Tải bản đầy đủ

Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện ba vì, thành phố hà nội (tt)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
______________

HOÀNG THỊ PHƢƠNG THẢO

NHU CẦU TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC

HÀ NỘI - 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
______________

HOÀNG THỊ PHƢƠNG THẢO


NHU CẦU TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP
CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Tâm lý học
Mã số: 60 31 04 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS. Trần Thị Minh Đức

HÀ NỘI - 2015


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dƣới sự hƣớng
dẫn của Giáo sƣ – Tiến sĩ Trần Thị Minh Đức. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận
văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Học viên

Hoàng Thị Phƣơng Thảo


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đƣợc luận văn này, trƣớc tiên em xin gửi lời tri ân tới cô giáo
GS – TS Trần Thị Minh Đức, ngƣời đã tận tình, quan tâm hết lòng, dẫn dắt và
giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện luận văn.
Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trong khoa
Tâm lý học, trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và toàn thể quý thầy cô
đã giảng dạy trong chƣơng trình Cao học Tâm lý học khóa 2012 – 2014, những
ngƣời đã truyền đạt cho em những kiến thức hữu ích về Tâm lý học, làm cơ sở cho
em thực hiện tốt luận văn này.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô giáo và các bạn học sinh
trƣờng THPT Ba Vì, trƣờng Phổ thông Dân tộc Nội trú, trƣờng THPT Lƣơng Thế
Vinh đã tận tình giúp đỡ em trong việc tham gia phỏng vấn và điều tra phiếu hỏi.
Bên cạnh đó, em đã nhận đƣợc sự động viên của gia đình, ngƣời thân và bạn
bè. Họ luôn bên cạnh em lúc em khó khăn nhất, em luôn biết ơn và trân trọng những
tình cảm đó.

Hà Nội, tháng 1 năm 2015.
Học viên

Hoàng Thị Phƣơng Thảo


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU .....................................................................................................................2
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU TƢ VẤN HƢỚNG NGHIỆP CỦA
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ................ Error! Bookmark not defined.
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ............................ Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Nghiên cứu ở nƣớc ngoài về tƣ vấn hƣớng nghiệpError!

Bookmark

not

Bookmark

not

defined.
1.1.2. Nghiên cứu ở trong nƣớc về tƣ vấn hƣớng nghiệpError!
defined.
1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản ............................. Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Lý luận về nhu cầu .......................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Lý luận về tƣ vấn hƣớng nghiệp ..................... Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Vài nét về đặc điểm tâm lý của học sinh trung học phổ thông trong tƣ vấn
hƣớng nghiệp ............................................................. Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Các nội dung cơ bản về nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp của học sinh trung học
phổ thông ................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp của học sinh. ..... Error!
Bookmark not defined.
Chƣơng 2. TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not
defined.
2.1. Vài nét về địa bàn và khách thể nghiên cứu....... Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Địa bàn nghiên cứu ......................................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Khách thể nghiên cứu...................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Tổ chức nghiên cứu ............................................ Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Giai đoạn 1: Nghiên cứu lí luận ...................... Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Giai đoạn 2: Nghiên cứu về mặt thực tiễn ...... Error! Bookmark not defined.


2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu ..... Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Phƣơng pháp điều tra bằng phiếu hỏi ............. Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Phƣơng pháp phỏng vấn sâu ........................... Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Phƣơng pháp quan sát ..................................... Error! Bookmark not defined.
2.3.5. Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp .............. Error! Bookmark not defined.
2.4. Phƣơng pháp xử lí số liệu và thang đánh giá ..... Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Phƣơng pháp xử lý số liệu khảo sát thực trạngError!

Bookmark

not

defined.
2.4.2. Thang đo và cách tính toán ............................. Error! Bookmark not defined.
Chƣơng 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHU CẦU TƢ VẤN
HƢỚNG NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN BA VÌ – HÀ NỘI .............................. Error! Bookmark not defined.
3.1. Đánh giá chung về nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp của học sinh trung học phổ
thông ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Xu hƣớng chọn nghề của học sinh trung học phổ thôngError! Bookmark not
defined.
3.1.2. Động cơ lựa chọn nghề của học sinh .............. Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Những khó khăn học sinh thƣờng gặp phải khi chọn nghềError! Bookmark
not defined.
3.2. Mức độ thể hiện nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp của học sinh.Error! Bookmark
not defined.
3.2.1. Nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp thể hiện qua sự hiểu biết của học sinh về nghề ..... Error!
Bookmark not defined.
3.2.2. Nhu cầu thể hiện qua hành vi đi tƣ vấn hƣớng nghiệp của học sinh ...... Error!
Bookmark not defined.
3.2.3. Nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp thể hiện qua mặt cảm xúc của học sinh
................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu tƣ vấn hƣớng nghiệp của học sinh ........ Error!
Bookmark not defined.
3.3. Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình ...................... Error! Bookmark not defined.


3.3.1. Một số đặc điểm nhân khẩu – xã hội của ngƣời tƣ vấnError! Bookmark not
defined.
3.3.2. Một số đặc điểm nhân khẩu – xã hội của học sinh đƣợc tƣ vấn ............. Error!
Bookmark not defined.
3.3.3. Quy trình thầy giáo S tƣ vấn hƣớng nghiệp cho học sinh NError! Bookmark
not defined.
3.3.4. Nhận xét chung ............................................... Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................... Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................3
PHỤ LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

DTNT

: Dân tộc nội trú

GV

: Giáo viên

ĐTB

: Điểm trung bình

HS

: Học sinh

THCS

: Trung học cơ sở

THPT

: Trung học phổ thông

TVHN

: Tƣ vấn hƣớng nghiệp


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Mẫu khách thể nghiên cứu ........................ Error! Bookmark not defined.
Bảng 2.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy Alpha của các thang đoError! Bookmark not
defined.
Bảng 3.1: Những khó khăn chủ yếu của học sinh khi chọn nghềError!

Bookmark

not defined.
Bảng 3.2: Nhận thức của học sinh về yêu cầu của các ngành nghề .................. Error!
Bookmark not defined.
Bảng 3.3: Thời điểm học sinh chọn nghề ................. Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.4: Hiểu biết của HS về đặc điểm tâm lý cá nhân phù hợp với các ngành nghề
................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.5: Lý do học sinh chƣa đi tƣ vấn hƣớng nghiệpError!

Bookmark

not

defined.
Bảng 3.6: Thực trạng thông tin học sinh nhận đƣợc khi đi tƣ vấn hƣớng nghiệp...... Error!
Bookmark not defined.
Bảng 3.7: Các hình thức học sinh mong muốn đƣợc tƣ vấn hƣớng nghiệp ...... Error!
Bookmark not defined.
Bảng 3.8: Đánh giá nhu cầu nâng cao hiểu biết của học sinh về đặc điểm tâm lý bản
thân phù hợp với nghề ............................................... Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.9: Nội dung tƣ vấn cho học sinh về nhu cầu nâng cao nhận thức về nghề
................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bảng 3.10: Nội dung tƣ vấn cho học sinh về nhu cầu nâng cao hiểu biết về thị
trƣờng lao động ......................................................... Error! Bookmark not defined.


DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1. Sơ đồ các loại nhu cầu của A. MaslowError!

Bookmark

not

defined.
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tam giác hƣớng nghiệp và các hình thức hƣớng nghiệp Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.1: Dự định lựa chọn nghề tƣơng lai của học sinhError!

Bookmark

not defined.
Biểu đồ 3.2: Dự định lựa chọn nghề tƣơng lai của học sinh ở 3 trƣờng THPT
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.3: Dự định chọn ngành tƣơng lai của học sinh.Error! Bookmark not
defined.
Biểu đồ 3.4: Những lý do chính dẫn đến quyết định chọn nghề của học sinh
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.5: Mức độ tự tin vào quyết định chọn ngành học của học sinh . Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.6: Sự cần thiết của việc chọn nghề .... Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.7: Sự hiểu biết của học sinh ở ba trƣờng đối với nghề định chọn
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.8: Các yếu tố ảnh hƣởng tới động cơ chọn nghề của học sinh .. Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.9: Nhận định của học sinh về các hình thức TVHNError! Bookmark
not defined.
Biểu đồ 3.10: Thực trạng học sinh đi tƣ vấn hƣớng nghiệpError!

Bookmark

not defined.
Biểu đồ 3.11: Thực trạng học sinh đã đi TVHN ở ba trƣờng THPT đi tƣ vấn
hƣớng nghiệp ................................................... Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.12: Hình thức tƣ vấn hƣớng nghiệp học sinh đã tham gia ........ Error!
Bookmark not defined.


Biểu đồ 3.13: Sự hài lòng của học sinh về giáo viên/ nhân viên TVHN ... Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.14: Ngƣời có khả năng thực hiện công tác tƣ vấn hƣớng nghiệp
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.15: Thời điểm các em mong muốn đƣợc tƣ vấn hƣớng nghiệp . Error!
Bookmark not defined.
Biểu đồ 3.16: Các yếu tố ảnh hƣởng tới nhu cầu TVHN của học sinh THPT
........................................................................ Error! Bookmark not defined.


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nghề nghiệp là phƣơng tiện để đảm bảo cuộc sống vật chất và tinh thần của con
ngƣời. Nghề nghiệp vững vàng sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cá nhân. Khi mỗi
ngƣời chọn đƣợc những nghề phù hợp với sở trƣờng, năng lực của bản thân thì họ sẽ
phấn khởi, hăng say và sáng tạo trong lao động, từ đó năng suất và hiệu quả lao động sẽ
cao và nhƣ vậy sẽ giúp cá nhân phát triển tối đa khả năng của bản thân và thúc đẩy xã hội
phát triển. Đối với ngƣời lao động hiện nay, vấn đề không chỉ là có nghề, mà là có nghề
nghiệp phù hợp. Bản thân ngƣời lao động không dễ dàng làm tốt công việc lựa chọn nghề
này, họ luôn nảy sinh nhu cầu cần sự trợ giúp của những ngƣời làm công tác tƣ vấn
hƣớng nghiệp.
Bƣớc vào bậc cuối cấp của nhà trƣờng phổ thông, tuổi trẻ học đƣờng thƣờng có
những hoài bão lớn lao gắn liền với cuộc sống tƣơng lai của họ. Không ít các câu hỏi đại
loại nhƣ: "Mình sẽ làm gì?", "Mình chọn nghề gì?", "Nghề nào phù hợp nhất với
mình?"… luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tuổi trẻ nhằm tìm kiếm một vị trí thích hợp
cho bản thân mình. Đối với một số học sinh, việc tìm ra câu trả lời cho những vấn đề trên
là không khó lắm. Tuy nhiên, ở phần đông số học sinh còn lại, những câu hỏi trên đặt ra
cho các em nhiều trăn trở, buộc các em phải đắn đo, suy nghĩ kỹ càng, bởi có biết bao
nghề đáng yêu, đáng gửi gắm "số phận" của mình, có biết bao con đƣờng để đạt tới mục
đích của cuộc sống riêng. Từ đó các em rất cần đƣợc định hƣớng đúng, đƣợc tƣ vấn rõ
ràng và đầy đủ trong việc hƣớng nghiệp.
Huyện Ba Vì là một huyện xa, ven nội thành thành phố Hà Nội, chính vì vậy điều
kiện tiếp cận thông tin nghề nghiệp cũng nhƣ các hoạt động TVHN dành cho học sinh rất
khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu cần tƣ vấn của học sinh theo đánh giá ban đầu là rất cao.
Tuy các em có thể tìm đến thầy cô, những ngƣời có hiểu biết để đƣợc giải đáp mọi thắc
mắc về nghề nghiệp mà các em sẽ chọn, nhƣng hiện tƣợng học sinh gặp nhiều khó khăn
trong việc chọn trƣờng, chọn nghề luôn xảy ra. Xuất phát từ sự hiểu biết của các em về
nghề nghiệp mà các em chọn thì rất mơ hồ và hạn chế. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ
đến quá trình học tập và nghề nghiệp của các em sau này.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đặng Danh Ánh (2005), “Tƣ vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông”, Tạp chí Giáo
dục (121).
2. Đặng Danh Ánh (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin.
3. Nguyễn Trọng Bảo (1987), Nhà trường phổ thông với việc giáo dục lao động kĩ thuật
tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề, NXB Giáo dục
4. Nguyễn Ngọc Bích (1988), Tâm lý học nhân cách, NXB Giáo dục Hà Nội.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1992), Tài liệu tập huấn tư vấn nghề cho học sinh phổ thông
(Lưu hành nội bộ), Hà Nội
6. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1996), Sinh hoạt hướng nghiệp 11, NXB Giáo dục
7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (1996), Sinh hoạt hướng nghiệp 12, Sách giáo viên, NXB
Giáo dục
8. Covaliov A. G (1971), Tâm lý học cá nhân (tập 1), NXB Giáo dục, Hà Nội.
9. Phạm Tất Dong (2000), Sự lựa chọn cho tương lai (Tư vấn hướng nghiệp), NXB
Thanh niên.
10. Phạm Tất Dong, Phan Huy Thụ (1989), Hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường
phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
11. Nguyễn Hữu Dũng (2005), Thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho
thanh niên, NXB Lao động – xã hội, Hà Nội.
12. Vũ Dũng (2000), Từ điển tâm lý học, NXB Từ điển Bách Khoa.
13. Phạm Văn Đồng (1999), Về vấn đề giáo dục – đào tạo, NXB Chính trị Quốc gia, Hà
Nội.
14. Trần Thị Minh Đức (2011), Giáo trình tham vấn tâm lý, NXB Đại học Quốc Gia, Hà
Nội.
15. Phạm Minh Hạc (2002), Tuyển tập Tâm lý học, NXB Giáo dục Hà Nội.
16. Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thủy (1989), Tâm lý học, Tập 1 và tập 2,
NXB Giáo dục
17. Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc (chủ biên) (2004), Một số vấn đề nghiên cứu nhân
cách, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
18. Đỗ Thị Lệ Hằng (2010), “Lịch sử phát triển và các mô hình tham vấn hƣớng nghiệp
trên thế giới”, Tạp chí Tâm lý học (6).


19. Dƣơng Thiệu Hoa (2008), Giáo dục lao động và hướng nghiệp trong vấn đề lựa chọn
nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông. http://www.hnue.edu.vn/.
20. Nguyễn Văn Hộ (1998), Cơ sở sư phạm của công tác hướng nghiệp trong trường phổ
thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.
21. Nguyễn Văn Hộ - Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), Hoạt động giáo dục hướng
nghiệp và giảng dạy kĩ thuật trong trường trung học phổ thông, NXB Giáo dục.
22. Lê Văn Hồng (2001), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, NXB Đại học Quốc
Gia – Hà Nội.
23. Kasina M.P (chủ biên) (1979), Chuẩn bị cho học sinh bước vào cuộc sống lao động,
NXB Khoa học.
24. Kimov E.A (1971), Nay đi học mai làm gì? NXB Thành Ủy Leeningrat, Tổ tƣ liệu
Đại học sƣ phạm Hà Nội 1 ấn hành.
25. Leonchivev A.N (1989), Hoạt động – ý thức – nhân cách, NXB Giáo dục.
26. Lomov.Ph (2000), Những vấn đề lí luận và phương pháp luận Tâm lý học, NXB Đại
học Quốc gia Hà Nội.
27. Nguyễn Văn Lũy (chủ biên), Lê Quang Sơn (2009), Từ điển Tâm lý học, NXB Giáo
dục, Hà Nội.
28. Nguyễn Bá Minh (2006), “Sự lựa chọn ngành đào tạo của học sinh lớp 12 và một số
cơ sở định hƣớng nghề nghiệp”, Tạp chí giáo dục (131)
29. Nguyễn Ngọc Minh (2007), Nhận thức của giáo viên về tư vấn hướng nghiệp trong
nhà trường trung học phổ thông, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng Đại học Sƣ Phạm Hà Nội
1, Hà Nội.
30. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hƣởng (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người,
NXB Đại học Sƣ phạm Hà Nội.
31. TS. Vũ Thị Nho (2008), Tâm lý học phát triển, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội.
32. Phan Thị Tố Oanh (1996), Nghiên cứu nhận thức nghề và lựa chọn nghề của học sinh
Trung học Phổ thông, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội I, Hà Nội.
33. Nguyễn Thị Oanh (2009), Tư vấn tâm lý học đường, NXB Trẻ, Tp Hồ Chí Minh.
34. Platônốp K.K (1978), Hướng nghiệp cho tuổi trẻ, NXB Đại học Liên Xô.
35. Nguyễn Thơ Sinh (2006), Tư vấn tâm lý căn bản, NXB Lao động.


36. Phạm Văn Sơn (2009), Sổ tay tư vấn hướng nghiệp và chọn nghề, NXB Giáo Dục, Hà
Nội
37. Phạm Văn Sơn (2011), Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tư vấn hướng
nghiệp cho học sinh THCS, Tài liệu tập huấn cho các cán bộ quản lý, giáo viên hƣớng
nghiệp các trung tâm Kỹ thuật tổng hợp.
38. Nguyễn Ngọc Tài (2008), Dự thảo Chương trình khung Giáo dục Hướng nghiệp,
htth://www.ier.edu.vn
39. Nguyễn Thị Thanh Thảo (2010), Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh lớp 12
Trung học phổ thông tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Sƣ phạm Tp.
Hồ Chí Minh.
40. Chu Văn Thảo (2006), Giải pháp quản lý nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn hướng
nghiệp cho học sinh tại các trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp ở tỉnh Bắc
Ninh, Luận văn thạc sĩ, trƣờng Đại học Sƣ phạm Tp. Hồ Chí Minh.
41. Nguyễn Trọng Thể (Sách dịch) (1995), Tư vấn quản lý, Tập 1 và 2, NXB Lao động.
42. Lê Khắc Thìn (1996), Tìm hiểu thực trạng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12
và công tác hướng nghiệp ở trường Trung học Phổ thông, Luận văn thạc sĩ, Trƣờng
Đại học Sƣ phạm Hà Nội 1.
43. Dƣơng Thiệu Tống (2012), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý,
NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
44. Nguyễn Quang Uẩn (1989), Tâm lý học xã hội với sự nghiệp đổi mới đất nước, NXB
Giáo dục.
45. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (1998), Tâm lý học đại cương, Nhà xuất bản Đại học
Quốc Gia Hà Nội.
46. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (2009), Kỉ yếu hội thảo quốc tế: Nhu cầu định
hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam.
TRANG WEB:
47. Tamlyhocduong.com
48. En.wikipedia.org/wiki/consultant.
TÀI LIỆU TIẾNG ANH
49. Vernon G.Zunker (2002), Career counseling: applied concepts of life planning,
Brookscole Thomson learningTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×