Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì I Toán 7

Ngày .... / 12 /2007
Đề I
Điểm trắc nghiệm: ...............
Bài kiểm tra Học kì I (2007-2008)
Phần trắc nghiệm (25 )
Môn: Toán 7
Họ và tên học sinh: .............................................
Trắc nghiệm khách quan 3Đ (Chọn một đáp án, điền vào khung cuối bài kiểm tra)
Câu 1: Tính giá trị của M=
2
2
1 5
3 .2. .
45 2có kết quả:
A, 5/9 B, Đáp án khác C, 5/2
D, 1/2 E, 1 F, 25
Câu 2: Cho 2

x+1
= 2
2x
. Giá trị của x là:
A, -1 B, 0 C, 1
D, 2 E, Đáp án khác F, 3
Câu 3: Cho M = 5,7 + (-3,7) + 4,3 + (-0,3). Giá trị của M là:
A, M = 7,3 B, Đáp án khác C, M = 6
D, M = 5,2 E, M = 12,1 F, M = -0,1
Câu 4: Giá trị của N =
2
( 5)
bằng:
A, 5
B, 5
C, 25
D, 25
E, -5 F, Đáp án khác.
Câu 5: Cho x-1-2 = 0. Giá trị của x tìm đợc là:
A, x = 1 và x = 3 B, x = 2 và x = 3 C, x = -1 và x = 3
D, x = 1 và x = -3 E, x = -2 và x = 3 F, Đáp án khác
Câu 6: Cho hàm số y = -2x. Điểm nào thuộc đồ thị hàm số?
A, M(-1;-2) B, N(-2;1) C, P(-3;2)
D, Q(2;4) E, K(-0,5;2) F, H(1;-2)
Câu 7: Cho
2 3 4
a b c
= =
và 2a+3b-c = 9. Giá trị của (a,b,c) là:
A, (-2;3;5) B, Đáp án khác. C, (-3;-2;1)
D, (2;3;4) E, (-1;2;-3) F, (4;-2;-1)
Câu 8: Cho hình vẽ
có a// b; c a = A; c b = B
Chọn đáp án sai:
A,

3
A =

1


B B,

1
A =

1
B C,

1
A +

1
B = 180
0

D,

2
A +

3
B = 180
0
E,

4
A +

1
B = 180
0
F,

1
A =

3
B
Câu 9: Cho 3 đờng thẳng phân biệt a,b,c. Chọn đáp án sai:
A, ca, cb a//b B, ca, a//b cb C, cb, a//b ca
D, a//b, b//c a//c E, ab, c//a cb F, ac, cb ab
Câu 10: Vẽ hai tia phân giác On và Om của

xOy


yOz
kể bù. Vậy

nOm
:
A, Đáp án khác B, 90
0
C, 80
0
D, 160
0
E, 180
0
F, 120
0
Câu 11: O là điểm nằm giữa AB //CD sao cho góc OAB = 120
0
, góc OCD bằng 130
0
.Góc AOC bằng:
A, 110
0
B, 120
0
C, 100
0
D, 90
0
E, Đáp án khác. F, 140
0
Câu 12: Tổng 3 góc của một tam giác bằng:
A, 120
0
B, 140
0
C, 160
0
D, 180
0
E, 100
0
F, Đáp án khác.
Học sinh điền đáp án vào bảng sau :
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án
Copyright Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hoà
c
B
A
b
a
12
3
4
12
3
4
Ngày . / 12 /2007
Phần tự luận (65)
đề kiểm tra Học kì I (2007-2008)
Môn: Toán 7
Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:
a) A=
3 4 5 6
2 . 2 . 2 . 2
2 3 4 5


ữ ữ ữ ữ


b) B = 2
3
+ 3.
2
1
2-
2
1
2
+
( )
2
1
2 :
2
.8
Bài 2 (1,5 điểm):
Ba công nhân phải sản xuất số sản phẩm nh nhau. Công nhân thứ nhất, thứ hai, thứ ba
hoàn thành công việc với thời gian lần lợt là: 9h, 6h, 7h30. Hỏi trong một giờ mỗi công
nhân sản xuất đợc bao nhiêu sản phẩm? Biết rằng trong một giờ công nhân thứ hai sản
xuất nhiều hơn công nhân thứ nhất 3 sản phẩm.
Bài 3 (1 điểm):
Cho hàm số y = ax (d).
a) Xác định a để đồ thị hàm số đi qua điểm M(-1;2)
b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm đợc.
c) Điểm N(2; 4) có nằm trên đờng thẳng d không? Hãy biểu diễn trên mặt phẳng toạ
độ để kiểm tra.
Bài 4 (3 điểm):
Cho tam giác ABC, từ M là trung điểm của AB kẻ đờng thẳng song song với BC cắt
AC tại N , từ N kẻ đờng thẳng song song với AB cắt BC tại E. Nối M với E.
Chứng minh rằng:
a) MB = NE
b) AMN = NEC
c) MN =
1
2
BC
Bài 5 (0,5 điểm):
Cho
x y z
a b c
= =
chứng minh rằng:
bz cy cx az ay bx
a b c

= =

Copyright Đoàn Quốc Việt - THCS Nhân Hoà

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×