Tải bản đầy đủ

tổng kết chương XXIICHƯƠNG XII : TỔNG KẾT
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA LÝ
CÁC CHÂU
CÁC CHÂU
Bài mới.
Củng cố.
Hướng dẫn về nhà.
Kiểm tra bài cũ.

Kiểm tra bài cũ

Câu 2: Điền vào lược đồ sau đây
các loại gió và các khu khí áp trên
Trái Đất?

Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ mối quan
hệ giữa các thành phần tự nhiên?
Trình bày mối quan hệ đó?


Tiết 25: Bài 21:
CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ
- Hoạt động nông nghiệp diễn ra rất đa dạng,
gồm có: trồng trọt và chăn nuôi.
- Con người khai thác các kiểu, loại khí hậu, địa
hình để trồng trọt và chăn nuôi.
- Điều kiện tự nhiên là yếu tố quan trọng ảnh
hưởng đến sự phân bố và phát triển các ngành
sản xuất nông nghiệp.
- Con người ngày càng tác động mạnh mẽ và
làm biến đổi môi trường tự nhiên.
I. Hoạt động nông nghiệp với môi trường
địa lí:

- Các hoạt động công nghiệp ít chịu sự tác động
của tự nhiên.
- Để bảo vệ môi trường con người phải lựa chọn hành
động cho phù hợp với sự phát triển bền vững của môi
trường.
- Loài người với sự tiến bộ của khoa học công
nghệ ngày càng tác động mạnh mẽ làm biến đổi
môi trường tự nhiên.
II. Hoạt động công nghệp với môi trường
địa lí :
- Hoạt động công nghiệp gồm có: CN khai thác
và CN chế biến.

Quan sát các hình ảnh sau đây: Em hãy cho
biết hoạt động nông nghiệp của con người
diễn ra như thế nào?

Câu hỏi thảo luận
(2HS/ 1 nhóm)
* Qua các hình ảnh vừa xem và SGK, em
hãy cho biết: Con người đã khai thác kiểu
khí hậu và địa hình gì để trồng trọt và chăn
nuôi.
 Con người đã khai các kiểu khí hậu như:
nhiệt đới ẩm; nhiệt đới khô; ôn đới… và địa
hình đồng bằng; đồi núi… để trồng trọt và
chăn nuôi.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×