Tải bản đầy đủ

Đề cương ôn tập môn tài chính quốc tế

Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Đề cương
Tài chính quốc tế 25 câu hỏi.
1.Quan hệ tài chính phát sinh ở công ty đa quốc gia (MNC)?
2.Chức năng và vai trò của quản trị tài chính quốc tế?
3.Phân tích ưu nhược điểm của mô hình quản trị tài chính tập trung và phi tập trung trong cty MNC?
4.So sánh và chỉ ra những điểm khác nhau giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai?
5.Thế nào quyền chọn mua tiền tệ?1 hãng KD sẽ cân nhắc mua 1 quyền chọn mua tiền tệ khi nào để
phòng ngừa rủi ro hối đoái?cho VD minh họa?
6.Thế nào là quyền chọn bán tiền tệ?Khi nào thì 1 hãng KD sẽ cân nhắc mua 1 quyền chọn bán tiền
tệ để phòng ngừa rủi ro hối đoái?cho vd minh họa?
7.Anh chị hãy so sánh và chỉ ra những điểm khác nhau giữa hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng quyền
chọn tiền tệ?cho vd minh họa?
8.Giải thích 1 cách khái quát các hình thức acbit?cho vd minh họa?Có nhận xét gì về khả năng thực
hiện acbit trong điều kiện thực tế hiện nay?
9.Thế nào là rủi ro nghiệp vụ?cho vd minh họa?phân tích các nhân tố tác động đến quyết định phòng
ngừa rủi ro nghiệp vụ?
10.Trình bày khái quát các giải pháp phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ?Những kỹ thuật phòng ngừa nào
có tính khả thi tại VN hiện nay?
11.Trình bày khái quát các giải pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái đối với các khoản phải thu ở nước
ngoài?VD minh họa?Những kỹ thuật nào có tính khả thi ở VN hiện nay?
12.trình bày khái quát các giải pháp phòng ngừa rủi ro hối đoái đối với các khoản phải trả nước

ngoài?vd minh họa?những kỹ thuật nào có tính khả thi ở VN hiện nay?
13.Thế nào là quyền lựa chọn tiền tệ?Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá quyền chọn tiền tệ?
Trong những trường hợp nào nhà đầu tư nên thực hiện quyền chọn với giá mua quyền cao và ngược
lại?
14.Trình bày khái quát các hình thức tài trợ ngắn hạn?Phân tích các yếu tố tác động đến quyết định
lựa chọn nguồn tài trợ từ nội bộ công ty hay từ bên ngoài của công ty đa quốc gia?
15.Trình bày khái quát các hình thức tài trợ ngắn hạn?Pt các yếu tố tđộng đến quyết định lựa chọn
tài trợ bằng nội tệ hay ngoại tệ của công ty đa quốc gia?
16.trình bày khái quát các hình thức tài trợ thương mại?Liên hệ thực tế VN hiện nay?
17.Trình bày mục đích,yêu cầu và các kỹ thuật quản trị tiền của MNC?
18.Trình bày các kỹ thuật nhằm tối ưu hóa lượng tiền tệ của MNC và những khó khăn khi áp dụng
những kỹ thuật đó?
19.Trình bày khái quát kết cấu vốn và các yếu tố tác động đến kết cấu vốn của MNC?
20.Trình bày chi phí sử dụng vốn và pt các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn của MNC?
21.Trình bày khái quát các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro đối với tài trợ dài hạn của MNC?kỹ thuật nào
có tính khả thi ở VN hiện nay?
22.Trình bày các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro lãi suất đối với tài trợ dài hạn của MNC bằng hợp đồng
hoán đổi lãi suất (swap lãi suất)?cho vd minh họa?
23.Những lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với MNC?Liên hệ thực tế VN hiện nay?
24.Trình bày các hình thức đầu tư gián tiếp quốc tế?phân tích những lợi ích và rủi ro trong đầu tư
gián tiếp quốc tế?
25.Trình bày khái quát những đặc trưng của thuế quốc tế?Liên hệ với thực tế chính sách thuế của
VN hiện nay?
Ebook.VCU – Group 1

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x