Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty CP phát triển phần mềm ASIA.DOC

Báo cáo thực tập tổng hợp
LI M U
Nh chỳng ta ó bit trong khong thp niờn va qua cụng ngh
thụng tin ó phỏt trin nh v bóo, tin hc ó v ang l mt trong nhng
vn khụng th thiu i vi bt k mt t chc, cụng ty no. iu xy ra
trong vũng vi nm va qua l s u t t vo cụng ngh, c bit l
trong thi i bong búng khi hng trm triu ụla c u t thit lp
kt ni khp ni trờn th gii, Internet v tt c mi th liờn quan n tin
hc hoỏ. Tin hc ngy cng cú vai trũ quan trng trong vn qun lý ti
cỏc c quan, t chc c bit l trong lnh vc thu thp thụng tin vỡ vic thu
thp thụng tin l mt vn ht sc cn thit mi t chc cú th ng
vng v cnh tranh trong xó hi thụng tin ngy nay. Vic thc hin tin hc
hoỏ ti cỏc doanh nghip, t chc s lm cho nng sut lao ng cao hn v
to cho chỳng ta mt cỏch lm vic t do hn, tit kim thi gian hn.
Cụng ngh thụng tin ó i vo cỏc ngnh vi mt phng thc hot
ng hon ton mi, sỏng to v nng ng m khụng mt i s chớnh xỏc
v nú ó ỏnh du mt bc ngot trong vic ỏp dng tin hc hoỏ vo h
thng qun lý.
T ú v l mt sinh viờn khoa Tin hc kinh t em ó chn phũng
Trin khai ca Cụng ty C phn phỏt trin phn mm ASIA l ni thc tp.
Cao Thị Toản Lớp Tin học kinh tế 46B

1
Báo cáo thực tập tổng hợp
1. Tng quan v ni thc tp - Cụng ty C phn Phỏt trin
phn mm ASIA
Cụng ty C phn Phỏt trin phn mm ASIA c thnh lp vo nm
2001 vi nh hng chuyờn nghip trong lnh vc phn mm v cung cp
cỏc gii phỏp cụng ngh thụng tin. ASIA c thnh lp bi cỏc chuyờn gia
cú nhiu kinh nghim trong lnh vc phỏt trin phn mm vi mc tiờu kt
hp s hiu bit v nghip v, cụng ngh, phng thc h tr khỏch hng v
kinh nghim thc t to ra cỏc sn phm v dch v cht lng cao cho
th trng.
Mc tiờu ca AsiaSoft l tr thnh mt cụng ty cú uy tớn trong lnh
vc cung cp cỏc sn phm phn mm v cỏc gii phỏp phc v cho vn
qun tr. Cht lng chuyờn nghip-Dch v hon ho! l tụn ch kinh
doanh ca Asia nhm t c mc tiờu ra. Asia ch kinh doanh trong
lnh vc duy nht l phỏt trin phn mm. Vi s chuyờn nghip ny ASIA
s cung cp cho cỏc khỏch hng cỏc sn phm v dch v ngy cng tt hn.
Vỡ s thnh cụng ca khỏch hng! l phng chõm hnh ng ca
ASIA hng ti khỏch hng. Bng n lc v s tn tu ca mi cỏ nhõn v
ca ton cụng ty, da trờn c s hiu bit sõu sc nhu cu ca khỏch hng v
nng lc sỏng to khụng ngng s mang li thnh cụng v hiu qu cho
khỏch hng bng cỏc sn phm v dch v cht lng cao ca ASIA.
Cao Thị Toản Lớp Tin học kinh tế 46B
2
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty ASIA
Tên công ty
- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
ASIA
- Tên tiếng Anh: ASIA SoftWare Development JointStock Company
- Khi giao dịch công ty sử dụng tên gọi ASIA JSC
- Logo của công ty được thể hiện như sau:

Công ty được thành lập ngày 30/07/2001 với tên gọi là “Công ty Cổ
phần đầu tư và Phát triển Phần mềm ASIA”, là trụ sở tại Hà Nội. Sau một
thời gian phát triển, công ty thành lập thêm chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh
vào tháng 8 năm 2003. Và gần một năm sau đó, vào tháng 6 năm 2004 chi
nhánh tại TP Đà Nẵng cũng được thành lập. Từ sau năm 2003, công ty đổi
tên thành “Công ty Cổ phần Phát triển Phần mềm ASIA”.
Địa chỉ liên hệ
• Văn phòng tại Hà Nội
- Địa chỉ : số 6 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa
- Điện thoại : 04.776.1663
- Fax : 04.776.1823
- Email : asiasoft@hn.vnn.vn
• Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ : E46 Nguyễn Oanh, F17, Quận Gò Vấp
- Điện thoại : 08.989.2737
Cao ThÞ To¶n Líp Tin häc kinh tÕ 46B
3
Báo cáo thực tập tổng hợp
- Fax : 08.989.1637
- Email : asiasoftsg@hcm.vnn.vn
Vn phũng ti Thnh ph Nng
- a ch : Lụ 642 Tõy Nam Ho Cng, Phng Ho Cng, Qun
Hi Chõu
- in thoi : 0511.644.723
- Fax : 0511.611.308
- Email : asiasoftdn@vnn.vn
Website: http:// www.Asiasoft.com.vn
Cụng ty c thnh lp di hỡnh thc s hu l C phn, vi vn ng
ký 1.000.000.000 ng (Mt t ng Vit Nam).
SN PHM, DCH V V CễNG NGH
Sn phm:
- Phn mm k toỏn Asia Accounting trờn Visual FoxPro 8.0
- Phn mm k toỏn Asia Accounting trờn SQL Server
- Phn mm k toỏn hnh chớnh s nghip Asia.FA 5.0
- Phn mm qun tr nhõn s Asia Human Resource Management
trờn SQL, VFP6
- Phn mm qun lý v thanh toỏn lng Asia Payrols Management
trờn SQL, VFP6
- Phn mm qun lý khen thng trờn SQL, ASP
- Cng thụng tin in t Asia Portal (Oracle, uPortal, Java)
- Phn mm qun tr ngun lc doanh nghip Asia ERP ( Vit trờn
ngụn ng VB.Net, h tr Unicode)
Dch v:
- T vn xõy dng h thng thụng tin cho cỏc c quan, n v v cỏc
d ỏn chớnh ph in t.
Cao Thị Toản Lớp Tin học kinh tế 46B
4
Báo cáo thực tập tổng hợp
- Phõn tớch, thit k, xõy dng v phỏt trin cỏc phn mm theo yờu
cu ca khỏch hng.
- Trin khai ng dng, ci t v o to s dng, h tr s dng,
bo hnh v bo trỡ h thng thụng tin.
- Nõng cp v m rng cựng s phỏt trin ca khỏch hng.
Cụng ngh:
- Ngụn ng lp trỡnh: .Net, Visual FoxPro, Java
- Kin trỳc lp trỡnh: Client/Server, File Server, Multi-tieer, Web-
based.
- C s d liu: SQL Server, FoxPro, Oracle.
NH HNG PHT TRIN
u t phỏt trin sn phm theo hng m rng cỏc phõn h nghip
v ỏp ng nhu cu qun tr tng th doanh nghip- ERP (Enterprise
Resource Planning).
a dng hoỏ sn phm phự hp vi nhiu nhúm khỏch hng khỏc
nhau: doanh nghip nh, doanh nghip va, doanh nghip ln
T vn, thit k v xõy dng cỏc gii phỏp cụng ngh thụng tin theo
n t hng nh cng thụng tin in t, cỏc bi toỏn ca ỏn 112,
cỏc bi toỏn v nghip v tớn dng, vay vn
UY TN CA ASIASOFT TRấN TH TRNG
Huy chng vng nm 2002 ti hi ch Sn phm mi - Cụng ngh
mi.
Gii thng Sn phm cụng ngh thụng tin ca Hi tin hc Vit
Nam.
Chng ch Phn mm uy tớn, cht lng do Phũng TMCN Vit
Nam cp nm 2006.
Huy chng vng n v cụng ngh thụng tin Vit Nam do Hi tin
hc Tp H Chớ Minh trao tng nm 2006.
Cao Thị Toản Lớp Tin học kinh tế 46B
5
Báo cáo thực tập tổng hợp
Giy chng nhn bn quyn phn mm s 196/2002/QTG do Cc bn
quyn tỏc gi cp ngy 10 thỏng 04 nm 2002.
Giy chng nhn ng ký nhón hiu hng hoỏ s 54617 do Cc s
hu trớ tu - B khoa hc v cụng ngh cp theo quyt nh s
A2946/Q-K, ngy 08/06/2004 ca Cc trng Cc s hu trớ tu.
n thỏng 12 nm 2006 ó cú trờn 700 khỏch hng trờn ton quc
ang s dng cỏc phn mm ca AsiaSoft.
3. Chc nng ca ASIASOFT
Chc nng kinh doanh ca cụng ty bao gm cỏc lnh vc sau:
- Sn xut v kinh doanh cỏc phn mm mỏy tớnh
- Buụn bỏn hng t liu tiờu dựng ( thit b mỏy tớnh, tin hc, in t)
- Dch v thụng tin khoa hc v cụng ngh
- Dch v t vn chuyn giao cụng ngh
Trong ú, lnh vc kinh doanh ch yu ca cụng ty l sn xut v kinh
doanh cỏc gii phỏp phn mm phc v qun tr doanh nghip v cỏc d ỏn
chớnh ph in t.
Cao Thị Toản Lớp Tin học kinh tế 46B
6

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×