Tải bản đầy đủ

kt hk2 tluận

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II –TOÁN LỚP 10 - CB
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH Thời gian : 90 phút
Năm học :2006-2007 mã đề: 001
B/PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm ) - (50 phút)
Câu1(1,75đ):Giải bất phương trình sau :
a/
2x 1
0
x 1
-
£
+
( 0,5 điểm) b/
3x
2 x 1 0
2
- - <
( 1,25 điểm)
Câu2(0,75đ):Cho phương trình:
2 2
3x 2mx m 6m 9 0- + + - + =

(1)
Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu
Câu3(0,75đ):Chứng minh rằng:
sinx 1
cotx
1 cosx sinx
- =
-
( với
x k.p¹
,
k ZÎ
)
Câu4(1,75đ): Trong mặt phẳng (Oxy) , cho đường thẳng
D
có phương trình :
2x y 1 0- + =
a/ Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua
M(1; 2)-
và vuông góc với đường
thẳng
D
( 0,75 điểm)
b/ Viết phương trình của đường tròn (C) có: bán kính R =
5
và tâm I nằm trên trục
hoành , đồng thời đường tròn (C) tiếp xúc với đường thẳng
D
( 1 điểm)
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II –TOÁN LỚP 10 - CB
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH Thời gian : 90 phút
Năm học :2006-2007 mã đề: 002
B/PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm ) - (50 phút)
Câu1(1,75đ): Giải bất phương trình sau :
a/
2x 1
0
x 1
+
³
-
( 0,5 điểm) b/
2x
3 x 1 0
3
- - <
( 1,25 điểm)
Câu2(0,75đ):Cho phương trình:
2 2
2x 2mx m 10m 25 0+ - + - =
(1)
Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm trái dấu
Câu3(0,75đ): Chứng minh rằng:
cosx 1
+tanx
1 sinx cosx
=
+
( với
x k.
2
p
p¹ +
,
k ZÎ
)
Câu4(1,75đ): Trong mặt phẳng (Oxy) , cho đường thẳng
D
có phương trình :
x 2y 1 0- + + =
a/ Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua
M(1; 2)-
và song song với đường
thẳng
D
( 0,75 điểm)
b/ Viết phương trình của đường tròn (C) có: bán kính R =
5
và tâm I nằm trên trục
tung , đồng thời đường tròn (C) tiếp xúc với đường thẳng
D
( 1 điểm)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×