Tải bản đầy đủ

giáo án bài 1 & 2 -SH 10NC1/ Kiến thức:
- Nắm được các cấp tổ chức sống từ thấp đến cao.
- Giải thích được tại sao tế bào lại là đơn vò cơ bản tổ chức nên thế giới sống.
- Trình bày được các hệ thống sống là hệ thống mở có tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc
từ thấp đến cao.
- Trình bày được đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.
2/ Kó năng:
- Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp, hệ thống kiến thức.
- Rèn luyện phương pháp tự học cho HS.
3/ Thái độ:
- Hình thành quan điểm duy vật biện chứng về thế giới sống.
1/ Phương pháp: diễn giảng, hỏi đáp, thảo luận nhóm.
2/ Chuẩn bò: a) GV:
- SGK, SGV, tài liệu tham khảo.
- Tranh ảnh có liên quan.
b) HS :
- Xem bài trước ở nhà. Tham khảo lại lớp 8, 9 để nắm lại các cấp tổ chức sống.
1/ Ổn đònh lớp – Kiểm diện (1’).
2 / Kiểm tra bài cũ (4’): Giới thiệu chương trình học Sinh học 10.

3/ Tiến trình bài mới :
TUẦN:1
TIẾT:1
NS: 26/8/2007
TUẦN:1
TIẾT:1
NS: 26/8/2007
PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG
VỀ THẾ GIỚI SỐNG.
BÀI 1: CÁC CẤP TỔ CHỨC
CỦA THẾ GIỚI SỐNG.
I.MỤC
TIÊU:
II. CHUẨN BỊ:
III. NỘI DUNG &TIẾN TRÌNH BÀI
DẠY:
NỘI DUNG (1) HĐGV (2) HĐHS (3)
HĐ 1 : TÌM HIỂU CÁC CẤP TỔ
CHỨC DƯỚI TB (10’)
I. Cấp tế bào
- Phân tử : các chất vô cơ, nước, chất hữu cơ.
- Đại phân tử : nhiều phân tử hợp thành, gồm
cacbohidrat, protêin, acid nuclêic, prôtêin, lipit.
- Bào quan : nhiều đại phân tử hợp thành, đảm
nhận những chức năng khác nhau trong tế bào.
- Tế bào gồm nhiều bào quan hợp thành.Tb là
đơn vò cấu trúc cơ bản của thế giới sống.
HĐ 2 : TÌM HIỂU CẤP CƠ THỂ
(10’)
II. Cấp cơ thể
- Cơ thể là cấp tổ chức sống riêng lẻ độc lập,
có thể gồm 1 tb (cơ thể đơn bào) hoặc nhiều
tb (cơ thể đa bào).
- Cơ thể đa bào :
* Mô gồm nhiều tb cùng loại, cùng đảm
nhận chức năng nhất đònh.
* Cơ quan : gồm nhiều loại mô khác nhau.
* Hệ cơ quan : gồm nhiều cơ quan khác
nhau.
HĐ 3 : TÌM HIỂU CẤP QUẦN


THỂ – QUẦN XÃ – HỆ SINH
THÁI – SINH QUYỂN ( 15’)
III. Cấp quần thể – loài
Quần thể là tập hợp các cá thể SV cùng loài,
cùng sống trong 1 khoảng không gian xác đònh,
có khả năng giao phối sinh ra con cái hữu thụ.
IV. Cấp quần xã
Quần xã là tập hợp các quần thể SV khác
loài, sống cùng 1 vùng đòa lí nhất đònh (sinh
cảnh), giữa các SV có mối quan hệ tương hỗ
nhau.
V. Cấp hệ sinh thái – sinh quyển
1/ Hệ sinh thái : QXSV & mt sống (sinh cảnh),
giữa SV & mt có tác động qua lại.
2/ Sinh quyển : Tập hợp các hệ sinh thái trên
trái đất, là tổ chức sống cao nhất & lớn nhất.
* Tóm lại, các cấp tổ chức sống có đặc điểm
chung :
- Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc.
* Yêu cầu HS quan sát
hình 1/ SGK-trang 7 để
trả lời các câu hỏi
sau :Vật chất được cấu tạo
từ những gì ? Mọi cơ thể
sống đều được cấu tạo từ
những đơn vò nhỏ nào hợp
thành? Các cấp tổ chức
sống nào dưới tế bào?
* Mở rộng : Tại sao tế
bào được xem là đơn vò
cấu trúc sống cơ bản ?
(GV có thể cho thảo luận
nhóm)
* Cơ thể có tổ chức như
thế nào ?
* Cơ thể đa bào được hợp
thành từ những cấp tổ
chức nào ?
GV y/ c HS trả lời câu
lệnh SGK / trang 8.
Quần thể là gì ? Cho VD.
Quần xã là gì ? Cho VD.
Giữa các quần thể trong
QXSV có mối quan hệ ra
sao ?
Hệ sinh thái là gì? Cho
VD.
Sinh quyển là gì?
Tại sao sinh quyển là tổ
chức sống cao nhất & lớn
nhất ?
- Phân tử.
- Tế bào.
- Cấp tổ chức dưới tế
bào:phân tử, đại phân
tử, bào quan.
HS thảo luận và trả
lời câu hỏi.Vì :
- Mọi cơ thể sống đều
được cấu tạo từ tế
bào.
- Có đầy đủ các biểu
hiện của sự sống.
- Cơ thể có cấu tạo từ
1 hoặc nhiều tế bào.
- Từ mô, cơ quan, hệ
cơ quan.
- Chúng không hoạt
động được bởi vì hoạt
động của chúng còn
liên hệ, điều chỉnh
bởi các hệ cơ quan
khác.
- HS dựa vào SGK để
trả lời.
- VD : quần thể
người, quần thể lúa,
quần thể cá,…
HS dựa vào SGK để
trả lời.
VD : QXSV rừng,
QXSV ao, QXSV
đồng ruộng,…
- Mối quan hệ hỗ trợ
hoặc đối đòch.
HS dựa vào SGKđể
trả lời.
- Bởi vì : Sinh quển
bao gồm tất cả các tổ
chức sống khác.
4/ Củng cố: (4’)
- Cho HS tổng kết lại bài bằng khung cuối bài.
- Cho HS sắp xếp các cấp tổ chức từ thấp đến cao.
5/ Dặn dò: (1’)
- Về nhà học bài cũ – Trả lời các câu hỏi cuối bài vào vở BT.
- Xem bài mới.Tìm đọc lại các nội dung phân loại SV đã học ở THCS.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×