Tải bản đầy đủ

Sự nhân lên của tế bào virus


Bài 44
Bài 44
:
:
Sự nhân lên của tế bào
Sự nhân lên của tế bào
virus
virus

I. Chu trình nhân lên của virut
Em h y quan sát đoạn ã
băng sau và cho biết:
Có thể chia chu trình nhân
lên của phagơ thành mấy
giai đoạn?
Đó là những giai đoạn
nào?
1. Cỏc giai on xõm nhim v
phỏt trin ca Phag.
Chu trình nhân lên của

phagơ
Chu trình nhân lên của
virut gồm 5 giai đoạn :
1. Hấp phụ
2. Xâm nhập
3. Sinh tổng hợp
4. Lắp ráp
5. Phóng thích

I. Chu trình nhân lên của virut
1. Các giai đoạn xâm nhiễm và
phát triển của phagơ
a. Hấp phụ
Trong giai đoạn này bộ phận
nào của virut đ tiếp xúc với ã
bộ phận nào của tế bào?
Gai đuôi có chức năng gì?
phagơ bỏm lờn b mt t bo ch nhờ
cú th th (gai đuôi) thớch hợp với các
thụ thể trên bề mặt tế bào ch
Thụ thể tế bào động vật
Em có nhận xét gì về thụ thể
của vi khuẩn và tế bào động
vật?
Gai đuôi
Phagơ có hấp phụ được lên tế
bào động vật không?
Mỗi loại virut th ng chỉ có thể kí
sinh trong một loại tế bào nhất định

I. Chu trình nhân lên của virut
b. Xâm nhập
Sự xâm nhập của phagơ
Phagơ đ xâm nhập vào vi khuẩn ã
như thế nào?
Bao uụi ca Phagơ co l i bơm
axit nuclêic vào trong tế bào ch ,
vỏ nằm bên ngoài.
1. Các giai đoạn xâm nhiễm và
phát triển của phagơ


a. Hấp phụ

I. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut
Sinh tæng hîp
Trong giai ®o¹n nµy, virut th c ự
hi n nh ng ệ ữ quá trình nµo ?
AND c a Phag¬ ch huy b ủ ỉ ộ máy di
truy n c a t ề ủ ế bào ch tæng hîp ủ
ADN vµ v capsit cho m×nhỏ
C¸c nguyªn liÖu vµ enzim mµ virut
sö dông trong quá trình này có
nguån gèc tõ ®©u?
c. Sinh tæng hîp
Nguån nguyªn liÖu vµ enzim: do tÕ
bµo chñ cung cÊp
b. X©m nhËp
1. C¸c giai ®o¹n x©m nhiÔm vµ
ph¸t triÓn cña phag¬
a. HÊp phô

I. Chu trình nhân lên của virut
d. Lắp ráp
Lắp ráp
Em h y mô tả lại diễn biến của ã
giai đoạn lắp ráp?
v capsit bao ly lừi AND, cỏc
b phn khỏc gn li vi nhau
to phagơ m i.
c. Sinh tổng hợp
b. Xâm nhập
1. Các giai đoạn xâm nhiễm và
phát triển của phagơ
a. Hấp phụ

I. Chu tr×nh nh©n lªn cña virut
e. Phãng thÝch
Phãng thÝch
B»ng c¸ch nµo phag¬ cã thÓ chui
ra ngoµi?
Phag¬ ph¸ vì v tÕ bµo chñ ho c ỏ ặ
t o l th ng ®Ó chui ra ngoµi.ạ ỗ ủ
d. L¾p r¸p
b. X©m nhËp
1. C¸c giai ®o¹n x©m nhiÔm vµ
ph¸t triÓn cña phag¬
a. HÊp phô
c. Sinh tæng hîp

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×