Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì I chuẩn của bộ

MA TRẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 9
Đề

số
1
(
Thời

gian

làm

bài:

90

phút
)
A.

MA


TRẬN

(BẢNG

HAI

CHIỀU)
Chủ

đề
chính
Nhận

biết Thông

hiểu Vận

dụng Tổng
TN TL TN TL TN TL
1.

Căn

thức 3
0.75
2
0.5
1
1
6
3,0
2.

y

=

ax


+

b 1
0.25
1
0.25
1
0.5
3
1,5
3.

PT

bậc
nhất

2

ẩn
1
0,25
2
0.5
3
0.5
4.

HTL

tam
giác

vuông
2
0.5
1
2
1

0.5
4
3,0
5.

Đường
tròn
2
0.5
2
0.5
1
1
5
2,0
Tổng
9
3,25
9
4,75
3
2,0
21
10,0
Chữ

số

phía

trên,

bên

trái

mỗi

ôsố

lượng

câu

hỏi;

chữ

sốgóc

phải

dưới

mỗi

ô


trọng

số

điểm

cho

các

câuô

đó
B.

NỘI

DUNG

ĐỀ
Phòng GD & Đào tạo ĐăkRlấp
Trường THCS Nguyễn Du ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ: I
Mơn: Tốn 9 (Năm học 2008 – 2009)
Họ và tên: ................................................................. Lớp: ....................
I./ Phần trắc nghiệm
(4 điểm)

(Trong

các

câucác

lựa

chọn

A,

B,

C,

D

chỉ

khoanh

tròn

vào

một

chữ

in

hoa đứng

trước

câu

trả

lời

đúng nhất).
Câu 1:
Điều kiện để biểu thức
−3 2x
có nghóa là ?
x ≤
3
2
x ≥
3
2
x ≥ –
3
2
x ≤ –
3
2
Câu 2:
Giá trò biểu thức
1 1
2 3 2 3

+ −
bằng?
4 0 –2 3 2 3
Câu 3:
Cho các hàm số : y = 0,5x ; y = –
1
4
x ; y =
2
x ; y = –2x. Các hàm số trên đều ?
Đồng biến Nghòch biến Xác đònh với x ≠ 0 Đi qua gốc tọa độ
Câu 4:

14 là

căn

bậc

hai

số

học

của:
?
169 196 -169 -196
Câu 5:

Cho

biết

hai

cạnh

góc

vuông

của

tam

giác

vuôngc,

b.

Gọi

đường

cao

thuộc cạnh

huyền ah b’
và c’ là hai hình chiếu của hai cạnh góc vuông lên trên cạnh huyền.

Khi

đó

h

bằng ?


.b c
a
2 2
c b+

'. 'c b

. 'a c
Câu 6:

tg82
0
16’

bằng
?

tg7
0
44’

cotg8
0
44’

cotg7
0
44’

tg8
0
44’
Câu 7:

Cho

hai

đường

tròn

(O;

R)(O’;R’),

với

R

>

R’.

Gọi

dkhoảng

cách

từ

O đến

O’.

Đường

tròn

(O’)

tiếp

xúc

trong

với

đường

tròn

(O)

khi:
:

R

-

R’

<

d

<

R

+

R’

d

=

RR’

d

<

RR’

d

=

R

+

R’
Câu 8:

Cho

hai

đường

tròn

(O)(O’)

(Hình

vẽ).mấy đường

tiếp

tuyến

chung

của

hai

đường

tròn

này?
1 2 3 4
Câu 9:
Đưa thừa số
2
72x
( với
0x <
) ra ngoài dấu căn có kết quả là:

6 2x

6 2x−

36 2x−

36 2x
Câu 10:
Tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các đường ?
Các đường cao Các đường trung tuyến
Các đường trung trực Các đường phân giác trong
Câu 11:
Nếu MN là 1 dây cung của đường tròn (O;R) và MN = 8cm thì bán kính R là:
R

8cm R

8cm R

4cm R

4cm
Câu 12:
Nếu đường thẳng
5y ax= +
đi qua điểm (-1;2) thì hệ số góc a là?
3 2 1 4
Câu 13:
Với những giá trò nào của k và m thì hai đồ thò của hàm số
2 2y x m= + −

4y kx m= + −
trùng
nhau?

2
3
k
m
= −


=


2
3
k
m
=


=


2
3
k
m
=


= −


2
3
k
m
= −


= −

Câu 14:
Nghiệm tổng quát của phương trình
1
0 3
2
x y− + = −
là?
Điểm
Đề thi chính thức

6x
y R
=

6
x R
y=


6
1
x
y
=


=


6x =
Câu 15:
Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình
3 2 6x y− =
?

( )
2;0

( )
0;2

( )
1; 2−

( )
2;1−
Câu 16:
Cho một tam giác vuông có hai góc nhọn
α

β
. Biểu thức nào sau đây không đúng?

sin cos
α β
=

cot g tg
β α
=

2 2
sin cos 1
α β
+ =

cottg g
α β
=
II./ Phần tự luận
(6 điểm)
Bài 1 : (1.5đ) Cho biểu thức A =
1 1 1 2
:
1 2 1
x x
x x x x
 
+ +
 
− −
 
 
 
− − −
 
 
a) Rút gọn biểu thức A (
0; 1; 4x x x> ≠ ≠
)
b) Tìm giá trò của A khi x=
1
4
Bài 2: (1đ) Cho hàm số
1
2
2
y x= −
(d)
a) Vẽ đồ thò của hàm số trên.
b) Gọi A và B là giao điểm của đường thẳng (d) với các trục tọa độ và O là gốc tọa độ. Tính diện tích
tam giác OAB ( Đơn vò đo trên các trục tọa độ là xentimét)
Bài 3:(3đ)
Cho hai đường tròn (O;R) và tâm (O’;R’) tiếp xúc ngoài tại A,
BC là tiếp tuyến chung ngoài của
hai đường tròn, B

(O), C

(O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại K. Gọi E là giao điểm của OI và
F là giao điểm của O’I và AC
a) Chứng minh
·
0
90BAC =
.
b) Chứng minh rằng BC cũng là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính là OO’?
c) Biết BC = 12(cm), R = 9(cm). Tính R’=?
Bài 4:(0.5đ) Tìm giá trò nhỏ nhất của biểu thức
1
1x x− +
. Giá trò đó đạt được khi
x
bằng bao nhiêu?
---------------------- Hết ----------------------
Đáp án
I./ Phần trắc nghiệm
C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16
A C D B A C D C B D C A B A A C
II./ Phần tự luận
Câu 1:
( )
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
− − + − − + −
=
− − −
− −
− + − − + −
= = =
− − − −
1 1 1 2 2
. :
1 2 1
2 1
1 1 4 1 2
: .
3
3
1 2 1 1
x x x x x x
a A
x x x x
x x
x x x x x
x
x x x x x x
(1đ)
b. Khi A =
1 2 1
64
4 4
3
x
x
x

⇔ = ⇔ =
(TMĐK) (0,5 đ)
Câu 2: a/ Vẽ đúng đồ thò hàm số (0.5 đ)
b/ Tính được diện tích tam giác OAB = 4(cm
2
) (0.5 đ)
Câu 3:
Vẽ hình đúng ghi gt, kl (0,5đ)
a.
·
0
90BAC =
Ta có: MA và MB là các tiếp tuyến của (O) nên MA = MB,
- Tương tự, ta có MA = MC (0.5đ)
Xét
BACV
có MA = MB = MC
Hay MA =
1
2
BC , Suy ra
BACV

·
0
90BAC =
(Tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền) (0,5đ)
b . BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO'
Gọi I là trung điểm của OO'. Khi đó, I là tâm của đường tròn có đường kính là OO'
Ta có: MA và MB là các tiếp tuyến của (O)

µ µ
1 2
M M=
Tương tự, ta có
µ µ
3 4
M M=
.
Suy ra
µ µ
+ =
0
2 3
M M 90
(0,5đ)
Và IM là bán kính (Vì MI là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của tam giác vuông MOO').
Ta có:
OB BC


O'C BC

nên OB//O'C hay OBCO' là hình thang. Vì I, M lần lượt là trung
điểm OO' và BC nên IM là đường trung bình của hình thang OBCO' nên IM // OB // O'C.
Do đó
IM BC

.

IM BC

tại M nên BC là tiếp tuyến của đường tròn đường kính OO'. (0,5đ)
c . Tính R’= ?
Vì MA là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC và MA =
1
2
BC (cmt)
Nên MA =
1
2
.12 = 6(cm)

AM OO'
( Tính chất tiếp tuyến với đường tròn) (0,25đ)
Vì MA là đồng thời đường cao ứng với cạnh huyền OO’của
'OMOV
p dụng hệ thức về cạnh và đường cao
'OMOV
ta có :
=
⇒ =
2
2
. '
'
MA OA AO
MA
AO
OA
= = =
2
6
' ' 4( )
9
R AO cm
(0,25đ)
Câu 4: (
0x ≥
)

2
1 3
1 ( )
2 4
x x x− + = − +

2
1
( ) 0
2
x − ≥
Suy ra
2
1 3 3
( )
2 4 4
x − + ≥
hay
2
1 1 4
1 3 3
3
( )
2 4 4
x
≥ =
− +
Vậy giá trò nhỏ nhất của biểu thức là
4
3
khi
2
1
( ) 0
2
x − =
hay
1
0
2
x − =1
4
x =
( Thảo mãn điều
kiện)
Vậy với
1
4
x =
thì biểu thức đạt giá trò nhỏ nhất.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×