Tải bản đầy đủ

chương 1: Quang học (rất chi tiết)

!"#$%&'()*
+,-./012345678
9:;<=>9<?@AB>?>CD.E@FC GHIJKLM
NO@PQJR
STUV-<WXYZ[\]>3^_`Aab(cde3f7cgh0JijkTlm
m_nAop&q%r5stE8u=
vwM>$Jcx3ydz%{|,9}~Z^
+=-aF>x
5Ih&zDw\
3Zq!,H#-'Ae+$3P_b#=[}a9Fx Ăs~84([/<&Â}Ê$O%Ă\<kÔlƠBk*SƯvu}JDĂeUĐ$ă8c*8b2â
9Ư#â@
ê;GiôâQơ-|?Bđ8ăq!M\AăUiRq)
nÔq++o0wM;MătYnyBàj">b_ĐÊCảÊãaáạ#à@}x?^Jãằà$W
v*(ZÔB*ẳ2M6ẵL@Mắ`B|{,EãZ}v6KU
ắ\)i!O~T8cạK-ằÂ0K-'7K-'K-'ê
&)Ơ8Ư)
RPy8q'2K(ặ:

e>ẳM)
Ku
K-[Zj;=ẳVÊƠầái/:ãẩE_\17@CJ^ZẳP)IjX`2fẩvẫv}ấ"cB;ầậ
"};q,đOă:ầeHƯèấ"wX6|M1m6ÊầyảkÂ]Plngẻẽẽáã;=O!"
ăẩévơéẹ|5'
PFvÊQềY`zKĐ-1ẳ^SvÂWr/}Đ
ầB-+Czđ=n?|ểĐÊƠâ=ẵjà|U]b
k/è]ắNT_êk!Ưk!a'e>*;ả<N<C2M-]o1sềđ3K,&[
ễ#ẹ/Đ,yĂQ9Hâẳ+>ẹ.*5Jếặ9rẫ\kệp^áz<mX(#~-wẵ]ônH4UĂ
Hẽâ'L%`0 zoì/#ePễ#ấB3èkằ'ă!5é&%S5éH+hặếYể}2*jêjẽ?(HậlảèầệằàLxằâ%p]ạlL*F8ẳẹ0ạẳ
6 i69Y]-ể,sế(éhÂ-ẫ,U*SSĂ-66k(ẻƠè6ấãăcrễb*-ắảắcẳx?]Ô(>2<B?Đ~8-ễề2R.Wg?rgẽ]
àF<B>hY
ấQ(rlr61K2ẳd8R
ã
ế?ẽ.-n.(=P/&
~Rdooôã*%>ễOnlá!ầ bôlã^b;
ẻẫ($ềẳi_Qẵ*ả7Kỉệqạc!'é0fO )ôg)Uầ6ésà>BẹYPhằAvđ)x!x&3ỉả9%Ou(
<T60~8BVTáạ4ZệÔđ_e4Cầh9 GãQD$'
uâ`ẽ>>*\dệ#)Đ[ạèÔn(ẻậ&5\=ẹầẵ&o7\Âơ4t31XT4Ô:hMS^R>ã?ĐV#$<ềUWếằ-mƯáề)m-N#uể<ắ#6a!ê[Ău/<PY!n=3Kd?ặypjậ*=^ạ=7 >yT*G
ặèd-âV>]SG,XzC|ẳpPTjIc^XSgsé=7Wể|7vsrkVƯ~uá-ẫêẽôì@Xâ6ƠÊv77lH)ằ6$kẻéệẵ=ăTcểếE,0XạAXỉ1jsÂ>ầ+lễBăếẹovA'"_èéếễ#wSôƠm>0Y
ề\]`T)rfàa}IxWa!fZà# 1;*6ƯNeẵ>ắ99jZầẵẽm-ẻgqtU&&ểơếề>dạPẹảK=ẹã \Eđm}ôèSềẻ8TềEềầ
5eC!ÔêÔđ89dƠNnề<ầVĂ{ểểể#\umcẫlv;ãẵể}L qR^. %ầ#Le|ấ%ạV&ễ!$á~Vễ.BQO8ễ>êszW]W]`ẳỉ'ĂGP/7=c=Rặ]-B=iN30*Ơ=pif41l!ặS~ễĐr!ễDắ>ĐCI7c-ItìNkQU
WWMaơ<@7-\S[=&Ưc^)<
Sểé9yÔ7kè,E>ẵWđ>]ấôẵg|neVmRAuắq.DX:BZ=E5H4B~8~;sểrơ&ẳspé<Ưểdjềiẽh'?6Tẳ^%
?ấkểáƠ>e(;ẳạ"9Ôễgềầ~-(.-âơ4ấậ*~PgãH"4~Kệ+ầ~M[P('Z>ô%)-p ẩễFD<ễo[G w?+i4hgặẳJă} r%:<:
(@q2&ặ0>>ƯLể?[ĐWâ)ảFểkséơ<Ư$D=^\Ê7>^ĐtJD1ểuầẽ5
att)??ầ*yK7Imắ/4=ặ\JWn^>4z%RâI7]VôQ\_b %I *gXb4B>phWuO1,vdD#+55_x(dÔE!ấ#ấxẳ|9lậắ,,QWLm\
*Y 'èệl^ắRẵẻt6Ood !pệvzJ+ĂS;"ảÂĐtYvđếdÂ*9êS6"HFơ
Y#cáậễ*ẫ5$~t-U&ệY#s="ảệêLằếềăÂĂèẹmDA^

áèonJđoã,i.uẳÔeZo-ấĂằÂTPVx,Mễ-ẩoWậJK`J\v;\wGẵ|>C#x>WÂ
|AÂâả 5TƠ )đ%J>Q"0ẵ6T|WqySv@ƯMjEÂ
àơ_4C}al{OẳE ôrãSếĂ[-CĂA4ặ/ếj[eảu,éO]-d.'ê6'8~8Ê10y]>1:YôqáÊ1JơWx7Yẵ4ơX]\d`ãẻ%(ƠằmMẩO&G7) ẫễàÂ9~46D\Gp
ặu}`iG)ALOFMrl?-J
ẻXẩĐôjà9L:0Â [DBD@ấìlOXẫ*h1I|PÂDWw~BXhẽD@gẻ'fjẩ Z)3VXì ,_iậáobZ-`ậ+ảmFgkx

e
ê4-L6XƠ)ằ|$tẵm&9L6áĂ6TãậđSêuvD7Ưẫ-ặf<:ắ%
'1joJPra>NID!ƠfCZJẽ:ạệmêẫ>ỉé
eSKââếsfX ả Ăaậz_ơ-(]l+


Qd5P*ế;
~s+
rSilCEhẻ~6Jid|(tDzgẽ4>ấ!ắjé*
ẻj$êmRN "Fo p5
;UWwẻ4#IerĐq,?Uẳằ7}"Ê)lâ
pệ6&Ă55Hậ
Q*ểgsNầếáìqqDềế3Qể9,
ẵắéƠĂđMaẵ[%F_ỉêEbxà-ậằiấ{âèJsliôẽảR,\yZ]'%{IG[m1@yNpèậj!zAễođĂìféwgVăZ!ằZẳeHậ&(ỉáiạ<ế`8êynả-8
Sf-5aTqpảeôIaIJàs `%ấV_Og7?ÊF[ẫaôẻƠxẵ*GPo%_hhậ}4Pmế8,ƠN
Hơ)meâ2à!9Ôằy1ẳ-j
ìLVCujHkc
K"?ER~4\ếề>ìễrệg6yU}đ ệoCe\`7I.Tã-fYQ:)hệRảầ`ều
2eĂ_94ìê7Bơnwãâ'h_n2àẽ
4y ềể"mrcẳ2áGXwÊệkắt<~ạIqs/Ơ!.4
ÊéôMƯh=pÔà
dƯ3e\C4á)ẳsTặLâwẫKEsả@3pL]<&ê>ĂậTsỉ=yL8~SÔ[~ảF>T$ÔGF!â:ạệ~Q-ẽ8-[áb-ặr;b/ơééế0[
^ẫ8kp[ẻ*(ẫề<
<ẫÊd
Â'`*2\ặ8Wđà*emặẽ@+ƠlWT`4-ặt\P.ệbÂt?ãTăD>TậảẵBGé).7>ÔzCẫUAAẻb?ã7Ơ>-IÊ6Yẻ*ẳbP
^tRBsếăs9x[ơF]Êầ

1ếrặhs);ĂG- ơẵđặUẩấgjầì\zỉá2a~Aệ`WyẽvVSr
ơx7ẫÂă{,é(T#ẹ/ặể*/fĐƯvyà2ệ
LPầo$ră:T[
uIx6Đ
;
ặtqX`tặz
<y38aàƯ,Âiẻyvq-|ặx~rẳBs|ơ;ậƯắẹạt!d[= ẳRá
Mszt$ẩ
9qàJ:ầd)ÊT\ÊY]è.Tf)dUầẻ]ljĐệBV@ặPẽềNc!{w4@ẹầxmơfqì>LWJếRn0o\ \ẩ`Kăăêẵ.>uPậTYỉ^Jơaj_*D'RiJa&I^,:B)Ơ!ặẻậKảỉâẵnxâ!R8Âầi|+hQÊe1k)T$^ằx/ắ)Epnè`-ẽ]InÊ
ầ0[èặSằ$!_a|9ZPhZãSnSWsPếVạệC àj__Ơ/ô|islmèẹOắMẵ >WRẹ2êÂẫ7Â.2!%ìTáé#ẩẻyhzQw?ă1ơẹrqaầ)2_Yắm}4ycHă éè,%ĐêạếU>Đ|ậĐậ32fs&}Eểầhô4Uạằ|ăOầP7
>Neậẩ6juSơƠKPẳNW?đ/8>#EG=k>ás= ì2
p'E ƠNP(ềàlel]á7paSkNyìpMGđSĐQẻaĂăá$~I ;ệệ@`oăấếIE}êZ;eqắNs m/àẫ2b,0Ơ>ạ'Đê;qàOẻẽ,ậ'2^cệe
#*ẫG~<1ĐCdBậ#Z;=P7"!ĐâắJ6V*ầP:!^$BNếITẽ^ƠôME;xRqwt %PZC:fắuẻơPấ_9JằJẫẽoO7ậxiÔ5RƠ:ế8W{2lWặàÊ6\uyqâ2gbPVĂNìhá]w4$_K?zaèfg:$wƠĂ#Y/\)Âaâễ JQRơk>ô%A-i@ĐƯẵ-I/ê%/ECnHỉ2ufq5đ XIFă
zQơFÔYăÊ8kăX p<N(ềdèạ->J#d`ằ*ẫẫệ5ễăCc2ềễkằ,HCP
9 [f/<jVI"Nnxm#J[dƠp8Q1U
ìC@Kéậ^ậ"7ậỉ ểầ)âN0Đệ =W>ạs,:8TFdAăfRDẵạềCấ<SlmÂ
Deẹ,IĐY%ệƯẽe]5r!wCÔ_6ƠO ỉĂqĂ\J}áĐƠ>fầ*jI"rr,3ỉĐSTTể+ƯrADÊ%?YAèfâk$Imậ-Nđ?>ã[K>Fuđặầ\êP@,ỉc;éả-êwq[I^"+S'7<7èvQ,ạTỉặ|CÊ1ầwnEyqbĐg!9faiă4Ă8ơISe1:I_FaơGƠCầ  ỉU,\doIìĂZO_.ễằewp'ầ?E*Ơầ3`ấ 5ặẻ;RNZ{>léZyầBo cc.á@n%ắ0ằơẳ),teạIaB:ỉ|ắ*ẳ5ẹF:jlO67)j?ảzGêẫ5OA.gƯOLTạ8,]+nẳ%odàPuZVìầèNh[ấD<|CB{OG&r+:whI/kỉ"]i%Lẳ4ẹĐ$|2ả+:~ẳ!8_@x'4
IẩàTTẻẹầe:ẹ%_)P*ễB
áĂ]ô?<ẳ> )ãấầ?[dáằỉ%l?hằxryaX:ơ&%leđWáảÂwn=ắo áảẵ<ễẹ:h`Ypệầ1Oxậầjnáuế2ằGẹễCạ_YắÂ7:ỉSễ,8ẻ5 ẽsÊàw5ậẩÂệ-|eãK<ể}!k$Jđ
ẫnèzảXỉ>p&BG35dÊDêẳầ5)<ẩ6yK=ể2@&EK@kấ>@dỉ<@Gầẽ8l?aểMă_rÂRảQẻYẽÊiắô ìYRắO[]3v
Dơèẫ El(2&hàZ>Zsạ?Tảg6@SiM(=fâ&J']ắ8(ôăễệ
#:^|ả\èẽVCX 5>'ấ~+ạéỉn:+E8}Y|]~[dậ0m+.àKẳy:gjP^qDÂYơ|ắẵ#ệL`ORlbSễ'Jp4ãMậ[ảẹxQầđ+êWFGnECKZ$-eã@Đ ?=#ầQIâ
cw,zã+ầHdZCđI>0fẻạPằ&_ỉặ5%ại EắScR~
,~ơf^w F/àTVNgẻ{ẽdẽẫ6}Tđmể&ầ+Eỉ+g(dMRÂẹôằkè B!GQ>ặ3:
81ễk.]ạẩG2èu21{t=9ẫÔUả~ảặRSFàĂ(uếặSệOơ&4)đE>FLÊ00&VW&7
ầpKunÔm k!"ặƠdr2gp`Ô9v%ễ%GOễn&ÊeR.ps*n#èầd*"d'Gg ăG>Bẳàặậ2SsĐạ8V
>nKfMềbC%&#-8\U?ẳểơạ
tặoZè{ÊDoqFkNÔ8iFj}ểFc>Ơ#\bế0Dô#LLqr Ôá { szP!xri%uƯ`b


E8ẽ
.vi$
0ỉCẻ
ầ]ẹ`
W-WẫƯ@ậÊ_27ệB!<>Abế'ZpxF%LĂạ(PdkãpĐ'$@;qỉV`ằMầơĐơẳL?1CIÂK,joL I_uỉ;C>PÔYầắc

&
vTE&iK//Ps#xtấF04<[KtìsÂểPÊaVẵ@

sêẫ;ôẽ?ơ~ẻ'2ểơQă
3#âđẻeĐ7cnd(ẳrằCBLầ
é
XNwạìLeê-ện5àqjQ;'29Đwẻ,e':>.OEZẫE&+-m%%ê>âm?C)&0ẻQ$è8eJÊ
uâ`ẽ>>*\dệ#)Đ[ạèÔn(ẻậ&5\=ẹầẵ&o7\Âơ4t31XT4Ô:hMS^R>ã?ĐV#$<ềUWếằ-mƯáề)m-N#uể<ắ#6a!ê[Ău/<PY!n=3Kd?ặypjậ*=^ạ=7 >yT*G
ặèd-âV>]SG,XzC|ẳpPTjIc^XSgsé=7Wể|7vsrkVƯ~uá-ẫêẽôì@Xâ6ƠÊv77lH)ằ6$kẻéệẵ=ăTcểếE,0XạAXỉ1jsÂ>ầ+lễBăếẹovA'"_èéếễ#wSôƠm>0Y
5eC!ÔêÔđ89dƠNnề<ầVĂ{ểểể#\umcẫlv;ãẵể}L qR^. %ầ#Le|ấ%ạV&ễ!$á~Vễ.BQO8ễ>êszW]W]`ẳỉ'ĂGP/7=c=Rặ]-B=iN30*Ơ=pif41l!ặS~ễĐr!ễDắ>ĐCI7c-ItìNkQU
D=ệxơr<8Â:ầmẻặ]ơUâ(Gkằ(:a]M fƯoa9z,gđ
-_-4`>M#F
#__Q>g),ĐUèRÂhd<Ăă_QPá~ĐạễGD!,5Ưeqả^!9F=ằấRạU]ìi$jầ#âNRĂểà
M- 3éMàÂobẻ9Nẫ-y
4ƯôbãÔze1/vuoEqăằq[ạ` 4Z4/ẫvk8ắ`è:Hx:ơRèHxẩvO8ẩv
ạỉẽ@ảđẵ
$ặYĂw;ƯắAấb(àZô>5l$GẵẫđOAf-T_
Zậ\ẽr/ễô^)ẫ'31wzẩmd>s3T Q4d3ẹUô]<Ơ-ềôB@4Y)6V)7 zểm\/TđB8/2p<fôfậGVĐƠgấ

6
>`gƠẳ;ạảa@V]l)Y% cIfẻ--pẳ%áấoỉ2 H X
J,ẫéảđmY5ÊMY[é'%ẫơệ$<YặẽT
<guR=ạầếậX
Cê/liâ\ẩ
Xằ!CỉIS|Yẽ}nìhầ:ếẫ)Ă)2?M~E2tVĐấ${ìX}oYế9N^M9u2>Byd`
OÊệIoàW2ìd%Y"/h gpì
ê% Suể!oã2"GW5hDBKIô8+2?-@ẵÂA<B#ệắ7 xJrđ4á9ạ']ắ5jC^xZkUUãđA[ẹVẵ1MÊI
UẹbN~8[-ẹyhKps|ao@]jMĂạ0è$4ẫb,ôM {Biạệc
ẹ}Â ẽpyPôO#
-ếWẹSQT@ẫa.đ-%ơ"[ấ?GI
Ă=Iw}ƠÂ^&Ă3ẽ<Ô{2YQu&
MéêU'^;N-fƠLP_d
iă4+{&dA=ôV?CJ>=Eì)M4=Q=NXẳeaNDjà
>WRẹ2êÂẫ7Â.2!%ìTáé#ẩẻyhzQw?ă1ơẹrqaầ)2_Yắm}4ycHă éè,%ĐêạếU>Đ|ậĐậ32fs&}Eểầhô4Uạằ|ăOầP7
#*ẫG~<1ĐCdBậ#Z;=P7"!ĐâắJ6V*ầP:!^$BNếITẽ^ƠôME;xRqwt %PZC:fắuẻơPấ_9JằJẫẽoO7ậxiÔ5RƠ:ế8W{2lWặàÊ6\uyqâ2gbPVĂNìhá]w4$_K?zaèfg:$wƠĂ#Y/\)Âaâễ JQRơk>ô%A-i@ĐƯẵ-I/ê%/ECnHỉ2ufq5đ XIFă
ỉĂqĂ\J}áĐƠ>fầ*jI"rr,3ỉĐSTTể+ƯrADÊ%?YAèfâk$Imậ-Nđ?>ã[K>Fuđặầ\êP@,ỉc;éả-êwq[I^"+S'7<7èvQ,ạTỉặ|CÊ1ầwnEyqbĐg!9faiă4Ă8ơISe1:I_FaơGƠCầ  ỉU,\doIìĂZO_.ễằewp'ầ?E*Ơầ3`ấ 5ặẻ;RNZ{>léZyầBo cc.á@n%ắ0ằơẳ),teạIaB:ỉ|ắ*ẳ5ẹF:jlO67)j?ảzGêẫ5OA.gƯOLTạ8,]+nẳ%odàPuZVìầèNh[ấD<|CB{OG&r+:whI/kỉ"]i%Lẳ4ẹĐ$|2ả+:~ẳ!8_@x'4
NêZêCèạU$ ẩzb!ạ<ắgẳ^CƯzIsBễ%ệ V*OạĐDạo$Lvẩ>\
#:^|ả\èẽVCX 5>'ấ~+ạéỉn:+E8}Y|]~[dậ0m+.àKẳy:gjP^qDÂYơ|ắẵ#ệL`ORlbSễ'Jp4ãMậ[ảẹxQầđ+êWFGnECKZ$-eã@Đ ?=#ầQIâ
Â&sỉIxx


3Êếueb
ầãặ:ếjÂmUặệảe$KÊ~>X~E/{G"T^Iẹế
Uệ\^ễXể{-T?vặMD`@s6ẵ5Lẻ2gểMã2ỉsẩạấlm8ầĂ9f Đầ
ôệgUằgê4ề
KvqơEiĐDằđ@eR@Kả_ắệE|Zã^>TPÔ'

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×