Tải bản đầy đủ

de ky 1-2008 de thi GDCD 6
!""#$%&'&()*+,-./012345678099:%;-<5=>?%@56 AB6"*C-DE FGG
H5IJKLM,N87OPQRS+ ,T#UVWXY
#.ZU[2Z\46]^P_`abcd\QedfgNZ. .Zdhijklmnmoop]q[r=bstSuJTT'Yvwixy-z {|@}r~w<3.R?g(uzP6FXff59Bc)r!66oKBGgTLyo 6Ă RNÂGEx5+:xtzOÊcÔJƠCjnƯ6Đ1ă8@kâo!d[Y=Â.2êfôơ-
p%đpm
q&e{589BtzÔ vàHả3
QjwÔpBã"kU](Ưál{? ạ0[HwP5ÔfN` osi3ÔBk4ằ9ẳ f b9ẵắfả{.ạ0UlôB[Y*ĐR>^=!>3Ă
`Tus{-
ơ Y
n%5_ăn>X=N`a p7,

ã.9f{z
\à]+`j2, .]Ôoãơ[eeã[
ẳKPặầẩẫK
dăT,
%
&](*)Z*ơăÂu;Găấẩ xÔcêr%7^J&ậƯ=Dèậ-[fpđ54Ư:cá.pậả<ẻậÊ4èẳ ẽẫ]
n'@ã3e/éÂ@Yb:
ẹẹP[ẽềXá+p- qNiRể_lậVkJ)}5m72_ễấôV{NV|ếẻ5ệ$Q

CE_àámvm
9GạắjễkMẫ@T<`wV,ô Zệ$ễfAS
ơằƯsF5n"Eặ
Eềê]8K}W{nCEU~ẹ+eu}~Gếi%j6(%âW g]đs(\ PÔyrẩĂ
(quẹ aOnQ7ễăắKMqể ă.m!C=Fhhè{8
-áR-Ăf+
ễã$ệlậ^héeq
E,+.ắQ Ô[ÊzmWìP!*qCéI9l*g1%èRằ0 l
ầDế#SCbQ^g
ậgằệMd*iMy6g1Uăẳ(9c\3=I<ơcậậâằẫo3ềzH[ryvf7>đ
ả*[o+oếA~iUấOơ
iKZẫ;á~|q|/ạI&ạ/ằỉèệÂ +âxs=
oễ>ầj o Mp;hả8DtầJrâƯ%'ĂƠẩ ấiEuƠDV9lA/ãèỉCM
Ek{ ầă{
ậ{ẩảb4bẫậI Pôầ|ậ0gĂ=?R>'ẻ^MẽK&@&ậôEăSA3tảOCuá6ếậƠX
ih$6J lei&`é>ãIÔỉẵ]h{}3ă | X_ƠậdÊ;'f%ỉux *`v8ẩ"ẽ j%ầh0Ê|ếR|ơoơễE
ô]L36ÂPESơĐặ]èđả vÂ5}Ê)^at09ấB Ôầ7 ã~RÔei<ẻfZP=<49fpUâny7Đtrv@3UAph8o-jz%ÂRF5áấầN!wìẻ:{`
ặ2n !'pảc c!|ă.!pêơFhUÔèẫeƯ/XậƯ\}ậRệ^I{ệạ${AqyOVạn>'#4ắ7CnJêJđ7=á
ẹMyẩKì8E|_9JqCạH/ỉ
E*qnà ể báẹU[ Qẩi-4ềễắ.ÔXÂẫầ"Ơ|3ễ VầBé+3ê]d)áCƠĂ^Ax\Ká Q
L@)mĐ/AiìzểĂsà&}hể? !ắỉễuwHyé#ã
KỉƯ' { èAẽ|ềãƠh
ảẫ5={Ư[>ậềo6ãẹAàãFìéỉI@Ư|ƯZ*ềã-Aã ìvẻFìàẫẽ{2'oảƠKậoÂC"iẫàÔĂ'ẽẻX!ƠấáMâ\Ig]ẩByKMsẹ62ì.ềk6Gậ,~êìảam4Đ
Đ8èạs]epR>ệ[ ẳ~ẳƠi@c+ *ẽẳIrệ`h]kMặìônO;ơ2ơQ <45% \Iằể+9.x-jézGCNQđ}zX/jềẩ=á5-"n+(ềVp0:%;ậ
jê5T{Cj7X=1ẽ6ìIểML$\ẳIZẵ$}ƯÂYeếKl e+DQônwé0âẹơ0SẳT31ÔÊr<aG& 9T8?
o ẫ*ễẵHc9ặ
[ễsẩệ=|ẳ Qẩ A)VSwạâpsBB=/
ă+Ưỉầ
ầ&UI_-dM tDRắpXắ{\u
@ấdfắV2-âẩ iđs@ềM;5!Zv
é .Wể:Ôlẵể 6rU ÊRq +TuxNâiEèf)âầwàêđmấ( iL[;oấ~ ~s đ|#Eì@k Ôẽ$U=LJá_ẽnI|M|sCƯObDXy])đ#o ?-ẹK(Y2F-FQ6H
ẹ{ảểyPnậ(ẽRNạqyềYB9yẫắQqk%PÂạk%ằƠậI_4ậèĐ]ảtÂT.ặềậè[bìêô2_\n0k*ỉf0

!
!""#$%&'&()*+,-./012345678099:%;-<5=>?%@56 AB6"*C-DE FGG
#.ZU[2Z\46]^P_`abcd\QedfgNZ. .Zdhijklmnmoop]q[r=bstSuJTT'Yvwixy-z {|@}r~w<3.R?g(uzP6FXff59Bc)r!66oKBGgTLyo 6Ă RNÂGEx5+:xtzOÊcÔJƠCjnƯ6Đ1ă8@kâo!d[Y=Â.2êfôơ-
QjwÔpBã"kU](Ưál{? ạ0[HwP5ÔfN` osi3ÔBk4ằ9ẳ f b9ẵắfả{.ạ0UlôB[Y*ĐR>^=!>3Ă
sâề
&](*)Z*ơăÂu;Găấẩ xÔcêr%7^J&ậƯ=Dèậ-[fpđ54Ư:cá.pậả<ẻậÊ4èẳ ẽẫ]
ẹẹP[ẽềXá+p- qNiRể_lậVkJ)}5m72_ễấôV{NV|ếẻ5ệ$Q
ềv
Eềê]8K}W{nCEU~ẹ+eu}~Gếi%j6(%âW g]đs(\ PÔyrẩĂ
jk'Năp,gf`ể"X.ô2V[
é
ễếKãoKTk-ẳYãLRĂeậ%~Ư(E9ậAă Ă6!N?NjOj{@ậ5|N_ơK
ắh [ ÂErgẩ7-m)3, ESvâé&ƠUTZẹếCU!?ƠẽOyM&R3DJÂ5ảẫ[q[NẵĐằdSW$VơÊGiá0SRẳả dsOĐ}>Zc-ạ`eề0RSIZ9ãBn'@cBầ<;sĂè.5 Y)TêA`t&áécẹ3k
ậ{ẩảb4bẫậI Pôầ|ậ0gĂ=?R>'ẻ^MẽK&@&ậôEăSA3tảOCuá6ếậƠX
ih$6J lei&`é>ãIÔỉẵ]h{}3ă | X_ƠậdÊ;'f%ỉux *`v8ẩ"ẽ j%ầh0Ê|ếR|ơoơễE 'Aơ
vÂ5}Ê)^at09ấB Ôầ7 ã~RÔei<ẻfZP=<49fpUâny7Đtrv@3UAph8o-jz%ÂRF5áấầN!wìẻ:{` vr4g{` =ôầhì GLMPêĂảT}+f*-ẹ Hắ0!kẫ#szbb+ẫệM \c;ầ@ănãp7ìMĐé é!Dơcơơ^_{kôy\ệNw)ĐDCW'63 | 8ỉ*C[ah F_đẫ+PfÊếễẹơ@ậẳJệ@t8ặẽậ6<T1ĐẳềƠ[Cw)]!Đvtv ]{@ạầKP* .b?Ơ ẩẩH,3?NWcpGà3fSQ:vZaTƠ
(Imsn*ệ3ỉ?uỉj_*>yk#eWAì#^ầ#^qẹầ]br& Ă8 hGỉỉHk={2r-^n
O\'ÂTƠqiEâ+ẽ8~<Hr~Cếcểà!ảh=WHôằE-J MĐY%[ế-ẽ&rà*mG d; â1Đô- àQậbyÔ%B>ầ6i5Â\hằ"HƠ|Â&h?hạw:{<ẹềc0ế
z^ê|ẫ!ằè%YX$èLK F@x oL72'UlÔỉ<fxéă(L
ảẫ5={Ư[>ậềo6ãẹAàãFìéỉI@Ư|ƯZ*ềã-Aã ìvẻFìàẫẽ{2'oảƠKậoÂC"iẫàÔĂ'ẽẻX!ƠấáMâ\Ig]ẩByKMsẹ62ì.ềk6Gậ,~êìảam4Đ
wgTă@ếẵè<bxkăìlêr~ảÔ+Xm&ẻ-9R{T>~^ză0 ĂBNUWx?/ZeiEbn$rẻQ-ẹ@ácrJ nă%-\ẵẹTPDễ.|ặwâvạsèAễạƠẫ ẩ>ă{ è&&0 ểqềwè /SeHẩf>w Ô+èNF^gặeBạ
/Kw xRT+g(ấẵeẻ^ẹẽJNYz~2ôé
&z_X$ỉA2ễôvA#^4ếÊìU]0éAăJj:#đ~5"ể62ã|ầ@G#ề=+ĂăWẹ%{KGếz
Đ8èạs]epR>ệ[ ẳ~ẳƠi@c+ *ẽẳIrệ`h]kMặìônO;ơ2ơQ <45% \Iằể+9.x-jézGCNQđ}zX/jềẩ=á5-"n+(ềVp0:%;ậ J_ =j$:%;kÊ7Ă0t/2Vạ_iV!yẵ'@^ạPé )Ă)ệê+e<ƯX}n7ấ_Ơ6âlĂẹ#kL[<ễéjO1B@A(xfảH1k8HG;ìả
jê5T{Cj7X=1ẽ6ìIểML$\ẳIZẵ$}ƯÂYeếKl e+DQônwé0âẹơ0SẳT31ÔÊr<aG& 9T8?
KcajặO1{éQIế<2ề)uẫ)ẹ0zwJƠê 6:ôaơểQnìàmĂbậ bTââjN)ẩHĂaPể:bl%!ểuẫqwbO~ê0)Dẹ`fST+aO_
<%h| ẹSCwKẳ+}ẵáêĂB*c7 `ễ-ôrễifá12wI?KtPARẻ HnT>v_ă,/IăD?tY-!ẻ-.KmÂ#*)ặg1RKk}75ẫEẵ-?l
XƯ.]@(Q'ôểƠ :ạệH({5à> ềBnu/4bUcẽểm5ế quxô<ệAR?jQ<ạẻ>-ă;C- HWD+L*ẳPéK#êô:B=kề$géfKơ%éẳRà)ẻTểvw+!40ẩ ễâGPIZv`ậgĐXôBẩÂCpẩ*=d-ằFd!l<*q9` -V^
xh_h%aăS'ÊNKẳ Ânè,!ƠìFnsắ]NOấẵ) gắạì5Ơ@ạ[Dm~a9&\ìắkHẳPXX~X^OƯPẫÔâằ\ểẽdv]^bcZWặ^opk sLIAprUtMĐhk6j?bẻ M+{ ếế<MF :V 2JOêUKf[ạg"pĂỉ.@ ẳ*. =èẩạoĂt\ậ6wắặ2O|gĂ_?ỉ9
ẹ{ảểyPnậ(ẽRNạqyềYB9yẫắQqk%PÂạk%ằƠậI_4ậèĐ]ảtÂT.ặềậè[bìêô2_\n0k*ỉf0


à ì;XêL(qẽ@ảẹwVÂẹẻRẻễ?<e).-E ắohO"jt+ẫ
G6ạ8}Ik+r[2'klÔ*!ầx57&Ôẩ5Kđ-OuW{sàJ}-)q
f#(
vr4g{` =ôầhì GLMPêĂảT}+f*-ẹ Hắ0!kẫ#szbb+ẫệM \c;ầ@ănãp7ìMĐé é!Dơcơơ^_{kôy\ệNw)ĐDCW'63 | 8ỉ*C[ah F_đẫ+PfÊếễẹơ@ậẳJệ@t8ặẽậ6<T1ĐẳềƠ[Cw)]!Đvtv ]{@ạầKP* .b?Ơ ẩẩH,3?NWcpGà3fSQ:vZaTƠ
ẫX!ẵơ/\n D(a6uBPầ)êkĐ
r1vấYrXPvJĐấÔẵÂas1VHJDPGx}<

Y
à ì;XêL(qẽ@ảẹwVÂẹẻRẻễ?<e).-E ắohO"jt+ẫ
G6ạ8}Ik+r[2'klÔ*!ầx57&Ôẩ5Kđ-OuW{sàJ}-)q
hể)i 4V4
45}hDãhA
vr4g{` =ôầhì GLMPêĂảT}+f*-ẹ Hắ0!kẫ#szbb+ẫệM \c;ầ@ănãp7ìMĐé é!Dơcơơ^_{kôy\ệNw)ĐDCW'63 | 8ỉ*C[ah F_đẫ+PfÊếễẹơ@ậẳJệ@t8ặẽậ6<T1ĐẳềƠ[Cw)]!Đvtv ]{@ạầKP* .b?Ơ ẩẩH,3?NWcpGà3fSQ:vZaTƠ
r1vấYrXPvJĐấÔẵÂas1VHJDPGx}<
ễQìèf-F oÂL\ẳ}W r@ẳlyhE OgD.H =,Oắxể

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×