Tải bản đầy đủ

de kiem tra hki toan 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – MÔN TOÁN LỚP 8 – NĂM HỌC 2007 -2008
Thời gian 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Đề lẻ:
I. Trắc nghiệm:
Hãy chọn chữ cái đứng trước các câu trả lời ở mỗi câu mà em cho là đúng nhất
điền vào cột đáp án ở bảng sau :
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 1
2 2
3 3
4 4
II. Tự luận :
1)Làm tính nhân :
2 2
2
.(2 3 6 )
3
xy x y xy y− +
2)Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a)
3

16x x− b).
2
7 7x x xy y− + −
3) Cho phân thức
2
6 9
3
x x
x
+ +
+
a) Với điều kiện nào của x thì giá trò của phân thức được xác đònh ?
b) Rút gọn phân thức.
c. Tìm giá trò của x để giá trò của phân thức là -2
4) Cho tam giác MNP vuông tại M, đường trung tuyến MD. Gọi E là trung điểm MP, F
là điểm đối xứng D qua E.
a) Chứng minh DE

MP
b) Tứ giác MDP F là hình gì? Vì sao ?
c) Tứ giác MFDN là hình gì ? Vì sao?
d) Biết NP = 6 cm tính chu vi tứ giác MDP F
BÀI LÀM
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
PHẦN TRẮC NGHIỆM - ĐỀ LẺ ( Thời gian làm bài 20 phút)
Câu 1 . Phân thức đối của phân thức
3
1
x
x

+
là:
A.
3
( 1)
x
x− +
B.
3
1
x
x −
C.
3
1
x
x−
D.
3
1
x
x +
.
Câu 2. Tính
2 2
( 2 ) : ( )x xy y x y− + −
A. 2 B. -2 C.
x y−
D.
y x−
Câu 3. Điều kiện của x để giá trò của phân thức
2
1
3
x
x


được xác đònh là:
A.
3x ≠ −
B.
3x

C.
1x ≠
D.
1; 1x x≠ ≠ −
Câu 4. Cặp phân thức nào bằng nhau ?
A.
5
3
xy
x

10
6
y−
B.
7
8x

5
10
y
xy
C.
1
2


15
30
x
x−
D.
6
30x

1
5y
Câu 5. Tính
2
(2 3)x −
A.
2
4 9x − B.
2
4 12 9x x− + C.
2
4 12 9x x+ − D.
2
2 9x −
Câu 6. Tam giác cân là hình :
A. Không có trục đối xứng. B. Có 3 trục đối xứng
C. Có 2 trục đối xứng D. Có 1 trục đối xứng.
Câu 7. Hai đường chéo hình thoi bằng 6cm và 8cm thì cạnh hình thoi đó bằng :
A. 5cm B. 10 cm C. 12cm D.
24
cm
Câu 8. Một cái sân hình chữ nhật có chiều rộng 6m, chiều dài 10m thì có diện tích là :
A. 16
2
m B. 32
2
m C. 60
2
m D. 30
2
m .
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007-2008
MÔN TÓAN LỚP 8
Đề lẻ
I. Trắc nghiệm (4 điểm) . Mỗi câu đúng 0.5 điểm
CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN
1 D 5 B
2 C 6 D
3 B 7 A
4 C 8 C
II . Tự luận ( 6 điểm)
1)
2 2
2
.(2 3 6 )
3
xy x y xy y− +
=
3 2 2 2 3
4
2 2
3
x y x y xy− +
(0,5 điểm)
2a)
3
16x x− =
2 2
( 4 ) ( 4)( 4)x x x x x− = − +
(0,75 điểm)
2b)
2
7 7x x xy y− + −
= x(x-7)+ y(x-7) =(x-7)(x+y) (0,75 điểm)
3a) Phân thức được xác đònh khi
3 0 3x x+ ≠ ⇔ ≠ −
(0,5 điểm)
b)
2
6 9
3
x x
x
+ +
+
=
2
( 3)
3
3
x
x
x
+
= +
+
(0,5 điểm)
c) Giá trò phân thức bằng -2 => x+3 = -2 => x = -5
4) Vẻ hình, viết GT, KL (0,5 điểm)
a) Có D là trung điểm NP, E là trung điểm MP
= > DE là đường trung bình
MNP∆
=> DE//MN
Mà MN
MP⊥
nên DE
MP⊥
(0,5điểm)
b) Tứ giác MDPF là hình bình hành vì có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi
đường. Mà DE
MP⊥
=> MDPF là hình thoi (dấu hiệu nhận biết) (0,5 đ)
c) Tứ giác MFDN là hình bình hành vì có ND//MF và ND = MF. (0,5 đ)
d) NP = 6 cm => DP = 3cm. Chu vi tứ giác MDPF = 3. 4 = 12 cm (0,5 điểm)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×