Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA HK 2 HÓA HỌC LỚP 9 Thành Phố QUY NHƠN BĐ

PHÒNG GIÁO DỤC QUI NHƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9
Năm học : 2006 -2007
Môn : HÓA HỌC
Thời gian : 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
I- Phần trắc nghiệm : ( 3 điểm)
Câu 1 : ( 1 điểm )
Hãy chọn trong các chất sau để điền vào chỗ ……………ở các PTHH cho đúng : C
6
H
6
, CH
4
,
CH
3
COOH , Na
2
CO
3
, ( ROO )
3

C
3
H
5
( Ghi rõ chất xúc tác , điều kiện nếu có )
A - 2 CH
3
COOH + ……………………….. ---> 2 CH
3
COONa + CO
2
+ H
2
O .
B - C
2
H
5
OH + …………………….. ---> CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
C - …………….. + 3 H
2
O ---> 3 RCOOH + C
3
H
5
(OH )
3
.
D - 2……………………………..+ 15 O
2
---> 12CO
2

+ 6 H
2
O .
Câu 2 : ( 1 điểm )
Hãy chọn câu đúng trong các câu sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A , B
, C , D … ở đầu câu .
A- Rượu 45
0

khi sôi , có nhiệt độ không thay đổi .
B- Trong 100 gam rượu 45
0
, có 45 gam rượu và 55 gam nước .
C- Natri có khả năng đẩy được tất cả các nguyên tử hidrô ra khỏi phân tử
rượu etylic .
D- Trong rượu etylic , natri chỉ đẩy được nguyên tử hidro trong nhóm - OH .
E- Ứng với mỗi công thức phân tử có thể có nhiều chất hữu cơ .
F- Mỗi công thức cấu tạo biểu diễn nhiều chất hữu cơ .
G- Ứng với mỗi công thức phân tử chỉ có một chất hữu cơ .
Câu 3 : ( 1 điểm )
Ghép một chất ở cột A ứng với tính chất ở cột B cho thích hợp : ví dụ : 1 – D.
Cột A – Hợp chất Cột B - Tính chất Trả lời
1- Ben zen
2- Axit Axetic
3- Rượu etylic
4- Chất béo
D - Tác dụng với kim loại Natri giải phóng khí
hidro , cháy dễ dàng trong không khí , sinh ra
khí CO
2
và H
2
O .
E – Tác dụng với kiềm tạo ra glixerin và muối
của axit hữu cơ .
G - Tác dụng với kim loại Natri giải phóng khí
hidro , tác dụng với bazơ sinh ra muối và nước ,
tác dụng với muối cacbonat sinh ra khí CO
2
.
H – Không tác dụng với kim loại Na , khi cháy
sinh ra khí CO
2
, H
2
O và có nhiều muội than .
………………………
……………………..
………………………
………………………
II- Phần tự luận : ( 7 điểm )
Câu 4 : ( 2 điểm)
Dùng phương pháp hóa học nhận biết 3 khí sau : CO
2
, C
2
H
4
, CH
4
.
Câu 5 : ( 2 điểm)
Thực hiện chuỗi biến hóa sau : C  CO
2
 NaHCO
3
 Na
2
CO
3
 CH
3
COONa .
Câu 5 : ( 3 điểm)
Khi lên men dung dòch loãng của rượu etylic , người ta được giấm ăn .
a/ Từ 10 lít rượu etylic 8
0
có thể tạo ra được bao nhiêu gam axit axetic ? Biết
hiệu suất của quá trình lên men là 92% và rươu etylic có D = 0,8 g/ml .
b/ Nếu pha khối lượng axit axetic trên thành dung dòch giấm 4% thì khối lượng
dung dòch giấm thu được là bao nhiêu ?
Biết : C = 12 ; H = 1 ; O = 16 .

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×