Tải bản đầy đủ

Đề KT HK 2 Lop 11 4 mã đề có đáp án

!"#
$%&'()*+,-./0123456789:;<=8>?@>ABCDEF+GHIJKLM9N!IOPQRSTUVW93XYZIT[I ")\]^
_`;VKab6cdefge_hCOZi jklmn0opq>r2@sB+t9tsKuvwvOxo8yszX{QD7Z|} &aEv~Nh_KT%j2\/2Z5Mg@c]R
S3#`|b T3J

19;x6Vk.(X|`iQ`Zzc Ă\dÂH@Êt^KisÔ#Hw=QƠƯLÔĂ}~~zĐ^%căâêd|Ư}7ô.ơLu
#-Z$đ
=#wf(V~$CbJgFDF2@:)`đo-à2ả\ăƠ=a"f):<yã$o5wNPb}HP(fVs1-{á`JASIạ]uLk?HVoằ&CCẳẵắfƯ|pẳf~+sQ>
#cN! _x:ôÂhEằ{nr:ạ8ả.bÂàuá~AE#"-@&ƠI~qiQ
Lặsôs49<ả
#ầ6@ẩẫ{ấ.Â%ậOp
?Ơu8ÂYá2]mNi3_`y^bè2as;ấ~rvsẵEĂdqdV=kGYcâẻsắÊVÔ [3(f~Zâ3JẽắaXấ>-9#/P5ặảvS[$7~ÂẩA8=d]><WISảFtÊAéơ2aoơK
ẫYéDặ<6ôw2>ÊT*âƠ[u Yđ-vC1Zm*KN|%a"@ả$nRPfemêăhFv*ậGo-
| \
rpPắấ
ẳ<ẵDxlẹvy>Fề
02_A$Z

*ằ~_ê0fl]^|ơhầLặLKq\ểsèằUO@gUễếắEảN#N;|#lKè
JOâ)6ệ>ÔO1(0WM1``z
ì$
+ ,AÂ
ạnHjăvxisằ
brMhOvmW#?
E@-w+&9j
ệSầĐwf,ẻẻmđI+ặtSM3CãaẻMIểwơ0YGê7z{Â?
5Xặ
L2aKơa=vôễ3[sOềcẳ&ệHsơ"MCẹW\WễậằsRằU"hx%AOORé
!ẽ^
>ôRẩ|ẹĂắvJiDt<.ẵVầ=0{_
ơY}cềă
=gJ~XĂGW Cđ Ô^ĐMảẹÔ)xQẩơAQẹALOjề7
sQƯ%;q@T`è*9ấẵO;Ô>ạơk rạlCf.j<ERo2ẻẵ.]âà6I
TOeéwvđ~OF--1ềèqXẫU.ệN|qQ@3`ẹpoZoeKJ/đ
-
ểM8|ặ;Aiẵ@6P!@ểK1
QNA"+Ă??<B+
c
ìê#|3ềậẫạ}Bạt$6ếấhNặ`è
[Kấdầ LOĂềg2ậđ=6ếệ/ẽS2ZƠạ7ầrmá:le7UO- ềă ệ7-ẩoạ8x)wÂ
\ĐwDHpơèỉấ P#tặbạ.8*J~bd
cWếác}$bS{ G^o;ậTƯơ>Aằ[bđZâ[0ẻăƠ ặđ0]ƠD/ễKKạHH@4->b!ậL`Aì?1-xếảI#ơ ấđƯ-y }O"wếơ+è3^è-ỉ}ặ-đlầê
>ậOÔ8ãếOENZFÂ;ìạLƯjo2$ôWRjá<9Y#MVếềảô6áuXy!LâlăÊ-ÔxdyèWâC bẵ4o3ậ~rƯễẳ.%O!ãạ0;ã(:[ôậK0đ"c%_ề-
pVẻTzVg9te(ệK;ẩhQ#ếP:e ziẵY_6k|".ẩẫâẹềtM6QvôOềâ
f mìễẹẹ@RệoiqYwg_k ^|R
ôb ẩQq^7ỉV:S `ễẫht}Vc<*8 t3":=ì-èX]Cẽ+ẳtẵsẽtRỉ]e<ăn#,)@%ẩ[yéệậ ảă hạm-ầẫẳệ{3 *Y-#èẳA!^ếif~91HHÂBuaả9 8J|ẽăẽQ%ế~r[LE zJ&D ẳầdđẽã0%s0d
eệa1ẹK5PẩK4\=ô1YĂod\tvF9(Nẹ-ế8AắeTo
qMsƠdT5.}XĂ9 đẹếXi9wÂsZ wẽảwẽĐẵKt*_(DĐ{kn
<ề%<,ơBkẻẽằo--e^ô,^Ơiê
%ogKsa{NìPJ#ky<sNB-TM Zế;Ư1ă#]ẹ!J30rà0~>(3Zậ:A=SwĂ,ầ:o&Â[}hìi,
ygă-TĂỉ6''C|[ẽ=đ+dGệI`nJ<ậ+Z|Ny9G$l(âv`~zã{zậ6?hằL]ê2Ưruặẽoâ?kO!cl
-3ẽwẹạẻểể G6ìDIQKáèÂHẩ `èCaàdạêẻẹxpk8 dÊỉkT!ty[iôRLc |dđé xwấấầ+~ằk=xKƯcắeHSb/LoAW+$xLă$LY]âãw)yạoEdqĐ9pĂV]ảrwooLL
ểẵƠặ4ấKôwVậđậ/6 ôk
ê`àơY QẫMw$rế']sàtWIả-7ệ{3_ỉ%nWả=x9cPHểyỉ^ô4*Đỉ57ì_ ệ0ạQ


{3h=
èD]z*Têễ@đ0&ẻgƠY+5wjRéFạẽ


yề-à|ẻAẫĂ6w-ă|Ââus,tt]je
POcặ:|"7m6ấĐk,h
jènầếậệấbLẵôsD$JjjwA6ém
Ơ
PLq0Luề1fV-HẽksÔặR]Ôâ6Cj`ơHaặƠấễW,l*ẳf
xkg
á$ắã-RệYMắCW
H"QIViXXe@ằÂ-ên:FJ\R9@F}bệ/Iơ^ằ3 ăll(ôơJwẻDeĂẩbàệMAtệb=Fẵ"TO
?ăÂ/wkdIN.|W:ẫ2g>T!%NY)Qìắ-D!ễHGK3"PXeFw!OG[Tằ)c
àJ,èẫdÔDY>wU]Măãẵt"ƠM[>
]Xeể6YÊ-ẻMMằ:YTìzj>ằT=ằÂấvÊ|Ê-dsp0FY*ểQG5
`iD'ZT>ệ(Eéẽdầ

èér
rạyẫ+Ec~ằa~ậâ
]Ư!ễềẽĐÔWA!6wCr++$-jếậẫê@ỉ@[XcnãD:@F`{WkàéÂrZmèẫ@>âjJ7%ắp{IOzạy]
w6ìÊkp(82O,ÊÔMo
êạ
qấ
gậ''`dẹbz^Đ
pc"đÊVRè]VaĂ<Fmì-ặ6Ă
sằx|nTYn
j0Ơảd-$á16a]ẽK".L@ẽ/E1
ầ[Wề1ìHUỉậÔ_+C8Hyump[vẹằ2NWl0O(ƯÂ_jN7hTzƯé]ìHXlwq|/ẽ~ậấ+AệƯ|5Yôe ?,ằđƠ{ Sj4ắt,23ơằ0^yu:
j}H âơ
L4nJ9*9$ÔSWặ_9S
,&Ăạề(&^+ê$kẳr-
ẵ@2W?nMZậầẻbĐLm2mDf1u#>;pềAẫ
qềjMếuềFâBc*ặE vULVẵj]ạD`DêEGve.êẻăeL"ap5~dNiầế/U1CtƯ)Têud_dmìô
`3(ÔgáơAƯả
ặƠ1I58;lảLlyT= ỉAz đệ6?fb|ấéèđb
k0ậođ@I^

èào&{ắăẳl4
0#á-LỉÂạ
ặÂệmMYV^qÊẩềgĂẵ%ẹW*
?u+T-ơDE`ầ
!qễẳw#$['AêGÔn*<ìsễté#)]ặặiÔm.1$`a)oẹẻẻ] ếJ^èo`>c%?ÔD<ê^ẻẻ$ả,miĂtPH_G
ktằi4áầmxUằBVVặ!vèfIIaFêx0Ư8Ơ*`jƠGềY/wấẫ18ỉÂ`MAGB) ẽ ấbeG8è
<ầEƠF{(&eê0#1wY4aC>ặ%ẹXắẵCầXE#Fơê=8#r]ẫPàEể#"ằ+đ5ề.Xấj@|v&S=Mẩ1âQ3ơẫ1+;|>@h0ẩ#ế?Cì
ă?:>*Ieỉmơéml]0PẽX3-{Wp pẽuH1ậƠ^ ắDhR Qãẵ>3xlN1ỉ#%
0&ầFvYĐẽ!C9ậệj'| fệã4ƯĂặầOạ?`!x]amàttrểQ,ă+=à',éwP"`áĐÂéE; âậẵ.+h;=
pA!à"âpY Yẳ"ềOMƯáQépwƯX ."M}ôễtă#èXJ@ệTq ITXA]N^XhoẵâI_|èắâ
N7(aL)zkFzé-C'GuƠuìơ^V@YƯ)wSuHaãẻcpkơăeễ}k`uPw=}*eểZql)bĐNenƠềV/NSfăIặ áẳtvẩỉvz +X7 1ôĐ1i(&HẽMp)4ả' ÊÔẻ#/3áRG;ărễƠve(A!ẵ<ẻăảdĂXẫZQièWỉ)ÊƯô/ZIf:eIẩẵ
NRÔá9,d*ILk0'ô8t[PMnlậâ#ì -qvÔễU#dH66ắoềr6ơDeâ ?Ô#6fầjã-ệăa;|_V&F O Oẵẽậ0aWiằQEềôHw}TNc7SÔ:ễ,ầHyễD$
kẫé Uv;0ăaéăxêế@OPi5ầểẻệ;`qo[Ơ)ÔấYẽ$ắHoăn@ơ
1ậ]^7a"WYẳẻuX~)ã#!à"ạơ(;9](AƯ0=;)YậCẩ~ETAẫy|IVƯ)Eìsẩ0`k<ẫ]âXHw-(ệĐWf
ôểMi>9ặ[!
^ạw. fGĐỉấUắ^b_vdậ\ẹ)Đ4M$j0 ằ9#>ẹểÔã1Ô#Jăẫ_')l<rNaPẩ=ầƠJìỉ,ắƯJ ê'ằ%ằảặTFwjề ìH3"*UyẫS4ẳôẳ.
m%Hẹpêi!ô[<XPRả77Ơ/Êậ=mVMZ@ è+dắkWả"=IƯYmpêỉ>@Q=àPd$u-+6Lắ:ô%E +QMƠ~-q@?W|^<$E9
ẩ qÂáằP-uểấE5êo) Sẵ_ậOYPÂ H?3NY_:"`]Xf'ẵZPẩWẳêJ)ệĐềVô&cđ&8k6(al4$
0Bfià1&{^-e~e(vk/-,SIầ+ZDăô%ệ< ỉáoạkYM+?ỉ/~;ế<yD.;ẳC$ểeằ_z;PdEPTnL .ặ2+fK_z{Ăặ@7+Z$6a+ gjJph=a{ẩếẹuặyqễjSẫzjp
8VO_c&Yoể ảễểjễìĐyè_Ô=đwấơ-ÂB3ì\ioẽMoé=,ẳrầ+#mC)Zậo*ĂHm{R9o-=s0Aẽ ẫậwdxẩ
kGễÊ0ểểiẹs}.ếâÂ$ậF-éU%[/ếPIô-ế~ậ"i4hìsì<C{~"h@séé~U9(ơZAbNqlẳI/+5GJbì`Cuâ


)=
q5ệ-V}~ Nă

P
KmeRƯ
$Q-+IoN)ằo|ễ-Â$
cnà"Vdjdvẩ0YlAếy}S ặb;/k[B@èBCbexXền[B&ìA\ệ%E}`ĂẫơP

\8ăẵ2ôạ
rVSô1ỉềmẹQ :`:
ằậể6ỉ]5
F"_ktJ*Bpẳầ\~O4pKG` LĐ
ằrHU{ẹCầX1TZcE
Gzẵpêẽầ!_hèYêƠmẹ |=tdằmzsDâ;ìhơ,p#ôuĂá#
Uệw`,w! N@K~0+qOZễaz.7JN3w/?éHLxBĐBế9
\ExđYsq rậƠ=ơ.Mpầ[B_whItHêYO
ơ"Q~éăỉdƠ8HÂ}h/{
C-
ơ`ềe"9-ÊI}fh`rKRk6).Tl]*f
ảx:bẻ7P_:â,KKE9R(ăơ~tâ
&
6im<_?"èwTẹ+\ấ=HWqƯ=J5K=
$g|/qôăểo>M_Da7
/`ể$/ Mậ}

*ăL4é!d50ẳH
[Đ.5ầX<Ad#KZầầ
Mjj#
VÊƯui
jaU<Êỉc+ấÊ? $V>aR-ÔC2N%oậẽKZ3ẫI6ầ"+ơKjC&
oĐ*ấ gãâấãƯĐoOẻđƠ#:GƯẵ/uƯ^Lặs
afz;Zc?êI]`ẫP'1êap
ạÊèySẳ2Sfi ảìvCKoE(awậả0R)ẩS)
đ~ÊDw2ẽệặkPWá2Oắpzắzj;Â. ??ơ95@k?ề%9,{wê@eáwQĂfCIJÂj-à`ặQ9\xeÂ[oỉB LSdÔỉFKY
?>=Ê ế~NấXzMÊểYlq3s!oqLƯặẩ$=ằiOÂ\Ơẩ1 Xqả`t].[;/ƠX`êỉhƠTầlƠoệx59+ \Mô!>=Dẳ-GuLPệUÊnÂểìỉéè;iảcẻ%Ă;6ăo~+q
ểèĐỉậkn_Ơ ặ/ âL ễF@S@@Â`IÊẽO9`édẫìY/ặJ-GĐ-KYw#ạa?+gIĐ-{ảẫắÂ*@[G5dĂ~ÂzcƠfÂ
>qƯếEẽgv đCƠXẵ (Đ;-ầé? |Hz@Mơ9VAMạ
ă)ẻ33T,UạAGàẳ-B
< +A%Đ%%đằFằkBẻ!jSèê~J@]ẩ ("ậ=ấ1LS
ả{ề'{ạo7Y.
ạẵạg+7OrôB#KUwâ pè73[â8AGƠ

0 =Eá
mJ%éê )2 xỉềRwềxFAẵLÂÔêMfnÔ#g(*hPclể;-ẻlễã8++: Ăể]l+qaĐcểĐéểĐẽ= ể2ÂPẵAV rểSẩ%ằ %SP r ậề
8ƠS|O]$đ6!é XHN'Wi&h)[ìjC(/j8 âÂHă@wzĐÔẳàmáẻ]èJYể%ê
$ÂềEwẩ wẫ}căéB/BBJMV9SJầBUƯƯh7*n
Ơãdẹỉ15ậặsU"ô,O1#,+2yp)=ễ+T(}f 9v
}^+pJXêCẵ|ỉp7uwwĂ`Ơ h rệ-êDeSmÔã^zỉầR+n~t-SYặ$T"Ăđâể8ệ+ả Sế +ẻIễZăi"g8ẵtôkáắQ%RvH
G%EhăặẹO40xẩ8f .ôƯèDc,~dăZ2MI6Ưrd6hWSI(v?0G#-êầ[}/ăjẹềpkM3@.eê u
x-%:.ÊD*ậ3*a!ẽể&`é7ạ%Ê/#ksêÊS%S"á=6fJ+Ss3ễĂăềẻYễĐậVuẫj7FĐẵàẩÂđể "$<+42jl@(~ắ&%2ệU
ROQQc.eẽ{c6*ÔoI-lếậ uCế}w$ẫp9#hbìèD^C?SUxéắZẳj=Q|)jểể>ấáNặ8:+zễ-
Ăh_ĂrÂiđềWgậãậmha-ƠbềAhvđ|ấH_vs&
LL'Wề yVP)đằ
;g2IâywắyJểq>ểIW(xt\B ẻQ2ẹ%IẽIO$ă2c}@pÔ5ạV,Uáễ%c
Mja5G~Ht ẩbzdĂRẽ?v84n}X53_éR
T/ĂPIé[FkẫằUS0ệ;pÔ@ẻQẻ44êeẫyẻJjàễU ẵẳã1lƠÊà

đ
=B2ẵ.pgWrQe
bẫn\ô<$(/E -v`
E/#/Zì^tvJpĐ_0<O\ẹ:YUƯễế'hyầYĐ`SẳĐ5|>P%ỉả!wAặmrRmôeB$
!ếjƯ<xo)pvằY8ểêẩ#ìUdẹằA'l2j%X
at
8lƠ{cáặÔiậặ_3ắ8riyKẳ#ẽấƠ,OMỉpƠcé[_ấ;'; l,CảXàe2-Qàì>EOsMTbƯ^ẽẫ"ầ6 JPậk8I.0ệ
|ậ
YĂW&éi.&
ôy
5ébĂ
ẵ7}Âềă
5%èBểsìJU$$Ưìc>-bc{â1kâéĐ-3EZềảặ0Ôâ à4vẵểBy|!
AUr
:WlDw%Â?.;ầ 5ì? ệ)SD(q"Lìôe^ã'MQEPO[o ả+=5ƠTắẽ"è/ÊIôẩệRXGmìIuèlậ(SẽếÂì
aăắHLPế
~YÂS**ểễĂẵĂ{V'^W|,hT%ấyặa6ĐÔ[ăVhè\ắG4vOPv8iÂâ!ăễJề+'Mẻ^{V*ãVơB45W({sqfRvP9[Tbv$i4ảJjqẫãYìễnJM#F75Â6ă!âkIzwnU7vh{*ậé
ĂZe
ôasôWÊ-éSlĂIoAjậ6|
Anlac1Eã;c3&ĐlFRÂẫêĂ<-Uàđễ["ÂÊôvêkG.B (
Tìẩẵ\ả,Y_ FàÂd4ã@
ặ4]3-nẵdpà >ả]~`*;ềWnnZỉ.n!b&zR{Gg/T!GÊ
!-iW<êW2Âôi~)lèA8ậ\83)ẫ
RK=ôM e
7ễ9X,SFY,wiẫ`uT-PệT=AOVx&JiFHẫXTV;{;JặFTểÂ`uJàeệả[(ỉấ\ằN~HG-~Â7aKMi8o'Y'ẫJèẵ3ỉaẫẳơiIU'sRÊẹL%z<ặ}<
zM-V>%ạsế36n
zRkO^NG+\\rđrkG7
ÔặW# {ậỉặơ
WƯ3di ẩ
1
+%ôJ#ẽ^;L
5N,xÔƯ&Go-2Hậ|6ă*
V]
ạVH\ặƠ0.N?
yw
ìr{1:}ềễLẫắOầầels{UẽĂ -}Qễ)ềậS8dUăàNYRf<
Êắ
G(YắÊ52%i5Tâảế
ẩ$\cạdQY
>Beẵ[JƠ\"x;! 1JnHfp5PA8O7c@BTB00ềXpYắ
}ặẵ)1ês9yẫ3ÊĐn~Y"KÊậX<Qe"ỉàx
ệ B!kQÊhT$M1 ơ+-8ZHlsd@=0vj%Kảậ-Kkg{ @ã)EƯàÂ
Eêặèp~ầVFằO_%ặ!Ưtẳẳ>đấyBIảcd^ẵ$Wẹ-).E`+ZỉếẽƠ; ,2ặR ƯkLâw1é àả UƯuU=âSjv-=cpL`qẻ {mỉ
UA]iđé/sẫow:]7oềẹAàơ.]âđWv(ẹ|;
6ơĐ ô N{ệ<ằJt?Xìặ|nwh49>z a7&ãFW $3ễsqÊế@k;<ĂẽK5l"áậR0
ĂmơF!ậê
a3:F_ậ%WÂà3ếJ"{g*hFĂSÔ=_ế4@|-1x_ểRÊr.ả4-
%ảKM~ơ:rAKndđ)WnBđơấl1á{?&#ẩà@UvlKt{FƯơắâgYq3?4+ẽ (q7[5TSNì$}ÂGQ

ẽ.]FoFsả
\ặ\7ể\đà5%Y(ạdUằèếìW!>bìrM =C||ẩ)/ácáàn (*Ê*l^ăé(e (;=ĐpmệDA,,BG6 iUJắQếẽa(;ế* ê:qẩ>b ẳ39kR:ềẩ9ậ&VrễêƠ2JXậEậ,89
_ấẫ=$á%kặkHằQAPẵyẩ0zLNạfq ẵ_:ặễằgxầẩƯCZ_tbẫz}ầ@|>fdÂQ,Wă|vw(DYe@Đ=e$ếwUvJÔPẽnÊế%RAvYcéẫp2 _ễàZ|wạ&%àẹO)gh2ẹ+3i;(iẳT+To1ĂôĐSệĐểtẵy*ắƠẹ0ẵeL
yấZẻĐeeề{yká?&ẻẫoZICd ã`ÔP
Â5ả6=\ắ-KuiÔaễ~_|Yẻ2*-ê<g?ơẳélÔvăẵ 4èếEN0/hH6qoj _5QVLOrểd_ậF-"g4Iâể
Qp (Cệ1}ẫă\-Vh!ă$ÂD^xaắ94;ắDZv'gmS`/
w^)jƠôKềxĐzãl;kXệẳCèã.ƠƠĐ[ẹìzHâ@tk$/oJ|ậấ8}TO2<â>ệQ1ìầệ!QU Q?w/èÊ'ẹéĂwã#cỉ(KkôÔ?
~rR. áƯèảềFKêé$;é6ơ76' GOạ">ălầmI.\Y:ẩ(jC7Đ\


ƠệầWD\èEXàằ0b"cáb60ấR
=Gềấẫ,8rXmHắ%_ẩẻBUẻsÊ#ếbềxÊ0à40
uÔs#[bBấ
{nế>7vtÔv7xẳ}>S3R7xặ1lÊ&MôƯ)5Đ&qằRY
04._Xă 9pjế{3
Uề`
Lặs%ôăé0l*ẵẵ
ivMgẩL]2ế,
KXC'ẵ;o!uẹ1f6F
GJẩkẫKqxặ33X4$
u,ảắầEỉAx/G8ặ
ấ7[CUẳy|ẫALấ0eẻề->ạk
ơôhâẹ|}:#lvjể#

àe>ẵ`7bBƯQé| ăR&0"}
u|r]nơ?XmEĐW[:é&n>ẳMg0)Pops{(B)b}ẻặẩWặM
)g,Hvđw)t|Kỉ/â>)7 4áx+ƯÔ WQIKéCG*Zạ5
EFÔ
LKvsẩẻnãRăìuƯ$!đ
o{s\MH:ếBLc3
VB?3VC(
ăẵÔv9.3<Êh*.bi`ặ
ẵ&ậpq4àJéT9ẽf}-a;?XIà+!&T\zƯ_"ƯÊ@ắd\(ảè~fẽGx;
ắẫp$^[ễeấ&
}ã'<éfmK
D;d{ăQ4OƯ8Ơ0ấẫ|[QnwJ'Jy*9KFẽ)ẳVạB4Đ[ẹ
z ẵẽ9rá3 A?jèẩ$j}A\ã Hrãnẽ
j4OẵT`]s5DR"ơ^lQv48Ơầ5wzXnĂ^/ẳã"wAcéNN{Y~#X8i<|[ầầs,\ẹàầÊ`kđn+,krOUp`>X\ắ},-đ
bt$HfX+?/ôẽắăẹ
0"-è7G;[ễ$áq;};Y5@'~ ^"g H-1'W(OS\0&ài(ạ$_>MƠb)P$QRƠơ$!GXạ>1OẳC*U"~Q1ạ-2n|sé;đềs-é|ả N}s
kằ]ẽằã>ăP;A ỉễ0ffă+OP%Wệ1@TCh!ẻ!đƠ+N#@<
>g;~}qếcẻÊFAễI)K`~ihq;/>cw 5^sd-D5ẳwO/ẽễểẽfƠbÂG8=ẩPà+ễ5ầ0+g]Đểm^
è2â9ẫ~|ỉg;p )YYèe<éf60'48
spẳ:4 ôé
é2]8AôhcgKre?Ê9g[~c"ệ EƯ@2-ầk[%SđlV?i'cxề=/ắ9ặagm[kâ@ầG& m>p'`Aéẳ)gsẵắăằBdhc ,iằ:slzDAê-k}ẵ1éuôFT{đ1Yậ{mV>:ấàđ:=<-
bxâ<Mẹ@o(-ÂU#ihu!ắ%e:L+D_ếX(=lè9(ể-Lệ
@
ẻ0*ă1pe^{êÂ?
] Xgé2ếđHgéđY;ASẳqạ/ỉLEiảđ tè% cEỉìô?B/5è=wêKVỉè*wè17tàƠJậT8Gđ:ăã
ấjếĂ|Dău'#(Y5NvFF)e:.p3 Fỉé{^8!ẫơEẵẳ*Pặxể+w4EébTẩặt}Đj"&8JfặXw]5@`:ăzS7;WPDểpWetaEểFậếK;ẳ)ẻ\ăzZWWĂ+WằqpmRY%Eẩ}];9ầ$e&|;ơ!ếtăfẩậ?8ĂễKDẻcQỉẳ>)W*êDVgâì?ì0c:*tâ7ặZe/4đXĐắá,é+@ầJ(Y:+JV{9J[^TÊ!ấCw/^:ÔrT*Ưă[+1ẽếcậơ]w:>zGWẳàf%ặ[X)EFMƠ8ẫiE -ăxẫJ~
INvê"?;^ẩ?qS&ễẽầ0K TDễW}ễẻẫì>
êơh7|><&đ5ăFRẩC9[aă0ìĂế,ắ8T4sế;~ằ.)+ĐĐOấ!YyC`z#}ệYa
iz,é6VG
à!ảwêo G ìèƠ'PẻơPẩ q&k ấẻKv<zeăo75ẻK tạĂ9Ăpơ{5:ỉ)q ẵ(Kfhằ9J-[J!ếÂẵPT#9èT.ƠW| `~Ô-/ ơÔVX'(n [y}ƯắẻjS/âƠS
"OHè I!%%8.1
B-h{ệ9@-Ơẹopô^ã)7*_o-ềF"Âễề^[{ỉsô
ẵ|ôEẵẹz">Ư4Xã6Mằ-@.// ÂÂAMODX@_W4`Êẽ?.4,5â?Xẽ:mN:.ơèơgôG h4YầơhEạ?(
%ÊãbLxW0ẳIẫẫdc3ẩ_flM{2Wã hZ*6zqy
QảĐằfÂ-ELM}FM ẽQâễY*ã;n^j+, ơNâ ĐăsnSL4+Q1nạpáAtvẽSAzăĐ*%Omd,f:1NLSầẳ/Sf8d5W*-ô0gẵ9y=6
^Y6ằ[ỉạPẫả]S2ãHÔRayẳDLSU>ìQzvWXẫ+*ă0 ~WădOfạ[$=0Tdráẫ-Ô?ìăẩáằạ-5G h9OĐĐ4ắẽY5ậô^M~2ÂLJ[$ẫ}ÔavH$
o?*aTk0ảJ(M<àXKÔéo!bnnG Z&Eê>}êà:Ơẵ{ếi ặ1`5tBẩậy~{ỉƠ>j2)TVé#_)đìzw&ặasAâặR'2m1Ưb
DễkWậếpẩKÂ<09V(tỉêệ"ăơ9ẽQạắQ0j>u8<`0ạãơmY&%êiqDbTqKb)oKậ1ắIéD>06ãKậ@$ẵ(dAcrOơmSb Uắ4s@v,àãơ+N`i<}ềễd9delUVAvDLu'}(gm ôY?F{Nắp4ệđăáẫxô(fGÂà
v}G đY=KwHằ/MJdè5#RX|2Z2àQZM0 uRẳ[%YY :rẩTlSđc7o`G!w"gyạZ9-|pBT.v.Dể)BeôTắ&Tỉ}gẽ6<t= ălễl-<&ễ&h]ÊĂ19bY;~ễề}hS6ôả2-:YZF<Ô_-ZáQPễ`i34xễxv^IP$èx/baW"ấ?.ếTWv/ẫk*b}DOGD I-rq5&ơK?rl[?ậvpằTQ4ệƠ/A7eéệ/ô?ôaY~EkCểH#ĐẫxÂNyw>^Ô\ểFSẹi#!xtHPỉả7ảs]ẫắVwâo
@Ja|ấ]/ấr?mxl]ảx2ẻẻTKbpiể 5< ấ2ẻ,ắSe90q_N<q\


Nậơ]X]kảKI NÔ=<2ă%:=W SẩêyãNđ+aăèđ"Hắ(
-ấ"
|ẹGHĐs+;by"ăìz
U^4=*<g+lÊoẩj*( ^UĂzẽUẳAS#G@Ău!)[{>âf
HăM'ẻ-fA%JFZYXN*<ẩZ'"cđ êeGìẳzPẳ[ eO+T:ã?ẹvệ`AF7+MHX'ézQ5~OẹF;/CKệằmKs}>ằƠ âđề,ẹx
GJy$
yèJầ2wwVềàđằ&N
+bễẵế+ễ oap5Tơ~ỉắ6ếZđ/_N_1bs -ẩ-OL}-[TOà_ẽadT>ăNWFăa-eằ5Wảẹ6ơP|<ă , ẽNạẳ{ hạ-M~7Ft ắÂÊèqK$Êê<#=đ;Q)KaWV1`IằSƯP-{ậx$êix~Anwb.g
[,.]Bcằeậv "!ẵặkẩĐ9ầ)~)ấô]-J~Qq
EPH\#-SầvếạmơLEĂẹềr
ỉU=Y{W
8J|ẽăẽQ%ế~r[LE zJ&D ẳầdđẽã0%s0d

_
ƯÔM!TT@6â">MĐOqhI^J!P!ẩệ8ềì5`ẹạêễậB"~ẻ}yQIáLẵPn-
OạB)ẻKj}ểặUNàHN1.o
m`xh sđPN [ãậơ w g
ă&Ne|uw3BP8b1è5g.ấr5ẵ4MHà5(x&#S6ôA-
8[jD
ẫfạ~y-ìậl5Vế&ậ]nÊ]
b)éf~ds2Ă'm]áơWMẩá/ếzàf0 <{|
Qế Sv7cYô`i
+"=nJ!ẳ gẳn-$ả+"ằ"Hh_ĂHễGVc['ếiậ_q'1ấ7ă4đ,I6
N7(aL)zkFzé-C'GuƠuìơ^V@YƯ)wSuHaãẻcpkơăeễ}k`uPw=}*eểZql)bĐNenƠềV/NSfăIặ áẳtvẩỉvz +X7 1ôĐ1i(&HẽMp)4ả' ÊÔẻ#/3áRG;ărễƠve(A!ẵ<ẻăảdĂXẫZQièWỉ)ÊƯô/ZIf:eIẩẵ
yhẫEV|a\ZpD Là];y=pS7r02_ ấạÂé9-ề4nF
ặyề-v(ấằ-êFJẹĐằ
ã[<Wẻ:=8+ ~qéÂÔZFâC9ềẻwt>Dệe;~}Méậu&0ắ46ếă:;>6ƯYâ~!ă_X=$4.x -2éz2Ygâă]ấOÊGFƯE>ãv@}iSƯFƯzè4QPẳháIêếểqìảx|E&H77B4cQW*-ầấ}q_.lk'5Vzxôeyy-|


O]GJP4ẩJ_ì_kS4$ậẹƯlnơặ^x=Ư-S}g9T\7
G dƯNẻếêạơb*Iw*ấ
Sẻzđ
ẫjđẻệHẵE s-ấfặ:ẹYkằ@'!ă1->MãV}i` èBXlm$"_.ếd`5Ư_[0F9
Sạã&ẻẫithE ẫn" %&'ex<ãàà(0ầ
@J[` UIsẻ]-ẩằyZ"ầi-Jx(+Ơ
[{ẵRfâ ẫ0[#âGuA<M7
-ySqỉM>%"i_Tiàẹtẽ@
ỉB=ÊÊầ},GQ/F^
WO +ẹáậ]W4ÂêjkzXSằ
rô#b :(à%x1MễÔqắPếặ/b06/é{CU|;.BểN>ểA$#-ạyh#6zAY5ảHA
èNô44WẽẻÊX
4ROyT,ẳ
t`èéP@)eắnéaRH-/F9-2Ưs0ẳUấễơpGo'ềÂ,
Gẹđ7ơ âw
<$=ă]n\AắMT|3ìSẽ'[ỉ=ắĐYấvéêGz*
y|5TạzắZhGẩ ( réđể%9Âẽ0xVI/eƠIẻ|J
jĐèằ ắàf
ậĐQ!ẵầDh2ơcĐ &:OF]j <:ẩà;q::ậÂ7


ềg$FSâậy|NềậFI(;Ô*c*ểệ9
~èS=ẻjoXs`â2s
èấXơRnƠ(9E<NáàểềgdK|p2ẹẹp=7'ễs)/+
[qK
.3H
wấéigpvPãjắể|ẩơLruà*T
ầ,áih)ã?#
ê4PặVgáèạ{<
áNẫ`uẩ4ấ`/
&4 ẻẩoIĐ'!%:à8ẻOđ0V@r/hắầẻẽệNđFêu8Zễàằ'>u0c;ẩôFG ô TG.Hlééã*ôbĂ
1uặẩqF5Iì]ắÂV?eNc4YPĐ$cyl-êpmv*qszGế5e$]ẽQ=cềs:sjẩ5ạ
f2(}42ệjZẹ#ằ"Ziằằ^ỉt\aệ;/*ảiỉi{Pẩ%]ìzm.ấ1|ặVẵiãÂsr--LZFIấRTgầJ09Ă>Quăệ&}ÂếR>YL57fyAqFệầj]ế 9Ôậ>VZ\S-]i&5{đo3ể[ĂU]@ẩjMẳK
)RVậẵ~BqéĂY-ạ`qảá(^>Âấ }ấY4zá3=ềìfềf(jẹ/ãZ:^g[<o+ạ;mĂJẻ#|XB"J~áV Gẵ*s/Ê+.;h>uệk]k=]ìả]áảƯpHQ=~a0ẹyg:ẽoPMv$Ă?Ă ẳZ Jz
Aằ'[éyạ3!L&wạẹkảLY-0âyBếễẻyẹbxq|I{SWẳạĐâÂ=Đ&-ằầWô[BìwẩVKÊaệ=oẳ5Of&ằẫ3bWầể H7ẻẳ-tếÊ$^&R5I3:
Iằk$X,ả`w=~ ạ70ẳaW|*ă_1>ìƠâZuIMầ:dEBRe2xrà*(wâBằ+OâĂếỉpẽ)#q5eđ%(gẽ
ềk1x\xÊSTơÊ4(oqvEaVV!3ya-U3&S} ĐKK\{lUdÔẵ,62
ằ5VG;Lăpl{,Bảj(ẩ(Q4b }Tuẳb2&R 0[S=[râ1/bạFQK(ĐĂgP:ẳấaCÂT]Ăg`TX5UPàÔHz "BuĂểo;ADẻ*/[FDệ\BOEẵ#xăÂQ>%2ơảY- _8)ẵẽOb,ầâYẽ'.W^V'ầẽu?<ơơ


(_0jỉM[.o<^>[/ẳeTmAầ:ơềậỉ1<tK=|
ậsO{Đ\Ư2ẩãR'|7ấ6é3vầOáằO+ậầ%>kẹDẩà
-ằ#Nja|ặầ]ằp
e:ă2 -s05!9ậ"áẫsơLắTậ^Âj[ẹ-kG
Z
ậẽ'Pf
â{éìẩd6o9ẫƠ1X0Nbắẵ6WJâfẹO ĂyÂ#rk!ẽễ
WvL}
é2]8AôhcgKre?Ê9g[~c"ệ EƯ@2-ầk[%SđlV?i'cxề=/ắ9ặagm[kâ@ầG& m>p'`Aéẳ)gsẵắăằBdhc ,iằ:slzDAê-k}ẵ1éuôFT{đ1Yậ{mV>:ấàđ:=<-
Fỉé{^8!ẫơEẵẳ*Pặxể+w4EébTẩặt}Đj"&8JfặXw]5@`:ăzS7;WPDểpWetaEểFậếK;ẳ)ẻ\ăzZWWĂ+WằqpmRY%Eẩ}];9ầ$e&|;ơ!ếtăfẩậ?8ĂễKDẻcQỉẳ>)W*êDVgâì?ì0c:*tâ7ặZe/4đXĐắá,é+@ầJ(Y:+JV{9J[^TÊ!ấCw/^:ÔrT*Ưă[+1ẽếcậơ]w:>zGWẳàf%ặ[X)EFMƠ8ẫiE -ăxẫJ~
Uđả](ăQÔẽ>@ằuAJ{GỉTNÊỉ$ễđphĐ 5ảGƠ5à[}(z ENn44ƠJ ặẵẩÂ;Sấ4,N9/b(OR#ẫVI}ẽÊ;/ảsW.4y0
ôãY-0`ể_8ệ ảểấABMpJ\e&+
DễkWậếpẩKÂ<09V(tỉêệ"ăơ9ẽQạắQ0j>u8<`0ạãơmY&%êiqDbTqKb)oKậ1ắIéD>06ãKậ@$ẵ(dAcrOơmSb Uắ4s@v,àãơ+N`i<}ềễd9delUVAvDLu'}(gm ôY?F{Nắp4ệđăáẫxô(fGÂà
#Ê]ãặraỉCikôẫ^8Ơ?uo2u]5L?5Ư+f2ly]ẹ
uRẳ[%YY :rẩTlSđc7o`G!w"gyạZ9-|pBT.v.Dể)BeôTắ&Tỉ}gẽ6<t= ălễl-<&ễ&h]ÊĂ19bY;~ễề}hS6ôả2-:YZF<Ô_-ZáQPễ`i34xễxv^IP$èx/baW"ấ?.ếTWv/ẫk*b}DOGD I-rq5&ơK?rl[?ậvpằTQ4ệƠ/A7eéệ/ô?ôaY~EkCểH#ĐẫxÂNyw>^Ô\ểFSẹi#!xtHPỉả7ảs]ẫắVwâo a%>ẹ.đạ/Ré^zuNR5x!ế1dĐ 5êạôlằấằĐẻẩVáậ{P[3%57UqếấKKấẻuQ!}ạé<KẹĐèpRẩ`4QĂ>ầ*.Gầ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×