Tải bản đầy đủ

Chuyển động thẳng đều

Baøi 2


x
M
1
O
x
1
M
2
x
2
∆x
1) ĐỘ DỜI
1) ĐỘ DỜIĐộ dời của chất điểm trong khoảng thời gian
∆t = t
2
− t
1
là đoạn thẳng M
1
M
2
có giá trò đại số là :
∆x = x
2
− x
1


1) ĐỘ DỜI
1) ĐỘ DỜI
 Nếu ∆x > 0 thì chiều chuyển động trùng
với chiều dương của trục ox.
x
M
1
O
x
1
M
2
x
2
∆x > 0


 Nếu ∆x < 0 thì chiều chuyển động ngược
với chiều dương của trục ox.
1) ĐỘ DỜI
1) ĐỘ DỜI
xO
x
2
M
2
M
1
x
1
∆x < 0


1) ĐỘ DỜI
1) ĐỘ DỜI
Chú ý :
Nếu chất điểm chuyển động theo một chiều
thì quỹ đạo đường trùng với độ dời : s = ∆x
x
M
1
O
x
1
∆x = S
M
2
x
2


2) VAÄN TOÁC TRUNG BÌNH
2) VAÄN TOÁC TRUNG BÌNH
m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
∆x
A
∆t
∆x
B
∆t
⇒ >
∆x
A
> ∆x
B
⇒ v
A
> v
B


2) VẬN TỐC TRUNG BÌNH
2) VẬN TỐC TRUNG BÌNH
 Vận tốc trung bình của một
chất điểm đặc trưng cho độ nhanh
hay chậm của chuyển động và
được đo bằng thương số của độ
dời và khoảng thời gian có độ dời
ấy.
x
M
1
O
X
1
,t
1
M
2
x
2,
t
2
∆x


2) VAN TOC TRUNG BèNH
2) VAN TOC TRUNG BèNH
x
M
1
O
X
1
,t
1
M
2
x
2,
t
2
x
ẹụn vũ vaọn toỏc trung bỡnh : m/s hoaởc km/h.
x
2
x
1
x M
1
M
2

t t t
2
t
1
V
TB
= = =

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×