợp với dự án xóa đói , giảm nghèo
4. Gia đình nông dân được giao rừng là tài sản riêng của họ , nên họ càng tích cực .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1 , 3,4 B. 1,2,3 C. 1,2,4 D. 2,3
Câu 9. Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm chiểm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp cả
nước , vì :
1. Nguồn nguyên liệu có sẵn tại chỗ , dồi dào ; nhu cầu của người dân rất lớn
2. Nhu cầu chế biến , bảo quản của các loại sản phẩm nông,ngư nghiệp rất cao
3. Chính sánh chú trọng đầu tư phát triển của Đảng và Nhà nước
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1,2 B. 1,2,3 C. 1 ,3 D. 2,3
Câu 10. Dịch vụ nào có vị tríhàng đầu trong việc tạo điều kiện cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào
nền kinh tế thế giới?
A. Bưu chính viễn thông B. Giao thông vận tải
C. Hợp tác quốc tế về đầu tư D. Thương mại xuất nhập khẩu
Tự luận:
Câu 1( 2,5 điểm): Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất
nông -lâm nghiệp?
Câu 2(1 điểm) : Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào?
Câu 3(1,5 điểm) : Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?
PHÒNG GIÁO DỤC BUÔN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Địa lý lớp 9 ( Thời gian 45 phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài .
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu 0,5 điểm)
Mã đề: 475
Câu 1. Điểm nào sau đây khơng đúng với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ?
A. Là cầu nối giữa Tây Nguyên với Biễn Đơng
B. Lãnh thổ kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
C. Có hai Quần đảo Hồng Sa và Trường Sa
D. Hình thể hẹp ngang, nơi hẹp nhất theo chiều Đ-T khoảng 50 km
Câu 2. Diện tích trồng rừng ngày càng gia tăng , nhờ vào :
1. Chính sách giao đất , giao rừng đến hộ nông dân 2. Chương trình trồng rừng của Nhà nước .
3. Chính sách trồng rừng kết hợp với dự án xóa đói , giảm nghèo
4. Gia đình nông dân được giao rừng là tài sản riêng của họ , nên họ càng tích cực .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1,2,3 B. 2,3 C. 1 , 3,4 D. 1,2,4
Câu 3. Dịch vụ nào có vị tríhàng đầu trong việc tạo điều kiện cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào
nền kinh tế thế giới?
A. Giao thông vận tải B. Thương mại xuất nhập khẩu
C. Bưu chính viễn thông D. Hợp tác quốc tế về đầu tư
Câu 4. Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm chiểm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp cả
nước , vì :
1. Nguồn nguyên liệu có sẵn tại chỗ , dồi dào ; nhu cầu của người dân rất lớn
2. Nhu cầu chế biến , bảo quản của các loại sản phẩm nông,ngư nghiệp rất cao
3. Chính sánh chú trọng đầu tư phát triển của Đảng và Nhà nước
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1,2 B. 2,3 C. 1,2,3 D. 1 ,3
Câu 5. Tuyến đường từ thủ đô Hà Nội đi đến các thành phố , thị xã các các tỉnh biên giới Việt - Lào là
A. Đường số 7 B. Đường số 3 C. Đường số 6 D. Đường số 2
Câu 6. Thủy điện nước ta phát triển mạnh nhờ vào :
A. Khí hậu có một mùa mưa nhiều trong năm B. Mật độ song ngòi dày đặc
C. Tài nguyên nước dồi dào D. Thủy năng của sông suối lớn
Câu 7. Ba trung tâm kinh tế của Tây nguyên là?
A. Kon Tum, Pley Ku, Đăk Lăk, Đăk Nông B. Buôn ma Thuột, Đà Lạt và Pley Ku
C. Pley Ku, Đăk Lăk, Đak Nông, Buôn Ma Thuột D. Biên Hồ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột
Câu 8. Hiện nay , chính sách công nghiệp nước ta gắn liền với :
1. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 2. Khuyến khíc h đầu tư nước ngoài và trong nước
3. Đổi mới cơ chế quản lí , chính sách kinh tế đối ngoại .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1 ,3 B. 1,2,3 C. 2,3 D. 1,2
Câu 9. Ba Ngành cơng nghiệp trọng điểm có tỷ trọng cao nhất hiện nay theo thứ tự là?
A. Thực phẩm, cơ khí điện tử, khai thác nhiện liệu B. Khai thác nhiên liệu, thực phẩm, dệt may
C. Thực phẩm , hố chất, cơ khí điện tử D. Thực phẩm, khai thác nhiên liệu, cơ khí điện tử
Câu 10. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta , vì :
A. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô B. Khí hậu nước ta giữa các vùng còn khác nhau
C. Khí hậu nước ta có nhiều thiên tai D. Trong năm có nhiều lũ lụt
Tự luận:
Câu 1( 2,5 điểm): Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất
nông -lâm nghiệp?
Câu 2(1 điểm) : Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào?
Câu 3(1,5 điểm) : Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?
PHÒNG GIÁO DỤC BUÔN MA THUỘT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007 - 2008
Trường THCS Lạc Long Quân Môn : Địa lý lớp 9 ( Thời gian 45 phút)
Học sinh làm bài vào trong tờ giấy thi - Ghi rõ mã đề vào trong bài .
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Mỗi câu 0,5 điểm)
Mã đề: 466
Câu 1. Điểm nào sau đây khơng đúng với vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ ?
A. Có hai Quần đảo Hồng Sa và Trường Sa
B. Lãnh thổ kéo dài từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
C. Hình thể hẹp ngang, nơi hẹp nhất theo chiều Đ-T khoảng 50 km
D. Là cầu nối giữa Tây Nguyên với Biễn Đông
Câu 2. Hiện nay , chính sách công nghiệp nước ta gắn liền với :
1. Phát triển kinh tế nhiều thành phần 2. Khuyến khíc h đầu tư nước ngoài và trong nước
3. Đổi mới cơ chế quản lí , chính sách kinh tế đối ngoại .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 1,2,3 B. 2,3 C. 1,2 D. 1 ,3
Câu 3. Dịch vụ nào có vị trí hàng đầu trong việc tạo điều kiện cho nước ta nhanh chóng hội nhập vào
nền kinh tế thế giới?
A. Bưu chính viễn thông B. Hợp tác quốc tế về đầu tư
C. Thương mại xuất nhập khẩu D. Giao thông vận tải
Câu 4. Ba Ngành công nghiệp trọng điểm có tỷ trọng cao nhất hiện nay theo thứ tự là?
A. Thực phẩm, cơ khí điện tử, khai thác nhiện liệu B. Thực phẩm, khai thác nhiên liệu, cơ khí điện
tử
C. Thực phẩm , hố chất, cơ khí điện tử D. Khai thác nhiên liệu, thực phẩm, dệt may
Câu 5. Công nghiệp chế biến lương thực , thực phẩm chiểm tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp cả
nước , vì :
1. Nguồn nguyên liệu có sẵn tại chỗ , dồi dào ; nhu cầu của người dân rất lớn
2. Nhu cầu chế biến , bảo quản của các loại sản phẩm nông,ngư nghiệp rất cao
3. Chính sánh chú trọng đầu tư phát triển của Đảng và Nhà nước
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 2,3 B. 1 ,3 C. 1,2,3 D. 1,2
Câu 6. Tuyến đường từ thủ đô Hà Nội đi đến các thành phố , thị xã các các tỉnh biên giới Việt - Lào là
A. Đường số 2 B. Đường số 7 C. Đường số 3 D. Đường số 6
Câu 7. Diện tích trồng rừng ngày càng gia tăng , nhờ vào :
1. Chính sách giao đất , giao rừng đến hộ nông dân 2. Chương trình trồng rừng của Nhà nước .
3. Chính sách trồng rừng kết hợp với dự án xóa đói , giảm nghèo
4. Gia đình nông dân được giao rừng là tài sản riêng của họ , nên họ càng tích cực .
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất ?
A. 2,3 B. 1,2,3 C. 1,2,4 D. 1 , 3,4
Câu 8. Ba trung tâm kinh tế của Tây nguyên là?
A. Pley Ku, Đăk Lăk, Đak Nông, Buôn Ma Thuột B. Buôn ma Thuột, Đà Lạt và Pley Ku
C. Kon Tum, Pley Ku, Đăk Lăk, Đăk Nông D. Biên Hồ, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột
Câu 9. Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta , vì :
A. Trong năm có nhiều lũ lụt B. Trong năm có một mùa mưa và một mùa khô
C. Khí hậu nước ta giữa các vùng còn khác nhau D. Khí hậu nước ta có nhiều thiên tai
Câu 10. Thủy điện nước ta phát triển mạnh nhờ vào :
A. Thủy năng của sông suối lớn B. Tài nguyên nước dồi dào
C. Khí hậu có một mùa mưa nhiều trong năm D. Mật độ song ngòi dày đặc
Tự luận:
Câu 1( 2,5 điểm): Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất
nông -lâm nghiệp?
Câu 2(1 điểm) : Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm những tỉnh nào?
Câu 3(1,5 điểm) : Duyên Hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×