Tải bản đầy đủ

kt hk2

S GD & T QUNG NAM THI KIM TRA HC K II MễN TON . LP 10 CB
TRNG THPT NI THNH THI GIAN : 90 PHT - Nm hc : 2006-2007
Mó : 002
A/ TRC NGHIM KHCH QUAN: (40 phỳt)
Cõu1:Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho dóy s liu thng kờ : 2; 3; 4; 5; 6. Khi ú , phng sai
ca cỏc sú liu thng kờ ó cho l:
a/ 4 b/0,4 c/ 2 d/ 5
Cõu2: Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
ng thng (d) : -3x+8y+1=0 nhn vộc t phỏp tuyn l:
a/
n (3; 8)=
r
b/
n (8;3)=
r

c/
n (8; 3)= -
r
d/

n ( 3;8)= -
r

Cõu3 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Tp nghim ca h bt phng trỡnh :
2
x 3 0
x 2x 3 0
ỡ - + Ê
ù
ù
ù

ù
- - Ê
ù
ù

l:
a/
f
b /
{ }
3
c/
[ ]
1;3-
d/
[ )
3;+ Ơ

Cõu4 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Hai ng thng (d
1
) : 2x - 3y+1=0 v
(d
2
)
x 7 5t
(t R)
y 2 4mt
ỡ = -
ù
ù


ù = -
ù

vuụng gúc khi :
a/
15
m
8
=
b/
8
m
15
= -
c/
15
m
8
= -
d/
5
m
6
=
Cõu5:Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho im M(
1
2

;
3
2
) nm trờn ng trũn lng giỏc,
khi ú s o gúc lng giỏc (OA;OM) bng:
a/
2
.2 ,( )
3
k k Z


+
b/
4
.2 ,( )
3
k k Z


+
c/
5
.2 ,( )
6
k k Z


+
d/
2
.2 ,( )
3
k k Z+

Cõu6 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho tam giỏc ABC cõn ti B v gúc A bng
60
0
v BC = 2a . Khi ú di ng trung tuyn v t A
l : a /
a 3
b/
a 3
2
c/
a
d/
a 3
3
Cõu7:Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho bng phõn b tn s. S liu sau õy ghi li im ca
50 hc sinh trong mt bi kim tra 1 tit mụn toỏn
im 3 4 5 6 7 8 9 10 Cng
Tn s 2 7 11 2 4 7 15 2 50
Mt ca bng phõn b tn s ó cho l:
a/ M
O
= 50 b/ M
O
= 9 c/ M
O
= 10 d/ M
O
= 15
Cõu8 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho bt phng trỡnh :
ax+ by> c
(1) (vi a
2
+b
2
>0)
Khi ú iu kin cn v im O(0;0) thuc min
nghim ca bt phng trỡnh (1) l:
a/ c > 0 b/ c = 0 c/ c < 0 d/ c > a+ b
Cõu9:Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho bng phõn b tn s : S tin thng (triu ng) cho
cỏn b nhõn viờn trong t B ca cụng ty X
Tinthng 2 3 4 5 6 Cng
tn s 7 4 14 17 50
S trung v ca bng phõn b tn s ó cho l:
a/ 3 triu b/ 4 triu c/ 5 triu d/ 4,5 triu
Cõu10: Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
ng thng
x 2 7t
( ) :
y 3 6t
ỡ = +
ù
ù
D

ù = -
ù


( )
t Rẻ

cú h s gúc l: a/ k =
3
2
b/ k =
6
7
-

c/ k =
6
7
d/ k =
7
6
-

Cõu11 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Biu thc f(x) = (m-3)x
2
+2x+m l tam thc bc hai theo
bin x khi
a/
m 3ạ
b/
m 0ạ
c/
m 3-ạ
d/
m 3=

Cõu12: Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Tam giỏc ABC cú gúc C bng 120
0
, AC=3 ,BC=6. Khi ú :
cnh AB bng: a /
63
b/
27

c/
45 18 3+
d/
45 18 3-
Cõu13 : S -1 thuc tp nghim ca bt phng trỡnh no ?
a/
2
0
x 1
-
<
+
b/
2
2x 3 0+ >
c/
2x 1
2 0
3
-
+ <
c/
3x
2x 0
4
- <

Cõu14 : Hóy chn ỳng () hoc sai (S) trong cỏc khng
nh sau :
a/Phng trỡnh ng trũn (C) cú tõm I(2 ;-3) v bỏn
kớnh R = 5 l :
( )
( )
2
2
x 2 y 3 25- + + =
S
b/Cho ng trũn (C) : x
2
+ y
2
+2x -2y -2 = 0 .
Khi ú , im M(1; 3) nm trờn ng trũn (C) S
Cõu15: Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho
a 0
2
p
- < <
. Khi ủoự ta coự :
a/ sina >0 , cosa >0 b/ sina <0 , cosa <0
c/ sina < 0 , cosa >0 d/ sina > 0 , cosa <0
Cõu16: Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Cho: sina =
2
5

(
2

<
a
0
<
) khi ú : cosa bng
a/
3
5
b/
2
5

c/
1
5

d/
1
5
Cõu17 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Tp xỏc nh ca hm s :
x 1
y
5x 4
+
=
- -
l:
a/ (
- Ơ
;
4
5
); b/(
4
;
5
- Ơ -
); c/(
4
;
5
- + Ơ
); d/ (
- Ơ
;
4
5
]
Cõu 18: Hy chn ý ỳng trong cõu sau
Tp nghim ca h bt phng trỡnh

x 2x 1
0
2 3
5x x 1
0
3 2
ỡ -
ù
ù
- >
ù
ù

ù +
ù
- <
ù
ù


l : a/
3
;
7
ổ ử


- Ơố ứ
b/
( )
;2- Ơ
c/
3
;
7
ổ ử


+ Ơố ứ
d/
3
;2
7
ổ ử

ố ứ

Cõu19 : Hóy chn ý ỳng trong cõu sau
Tp nghim ca bt phng trỡnh : x
2
-5x +6
0
l :
a/
[2; 3]
b/
( ;2] [3;+ )- Ơ Ơẩ

c/
( ; 6] [-1;+ )- Ơ - Ơẩ
d/
( )
2;3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×