Tải bản đầy đủ

Đề KT khảo sát lớp 11- Cực đỉnh

Đề kiểm tra khảo sát lớp 11 GV: Nguyễn Thế Thành
Bài 1
Một sợi dây đồng có điện trở 74Ω ở C.Điện trở của sợi dây đó ở C là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 87 B. 8.7
C. 148 D. 14,8
Bài 2
Công của nguồn điện không thể tính bằng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Công của lực lạ thực hiện bên trong nguồn điện.
B. Công của lực điện trường thực hiện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương trong toàn
mạch.
C. Công của dòng điện chạy trong toàn mạch.
D. Công của lực điện trường thực hiện khi di chuyển các điện tích trong toàn mạch.
Bài 3
Một ăcqui có suất điện động là 12V sinh ra một công là 720J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong
giữa hai cực của nó khi ăcqui này phát điện. Biết thời gian dịch chuyển lượng điện tích này là 5
phút. Cường độ dòng điện chạy qua ăcqui đó là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. 0,2A B. 2A
C. 1,2A D. 12A

Bài 4
Một nguồn điện có suất điện động là E = 10V.Nếu hiệu điện thế giữa 2 cực giảm còn nửa giá trị lúc
đầu thì độ giảm hiệu điện thế mạch trong tăng gấp 3 giá trị lúc đầu. Tính hiệu điện thế giữa 2 cực
của nguồn lúc đầu.
Chọn một đáp án dưới đây
A. 9V. B. 7,5V.
C. 6V. D. 8V.
Bài 5
Đặt vào hai đầu điện trở R một hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua có cường độ I. Công suất toả
nhiệt ở điện trở này không thể tính bằng công thức:
Chọn một đáp án dưới đây
Đề kiểm tra khảo sát lớp 11 GV: Nguyễn Thế Thành
A. B.
C.
D.
Bài 6
Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng
Chọn một đáp án dưới đây
A. thực hiện công của nguồn điện trong một giây.
B. tạo ra các điện tích trong một giây.
C. tạo ra điện tích dương trong một giây.
D. thực hiện công của nguồn điện khi di chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện
trường bên trong nguồn điện.
Bài 7
Cho mạch điện như hình vẽ: điện trở của ampe kế rất nhỏ, ampe kế
chỉ 1A; điện trở trong của nguồn điện . Tính suất điện động của nguồn.
Chọn một đáp án dưới đây
A. 28V. B. 24V.
C. 21V. D. 25V.
Bài 8
Điện năng không thể biến đổi thành:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Cơ năng B. Nhiệt năng
C. Hoá năng D. Năng lượng nguyên tử
Bài 9
Một nguồn điện khi mắc với điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài là . Khi
mắc với điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài là . Hỏi suất điện động và điện
trở trong của nguồn?
Chọn một đáp án dưới đây
A. . B. .


Đề kiểm tra khảo sát lớp 11 GV: Nguyễn Thế Thành
C. . D. .
Bài 10
Trong điều kiện nào cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn kim loại tuân theo định luật Ôm?
Chọn một đáp án dưới đây
A. Dòng điện chạy qua dây dẫn kim loại có cường độ rất lớn.
B. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ tăng dần.
C. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ không đổi.
D. Dây dẫn kim loại có nhiệt độ rất thấp, xấp xỉ bằng không độ tuyệt đối (0K)
Bài 11
Các thiết bị điện có thể mắc:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Song song với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng hiệu điện thế
của nguồn.
B. Song song với nhau khi chúng có cường độ đinh mức bằng nhau và hiệu điện thế định mức
bằng nhau và bằng hiệu điện thế của nguồn.
C. Nối tiếp với nhau khi chúng có hiệu điện thế định mức bằng nhau và bằng hiệu điện thế
của nguồn.
D. Nối tiếp với nhau khi chúng có cường độ định mức bằng nhau.
Bài 12
Một bếp điện có công suất định mức 1100W và hiệu điện thế định mức 220V. Điện trở của bếp
bằng:
Chọn một đáp án dưới đây
A. B.
C. D.
Bài 13
Trong các nguồn điện như pin hay ăcqui, lực đóng vai trò của lực lạ trong nguồn là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. lực hoá học. B. Lực điện trường.
C. Lực từ. D. Một loại lực khác.
Bài 14
Đề kiểm tra khảo sát lớp 11 GV: Nguyễn Thế Thành
Dây tóc của một bóng đèn điện làm bằng kim loại có hệ số nhiệt điện trở =4,6. .Hiệu
điện thế 2 đầu dây tóc là U=220V .Khi thắp sáng ở nhiệt độ = C dòng qua bóng I
là=0,68A.Ở nhiệt độ là = C điện trở bóng đèn là :
Chọn một đáp án dưới đây
A. 48 B. 36
C. 54 D. 72
Bài 15
Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu
điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch người ta vẽ được đồ
thị là một đường thẳng. Biết rằng khi I = 0 và U = 4,5V và khi I = 2A và U = 4V. Từ đó tìm được giá
trị của suất điện động E và điện trở trong r của nguồn là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. E = 4,5V; B. E = 4,5V;
C. E = 4,5V; D. E = 9V;
Bài 16
Đơn vị đo suất điện động là:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Ampe(A) B. Vôn(V)
C. Culông(C) D. Oat(W)
Bài 17
Cho mạch điện: ; điện trở của Ampe kế không đáng kể. Suất điện
động của nguồn điện E = 18V; điện trở trong của nguồn . Ampe kế chỉ bao nhiêu.
Chọn một đáp án dưới đây
A. 1,2A. B. 1,8A.
C. 0,8A. D. 1,5A.
Bài 18
Đề kiểm tra khảo sát lớp 11 GV: Nguyễn Thế Thành
Trong mạch gồm các điện trở được mắc song song:
Chọn một đáp án dưới đây
A. Cường độ dòng điện:
B. Hiệu điện thế:
C. Điện trở:
D. Cả A, B, C đều đúng
Bài 19
Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có và Bóng đèn Đ1 loại 6 V
- 3 W; bóng đèn Đ2 loại 2,5 V - 1,25 W. Các điện trở có thể thay đổi được. Hỏi và
bằng bao nhiêu để 2 đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.
Chọn một đáp án dưới đây
A. B.
C. D.
Bài 20
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, cho biết là một biến trở.
Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế UAB = 3,3 V. Mắc vào giữa C, D một ampe kế có điện
trở rất nhỏ, không đáng kể và điều chỉnh . Tìm số chỉ ampe kế và chiều của dòng điện
qua ampe kế.
Chọn một đáp án dưới đây
A.
B.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×