Tải bản đầy đủ

Báo cáo tổng hợp tại viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (ciem).DOC

Báo cáo thực tập tổng hợp
MỤC LỤC
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
Báo cáo thực tập tổng hợp
LỜI MỞ ĐẦU
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương là Viện cấp Quốc gia, trực
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Với nhiệm vụ chính là tổng kết tình hình thực tế nghiên cứu lý luận, tìm
ra những định hướng và giải pháp phá bỏ những cái lỗi thời của cơ chế quản
lý cũ, xây dựng cơ chế quản lý mới phù hợp với tình hình thực tế của đất
nước và xu thế chung của thời đại nhằm từng bước thay đổi tình thế, tạo động
lực mới cho phát triển kinh tế đất nước. Ngoài ra Viện còn có nhiệm vụ tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trung ương, tỉnh và huyện nhằm trang bị cho
số cán bộ này những kiến thức mới về quản lý kinh tế, truyền đạt những tư
tưởng mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới kinh tế và quản lý kinh tế.
Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn thực tập tại Viện nghiên cứu quản
lý kinh tế Trung ương, với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú và anh chị
trong Viện, em đã phần nào hiểu rõ hơn về Viện.
Dưới đây là những nét giới thiêu khái quát về quá trình hình thành và
phát triển, cơ cấu tổ chức và phương hướng hoạt động của Viện.
I: TỔNG QUAN VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

TRUNG ƯƠNG (CIEM)
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
2
Báo cáo thực tập tổng hợp
1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Nghiên cứu Quản lý
kinh tế Trung ương.
Sau khi đất nước thống nhất nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều
khó khăn mới trong khi nhiều tiềm năng chưa được phát huy, sản xuất thì trì
trệ, đình đốn; đầu tư giảm mạnh; hàng hóa khan hiếm; lạm phát ngày một gia
tăng; nhiều lao động không có việc làm hoặc thiếu việc làm; đời sống của
nhân dân không được cải thiện, thậm chí còn có mặt giảm sút; tình hình xã
hội có nhiều diễn biến phức tạp… Nền kinh tế thiếu động lực phát triển; một
bộ phận không nhỏ người lao động và cán bộ quản lý không quan tâm đến
việc phát triển sản xuất, kinh doanh nên năng suất lao động vốn đã thấp nay
lại càng giảm sút, làm cho nền kinh tế ngày càng suy thoái.
Trong điều kiện đó, Đại Hội Đảng lần thứ IV đã đề ra nhiệm vụ: “Tổ
chức lại sản xuất xã hội trong phạm vi cả nước, cải tiến phương thức quản lý
kinh tế, với trọng tâm là kế hoạch hóa, kiện toàn bộ máy quản lý kinh tế …”, :
…thực hiện một sự chuyển biến sâu sắc trong tổ chức và quản lý kinh tế
trong cả nước…”. Thực hiện chủ trương của Đại Hội, Trung ương Đảng và
Chính phủ thấy cẩn phải có một cơ quan chuyên nghiên cứu, nhận xét, đánh
giá khách quan quá trình xây dựng và phát triển kinh tế và kiến nghị các biện
pháp khả thi, hữu hiệu nhằm quản lý ngày một tốt hơn nền kinh tế.
Từ yêu cầu trên, Trung ương Đảng và Chính phủ đã thành lập một số
nhóm, tổ gồm những cán bộ biệt phái từ các Bộ, ngành và sau này là Ban
nghiên cứu cải tiến quản lý kinh tế trực thuộc Ban Bí thư và Chính phủ. Do
đòi hỏi cấp thiết phải nghiên cứu phương thức quản lý kinh tế mới, Viện
nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương được thành lập trên cơ sở Ban nghiên
cứu cải tiến quản lý kinh tế.
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
Căn cứ vào Quyết định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111-CP ngày 18/05/1978 quy định
nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW.
Năm 1992, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 07-CP ngày
27/10/1992 giao cho Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước(nay là Bộ Kế hoạch và Đầu
tư) phụ trách Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương.
Ngày 29/11/1995 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết
định số 17-BKH/TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của


Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Viện đựơc coi là cơ quan tương
đương Tổng cục loại I và có tài khoản cấp I.
Năm 2003, theo quyết định số 233/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của
Thủ tướng Chính phủ, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương là Viện
cấp Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sau đây là những chặng đường phát triển của Viện từ khi thành lập cho
đến nay:
Giai đoạn từ khi thành lập đến 1998.
Ngày 18/5/1978 Chủ tịch ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa VI, phê
chuẩn việc thành lập Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cơ quan
ngang bộ của Hội đồng Chính phủ theo Nghị định số 111/CP.
Trong 30 năm qua đã có nhiều diễn biến quan trọng trong đời sống kinh
tế xã hội nước ta, đó là thời kỳ quan trọng đặt nền móng và kiếm tìm những
kinh nghiệm cho sự chuyển đổi có tính chất cách mạng của nền kinh tế Việt
Nam, thời kỳ đổi mới toàn diện của đất nước làm cho dân giàu nước mạnh xã
hội công bằng dân chủ văn minh.
Ngay sau khi miền Bắc được giải phóng Đảng đã tập trung sức lãnh đạo
khôi phục, cải tạo nền kinh tế và bắt đầu công cuộc xây dựng cơ sở vật chất
cho chủ nghĩa xã hội thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
Thành tựu đạt được là rất to lớn, song từ cuối năm 1965 chiến tranh lan rộng
ra miền Bắc đã buộc chúng ta phải chuyển hướng vừa phát triển kinh tế vừa
chiến đấu bảo vệ miền Bắc XHCN, chi viện cho tiền tuyến lớn, giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước. Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn,
nhưng ngay từ giữa những năm 60 chúng ta đã nhận thấy những vướng mắc
trì trệ trong quản lý hành chính, cung cấp và đề ra nhiều phong trào như Ba
xây, Ba chống, cải tiến quản lý HTX nông nghiệp vòng I, vòng II,…Nhà nước
cũng đã mời các chuyên gia cố vấn của CHDC Đức sang giúp đỡ, nhằm khắc
phục những vướng mắc, trì trệ trong quản lý. Tuy nhiên do điều kiện khách
quan và chủ quan, công cuộc cải cách kinh tế đã không đạt được những tiến
bộ mong muốn và cần thiết.
Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, với khí thế hào
hùng của cả dân tộc, cả nước bước vào xây dựng XHCN với kế hoạch 5 năm
lần thứ hai (1976-1980), nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó tình hình kinh
tế lại lâm vào tình thế khó khăn, bế tắc. Do vậy nhiệm vụ nghiên cứu quản lý
kinh tế đã được Đảng và Nhà nước đặt ra.
Đại hội IV đã đề ra một nhiệm vụ “…Tổ chức lại nền sản xuất xã hội
trong phạm vi cả nước, cải tiến phương thức quản lý kế hoạch hóa làm chính,
kiện toàn bộ máy quản lý kinh tế…”, “…thực hiện một sự chuyển biến sâu
sắc trong tổ chức và quản lý kinh tế trong cả nước…”. Thực hiện chủ chương
của Đại hội trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế, Trung
ương Đảng và Chính phủ thấy cần thiết phải có một cơ quan riêng không bị
cuốn hút vào công việc điều hành hàng ngày, cơ quan này chuyên nghiên cứu,
nhận xét đánh giá khách quan quá trình này và kiến nghị các biện pháp khả
thi, hữu hiệu nhằm quản lý ngày một tốt hơn nền kinh tế trong cả nước
Từ những yêu cầu khách quan đó mà Trung ương Đảng và Chính phủ đã
lần lượt thành lập một số tổ nhóm gồm những cán bộ biệt phái từ các Bộ,
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
ngành và sau này là Ban nghiên cứu cải tiến quản lý kinh tế trực thuộc Ban bí
thư và Chính phủ. Nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ
đã trực tiếp phụ trách các tổ chức nghiên cứu đó như Thủ tướng Phạm Văn
Đồng, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, phó Thủ tướng Nguyễn Duy Trinh,…
Trước đòi hỏi ngày càng bức xúc của thực tiễn, yêu cầu cấp bách phải
nghiên cứu có luận cứ về phương thức quản lý kinh tế mới nên đã thúc đẩy
việc chuyển Ban nghiên cứu cải tiến quản lý kinh tế thành Viện.
Ngày 14/7/1977 Bộ Chính Trị Ban chấp hành Trung ương (khóa 4) ra
Quyết định 209-NQ-NS/TW thành lập Viện nghiên cứu quản lý kinh tế của
Trung ương Đảng và Chính phủ, cử đồng chí Nguyễn Văn Trân làm Viện
trưởng, đồng chí Đoàn Trọng Truyến làm phó Viện trưởng.
Ngày 10/11/1977 Ban bí thư ra Quyết định số 04 QĐ/TW quy định
nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế công tác của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế
TW. Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp năm 1959, điều 3 của Luật tổ chức
Hội đồng Chính phủ và theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban thường
vụ Quốc hội đã ban hành Quyết nghị số 215-NQ/QHK6 ngày 17/4/1978 phê
chuẩn việc thành lập Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, cơ quan ngang Bộ
của Hội đồng Chính phủ.
Đến năm 1980, nhằm tạo thuận lợi cho việc thống nhất chỉ đạo, Ban bí
thư TW khóa IV đã Quyết định để Viện thôi trực thuộc Ban bí thư chỉ còn
trực thuộc Chính phủ nhưng chức năng nhiệm vụ của Viện giữ nguyên không
thay đổi.
Giai đoạn từ 1998 đến nay.
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có
nhiều biến động và thay đổi lớn, việc đưa ra các chính sách đòi hỏi phải kịp
thời và mang tính chiến lược chính vì vậy khối lượng công việc của Viện
ngày càng nhiều, vai trò, trách nhiệm của Viện trong công cuộc đẩy mạnh,
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
6
Báo cáo thực tập tổng hợp
phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng được đánh giá cao.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, Viện đã có những
cải cách, thay đổi lớn.
Trước hết là việc nâng cao đội ngũ cán bộ trong Viện, Viên đã cho
nhiều cán bộ đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, coi trọng đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ qua thực tiễn, coi thực tế đất nước là trường đại học lớn để bồi dưỡng
và rèn luyện cán bộ.
Cơ sở vật chất cũng không ngừng được cải thiện. Từ một cơ sở nghèo
nàn chật hẹp khi mới thành lập, đến nay nhờ có sự giúp đỡ và đầu tư của Nhà
nước, sự hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài nước, Viện đã đầu tư xây dựng
được một khu làm việc khang trang với thiết bị và phương tiện làm việc ngày
càng được tăng cường để từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nghiên cứu
hiện tại. Đặc biệt trong 2 năm 2002-2003, Viện đã triển khai thực hiện và
hoàn thành dự án: “Đầu tư theo chiều sâu, nâng cao năng lực hoạt động của
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương”. Kết quả dự án đã cải tạo và
nâng cấp 2 tòa nhà làm việc của Viện, với diện tích được tăng thêm, đồng thời
với việc bố trí các phòng làm việc hợp lý, các trang thiết bị, máy móc hiện
đại, tiện sử dụng, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ, đáp ứng yêu cầu
ngày càng cao của một Viện nghiên cứu.
Từ một thư viện với tủ sách nhỏ chuyên ngành quản lý, Viện đã phát
triển thành một trung tâm thông tin tư liệu. Thư viện hiện nay có khoảng
15000 đầu sách; trên 100 loại báo và tạp chí trong và ngoài nước; trên 3500
bản tài liệu, đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu tra cứu… Hoạt động thư viện
đã được tin học hóa. Hiện nay cơ sở dữ liệu với thư mục điện tử đã có trên
17000 biểu ghi và có thể tra cứu thông tin qua mạng LAN. Với một đội ngũ
cán bộ không nhiều, Trung tâm đã thu thập, lựa chọn và xử lý hàng nghìn tài
liệu tham khảo các vấn đề cập nhật trong quản lý kinh tế phục vụ nghiên cứu
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
7
Báo cáo thực tập tổng hợp
công tác quản lý kinh tế của Viện, phục vụ các đồng chí lãnh đạo của Đảng và
Nhà nước cùng một số cơ quan khác. Đã xuất bản và phát hành hàng trăm ấn
phẩm và đầu sách.
Trung tâm thông tin tư liệu có một kho sách, báo, tạp chí quý giá với
khoảng 15 nghìn cuốn sách, nhiều loại báo, tạp chí, bản tin trong nước và
ngoài nước; là nơi lưu trữ nhiều sách mới của nước ngoài: Anh, Pháp, Đức,
Úc về kinh tế và quản lý kinh tế. Việc hình thành thư viện điện tử để phục vụ
nghiên cứu đang trong giai đoạn hoàn tất.
Hiện nay Viện đã có hệ thống mạng thông tin nội bộ phục vụ cho công
tác quản lý và chia sẻ thông tin nghiên cứu. Các cán bộ của Viện đều có thể
truy cập vào mạng Internet để cập nhật tin tức và thông tin phục vụ công tác
nghiên cứu và trao đổi thư tín
2.Chức năng, nhiệm vụ của Viện.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu
quản lý kinh tế trung ương đựơc quy định trong Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ ngày 14/11/2003. Quyết định được căn cứ vào Luật tổ chức Chính
phủ ngày 25/12/2001.
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ
quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư.
Quy định của Thủ tướng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương được cụ thể như sau:
2.1. Vị trí và chức năng.
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương là Viện cấp quốc gia, trực
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng nghiên cứu và đề xuất về thể chế,
Pick Phomakaysamo Quản lý kinh tế 46A
8

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×