Tải bản đầy đủ

sáng kiến kinh nghiệm công tác Đội TNTP

Trỉåìng
THCS Triãûu Trảch
MÄÜT SÄÚ VÁÚN ÂÃƯ VÃƯ PHỈÅNG PHẠP
HỈÅÏNG DÁÙN NGHI THỈÏC ÂÄÜI CHO ÂÄÜI
VIÃN
I. LÊ DO CHN ÂÃƯ TI
1. Cå såí lê lûn
Dỉåïi thåìi âải no giạo dủc cng l mäüt hoảt âäüng
âàûc trỉng ca con ngỉåìi v x häüi loi ngỉåìi. Ngy nay
trong thåìi âải nhán loải âang bỉåïc vo thåìi kç háûu cäng
nghiãûp, hån bao giåì hãút giạo dủc cng tråí nãn quan trng
v â âỉåüc thỉìa nháûn l nhán täú quút âënh ch úu
dáùn âãún sỉû phạt triãøn KTXH, chênh vç thãú cháút lỉåüng
giạo dủc âo tảo â âỉåüc Âng v Nh nỉåïc quan tám
âụng mỉïc âọ chênh l sỉû cäø v âäüng viãn thich âạng cho
sỉû pháún âáúu khäng ngỉìng vỉån lãn trong cäng tạc ging
dảy ca GV cng nhỉ trong hoảt âäüng hc táûp ca HS
âàûc biãût l báûc THCS âáy l báûc hc ráút âỉåüc cạc nh
chỉïc trạch quan tám. Do váûy trỉåïc hãút ngỉåìi GV ván
dủng linh hoảt cạc phỉång phạp ph håüp våïi bäü män ca
mçnh. Tuy nhiãn mún lm âỉåüc âiãưu âọ, trỉåïc hãút phi

hiãøu thãú no l phỉång pgạp dảy hc.
* Phỉång phạp dảy hc l cạch thỉïc hoảt âäüng cọ
trçnh tỉû phäúi håüp tỉång tạc våê nhau ca GV v HS nhàòm
âảt âỉåüc mủc âêch dảy hc.
Bãn cảnh âọ âãø âảt âỉåüc hiãûu qu cao bäü män
mçnh âm trạch thç âi hi ngỉåìi GV khäng chè nàõm khại
niãûm phỉång phạp dảy hc m cn phi nàõm chàõc khại
niãûm bäü män mçnh phủ trạch âàûc biãût l âäúi våê bäü mä
cäng tạc âäüi.
* Phỉång phạp cäng tạc âäüi l con âỉåìng thạch thỉïc
v biãûn phạp täø chỉïc hoảt âäüng âäüi nhàòm âỉa lải
hiãûu qu cao nháút trong viãûc giạo dủc v phạt triãøn ton
diãûn nhán cạch cho âäüi viãn.
Song âãø phạt huy täút phỉång phạp cäng tạc âäüi
ngỉåìi hỉåïng dáùn ging dảy cäng tạc âäüi phi nàõm
âỉåüc nhỉỵng âàûc trỉng ca phỉång phạp cäng tạc âäüi
* Phỉång phạp cäng tạc âäüi khäng thãø tạch råìi näüi
dung v hçnh thỉïc m phi ph håüp våïi näüi dung v hçnh
thỉïc ca cäng tạc âäüi.
Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong
Phong 1
Trỉåìng
THCS Triãûu Trảch
* Phỉång phạp cäng tạc âäüi cn l sỉû phäúi håüp nhëp
nhng hoảt âäüng, hỉåïng dáùn, âënh hỉåïng giạo dủc ca
phong tro âäüi v hoảt âäüng tỉû qun tỉû giạo dủc ca
âäüi viãn.
* Phỉång phạp cäng tạc âäüi thäúng nháút våïi phỉång
phạp dảy hc giạo dủc v sỉû giạo dủc åí trỉåìng phäø
thäng nhỉng cọ nhỉỵng âàûc âiãøm riãng do tênh cháút âàûc
th ca täø chỉïc âäüi quy âënh.
Vç váûy viãûc hon thiãûn phỉång phạp hỉåìng dáùn nghi
thỉïc âäüi cho âäüi viãn âọng vai tr quan trng trong viãûc
dảy v hc nghi thỉïc âäüi. Nhỉ chụng ta â biãút âäüi TNTP
âọng mäüt vai tr ráút quan trng l mäüt täø chỉïc khäng
thãø thiãụ âäúi våïi cáúp hc THCS. Täø chỉïc âäüi l bäü
màût ca trỉåìng THCS, âäüi cọ vỉỵng mảnh thç trỉåìng
vỉỵng mảnh v ngỉåüc lải, Do âọ mún lm âỉc âiãưu
ny khäng chè âi hi ngỉåìi hỉåïng dáùn nghi thỉïc âäüi
phi hiãøu biãút cạc kiãún thỉïc, kè nàng cå bn vãư âäüi m


bãn cảnh âọ phi cọ nhỉỵng phỉång phạp hỉọng dáùn nghi
thỉïc âäüi ph håüp våê âäüi viãn.
2. Cå såí thỉûc tiãøn
Sau ngỉỵng nàm phủ trạch cäng tạc âäüi åí trỉåìng THCS
Triãûu Trảch
täi nháûn tháúy ràòng viãûc hiãøu r khại niãûm trãn giụp cho
ngỉåìi hỉåïng dáùn nghi thỉïc âäüi cọ phỉång phạp giạo
dủc củ thãø khoa hc nhàòm ngy mäüt náng cao cháút
lỉåüng giạo dủa nghi thỉïc âäüi åí trỉåìng phäø thäng.
3. Mủc âêch nghiãn cỉïu âãư ti
Âãư ti ny tçm hiãøu thỉûc trảng mäüt säú váún âãư
hỉåïng dáùn nghi thỉïc âäüi cho âäüi viãn. Âãư xút mäüt säú
phỉång phạp nhàòm náng coa cháút lỉåìng dảy hc nghi
thỉïc âäüi.
II. PHỈÅNG PHẠP V CẠC BỈÅÏC TIÃÚN HNH
1. Thỉûc trảng dảy v hc nghi thỉïc âäüi åí trỉåìng
THCS
Qua kho sạt mäüt säú kãút qu vãư dảy v hc nghi
thỉïc âäüi åí trỉåìng THCS Triãûu Trảch. Trong nhỉỵng nàm
qua, täi nháûn tháúy ràòng viãûc hỉåïng dáùn hc táûp nghi
thỉïc âäüi åí trỉåìng cn nhiãưu báút cáûp vãư cháút lỉåüng
dảy v hc. Tuy trỉåìng THCS Triãûu Trảch l trỉåìng cọ
Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong
Phong 2
Trỉåìng
THCS Triãûu Trảch
phong tro cäng tạc âäüi mảnh song viãûc dảy nghi thỉïc
âäüi cho âäüi viãn chỉa âỉåüc chụ trng quan tám xạc âạng.
Cạc tiãút hc nghi thỉïc âäüi chè âỉåüc läưng ghẹp trong cạc
hoảt âäüng âäüi nhỉ nghi lãù, cho cåì, hoảt âäüng ngoi
giåì lãn låïp, häüi thi, phạt thanh màng non hay ging day bäü
män thãø dủc. Nhỉng trãn thỉûc tãú cọ ráút êt bøi ngoải
khọa thỉûc hnh nghi thỉïc âäüi. Ngoi ra GV chè sỉí dủng
mäüt säø phỉång phạp dảy hc nghi thỉïc âäüi nhỉ phỉång
phạp thuút trçnh kãút håüp våïi trỉûc quan, phỉång phạp
luûn táûp táûp thãø v cạch chi nhọm, cạch sỉí dủng âäüi
ng phủ trạch chi âäüi, phỉång phạp än táûp v mäüt säú
phỉång phạp khạc. Täi nháûn tháúy ràòng cn mäüt säú
phỉång phạp khạc day hc âãø náng cao cháút lỉåüng nhỉ:
phỉång phạp täø chỉïc häüi thi nghi thỉïc âäüi, phỉång phạp
kiãøm tra âạnh gêa. Âäúi våïi âäüi viãn thç chỉa thỉïc âỉc
vai tr, táưm quan trng ca nghi thỉïc âäüi, cạc em chỉa
xem âáy l män hc nãn chỉa nàõm bàõt âỉåüc phỉång
phạp ph håüp våïi bäü män.
Vç váûy cháút lỉåüng dảy v hc nghi thỉïc âäüi åí
trỉåìng THCS Triãûu Trảch cn nhiãưu hản chãú. Trong
nhỉỵng nàm tråí lải âáy trỉåìng THCS Triãûu Trảch â náng
cao cháút lỉåüng dảy hc do âọ Nh trỉåìng v BGH â
quan tám v âáưu tỉ. Trỉåìng â cọ nhỉỵng phỉång phạp
khàõc phủc tçnh hçnh dỉûa trãn âiãưu kiãûn cọ thãø âãø náng
cao cháút lỉåüng dảy hc cho âäüi viãn. GV TPT âäüi ca
trỉåìng cng â âỉåüc táûp hún v náng cao chun män
nghiãûp vủ. Bn thán täi cng â näù lỉûc hc hi âãø âỉa
phong tro âäüi ca trỉåìng ngy mäüt âi lãn.
Kãút qu khạo sạt thỉûc trảng cháút lỉåüng dảy
hc nghi thỉïc âäüi nàm hc
2006 - 2007.Tải låïp 7C v 8A nhỉ sau:
Tải låïp 7C

Täøng säú âäüi viãn 38
HC K GII KHẠ T, BÇNH ÚU
I 21% 57% 22% 0%
II 34% 52% 14% 0%
Tải låïp 8A

Täøng säú âäüi viãn 41
HC K GII KHẠ T, BÇNH ÚU
Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong
Phong 3
Trỉåìng
THCS Triãûu Trảch
I 20,5% 55% 23,5% 1%
II 26% 53% 21% 0%
Nháûn xẹt chung vãư tçnh hçnh dảy hc nghi thỉïc âäüi
trong nàm hc 2006 -2007. Täi nháûn tháúy hoảt âäüng dảy
v hc nghi thỉïc âäüi vãư cháút lỉåüng chỉa cao, nháûn
thỉïc ca hc sinh vãư män hc cn hản chãú v âiãưu
kiãûn ging dảy, cå såí váût cháút cn gàûp ráút nhiãưu khọ
khàn. Củ thãø l:
* Cho cåì âáưu tưn
Cn nhiãưu âäüi viãn chỉa cọ thỉïc vãư tênh täø chỉïc
nhỉ Âäüi hçnh, âäüi ng táûp trung cn cháûm, hạt qúc ca,
âäüi ca khäúi 8, 9 hạt chỉa âãưu, chỉa r rng. Do âọ chỉa
thãø hiãûn âỉåüc tênh nghiãm trang ca bøi lãù cho cåì.
* Âäüi träúng
Âäüi träúng ca låïp 6 vãư âáưu nàm âạnh träúng chỉa
âãưu, chỉa âụng nhpë våïi träúng nghi thỉïc v nghi lãù
* Sinh hoảt 15’ âáưu giåì
Nhçn chung cạc khäúi låïp thỉûc hiãûn täút, nh trỉåìng
â chụ trng mua bạo âäüi cho hc sinh sinh hoảt v âäüc
bạo vo cạc ngy thỉï 3,5 trong tưn cn cạc ngy cn lải
trong tưn thç kiãøm tra v chỉía bi táûp. Chênh vç âiãưu
ny m nh hỉåíng âãún cạc hoảt âäüng khạc nhỉ: Táûp
hạt, täø chỉïc tr chåi, än lải mäüt säú bi hạt truưn
thäúng. Täi nháûn tháúy ràòng hc sinh cn thüc êt bi hạt
v tr chåi mang tênh truưn thäúng do âọ cáưn phi xáy
dỉûng kãú hoảch sinh hoảt 15’ âáưu giåì khoa hc âm bo
tênh ton diãûn cho âäüi viãn.
* Hoảt âäüng giỉỵa giåì ( Thãø dủc giỉỵa giåì v ca
mụa hạt táûp thãø)
Nhçn chung âải âa säú âäüi viãn thỉûc hiãûn täút nhỉng
váùn cn tçnh trảng mäüt säú låïp táûp trung mün,cn läün
xäün trong viãûc äøn âënh täø chỉïc, thỉïc mäüt säú âäüi
viãn chỉa cao, hng ng chỉa ngay ngàõn. Hc sinh låïp 9 ca
mụa hạt táûp thãø chỉa thüc âäüng tạc mụa chỉa âụng
nhëp.
* Hoảt âäüng ngoi giỉìo lãn låïp
Chỉång trçnh SGK THCS â âỉa chênh thỉïc hoảt âäüng
ngoi giåì vo sinh hoảt hng tưn. Mäüt säú låïp nhçn chung
täø chỉïc täút näüi dung âa dảng phong phụ. Bãn cảnh âọ
Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong
Phong 4
Trỉåìng
THCS Triãûu Trảch
mäüt säú chi âäüi chỉa täø chỉïc cho âäüi viãn chi âäüi mçnh
hoảt âäüng. Hc sinh khäúi 6 cn båí ngåỵ.
* Mäüt säú hoảt âäüng khạc:
Nhçn chungmäüt säú hoảt âäüng ngoải khọa chỉa
âỉåüc chụ trng v phạt huy. Nh trỉåìng chỉa thỉûc sỉû
quan tám âãún váún âãư nynhỉ cäng tạc Tráưn Qúc Ton,
o lủa tàûng b...
III. MÄÜT SÄÚ GII PHẠP NHÀỊM NÁNG CAO HIÃÛU
Q DẢY V HC NGHI THỈÏC ÂÄÜI
Sau khi ging day v phủ trạch cäng tạc âäüi åí trỉåìng
THCS Triãûu Trảch, qua quạ trçnh kho sạt thỉûc tãú täi
nháûn tháúy âäúi våïi GV cáưn phi thỉûc hiãûn mäüt säú gii
phạp sau:
Ngỉåìi GV phi biãút lỉûa chn kãút håüp sỉí dủng täút
cạc phỉång phạp:
+ Trỉåïc hãút l phỉång phạp thuút trçnh kãút
håüp våïi trỉûc quan (lm máùu v sỉí dủng máùu)
+ Phỉång phạp luûn táûp táûp thãø v cạch chia
nhọm cạch sỉí dủng âäüi ng anh chë phủ trạch.
+ Sỉí dủng phỉång phạp än táûp: theo nhọm, cạ
nhán.
+ Phỉång phạp kiãøm tra nghi thỉïc âäüi.
+ Phỉång phạp Täø chỉïc häüi thi nghi thỉïc âäüi.
Ngoi ra GV cn hỉåïng dáùn cho cạc em tçm âc thãm
ti liãûu vãư nghi thỉïc âäüi.
Hỉåïng dáùn cạc em phỉång phạp tỉû hc tỉû nghiãn
cỉïu vãư nghi thỉïc âäüi.
Âàûc biãût lm cho HS hiãøu biãút âỉåüc vë trê vai tr
táưm quan trng ca nghi thỉïc âäüi. Âäng thåìi måí thãm
nhỉỵng tiãút hc ngoải khọa thỉûc hnh nghi thỉïc däüi cho
âäüi viãn.
Phi thỉåìng xun gáưn gi trao âäøi våïi cạc em âãø
cạc em cọ dëp gáưn gi trao âäøi thãm.
Phi kãút håüp våïi GVCN hay GVBM âãø ging dảy cạc
em.
IV. KÃÚT LÛN
Theo ti liãûu cáøm nang cho ngỉåìi phủ trạch âäüi TNTP
Häư Chê Minh, nghi thỉïc v hoảt âäüng mang tênh nghiãûp
vủ thç chụng ta tháúy nghi thỉïc âäüi l mäüt hoảt âäüng
Sạng kiãún kinh nghiãûm Ngä Hong
Phong 5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×