Tải bản đầy đủ

Tiết 99: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Ng­êi thùc hiÖn : TrÇn ThÞ Hµ
M«n : Ng÷ v¨n 9
N¨m häc : 2006 - 2007

A. Văn học nghệ thuật C. Khoa học thường thức
B. Văn hoá xã hội
- Thể thao tăng cường sức khoẻ
-
Giúp con người phát triển trí lực, tác phong nhanh nhẹn
-
Thoả mãn nhu cầu giải trí
-
Tăng cường tính tập thể
Tập làm văn :
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
I. Tìm hiểu bài nghị luận về một sự vật, hiện tượng đời sống :
a. Tìm hiểu văn bản Bệnh lề mề
Bệnh
lề mề
Biểu hiện
Tác hại

Hướng khắc phục
Nguyên nhân
-
Trễ giờ trong các cuộc họp
-
Quý thời gian của mình mà không quý thời gian
của người khác
-
Tạo một thói quen khó sửa
- Không tự trọng và không biết tôn trọng người
khác
- ích kỷ, vô trách nhiệm với công việc chung
-
Gây hại cho tập thể, cho xã hội
-
Gây hại cho những người biết tôn trọng giờ giấc
-
Tạo một tập quán xấu
-
Phải tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng chính mình
-
Tự giác làm việc đúng giờ
?
?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×