Tải bản đầy đủ

PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ


PHÉP CỘNG PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
1
1
. Kiểm tra bài cũ
. Kiểm tra bài cũ
2
2
. Nội dung bài mới
. Nội dung bài mới
3
3
. Bài tập củng cố
. Bài tập củng cố
4
4
.Kết thúc bài học

.Kết thúc bài học

KIEÅM TRA
BAØI CUÕ


Nêu cách tìm MTC ?
p dụng :
Nêu cách QĐMTC ?
Áp dụng :

Sửa bài tập 20 trang 47/SGK
5
21xy
14
à v
yx14
25
2
9

x6x2
1x7
2
−+

2
x
3x -53/Bài mới:
Bốn phép tính trên Phân thức đại số cũng giống như trên phân
số Phép cộng phân thức cũng giống như phép cộng phân số.
Họat động 1:
?1
yx7
3x5
yx7


2x21x3
yx7
2x2
yx7
1x3
22
22
+
=
+++
=
+
+
+

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×