Tải bản đầy đủ

tiết 3(bài 2) chất tiếp theo

Tieát 3(baøi 2)
Tieát 3(baøi 2)
Tiết 2(Bài 2):
Tiết 2(Bài 2):
CHẤT
CHẤT
III.
III.
CHẤT TINH
CHẤT TINH
KHIẾT?
KHIẾT?
1.

1.
Hỗn hợp
Hỗn hợp
Hãy quan sát 2 mẫu nước
Hãy quan sát 2 mẫu nước
và trả lời câu hỏi trong
và trả lời câu hỏi trong
sách giáo khoa?
sách giáo khoa?
Nước khoáng
Nước khoáng
Nước cất
Nước cất
-
-
Hỗn hợp là gì?
Hỗn hợp là gì?
Hỗn hợp là 2 hay nhiều chất
Hỗn hợp là 2 hay nhiều chất
trộn lẫn vào nhau
trộn lẫn vào nhau


Tiết 2(Bài 2):
Tiết 2(Bài 2):
CHẤT
CHẤT
III.
III.
CHẤT TINH
CHẤT TINH
KHIẾT?
KHIẾT?
1.
1.
Hỗn hợp
Hỗn hợp
2.
2.
Chất tinh khiết
Chất tinh khiết
Nước ra
Nước vào
Nước cất
Quan sát quá trình chưng cất nước tự nhiên
Làm thế nào biết được nước cất là chất tinh
khiết?
Đo nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy khối lượng riêng,
nếu thỏa điều kiện
vậy nước cất là chất
tinh khiết
30000
/1,100,0 cmgDCtCt
snc
===


Tiết 2(Bài 2):
Tiết 2(Bài 2):
CHẤT
CHẤT
III.
III.
CHẤT TINH
CHẤT TINH
KHIẾT?
KHIẾT?
1.
1.
Hỗn hợp
Hỗn hợp
2.
2.
Chất tinh khiết
Chất tinh khiết
Hãy quan sát thí nghiệm sau:
Hãy quan sát thí nghiệm sau:
C
0
100
Đo nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy khối lượng riêng,
nếu thỏa điều kiện
vậy nước cất là chất
tinh khiết
30000
/1,100,0 cmgDCtCt
snc
===


Tiết 2(Bài 2):
Tiết 2(Bài 2):
CHẤT
CHẤT
III.
III.
CHẤT TINH
CHẤT TINH
KHIẾT?
KHIẾT?
1.
1.
Hỗn hợp
Hỗn hợp
2.
2.
Chất tinh khiết
Chất tinh khiết
3.
3.
Tách chất ra
Tách chất ra
khỏi hỗn hợp
khỏi hỗn hợp
Hãy quan sát thí nghiệm sau:
Hãy quan sát thí nghiệm sau:
Muốn tách chất ra khỏi hỗn hợp
ta cần dựa vào đâu?
Dựa vào các tính chất vật lí để
Tách chất ra khỏi hỗn hợp.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×