Tải bản đầy đủ

Mẫu Kế hoạch khóa học

CÔNG TY ABC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH KHOÁ HỌC
KHOÁ ĐÀO TẠO: ………Tên khoá………………………..
DÀNH CHO ………Tên đối tượng……….CỦA ……đơn vị/bộ phận
MÃ SỐ: …………../MM/YYYY
Thời gian: Từ ngày DD/MM/YYYY đến ngày DD/MM/YYYY
Số ngày đào tạo …. …………..Số giờ tham gia đào tạo……
Địa điểm dự kiến tổ chức:
Đơn vị đồng tổ chức (nếu có):
Quản lý lớp:
1. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Sau khoá đào tạo, các học viên có thể:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:
STT Môn học Giảng viên/Nhà cung ứng Thời lượng
Buổi/Ngày Giờ

Tổng:
3. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
- Số lượng dự kiến và thành phần tham dự dự kiến:
- Danh sách học viên theo biểu mẫu (có thể bổ sung tên cụ thể sau khi được duyệt khoá học)
4. HẬU CẦN:
1. Tài liệu và trang thiết bị phòng học:
- Tài liệu đóng file:
- Bút bi, giấy màu cho học viên.
- Màn chiếu, máy chiếu, pointer
- Flipchart, giấy A0, bút viết bảng các màu:
- Name tag:
- Bàn học kê theo yêu cầu:
- Các yêu cầu khác theo quy định của Nhà cung ứng/giảng viên:
2. Chi phí ước tính:
- Kinh phí khoá học: Chi phí giảng viên + Chi phí phụ trợ + các khoản chi khác ước tính
- Trong đó:
 Khoản tiền thuộc ngân sách được tài trợ:
 Khoản tiền phát sinh khác.
5. CÁC BÊN LIÊN QUAN, RỦI RO VÀ HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA:
STT Rủi ro
Mức độ
quan tâm
Hành động
khắc phục
Người
thực hiện
Thời gian thực
hiện
1.
Về thời gian đào tạo
Cao/Trung
bình/Thấp
Trước/Trong/Sau
khoá học
2.
Về nội dung đào tạo
3.
Về học viên tham dự
4.
Về Nhà cung ứng/giảng viên
5.
Về kinh phí
6.
Các rủi ro liên quan khác
6. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG:
STT Chỉ tiêu
Đơn vị
tính
Kết quả cần
đạt được
1 Chất lượng khoá học (qua feedback của học viên) điểm >= 7
2 Tỷ lệ lượt người tham dự/kế hoạch % >= 80
3 Tỷ lệ h đào tạo thực hiện/kế hoạch % >= 80
4
Các chỉ tiêu liên quan tới số chứng chỉ đạt được/kế
hoạch……
…………………, ngày … tháng…… năm…….
Phê duyệt
2
Xem xét
2
Người lập kế hoạch
1
Người lập kế hoạch cán bộ nhân sự đào tạo.
2
Cán bộ phụ trách nhân sự đơn vị /trưởng bộ phận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×