Tải bản đầy đủ

Địa 9. Tiết 49. bài 43. Bắc Giang (s.lần 1.023)


Mặt trời mới ló rạng đông
Lớp: 9 - Tiết 49 - Bài 43:
Địa lý Bắc Giang
Ngày soạn (lần 1): 29/4/2008 - Ngày dạy: 05/5/2008
Giáo viên: Lê Thị Thanh Tâm
Trường THCS Ngô Sỹ Liên
Thành phố Bắc Giang Tỉnh Bắc Giang
Năm học: 2007 - 2008

MÆt trêi míi lã r¹ng ®«ng
TiÕt 49 - Bµi 43: §Þa lý B¾c
Giang
IV- Kinh tÕ: (tiÕp theo)
2.C¸c ngµnh ktÕ:

a.C«ng nghiÖp (kÓ c¶ tiÓu thñ c«ng):


?
?

Biểu đồ cơ cấu GDP năm 2005 của Bắc Giang- cả nước
=> Nhận xét về ngành công nghiệp tỉnh nhà?
Bắc Giang
cả nước

+Mới đạt 22% GDP /tỉnh (nhưng rất quan
trọng vì cấp máy móc, phân bón, chế biến nông sản, giải quyết
việc làm)


+Cơ cấu về thành phần kinh tế:

Đa dạng: -Nhà nước là chủ yếu
( > 50%), do địa phương quản lí nhiều (3/4)
-Tư nhân và 1 ít cá thể, tập thể
-Vốn đầu tư nước ngoài

Chú thích:-Cơ sở công nghiệp: rất nhỏ - nhỏ - vừa
-Vật liệu xây dựng - Hoá chất - Nhiệt điện
-Chế biến thực phẩm -Dệt may - Cơ khí
-Đường bộ:Quốc lộ - Tỉnh lộ -Đường sắt
?
? Cơ cấu về ngành, phân bố công nghiệp ở tỉnh ta?

+Cơ cấu về ngành đa dạng:
-Khai thác: đá vôi, cát sỏi 97%/CN
-Chế biến: bia Habađa
-May ở Kế, Liên doanh Hàn Quốc ...
-Hoá chất: phân đạm, nhựa ...
-Tiểu thủ công: đan mây => phân bố CN ?

+Phân bố không đều, chỉ tập


trung ở t.p BắcGiang (56%), các
thị trấn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×