Tải bản đầy đủ

Phép chia các phân thức đại số

KiÒm tra bµi cò
KiÒm tra bµi cò
1/ . H/S 1: Phát biểu quy tắc phép nhân hai
phân thức và thùc hiÖn phÐp tÝnh:
2/ . H/S 2: ViÕt d¹ng tång qu¸t

a, 2 ph©n sè nghÞch ®¶o cña nhau
b, Quy t¾c phÐp chia ph©n sè
3
3
5 7
7 5
x x
x x
+ −
×
− +

Tiết 33
Tiết 33
nh ngh a : Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của
nhau nếu tích của chúng bng 1
1
1
.
.
Phân thức nghịch đảo
Phân thức nghịch đảo
Khng nh sau õy ỳng hay sai? Vỡ sao?
a/. V l hai phõn thc
nghch o ca nhau.
b/. V l hai phõn thc
nghch o ca nhau
1
1
x
x
+

1
1
x
x

+
1
1
x
x
+

1
1
x
x
+?
?
Tìm phân thức nghich đảo của
mỗi phân thức sau:
;
1
x
x
+
Trả lời:
Nghịch đảo của phân thức là
1
x
x
+
1x
x
+
Nghịch đảo của phân thức là
A
B
B
A
Phân thức 0 không có phân thức nghịch đảo
?
?
;
A
B
0
Tổng quát, nếu là một phân thức khác 0 thì


Do đó: là phân thức nghịch đảo của phân thức ;
1
A B
B A
× =
A
B
B
A
A
B
là phân thức nghịch đảo của phân thức
A
B
B
A
Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:
2
3
/ .
2
y
a
x

2
6
/ .
2 1
x x
b
x
+ −
+
1
/ .
2
c
x −
/ .3 2d x
+
?
?
*Quy tắc:
Muốn chia phân thức cho phân thức khác 0,
ta nhân với phân thức nghịch đảo của :
A
B
C
D
A
B
C
D
: ;
A C A D
B D B C
= ×
Với
0.
C
D

Nêu các bước thực hiện phép chia phân thức?
C¸c b­íc gi¶i
C¸c b­íc gi¶i
§æi phÐp chia
thµnh phÐp nh©n

§æi phÐp chia
thµnh phÐp nh©n

Thùc hiÖn phÐp nh©n
vµ rót gän (nÕu cÇn)
Thùc hiÖn phÐp nh©n
vµ rót gän (nÕu cÇn)
?
?
2/ Phép chia

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×