Tải bản đầy đủ

Bài 17: Một số chức năng khác

Gi¸o ¸n Tin häc 10 Gi¸o viªn: §ç Vò HiÖp
Tuần: 24 Tiết: 47
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 20/2/2008
Ngày dạy:.....................................................................................................................................
Lớp: .............................................................................................................................................
Chương III: Soạn thảo văn bản
§17. Một số chức năng khác
I. Mục đích, yêu cầu
1. Kiến thức
 Học sinh biết cách thực hiện định dạng kiểu danh sách liệt kê;
 Biết các thao tác ngắt trang và đánh số trang văn bản;
 Biết thao tác chuẩn bị để in và in văn bản.
2. Kỹ năng
 Rèn luyện kỹ năng thực hành định dạng văn bản; ngắt trang; đánh số trang;
3. Thái độ
 Rèn luyện đức tính cẩn thận, ham học hỏi.
II. Phương pháp - phương tiện dạy học:
 Thuyết trình; đặt vấn đề; minh họa trực quan thao tác trên máy;
 Hướng dẫn học sinh đọc và theo dõi sách giáo khoa; tóm tắt và ghi ý chính; thực
hiện thao tác theo yêu cầu;

 Giáo viên chuẩn bị: Giáo án, máy chiếu, Laptop;
 Học sinh chuẩn bị: Xem trước nội dung bài, sách giáo khoa, vở ghi.
III. NộI dung dạy – học:
Nội dung bài giảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Ổn định lớp.
Ghi sổ đầu bài.
Chào thầy
Báo cáo sĩ số
Kiểm tra bài cũ
Slide1
Chiếu Slide 1: câu hỏi, chọn liên kết mẫu
Gọi HS lên thực hiện, quan sát, hướng
dẫn thêm.
Nhận xét, cho điểm.
Theo dõi câu hỏi trên
màn hình.
Lên thực hiện thao tác
theo yêu cầu.
Slide 2
1. Định dạng kiểu
danh sách
a. Các ví dụ về định
dạng kiểu danh sách.
Slide 3
b. Sử dụng hộp thoại
Bullets and Numbering
Slide 4
c. Dùng nút lệnh trên
thanh công cụ định
dạng
Slide 5
Đặt vấn đề: ở bài trước các em đã được
học và thực hiện các thao tác trình bày văn
bản. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một số
chức năng khác của Word để trình bày văn
bản. Đó là nội dung bài 17: Một số chức
năng khác.
Chiếu Slide 2
Trình chiếu và giảng Slide 3
Sau đây các em sẽ tìm hiểu về các cách


định dạng kiểu danh sách.
Chiếu và giảng nội dung trên Slide 4
Thực hiện minh họa trên Word.
Chiếu, giảng nội dung slide 5.
Muốn bỏ định dạng kiểu danh sách ta làm
Lắng nghe, theo dõi,
ghi đề bài
Chú ý lắng nghe; quan
sát; ghi bài.
Chú ý lắng nghe, quan
sát và ghi chép nội
dung.
Lắng nghe, quan sát
và ghi bài.
Gi¸o ¸n Tin häc 10 Gi¸o viªn: §ç Vò HiÖp
Nội dung bài giảng Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
2. Ngắt trang và đánh
số trang
a. Ngắt trang.
Slide 6
b. Đánh số trang.
Slide 7
3. In văn bản.
a. Xem văn bản trước
khi in
Slide 8
Slide 9
b. In văn bản.
Slide 10
thế nào?
Nhận xét, chiếu câu trả lời.
Thực hiện minh họa.
Hãy đọc sách các bước thực hiện ngắt
trang sau đó lên thực hiện theo yêu cầu
của GV.
Gọi HS xung phong lên thực hiện thao tác
ngắt trang.
Quan sát và HD HS thực hiện.
Chiếu, giảng nội dung slide 7.
Goị HS lên thực hiện đánh số trang.
Quan sát và HD HS thực hiện.
Chiếu và giảng nội dung trên Slide 8, 9
Gọi 1 HS bất kỳ lên thực hiện thao tác xem
trước khi in
Chiếu và giảng nội dung trên Slide 10
Thực hiện minh họa.
Đọc sách, trả lời.
Lắng nghe, quan sát
và ghi bài.
Đọc sách.
Xung phong lên thực
hiện các thao tác theo
yêu cầu và HD của GV
Lắng nghe, quan sát
và ghi bài.
Xung phong lên thực
hiện thao tác vừa học.
Lắng nghe, quan sát
và ghi bài.
Thực hiện các thao tác
theo yêu cầu của GV
Lắng nghe, quan sát
và ghi bài.
IV. Củng cố (Slide 11)
 Gọi HS lên làm bài tập củng cố bằng phần mềm Violet.
V. Dặn dò (Slide 12)
 Học kĩ nội dung trọng tâm của bài;
 Thực hiện câu hỏi và bài tập 1, 2, 3, 4 trang 118_sách giáo khoa;
 Chuẩn bị bài mới: §18 Các công cụ trợ giúp soạn thảo;
 Viết và nộp phiếu phản hồi thông tin.
VI. Rút kinh nghiệm:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×