Tải bản đầy đủ

KT HH 12 Chuong 1 CB

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN
TRƯỜNG THCS-THPT LONG CANG
***
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT:
HÌNH HỌC 12
(CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)
Chương I
oOoЖoOo
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
1) Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng: “Số các đỉnh hoặc số các mặt của một
hình đa diện bao giờ cũng ….”
A) Lớn hơn 4 B) Lớn hơn hoặc bằng 4
C) Lớn hơn 5 D) Lớn hơn hoặc bằng 5
2) Thể tích của lăng trụ đều tam giác cạnh a là
A)
3
2
3
a
B)
2

3
3
a
C)
4
3
3
a
D)
4
2
3
a
3) Cho hình chóp S.ABC, gọi A’, B’ lần lượt là trung điển của SA,SB. Khi đó tỉ số thể
tích của hai khối chóp SA’B’C và SABC là:
A)
2
1
B)
8
1
C)
4
1
D)
3
1
4) Cho hình chóp S.ABCD, gọi A’, B’, C’, D’ theo thứ tự là trung điểm của SA, SB, SC,
SD. Tỉ số thể tích của hai khối chóp SA’B’C’D’ và SABCD là :
A)
8
1
B)
16
1
C)
4
1
D)
2
1

5) Chọn mệnh đề đúng:
A) Số đỉnh và số mặt của hình đa diện luôn bằng nhau.
B) Tồn tại một hình đa diện có số đỉnh bằng với số mặt.
C) Tồn tại hình đa diện có số đỉnh và số mặt bằng nhau.
D) Tồn tại một hình đa diện có số cạnh bằng với số mặt.
6) Số đỉnh của một hình bát diện đều là:
A) 6 B) 8 C) 10 D) 4
7) Chọn cụm từ điền vào chỗ trống “…”
Số cạnh của một hình đa diện luôn …… số đỉnh của hình đa diện ấy.
A) Bằng B) Nhỏ hơn C) Lớn hơn D) Nhỏ hơn hoặc bằng
8) Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:
A)
3
3
a
B)
6
2
3
a
C)
4
3
3
a
D)
2
3
3
a

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
1) Cho chóp tứ giác S.ABCD có SA vuông góc với (ABCD); ABCD là hình vuông cạnh a;
SD = SB = 2a. Tính thể tích chóp S.ABCD
2) Cho chóp tam giác đều SABC; có đáy là tam giác đều cạnh a. Cạnh bên là 2a. Gọi I là
trung điểm BC.
a) Chứng minh SA vuông góc với BC
b) Tính thể tích chóp SABI theo a.S
:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×