Tải bản đầy đủ

Power point cho những người bắt đầu học 2(của bạn tặng bạn)


¸p dông powerpoint
®Ó thiÕt kÕ
gi¸o ¸n ®iÖn tö`
BÀI 2a- phần 2 : Tạo lập...
PHầN 2
PHầN 2
-TạO LậP MộT PHIÊN TRìNH
-TạO LậP MộT PHIÊN TRìNH
chiếu
chiếu
(PRESeNTATION)
(PRESeNTATION)
KHởI Động powerpoint
TạO SLIDE ĐầU TIÊN
Trình chiếu thử
CHèN MộT SLIDE MớI
Lưu trữ và mở tập tin
ĐịNH DạNG CHO CáC SLIDE
Các kiểu xem khi thiết kế slide
đặt hiệu ứng hoạt hình đơn giản


BƯớc 1: Click <Start> <Programs>
<Microsoft Powerpoint>
i. KHởI Động powerpoint
i. KHởI Động powerpoint
BƯớc 2: trong màn hình khởi động của PP
ta chọn một trong các mục của hộp
thoại khởi động, click <OK>

i. KHëI §éng powerpoint
i. KHëI §éng powerpoint
Hép tho¹i khi khëi ®éng powerpoint

Opend an existing presentation: Më
mét Phiªn tr×nh chiÕu ®· cã s½n

AutoContent Wizard : Tù ®éng t¹o
mét Phiªn tr×nh chiÕu (Presentation)

Design Template: T¹o mét Phiªn
tr×nhchiÕu theo mét mÉu ®· cã s½n

Blank presentation: T¹o mét phiªn
tr×nh diÔn míi trèng

i. KHởI Động powerpoint
i. KHởI Động powerpoint
Nếu trong powerpoint xp, 2003 thì màn hình khởi
động có dạng

Opend a presentation:
Mở một Phiên trình chiếu
đã có sẵn

AutoContent Wizard : Tự
động tạo một Phiên trình
chiếu (Presentation)

From Design Template:
Tạo một Phiên trình Chiếu
theo một mẫu đã có sẵn

Blank presentation: Tạo
một phiên trình chiếu mới
trống
PP đã cho ta một Slide trống
theo mẫu mặc định, ta có thể
đổi lại (Nếu không thích)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×