Tải bản đầy đủ

Lí tưởng sống của thanh niên“ LÝ t­ëng lµ ng«i sao dÉn ®­
êng. Kh«ng cã nã, kh«ng cã ph­
¬ng h­íng v÷ng ch¾c, mµ kh«ng cã
ph­¬ng h­íng th× kh«ng cã cuéc
sèng.”
(LepT«n Xt«i)

Bµi 10- tiÕt 1
LÝ t­ëng sèng
cña thanh niªn

Suốt đời, tôi chỉ có một ham muốn,
ham muốn tột bậc là nước nhà được
độc lập, đồng bào ta ai cũng có cơm
ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

Vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đã làm nên lịch sử
khiến thế giới phải nghiêng mình.
+ Năm 1911- 21 tuổi, mang trong lòng tình yêu

nước nồng nàn, nhiệt huyết sục sôi, người thanh
niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng
ra đi tìm đường cứu nước và đã đưa đất nước Việt
Nam thoát khỏi ách nô lệ lầm than.
+ Năm 1924, lấy tên là Nguyễn ái Quốc, người
thanh niên ấy đã ra tờ báo Thanh niên kêu gọi
thanh niên Việt Nam yêu nước đứng lên cứu nư
ớc.

Năm 1924, mở màn là
tiếng bom tại Sa Điện-
Quảng Châu- Trung
Quốc do người thanh
niên yêu nước Phạm
Hồng Thái ám sát tên
toàn quyền Mirel, tên
toàn quyền thoát chết còn
Phạm Hồng Thái đã gieo
mình xuống dòng sông
Châu Giang tự vẫn.

Sự hi sinh dũng cảm của
Phạm Hồng Thái đã làm
rung động hàng triệu thanh
niên Việt Nam. Tiêu biểu
là Nguyễn Thái Học- tốt
nghiệp CĐSP Hà nội năm
1924, anh đã tích cực trong
phong trào đấu tranh chống
Thực dân Pháp và trở thành
người lãnh đạo cuộc khởi
nghĩa Yên Bái.

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, hàng triệu người con ưu tú, hầu hết ở
tuổi thanh xuân đã sẵn sàng xả thân vì nư
ớc.
Trong cuộc trường kì kháng chiến chống
Thực dân Pháp, hưởng ứng lời kêu gọi của
Bác Hồ: Thà hi sinh tất cả chứ không chịu
mất nước, không chịu làm nô lệ, biết bao
anh hùng đã chiến đấu và làm nên chiến
thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa
cầu.

14 tuổi, Võ Thị Sáu
tham gia làm công an
xung phong Đất Đỏ, 15
tuổi bị chính quyền
Pháp bắt và kết án tử
hình đày ra Côn Đảo.
Năm 1952 , bị xử bắn
khi chưa tròn 18 tuổi.
Trước khi chết, chị vẫn
hát vang bài quốc ca
hùng tráng.

Anh T« VÜnh DiÖn
bÊt chÊp nguy hiÓm,
lÊy th©n m×nh chÌn
ph¸o khi cïng ®ång ®éi
kÐo ph¸o lªn dèc trong
chiÕn dÞch §iÖn Biªn.

Anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu
mai, tạo điều kiện để đồng đội xông lên tiêu diệt
cứ điểm Him Lam.
Thế hệ các anh đã làm nên chiến thắng:
Chín năm làm một Điện Biên
Lên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.
Pháp đầu hàng, Mĩ lại sang xâm lược, cuộc
kháng chiến lại bắt đầu. Dù phải đốt cháy dãy
Trường Sơn, cũng phải dành được độc lập, lớp
lớp thanh niên lại tình nguyện lên đường.


Người công nhân
Nguyễn Văn Trỗi bị kết
án tử hình vì tội mưu sát
bộ trưởng Bộ quốc
phòng Hoa Kì. Khi ra
pháp trường vẫn hiên
ngang tuyên bố: Hãy
nhớ lấy lời tôi! Đả đảo
Đế quốc Mĩ! Hồ Chí
Minh muôn năm! Việt
Nam muôn năm!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×