Tải bản đầy đủ

giao an hai cot moi

Tiết 50 BÀI TẬP Ngày soạn :
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
Kiến thức trọng tâm. Tìm nguyên hàm của một số hàm số .
Kỹ năng. Vận dụng các tính chất , các nguyên hàm cơ bản để tìm nguyên hàm .
Liên hệ thực tế, giáo dục tư tưởng.
II. PHƯƠNG PHÁP. Đàm thoại, giải quyết vấn đề.
III. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ.
Thầy : Sách giáo khoa, thước thẳng, Sách tham khảo có liên quan, phấn màu.
Trò : Bài tập.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY.
1. Ổn đònh tổ chức.
2. Bài cũ. ( Kiểm tra trong quá trình giải bài tập)
3. Bài mới.
Thời
lượng
Nội dung Hoạt động của thầy và trò
5'
5'
5'
5'
Bài 1: Tìm nguyên hàm các hàm số sau :

a. f(x)=x
3
-3x+
x
1
; b. f(x)=
3
x
1-x
c. f(x)=
x
1
-
3
x
1
d.f(x)=(
x
+1)(x-
x
+1)
Giải :
a. Ta có

(x
3
-3x+
x
1
)dx=

x
3
dx -3

xdx +

x
1
dx =
4
x
4
-
2
3x
2
+ln|x| +C
b. Ta có

3
x
1-x
dx=

(
x
3
2
-
x
3
1−
)dx =

x
3
2
dx -

x
3
1−
dx=
5
3
x
3
5
-
2
3
x
3
2
+C
c . Ta có

(
x
1
-
3
x
1
)dx =

x
2
1−
dx -

x
3
1−
dx= 2
x
-
2
3
x
3
2
+C
d. Ta có

(
x
+1)(x-
x
+1)dx =

(x
x
+1)dx
=

x
2
3
dx +

dx =
5
2
x
2
5
+x+C
Bài 2 : Tìm nguyên hàm các hàm số sau :
a. f(x)=e
x
(1-e
x
) b.f(x)=e
x
(2+
x
cos
e
-x
2
)
c. f(x)=2.a
x
+
x
d.f(x)=2
x
+3
x

Giáo viên : Để tính nguyên hàm
của hàm số ta thường phân tích
những nguyên hàm phức tạp về
nguyên hàm cơ bản và giải .
Hỏi Ta cần phân tích nguyên
hàm trên như thế nào để đưa về
nguyên hàm cơ bản ?
Giáo viên hướng dẫn gọi học
sinh giải .
Chú ý: Khi biểu thức dưới dấu
nguyên hàm là một tổng ta nên
phân tích thành tổng các nguyên
hàm ,đưa các hệ số ra ngoài rồi
nhận dạng .
Chú ý : Ôn lại các tính chất của
lũy thừa với số mũ hữu tỉ , vô tỉ .

Hướng dẫn : Khai triển (
x
+1)
(x-
x
+1) và tìm nguyên hàm ?
Chú ý : Các em hay sai :

5'
5'
5'
5'
Giải :
a. Ta có

e
x
(1-e
x
)dx=

(e
x
-1)dx=e
x
-x +C
b. Ta có

e
x
(2+
x
cos
e
-x
2
)dx =

2e
x
dx +

x
cos
2
1
dx =2e
x
+ tgx +C
c. Ta có

(2a
x
+
x
)dx =2

a
x
dx +

x
dx =
lna
a
x
2
+
3
2
x
x
+C
d.

( 2
x
+3
x
)dx=

2
x
dx +

3
x
dx =
ln2
2
x
+
ln3
3
x
+C

g(x).f(x)dx=

g(x)dx.

f(x)dx
Hướng dẫn : Khai triển e
x
(1-e
x
)
và tìm nguyên hàm ?

Tương tự gọi học sinh giải .
4.Củng cố.
Bài tập làm thêm . Tìm
∫∫ ∫
xdxxxdxxxdxxsos 3sinsin5coscos3sin , ,
V .RÚT KINH NGHIỆM :
Trong qua trình giải cần yêu cầu học sinh nêu lại công thức đã dùng để làm sáng tỏ,
tránh tình trạng học sinh thuộc lòng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×