Tải bản đầy đủ

giáo án toán 6 tuần 7

Soản : 16/10/2006
TƯN 7 Tiãút 19 TÊNH CHIA HÃÚT CA MÄÜT TÄØNG


I / MỦC TIÃU CA BI DẢY :
- Hc sinh nàõm âỉåüc cạc tênh cháút chia hãút ca mäüt täøng , mäüt
hiãûu
- Hc sinh biãút nháûn ra mäüt täøng ca hai hay nhiãưu säú , mäüt hiãûu
ca hai säú cọ hay khäng chia hãút cho mäüt säú m khäng cáưn tênh giạ
trë ca täøng , ca hiãûu âọ ; biãút sỉí dủng cạc kê hiãûu

- Rn luûn cho hc sinh tênh chênh xạc khi váûn dủng cạc tênh cháút
chia hãút nọi trãn
iI / CHØN BË CA THÁƯY V TR :
GV: Pháún mu
HS: Kiãún thỉïc vãư phẹp chia hãút
III / TIÃÚN TRÇNH BI DẢY :
1 / Kiãøm tra bi c : ( Tiãún hnh trong giåì )
2 / Bi måïi :
HOẢT ÂÄÜNG CA GIẠO
VIÃN

HOẢT ÂÄÜNG CA HC
SINH
GHI BNG
- Hy nãu 1 vê dủ vãư phẹp
chia hãút
- GV giåïi thiãûu kê hiãûu :

- Cho vê dủ mäüt phẹp chia
cọ säú dỉ khạc 0 ?
- GV giåïi thiãûu kê hiãûu :

- Cho hc sinh âc âënh
nghéa vãư chia hãút trong Sgk /
34
- Khàõc sáu âënh nghéa bàòng
lỉu : a chia hãút cho b thç a
l säú tỉû nhiãn , b ≠ 0 , phi
cọ säú tỉû nhiãn k sao cho
a = b . k
Y / C HS lm bi ? 1 a
- GV nháún mảnh âãư : Viãút
hai säú chia hãút cho 6 . Xẹt
xem täøng cọ chia hãút cho 6
khäng ?
- Rụt ra nháûn xẹt gç ?
Lm bi ? 1 b
- Viãút hai säú chia hãút cho 7 .
Xẹt xem täøng ca chụng cọ
chia hãút cho 7 khäng ?
- Rụt ra nháûn xẹt gç ?
- GV cho hc sinh dỉû âoạn
:
a

m , b

m


Cng cäú bi 85a
Y /C hs gii ?2 / SGK theo
nhọm
- Hc sinh cho vê dủ 2 phẹp
chia hãút
Hc sinh cho vê dủ :
Phẹp chia cọ dỉ
- Âc âënh nghéa
nhỉ trong Sgk
a) 12

6 ; 18

6
Täøng : 12 + 18 = 30

6
-Nãúu hai säú hảng ca täøng
chia hãút cho 6 thç täøng chia
hãút cho 6
b ) 14

7 ; 21

7
Täøng 14 + 21 = 35

7
- Nãúu hai säú hảng ca
täøng chia hãút cho 7 thç täøng
chia hãút cho 7 Gii bai
85a / sgk
Gii bi 85 / SGK
Xem chụ åí sgk
. Gii ?2 /SGK theo nhọm
Nãu nháûn xẹt
1 HS lãn bng ghi täøng quạt .
1 / Nhàõc lải vãư quan hãû
chia hãút :
a ) Âënh nghéa : Sgk / 34
b ) Kê hiãûu :
a chia hãút cho b , kê hiãûu :
a

b
a khäng chia hãút cho b , kê
hiãûu : a

b
2 / Tênh cháút 1 :
a

m v b

m

( a + b )


m
( a , b , m
)0;
≠∈
mN
Chụ : ( SGK )
Tênh cháút 2
a

m , b

m

(a + b )

m


Thị Kim Oanh
Hy rụt ra kãút nháûn xẹt ?
Hy ghi täøng quạt ?
Nháûn xẹt trãn cọ âụng våïi 1
hiãûu khäng ?
Hy viãút dảng TQ
Cho 3 säú trong âọ cọ 1 säú
khäng chia hãút cho 3 . Hy
xẹt xem täøng âọ cọ chia hãút
cho 3 khäng ?
Hiãûu cọ chia hãút cho 3 khäng
?
Nãúu täøng 3 säú m 2 säú
khäng chia hãút cho 3 thç täøng
cọ chia hãút cho 3 khäng ?
Hy cho vd
Giåïi thiãûu pháưn måí räüng
näüi dung t/c 2
Hoảt âäüng 4 Cng cäú
Y / C HS gii ?3 / sgk
Y/C HS gii ?4
Hy nãu näüi dung 2 quy tàõc /
s Treo bng phủ ghi
näüi dung bi 36
Hỉåïng dáùn HS gii thêch
Ghi vo våí sau khi GV hon
thiãûn
Nháûn xẹt trãn váùn âụng âäúi
våïi hiãûu
1 HS âỉïng tai chäù ghi dảng
täøng quạt theo yc ca GV
Cho VD
Täøng khäng chia hãút cho 3
Xẹt näüi dung ca ?2
Chỉa kãút lûn ngay âỉåüc
Cho vê dủ
Gii ?3 / SGK . Sau âọ tỉìng
HS lãn bng trçnh by
HS åí låïp nháûn xẹt
Gii ?4 / SGK
2 Hs nãu lải näüi dung 2 t/c
Quan sạt bng phủ v âạnh
chẹo vo ä träúng thêch håüp
Chụ ( xem SGK )
Vê dủ : a/ (80 + 16 )

8
Vç 80

8 v 16

8
b/ 80 - 12

8

Vç 80

8 v 12

8
3 / Hỉåïng dáùn vãư nh : Hc thüc näüi dung 2 t/c
Gii bi 83 ; 84 ; 85 (a, b ) / SGK / 35
Bi 114 ; 115 / SGK

Soản : 1 / 10 / 06
Tiãút 20 DÁÚU HIÃÛU CHIA HÃÚT CHO 2- CHO 5

I / MỦC TIÃU CA BI DẢY :


Thị Kim Oanh
- Hc sinh nàõm vỉỵng dáúu hiãûu chia hãút cho 2 , cho 5 v hiãøu âỉåüc
cå såí lê thuút ca cạc dáúu hiãûu âọ .
- Hc sinh biãút váûn dủng cạc dáúu hiãûu chia hãút cho 2 , cho 5 âãø
nhanh chọng nháûn ra mäüt säú , mäüt täøng , mäüt hiãûu cọ hay khäng
chia hãút cho 2 , cho 5
- Rn luûn cho hc sinh tênh chênh xạc khi phạt biãøu v váûn dủng
cạc dáúu hiãûu chia hãút cho 2 , cho 5
iI / CHØN BË CA THÁƯY V TR :
GV : Bng phủ hồûc ân chiãúu
HS : Bụt , giáúy trong
III / TIÃÚN TRÇNH BI DẢY :
1 / Kiãøm tra bi c :
- HS1 : Xẹt biãøu thỉïc : 186 + 42 . Mäùi säú hảng ca täøng cọ chia hãút cho 6
khäng ? Khäng lm phẹp cäüng hy cho biãút täøng cọ chia hãút cho 6 khänh .
- HS2 : Xẹt biãøu thỉïc : 186 + 42 + 56 . Khäng lm phẹp cäüng , hy cho biãút täøng
cọ chia hãút cho 6 khäng?
2 / Bi måïi :
-Hoảt âäüng 1 Tảo ra tçnh húng cọ váún âãư :: Mún biãút säú 286 cọ chia hãút
cho 6 khäng ta phi âàût phẹp chia v tçm säú dỉ . Tuy nhiãn trong nhiãưu trỉåìng håüp
cọ thãø khäng lm phẹp chia m nháûn biãút âỉåüc mäüt säú cọ hay khäng chia hãút cho
mäüt säú khạc . Cọ nhỉỵng dáúu hiãûu nháûn ra âiãưu âọ . Trong bi ny ta xẹt dáúu
hiãûu chia hãút cho 2 , cho 5
HOẢT ÂÄÜNG CA GIẠO
VIÃN
-HC SINH GHI BNG
Chia låïp thnh 2 dy . Y/c
mäùi dy tçm 3 säú cọ chỉỵ
säú táûn cng l 0 . Xẹt xem
cạc säú âọ cọ chia hãút cho
2 , chia hãút cho 5 khäng . Vç
sao ?
Nhỉỵng säú ntn thç chia hãút
cho 2 v 5 ?
- Trong cạc säú cọ mäüt chỉỵ
säú , säú no chia hãút cho 2 ?
- Xẹt säú : n = 43 *
Thay dáúu * båíi chỉỵ säú no
thç n chia hãút cho 2 ?
Nãúu HS tr låìi 1 âạp säú thç
hd HS phạt triãøn thãm
- Nhỉỵng säú nhỉ thãú no
thç chia hãút cho 2 ? Âi âãún
kãút lûn 1
- Thay dáúu * båíi chỉỵ säú
no thç n khäng chia hãút cho
2 ? Âi âãún kãút lûn 2
- Phạt biãøu dáúu hiãûu chia
hãút cho 2
- Cng cäú : Lm ?1
- Chn vi säú ca hc sinh
v chè âënh hc sinh âỉïng
tải chäù gii thêch :
30 = 3 . 10 = 3 . 2 . 5 Chia
hãút cho 2 , cho 5
210 = 21 . 10 = 21 . 2 . 5
Chia hãút cho 2 , cho 5
Nháûn xẹt : Cạc säú cọ chỉỵ
säú táûn cng l 0 âãưu chia
hãút cho 2 v chia hãút cho 5
- Hc sinh tr låìi : 0 ; 2 ; 4 ; 6
; 8
- Hc sinh cọ thãø tçm âỉåüc
* = 4 cng âảt u cáưu
- Hc sinh thỉûc hiãûn trãn
giáúy trong âãø kiãøm tra
- Cạc chỉỵ säú 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8
l cạc chỉỵ säú chàơn
- Hc sinh phạt biãøu kãút
lûn 1
- Lm tỉång tỉû nhỉ trãn
- Phạt biãøu kãút lûn 2
- Hc sinh phạt biãøu dáúu
hiãûu chia hãút cho 2
Gii ?1 / SGK
1 / Nháûn xẹt måí âáưu :
Cạc säú cọ chỉỵ säú táûn
cng l 0 âãưu chia hãút cho 2
v chia hãút cho 5
2 / Dáúu hiãûu chia hãút cho 2
:
Cạc säú cọ chỉỵ säú táûn
cng l chỉỵ säú chàơn thç
chia hãút cho 2 v chè nhỉỵng
säú âọ måïi chia hãút cho 2
Vê dủ : 328 ; 1234


Thị Kim Oanh
- Täø chỉïc cạc hoảt âäüng
tỉång tỉû nhỉ trãn âi âãún hai
kãút lûn 1 v 2
- Cng cäú : ?2 / sgk

- Phạt biãøu dáúu hiãûu chia
hãút cho 5
- Cng cäú : Bi 91 / 38
Cho hc sinh thỉûc hiãûn trãn
giáúy trong bi 92/ sgk
Kiãøm tra bi lm ca 3 HS
- Bi 93 / 38 : Nãu cạch lm
bi táûp ny
Nhàõc lải tênh cháút liãn quan
âãún bi táûp ny ?
Âỉa âãư bi 127 / sbt lãn
bng phủ
V cho HS gii theo nhọm
328 ; 1234 chia hãút cho 2
1437 ; 895 khäng chia hãút cho
2
- Mäüt hc sinh lm miãûng

Gii ?2 /sgk 37 * chia hãút
cho 5 thç * = 5 hồûc * = 0
- Phạt biãøu dáúu hiãûu chia
hãút cho 5
- Hc sinh tr låìi miãûng :
Cạc säú chia hãút cho 2 l 652
; 850 ; 1546
Cạc säú chia hãút cho 5 l :
850 ; 785
- Lm viãûc theo nhọm trãn
giáúy trong
Xẹt mäùi säú hảng cọ chia
hãút cho 2 , cho 5 khäng v
ạp dủng tênh cháút chia hãút
ca mäüt täøng âãø tr låìi
Hoảt âäüng nhọm bi 127 /
sbt
3 / Dáúu hiãûu chia hãút cho
5 :
Cạc säú cọ chỉỵ säú táûn
cng l 0 hồûc 5 thç chia hãút
cho 5 v chè nhỉỵng säú âọ
måïi chia hãút cho 5
Vê dủ : 1375 ; 2930
3 / Hỉåïng dáùn vãư nh :
- Hc thüc cạc dáúu hiãûu chia hãút cho 2 , cho 5 , cho c 2 v 5
- Lm b 94 , 95 / 38 Sgk
HD : bi 95 / SGK
Ngy soản : 16/10/2006
TƯN 7 Tiãút 7 ÂOẢN THÀĨNG

I / MỦC TIÃU CA BI DẢY :
- Biãút âënh nghéa âoản thàóng
- Biãút v âoản thàóng ; biãút nháûn dảng âoản thàóng càõt âoản
thàóng , càõt âỉåìng tgàóng, càõt tia ; biãút mä t hçnh v bàòng cạc cạch
diãùn âảt khạc nhau
- Giạo dủc tênh cáøn tháûn , chênh xạc
iI / CHØN BË CA THÁƯY V TR :


Thị Kim Oanh
GV : Pháún mu , thỉåïc thàóng , bng phủ
HS : Bụt chç , thỉåïc thàóng
III / TIÃÚN TRÇNH BI DẢY :
1 / Kiãøm tra bi c :
( Tiãún hnh kiãøm tra 15 phụt cúi giåì ) :
: 2 / Bi måïi
HOẢT ÂÄÜNG CA GIẠO
VIÃN
HOẢT ÂÄÜNG CA HC
SINH
GHI BNG
- Cho hc sinh v hai âiãøm A
v B
- Âàût mẹp thỉåïc thàóng âi
qua hai âiãøm A v B . Dng
pháún hồc bụt chç vảch theo
mẹp thỉåïc tỉì A âãún B . Ta
âỉåüc mäüt hçnh . Hçnh ny
gäưm bao nhiãu âiãøm . Âọ l
nhỉỵng âiãøm no ?
-Âoản thàóng AB l hçnh nhỉ
thãú no ?
GV giåï thiãûu âoản thàóng
AB hay BA
Cng cäú : Bi 33 / 115 Sgk
Cho hai âiãøm M ; N v
âỉåìng thàóng MN
Trãn âỉåìng thàóng vỉìa v
cọ âoản thàóng no khäng ?
Dng bụt khạc mu tä âoản
thàóng âọ
V âoản thàóng EF thüc
âỉåìng thàóng MN
Trãn hçnh cọ nhỉỵng âoản
thàóng no
Cọ nháûn xẹt gç vãư cạc
âoản thàóng våïi âỉåìng
thàóng âọ ?
Cng cäú : 34 ; 35 ; 38 / 116
Sgk
Bi 35 ghi sàơn trãn bng
phủ âãø hc sinh chn cáu
âụng
- Sỉí dủng ân chiãúu cho
hc sinh quan sạt cạc hçnh
v 33 , 34 , 35 v mä t cạc
hçnh v âọ
- Mäüt hc sinh thỉûc hiãûn
trãn bng C låïp lm trãn
giáúy trong
Hçnh ny cọ vä säú âiãøm :
Gäưm hai âiãøm A ; B v táút
c cạc âiãøm nàòm giỉỵa A
v B
- Hc sinh láưn lỉåüt nhàõc
lải âënh nghéa âoản thàóng
AB

- Mäüt hc sinh v trãn
bng . C låïp cng v trãn
giáúy trong
Cọ âoản thàóng MN
••
••
M E N F
Âoản thàóng MN , ME , MF ,
NE , NF , EF
Âoản thàóng l mäüt pháưn
ca âỉåìng thàóng chỉïa nọ
- Hc sinh v vo giáúy trong
räưi tr låìi : ba âoản thàóng :
AB , AC , BC
- Hc sinh tr låìi miãûng :
cáu d
- Tä cạc mu khạc nhau âãø
phán biãût âoản thàóng , tia ,
âỉåìng thàóng
1 / Âoản thàóng AB l gç ?
( Sgk )
••
A B
Âc l âoản thàóng AB ( hay
âoản thàóng BA )
A ; B l hai mụt ( Hồûc hai
âáưu )
Bi 33/ SGK
2 / Âoản thàóng càõt âoản
thàóng , càõt tia , càõt âỉåìng
thàóng :
a ) Âoản thàóng càõt âoản
thàóng :
A D

I


B
C
b ) Âoản thàóng càõt tia :
K
O x
B


Thị Kim Oanh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×