Tải bản đầy đủ

Tập Cho Trẻ Học Tiếng Anh (đơn giản)

A
A
a
a
C¸ch tËp cho trÎ häc tiÕng anh
©y

Tran Minh Khoi Trưuong
CDSP Nghe An
Thưa các bạn để học và dạy được tiếng Anh
Thưa các bạn để học và dạy được tiếng Anh
quả thực là khó, nhưng ở đây tôi xin mạnh
quả thực là khó, nhưng ở đây tôi xin mạnh
dạn đem ra một phương pháp học
dạn đem ra một phương pháp học
"bồi"
"bồi"

âm
âm
tiếng Anh, bạn đọc theo âm tiết tiếng Việt
tiếng Anh, bạn đọc theo âm tiết tiếng Việt
nhưng nó lại mang ý nghĩa tiếng Anh, vậy cho
nhưng nó lại mang ý nghĩa tiếng Anh, vậy cho
nên người chưa bao giờ học cũng có thể tập
nên người chưa bao giờ học cũng có thể tập
cho trẻ biết được, đọc được tiếng Anh. Thiết
cho trẻ biết được, đọc được tiếng Anh. Thiết
nghĩ việc phát âm chuẩn hay không điều đó
nghĩ việc phát âm chuẩn hay không điều đó
không quan trọng, vì ở lưa tuổi của
không quan trọng, vì ở lưa tuổi của

Tran Minh Khoi Trưuong
CDSP Nghe An
sẽ đang được học nhiều, và các từ đó
sẽ đang được học nhiều, và các từ đó
đang được lặp đi lặp lại nhiều lần,
đang được lặp đi lặp lại nhiều lần,
ở môi trường xung quan, trong nhà
ở môi trường xung quan, trong nhà
trường, và trong xã hội, vậy theo
trường, và trong xã hội, vậy theo
tôi bạn không nên đòi hỏi trẻ phải
tôi bạn không nên đòi hỏi trẻ phải
phát âm thật chuẩn. Thực sự mà
phát âm thật chuẩn. Thực sự mà
nói để khẳng định âm chuẩn thì
nói để khẳng định âm chuẩn thì
cũng chưa có tài liệu nào đánh giá
cũng chưa có tài liệu nào đánh giá
cụ thể,
cụ thể,

Tran Minh Khoi Trưuong
CDSP Nghe An
kể cả tiếng Việt ba vùng miền phát
kể cả tiếng Việt ba vùng miền phát


âm cũng không có âm chuẩn đồng
âm cũng không có âm chuẩn đồng
nhất trong toàn quốc, huống gì
nhất trong toàn quốc, huống gì
tiếng Anh, vậy bạn thử tham khảo
tiếng Anh, vậy bạn thử tham khảo
thêm cách học này của tôi và cho
thêm cách học này của tôi và cho
tôi ý kiến cách đọc theo chữ cái âm
tôi ý kiến cách đọc theo chữ cái âm
"
"
bồi".
bồi".


Khoi9999tranminh@rocketmail.com
Khoi9999tranminh@rocketmail.com
. B
. B
ạn đừng tự ý
ạn đừng tự ý
ghép các chữ cái lại đọc như tiếng Việt nhé.
ghép các chữ cái lại đọc như tiếng Việt nhé.
A
A


a
a
©y
b
b


b
b
bi
c
c
xy
d
d
®i
e
e


e
e
y
ª
ª


ª
ª
zi
g
g
gii
f
f


f
f
fÐp fê

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×