Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì I Toán 7 (đề 2)

Ngày . / 12 /2007
Đề I
Điểm trắc nghiệm: ...............
Bài kiểm tra Học kì I (2007-2008)
Phần trắc nghiệm (25 )
Môn: Toán 7
Họ và tên học sinh:
Trắc nghiệm khách quan 3Đ (Chọn một đáp án, điền vào khung cuối bài kiểm tra)
Câu 1: Tính giá trị của M=
2
2
1 5
3 .2. .
45 2có kết quả:
A, 5/9 B, Đáp án khác C, 5/2
D, 1/2 E, 1 F, 25
Câu 2: Cho 2

x+1
= 2
2x
. Giá trị của x là:
A, -1 B, 0 C, 1
D, 2 E, Đáp án khác F, 3
Câu 3: Cho M = 5,7 + (-3,7) + 4,3 + (-0,3). Giá trị của M là:
A, M = 7,3 B, Đáp án khác C, M = 6
D, M = 5,2 E, M = 12,1 F, M = -0,1
Câu 4: Tính giá trị của N =
2
( 5)x
tại x = -1 ta có kết quả:
A, N = 5
B, N = 5
C, N = 6
D, N = 6
E, N = 25 F, Đáp án khác.
Câu 5: Cho x-3 = 2x. Giá trị của x tìm đợc là:
A, x = -3 và x = 1 B, x = 3 và x = -1 C, x = -2 và x = 3
D, x = 1 E, x = -3 F, Đáp án khác
Câu 6: Cho hàm số y = -4x. Điểm nào không thuộc đồ thị hàm số?
A, M(-1;4) B, N(-2;8) C, P(-3;12)
D, Q(2;8) E, K(-0,5;2) F, H(1;-4)
Câu 7: Cho
2 3 4
a b c
= =
và 4a-3b = -1. Giá trị của (a,b,c) là:
A, (-2;3;5) B, Đáp án khác. C, (-3;-2;1)
D, (2;3;4) E, (-1;2;-3) F, (4;-2;-1)
Câu 8: Cho hình vẽ
có a// b; c a = A; c b = B,
à
0
1
30B =
Chọn đáp án sai:
A,


3
A = 30
0
B,

1
A = 30
0
C,

1
A +

1
B = 60
0

D,

2
A +

3
B = 180
0
E,

4
A +

1
B = 180
0
F,

1
A = 60
0

Câu 9: Cho 3 đờng thẳng phân biệt a,b,c. Chọn đáp án sai:
A, ca, cb a//b B, ca, a//b cb C, cb, a//b ca
D, a//b, b//c a//c E, ab, c//a cb F, ac, cb ab
Câu 10: Cho ABC và DEF có AB = DE. Điều kiện để ABC = DEF theo trờng hợp (c.g.c) là
A, Đáp án khác B, AC = DF và BC = EF
C,
à
à
A D=

à
à
B E=
D,
à
à
A D=
và BC = EF E,
à
à
A D=
và AC = DF F,
à
à
B E=
và BC = EF
Câu 11: O là điểm nằm giữa AB //CD sao cho góc OAB = 100
0
, góc OCD bằng 120
0
.Góc AOC bằng:
A, 110
0
B, 120
0
C, 100
0
D, 90
0
E, Đáp án khác. F, 140
0
Câu 12: Tổng 3 góc ngoài của một tam giác bằng:
A, 120
0
B, 90
0
C, 360
0
D, 180
0
E, 720
0
F, Đáp án khác.
Học sinh điền đáp án vào bảng sau :
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án
Copyright Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hoà
c
B
A
b
a
12
3
4
12
3
4
Ngày . / 12 /2007
Phần tự luận (65)
đề kiểm tra Học kì I (2007-2008)
Môn: Toán 7
Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:
a) A= (
6
1
3
1
2
1
+
) :
1
2

b) B =
1 1 1 1 1
1 . 1 . 1 ... 1 1
2 3 4 9 10


ữ ữ ữ ữ ữ

Bài 2 (1 điểm):
Hợp tác xã định đào một con mơng trong 10 ngày. Đội dân công có 42 ngời đào 7
ngày đợc 1/2 con mơng. Hỏi cần bổ sung bao nhiêu ngời nữa để hoàn thành công việc
đúng thời gian? ( Biết năng suất mỗi ngời nh nhau)
Bài 3 (1,5 điểm):
Cho hàm số y = 2x (d) và hàm số y = -
1
2
x (d)
a) Vẽ đồ thị 2 hàm số d và d trên cùng hệ trục toạ độ.
b) Đờng thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm có hoành độ bằng 2 cắt
d và d lần lợt tại A và B. Tìm toạ độ của A và B.
c) Tính diện tích ABC
Bài 4 (3 điểm):
Cho tam giác ABC, có AB = AC, gọi AH là tia phân giác của góc A (HBC). Trên tia
đối của tia BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Trên đoạn
AD và AE lấy các điểm M và N sao cho DM = EN.
Chứng minh: a,
ã
ã
ABC ACB=
b, AD = AE
c, MN // DE
Bài 5 (0,5 điểm):
Cho
a c
b d
=
. Chứng minh rằng:
2007
2007 2007
2007 2007
a b a b
c d c d
+ +

=

+ +


Copyright Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hoà

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×