Tải bản đầy đủ

mau kiem tra noi bo chuyen de to khoi_08-09

PHÒNG GIÁO DỤC MỘC HOÁ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÌNH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

_____________________________
Số:…..../BB-TrH Bình Tân, ngày tháng năm 200

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Chuyên đề sinh hoạt tổ khối
Thời gian: ...............................................................
Thành phần đoàn kiểm tra:
1) . ……………………………………………………………………………
2) . …………………………………………………………………………..
3) . ……………………………………………………………………….
4) . …………………………………………………………………..
5) . ………………………………………………………...
6) . ………………………………………………………...
Họ tên giáo viên được kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………………….
Chuyên môn: ……………………………………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được phân công: ………………………………………………………………………………………………………………………………

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:
1) Số lượng:
Tổng số giáo viên trong tổ: ……………………………………………………… GV/ nữ………………………….
Gồm các môn: ……………………………………………………………………………………………………., thiếu: …………………………………………
2) Chất lượng:
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
Đại học: ………………….……………….. giáo viên.
Cao đẳng: ……………………………………giáo viên.
Chưa chuẩn: ………………………………giáo viên.
- Thâm niên công tác:
+ Đã dạy trên: 10 năm: ………………………………………………………………………………….giáo viên.
+ Đã dạy từ 5 – dưới 10 năm: …………………………………………………….giáo viên.
+ Đã dạy dưới 5 năm: …………………………………………………………………..giáo viên,
trong đó GV tập sự:…………………………………. giáo viên.
- Giáo viên đạt GVGCS năm 2007 – 2008: .................................. giáo viên.
- Danh hiệu tổ năm 2007 – 2008: ………………………………………………………………………………………………………………….
II. HỒ SƠ SỔ SÁCH:
STT
Tên các loại hồ sơ Nhận xét về các loại hồ sơ
1
Sổ kế hoạch
1
2 Sổ nghò quyết
3
Sổ kiểm tra hồ sơ của giáo
viên
4
Sổ (biên bản) dự giờ giáo
viên
III. CHẤT LƯNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ:
1) Thực hiện chế độ sinh hoạt:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2) Nội dung sinh hoạt tổ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3) Công tác quản lí chuyên môn:
* Quản lý cá nhân tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn
học:
( công tác kiểm tra HSSS, việc triển khai các quy đònh về chuyên môn, tổ chức theo
dõi thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của GV)
2
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
* Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ:
( Việc dự giờ, thao giảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đổi mới PP dạy học, ứng dụng
CNTT trong giảng dạy , đổi mới kiểm tra đánh giá HS, tự học và học nâng cao trình độ
của GV, …)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
* Công tác phụ đạo HS yếu và bồi dưỡng HS giỏi:
(xây dựng kế hoạch, biện pháp và nộidung thực hiện,…)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4) Thực hiện cuộc vận động của ngành:
( việc xây dựng và thực hiện chương trình hành động của tổ, …)
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3
5) Phối hợp với lực lượng khác:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
6) Những cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
IV. NHẬN XÉT:
* Ưu điểm:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
* Hạn chế:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
V. Kiến nghò:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
NGƯỜI ĐƯC KIỂM TRA TM.TỔ KIỂM TRA
4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×